دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد2

برای دانلود مقالات خود از پایگاه های علمی از سرویس دانلود مقالات علمی استفاده کنید.

برای دریافت اکانت (یوزر و پسورد) پایگاه های علمی از سرویس پسورد پایگاه های علمی استفاده کنید.


4001 - تبیین مدل تحلیل تطبیقی تجارب مرمت شهری در ایران و جهان (چکیده)
4002 - بررسی سطح آمادگی جسمانی و حرکتی دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد و تهیه هنجار (چکیده)
4003 - تأثیر خستگی بر فعالیت الکتریکی عضلات پهن داخلی مایل و پهن خارجی در زنجیره حرکتی بسته : با تاکید بر سند روم درد کشککی – رانی (چکیده)
4004 - تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی بر در ک مططلب دانش آموزان (چکیده)
4005 - مطالعه برنامه های تمرینی برای درمان سندروم درد کشککی ـ رانی (چکیده)
4006 - تاثیر برنامه تمرینی بر نسبت فعالیت الکتریکی عضلات ... (چکیده)
4007 - تاثیر تمرین هوازی بر سندروم قبــل از قاعــدگی دختران (چکیده)
4008 - تاثیر برنامه تمرینی هوازی بر سلامت روان زنان نخست باردار (چکیده)
4009 - بررسی و مقایسه منبع کنترل و احساس تنهایی دختران... (چکیده)
4010 - رنگ و بیان اسطوره ای آن در معماری (چکیده)
4011 - طراحی با کلیدواژه ها (چکیده)
4012 - روانشناسی محیط و معماری منظر (چکیده)
4013 - برنامه دهی معماری در طراحی سیستماتیک (چکیده)
4014 - بررسی رویکردهای معماری معاصر ایران (چکیده)
4015 - هویت زدایی از معماری (چکیده)
4016 - روانشناسی محیط و الگوهای فضای آموزشی (چکیده)
4017 - طرح توسعه حرم مطهر حضرت رضا(ع) و مساله خاطره جمعی (چکیده)
4018 - تاثیر تمرینات هوازی بر حجم ها و ظرفیت های ریوی... (چکیده)
4019 - مقایسه میزان تراکم استخوان ,ترکیب بدن و ... (چکیده)
4020 - تبیین نگرش و گرایش مردم شهر مشهد به فعالیتهای ... (چکیده)
4021 - تخمین توابع واکنش صادرات برای فولاد خام بر اساس سیاست استراتژیک تجاری (چکیده)
4022 - حسابرسان وسامانه های برنامه ریزی منابع بنگاه (چکیده)
4023 - بررسی رابطه قابلیت آمادگی جسمانی با ویژگیهای روانی و ... (چکیده)
4024 - حسابرسی مستمر ، حسابرسی آینده (چکیده)
4025 - زمان­بندی بار محاسباتی تقسیم­ پذیر با در نظر گرفتن زمان بازگشت نتایج در سیستم­های ناهمگن با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
4026 - تجزیه و تحلیل کینماتیکی و کنتیکی ضربه روی پا با پای غالب و غیر غالب در فوتبال (چکیده)
4027 - انتظام ساختار عملکردی سکونت گاههای روستایی با تاکید بر الگوی تخصیص مکانی خدمات، مطالعه موردی شهرستان کلات (چکیده)
4028 - تاثیر تمرین هوازی بر سندروم قبــل از قاعــدگی دختران (چکیده)
4029 - بر رسی تشدید p0 در برهمکنش های e+ e- در ا نرژی مرکز جرم60 (چکیده)
4030 - نقدی بر نگرش اسطوره از منظر لوی استراوس (چکیده)
4031 - مطالعه دینامیکی حالتهای چند کوارکی (چکیده)
4032 - مشخصه یابی نوری و ساختاری نانو پودر سنتز شده با دو روش احتراق ژل و هم رسوبی (چکیده)
4033 - اثر نقطه مرجع بر یادگیری الگوی جدید هماهنگ نامتقارن دو دست (چکیده)
4034 - بررسی رابطه بین سبک هویت با نگرش و گرایش اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه فردوسی مشهد با تأکید بر فعالیت بدنی (چکیده)
4035 - تعیین رابطه برخی از اندازه های ابعاد بدنی با زمان شنای 100 متر شناگران نخبه (چکیده)
4036 - شاخصهای جهانی شدن اقتصاد و موقعیت ایران (چکیده)
4037 - بررسی ویژگی های اپتیکی نانو پودر سرامیک PMN-PT (چکیده)
4038 - بررسی جایگاه زبان آرامی در دوره هخامنشی (چکیده)
4039 - کنترل موج فشار جریان کذرا در خطوط انتقال آب توسط مخازن موج گیر ساده (چکیده)
4040 - بررسی برخی اثرات بوم شناختی Atriplex canescens بر محیط های تحت کشت در استان خراسان (چکیده)
4041 - ساخت نانو پودر Pb(Zr0.52,Ti0.48)O3 و مشخصه یابی آنها با استفاده از SEMو طیف سنجی رامان (چکیده)
4042 - روش تحلیلی محاسبه نشت از کانال منحنی شکل (چکیده)
4043 - ساخت و بر رسی خواص اپتیکی و الکتریکی لایه های نازک CdS به منظور استفاده در سلو لهای خورشیدی (چکیده)
4044 - بررسی تطبیقی بورس اوراق بهادار ایران با بورس های منتخب جهان (چکیده)
4045 - روشهای بهبود جوانه زنی در 10 گونه گیاه داروئی و زینتی مناطق خشک (چکیده)
4046 - پایش فصلی علفهای هرز در دو مزرعه جو علوفه ای در مشهد (چکیده)
4047 - رویکردی جدید به ارزیابی اقتصادی طرحهای مرتعداری در ایران (چکیده)
4048 - رخساره های رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان در برش های جوزک و چمن بید در غرب حوضه رسوبی کپه داغ و انطباق با نواحی شرق حوضه (چکیده)
4049 - روشی برای ترسیم خطوط هم سرعت و تخمین دبی در کانالهای روباز (چکیده)
4050 - نقدی بر کاشت گیاه Atriplex canescens در ایران از دیدگاه بوم شناختی (چکیده)
4051 - مطالعه فلورستیک منطقه تیرگان وتععیین شکل های زیستی و پراکنش جغرافیائی گیاهان منطقه (چکیده)
4052 - ضرورت بازنگری در جایگاه دروس امنیتی - استراتژیک در برنامه درسی علوم سیاسی و روابط بین الملل (چکیده)
4053 - گاه شماری آثار شیخ طوسی (چکیده)
4054 - تعیین خصوصیات فنوتیپی، ژنوتیپی و پروتئوتیپی یک واریانت ریز کلنی غیر بیماریزای Pseudomonas (چکیده)
4055 - مبانی نظری و سیاست های عملی بوش در رویارویی با مساله ی ایران هسته ای (چکیده)
4056 - مروری بر Quorum sensing درP. aeruginosa ː نقش تنظیم کننده های جدید (چکیده)
4057 - خلیج فارس ؛ کانون سیاست آمریکا بر محور منع/ ضد اشاعه (چکیده)
4058 - کاربرد ریبوفلاوین به عنوان القاء کننده مقاومت در برنج (چکیده)
4059 - مقایسة تأثیر تمرینات پلایومتریکی در آب و خشکی برتوان بی هوازی ناجیان غریق (چکیده)
4060 - تعیین فراوانی انواع صدمات و سبب شناسی آسیبهای ورزشی در میان اسکیت بازان نخبه کشور (چکیده)
4061 - تعیین رابطة همبستگی میان آزمون آمادگی هوازی بروس و پلة کوئین (چکیده)
4062 - کشف انجیلهای نجع حمادی وبازنگری دراناجیل رسمی مسیحیت (چکیده)
4063 - برنابا (چکیده)
4064 - آیین جاینی (چکیده)
4065 - توزیع چندگانگی ذرات باردار در نابودی e e در انرژی مرکز جرمGeV57-54 و مقیاس KNO (چکیده)
4066 - مطالعه دینامیک جریان ضربانی خون در مجرای تنگ شده (چکیده)
4067 - محاسبه شعاع هسته با استفاده از ناحیه برهمکنش در نابودی الکترون پوزیترون (چکیده)
4068 - روش تفریق طیفی چند باندی اصلاح شده برای بهبود صحبت (چکیده)
4069 - تعیین رفتار طبقه‌بندها با کلیشة تصمیم مبتنی بر مدل مخفی مارکوف (چکیده)
4070 - مقایسه خواص تیغه های خاک ورزی بشقابی رایج در ایران با استفاده از یک مخزن خاک مقیاس کوچک آزمایشگاهی (چکیده)
4071 - بررسی عوامل بوجود آمدن خطا در محاسبه نرخ سوختن آزمایشگاهی (چکیده)
4072 - ارائه روشی مبتنی بر محتوای ترکیبی (چکیده)
4073 - اهمیت Quorum Sensing در فیزیولوژی و بیماریزایی Pseudomonas syringae (چکیده)
4074 - نقش مسیر انتقال سیگنال جاسمونیک اسید در مقاومت گیاه برنج علیه قارچهای رایزوکتونیای بیماریزا (چکیده)
4075 - رورتی و نفی نظریه معرفتی بازنمایی (چکیده)
4076 - تحلیل نحوی - معنایی ساختمان بند ساده در زبان فارسی بر پایه دستور نقش گرای نظام مند هلیدی (چکیده)
4077 - مقایسه سرود بیست و دوم ایلیاد «کشته شدن هکتور» و حماسه رستم و اسفندیار بر پایه الگوی لباو و والتسکی (چکیده)
4078 - مطالعه عملکرد موتور اشتعال جرقه ای هیدروژنی با سیستم بازیافت گازهای خروجی رقیق کننده (چکیده)
4079 - بررسی توزیع رطوبت خاک تحت سیستم آبیاری قطره‌ای زیر سطحی (SDI) در باغات پسته (مطالعه موردی: اراضی رفسنجان با آب های شور) (چکیده)
4080 - تحلیل دینامیکی استوانه ساخته شده از جنس مواد هدفمند (Functionally graded materials) (چکیده)
4081 - نحوه پردازی واژه ها در ذهن: مدل دسترسی فعال سازی تعاملی مفهوم بنیاد (چکیده)
4082 - رویکردی نحوی - معنایی به واژه های مرکب در زبان فارسی (چکیده)
4083 - بررسی باکتریهای اپی فیت درختان پسته در مناطق عمده پسته کاری ایران (چکیده)
4084 - توسعه روش تهیه نقشه های عملکردی موتورهای اشتعال جرقه ای با توجه به استانداردهای مربوطه (چکیده)
4085 - بررسی واژه‌ها و مفاهیم اساسی برنامه‌ درسی در قرآن وحدیت (چکیده)
4086 - توسعه مدل احتراق مثلثی جهت شبیه سازی احتراق در موتور اشتعال جرقه ای (چکیده)
4087 - بررسی حضور پلاسمیدها در باکتریهای اپی فیت درختان پسته (چکیده)
4088 - اثر افزودنیهای ایتریم و لانتانیم بر خواص الکترونیکی نانوساختار اکسید ایندیم با استفاده از روش اسپری پایرولیز ومحاسبات اصول اولیه (چکیده)
4089 - بررسی تأثیر زبان شفاهی و کتبی در نحوه درک زبان (چکیده)
4090 - تجزیه و تحلیل ساخت کلان حماسه رستم و اسفندیار شاهنامه فردوسی بر اساس قالب لباو و التسکی (چکیده)
4091 - بررسی نقش بازتوانی جسمانی در درمان دردهای مزمن ناحیه کمری ستون مهره های دانشجویان ورزشکار دانشگاه دولتی تربیت بدنی روسیه (چکیده)
4092 - زبان فارسی عاملی یکپارچگی و وحدت گونه های محلی زبان کردی (چکیده)
4093 - ریشه شناسی و وجه تسمیه (پاسارگاد) اولین ‌پایتخت ‌پارسیان (چکیده)
4094 - بررسی ویژگیهای زیستی و بوم شناختی چنگر در تالابهای شمال ایران (چکیده)
4095 - بررسی میزان اثربخشی گروه درمانی معنوی - مذهبی در افزایش عزت نفس زندانیان مرد زندان مرکزی مشهد (چکیده)
4096 - شانکر و لکه برگی پسته ناشی از گونه ای زانتوموناس (چکیده)
4097 - بررسی و ارزیابی روش شیخ طوسی در نقد رجال و آثار (چکیده)
4098 - الگوی ساختاری- نقشی برای سبک شناسی گفتمان انتقادی (چکیده)
4099 - محاسبه ضرایب کشسانی و تندهی بلور پیزوالکتریک ZnOبا استفاده از نظریه اختلال تابعی چگالی (چکیده)
4100 - مطالعه ژئومتریک مورفومتری جمعیتهای چنگر (Fulica atra: Rallidae ) در سه تالاب شمالی کشور (چکیده)
4101 - استفاده از دستور واژی - نقشی در طراحی ماشین ترجمه انگلیسی به فارسی (چکیده)
4102 - بررسی تاثیر شوری بر جوانه زنی در رشد گیاهچه گیاهان دارویی (چکیده)
4103 - انگاره تکرار نزول آیه (چکیده)
4104 - اثر تنش شوری بر رشد و تبادلات کازی گیاه چغندر قند (چکیده)
4105 - محاسبه ضرایب کشسانی و تن دهی بلور پیزوالکتریک زینک سولفید با استفاده از نظریه اختلال تابع چگالی (چکیده)
4106 - پارک ملی گلستان قبل و بعد از سیل مرداد 1380 (چکیده)
4107 - بررسی تاثیر زمان کاشت و تراکم بوته بر جنبه های کمی گیاه دارویی بابونه (چکیده)
4108 - مطالعه برخی از صفات ریخت شناسی، ریخت سنجی و بوم شناسی خوتکا در تالاب فریدونکنار (چکیده)
4109 - بررسی پراکندگی جوابهای سالیتوری مدل Phi4 از ناخالصی با سه مدل متفاوت (چکیده)
4110 - ساخت و بررسی خواص ساختاری و الکتریکی لایه های نازک کادمیم سولفید به منظور استفاده در سلولهای خورشیدی (چکیده)
4111 - اثر بخشی گروه درمانی معنوی مذهبی بر عزت نفس زندانیان مرد زندان مرکزی مشهد (چکیده)
4112 - بررسی صفات رشد پنج واریته چغندر قند تحت دو سطح تنش شوری (چکیده)
4113 - گسترش وازگانی و ساختاری زبان نوشتاری دانش آموزان مقطع ابتدایی بر اساس متغیر طبقه اجتماعی در چارچوب نظریه بازیل برنشتاین (چکیده)
4114 - اعتیاد زنان در گروه درمانی (چکیده)
4115 - فواید لغوی اشعار بدر شروانی (چکیده)
4116 - بررسی ابعاد پنج گانه جو سازمانی و رابطه آن با میزان کارآفرینی حوزه مدیریتی دانشکده های تربیت بدنی کشور (چکیده)
4117 - مقایسه کارایی اقتصادی بانک های خصوصی و دولتی در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی (فراگیر) داده ها (DEA) (چکیده)
4118 - تعیین اثر تعاملی تمرین استقامتی -قدرتی منتخب بر سطح افسردگی و غلظت فنیل آلانین سرم دانشجویان با افسردگی متوسط (چکیده)
4119 - رویکرد قرآن به ابزار ها و راه های شناخت (چکیده)
4120 - اثر تعاملی استقامتی-قدرتی منتخب بر سطح افسردگی و غلظت تیروزین سرم دانشجویان با افسردگی (چکیده)
4121 - بانکداری اسلامی: مانع یا زمینه ساز توسعه؟ (چکیده)
4122 - ارتقای الگوریتم تخصیص بهینه منابع در پروژه های 3R (چکیده)
4123 - آسیب شناسی دروس حقوقی دوره کارشناسی علوم سیاسی (کاربست رویکرد عملگرا در بازنگری محتوا، منابع، شیوه های آموزش) (چکیده)
4124 - ثبات سازی در جامعه ناهمگون عراق(نقش همسایگان: مورد ایران) (چکیده)
4125 - بررسی وتحلیل ,وضعیت اثربخشی شرکتهای تبلیغاتی شهرمشهد وارائه راهکارهای مناسب (چکیده)
4126 - جایگاه دولت اسلامی در عدالت گستری و توزیع عادلانه درآمد و ثروت (چکیده)
4127 - فرایند مدیریت دانش درنظام آموزشی غیر رسمی دانشگاه ها بر اساس نظریه نوناکا وتاکوچی (چکیده)
4128 - جهانی شدن و اصلاحات : پندها و تجربه ها (چکیده)
4129 - توازن اقتصادی از دیدگاه اسلام و عملکرد اقتصاد ایران (چکیده)
4130 - مسئولیت کیفری متصدیان پزشکی (چکیده)
4131 - جهانی شدن حقوق و جرایم اقتصادی (چکیده)
4132 - ارزیابی یکنواختی توزیع آب حاصله از دستگاه آبیاری سنترپیوت اصلاح شده جهت آبیاری با شدت متغییر در امتداد بال آبیاری (چکیده)
4133 - زمانبندی اقتصادی گردش کارها در گریدهای محاسباتی (چکیده)
4134 - زمان بندی فازی کار موازی در محیط ناهمگن (چکیده)
4135 - ایجاد تصویر mri با استفاده از ارزشیابی مئازی درخت BSP (چکیده)
4136 - برنامه نویسی موازی مبتنی بر عاملهای سیار بر روی گریر (چکیده)
4137 - بررسی اثرمدیریت کود سرک نیتروژن با استفاده از کلروفیل متر برعملکرد و خصوصیات کیفی سیب زمینی رقم آگریا در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
4138 - ضرورت ها و راهکارهای عملی برای تاسیس انجمن کتابداری آموزشگاهی ایران (چکیده)
4139 - تأثیر دگر آسیبی اندامهای هوایی و ریشه اسپند بر خصوصیات رشدی گیاه بابونه (چکیده)
4140 - مطالعه اثرات بالینی تزریق داخل رحمی Cephapirin Benzathine در درمان اندومتریت گاوهای شیری هلشتاین (چکیده)
4141 - بررسی افت سطح سطح آبهای زیرزمینی و تاثیرات آن در دشت نیشابور (چکیده)
4142 - بررسی خصوصیات الکترونیکی بلور پروسکایتPb(Zr0.53,Ti0.47)O3 با در نظر گرفتن اثر اربیتالهای جایگزیده d (چکیده)
4143 - بررسی خصوصیات الکترونیکی و اپتیکی بلور کادمیم تلورید در فاز مکعبی با استفاده از اصول اولیه (چکیده)
4144 - طراحی و ارزیابی نرم افزار مناسب سنجش تراکم و اندازه قطرات سم در شمپاش ها (چکیده)
4145 - رشد، فتوسنتز و عملکرد ذرت در پاسخ به تلقیح با قارچ میکوریزا و باکتری‌های آزادزی تثبیت کنندة نیتروژن در نظام‌های زراعی رایج و اکولوژیک (چکیده)
4146 - بررسی اثرات کاربرد کودهای آلی مختلف و محلول پاشی عصاره‌ آنها بر تولید و ماندگاری گوجه‌فرنگی در انبار در نظامهای کشاورزی اکولوژیک (چکیده)
4147 - جداسازی کلونینگ و بررسی بیان موقت ژن sat ازگیاه شقایق الی فرا papaver soomniferom (چکیده)
4148 - تاثیر بسته بندی با اتمسفر تغییر یافته بر خصوصیات کیفی و افزایش عمر انباری دو رقم آلبالو (چکیده)
4149 - جامع نویسان پیش از کلینی (چکیده)
4150 - الگوریتمی جهت یافتن تناظر بین خوشه ها در خوشه بندی های متفاوت به منظور استفاده در خوشه بندی توافقی (چکیده)
4151 - خوشه بندی توافقی وزنی (چکیده)
4152 - روش جدیدبرای زمانبندی اقتصادی گردش کارها در گرید های محاسباتی (چکیده)
4153 - تشخیص خطای امپدانس بالا در خطوط توزیع با استفاده از الگوریتم شناسایی خودی از بیگانه در سیستمهای ایمنی (چکیده)
4154 - فاصله یابی تطبیقی خطا در خطوط انتقال نیرو (چکیده)
4155 - فاصله یابی خطا در خطوط انتقال با سه پایانه (چکیده)
4156 - بررسی و تحلیل پیش بینی پذیری قیمت برق در بازارهای رقابتی انرژی الکتریکی (چکیده)
4157 - فرورزونانس در شبکه های توزیع و تاثیر آن بر برقگیرهای ZnO (چکیده)
4158 - رویکردی جدید در پیش‎بینی پذیری قیمت در بازارهای رقابتی انرژی الکتریکی (چکیده)
4159 - طراحی و تحلیل بازار رزرو در محیط رقابتی صنعت برق بر اساس مدل Pay-as-Bid (چکیده)
4160 - بررسی شاخصهای تصمیم گیری جهت پیشنهاد قیمت یک شرکت تولید کننده انرژی در محیط رقابتی صنعت برق: مقایسه و تحلیل مناقصه های یکنواخت و تمایزی (چکیده)
4161 - شناسایی کندکتانسهای یونی در مدل ری انتری از سلولهای بافت میوکارد بطن (چکیده)
4162 - سنکرون سازی یک زوج پیس میکر بر اساس منحنی پاسخ فاز (چکیده)
4163 - بررسی اثر ریبوفلاوین بعنوان فعال کننده مکانیسم های دفاعی گیاه برنج علیه بیماریهای رایزوکتونیایی (چکیده)
4164 - بررسی تحلیلی و شبیه سازی ولتاژ گذرای بازگشتی در کلیدهای قدرت در خطوط انتقال جبران شده با خازن سری (چکیده)
4165 - بررسی اهمیت پیش بینی میزان تقاضا در پیش بینی قیمت برق با تفکیک قیمت برق به مولفه های مختلف در فضای رقابتی انرژی الکتریکی (چکیده)
4166 - مدلسازی رفتار دینامیکی برقگیرهای اکسید فلزی در مطالعات شامل گذراهای سریع (چکیده)
4167 - طراحی و بکارگیری یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی جهت حل مسئله بهینه سازی تخصیص انرژی و رزرو (چکیده)
4168 - الگوریتمی جدید جهت حفاظت واحدهای تولید پراکنده در برابر قطع شبکه اصلی (چکیده)
4169 - تجزیه و تحلیل اثر متقابل بازار انرژی-رزرو چرخشی و بازار رزرو جایگزین در مدل تخصیص پشت سرهم و همزمان (چکیده)
4170 - صور ومراتب وحی محمدی(ص) (چکیده)
4171 - شنکره و مکتب ادوایته ودانته (چکیده)
4172 - رامانوجه و ملا صدرا (چکیده)
4173 - وضعیت متون آموزشی در حوزه ادیان (چکیده)
4174 - جبر واختیار ازدیدگاه قرآن وکلام اسلامی(1) (چکیده)
4175 - بررسی مدل هندسی ترمیم زخم در خرگوش نژاد نیو زلندی (چکیده)
4176 - مقایسه خواص اپتیکی و ساختاری سرامیکPZT تهیه شده به دو روش سنتی و سل ژل (چکیده)
4177 - مشخصه یابی نوری و ساختاری نانو پودر PZT تهیه شده با دو روش سل ژل و هم رسوبی (چکیده)
4178 - دمای گذار بوز اینشتین در فراتر از حد توماس - فرمی (چکیده)
4179 - سنتز و مشخصه یابی اپتیکی و ساختاری نانو پودر PZT به روش احتراق ژل (چکیده)
4180 - شبیه سازی جریان سیال داخل سیلندر موتورهای احتراق داخلی با مدلهای مختلف آشفتگی (چکیده)
4181 - القاء تتراپلوئیدی در Hyosyamus muticus L با استفاده از کلشی سین (چکیده)
4182 - بررسی خواص اپتیکی سرامیک SiC در دو فاز مکعبی و هگزاگونال و اثر افزودنی های بر آن (چکیده)
4183 - طراحی پروفیل روتور پمپ های لوب دورانی با منحنی گام غیر دایره ای و تعیین میزان دبی خروجی از آنها (چکیده)
4184 - جایابی بهینه تولید پراکنده DG بر اساس روش جدید قیمت گذاری دسترسی به شبکه توزیع (چکیده)
4185 - برنامه ریزی توان راکتیو چند هدفه درشبکه های قدرت با استفاده از روش کلونی مورچه شتاب یافته و وزن دهی سلسله مراتبی (چکیده)
4186 - نقدی و نظری بر «مثنوی مولوی، تصحیح و شرح محمد استعلامی» (چکیده)
4187 - اثر افزایش ماده جامد کل شیر بر روند تخمیر ماست غلیظ شده (چکیده)
4188 - اثر میزان چربی شیر بر رشد و فعالیت باکتری های آغازگر و کیفیت ماست معمولی (چکیده)
4189 - نقدی و نظری بر «تاریخ جامع ادیان، جان بی ناس، ترجمه علی‌اصغر حکمت» (چکیده)
4190 - تلخی زدایی و تولید مارمالاد و نوشیدنی از ضایعات حاصل از (چکیده)
4191 - اثر واریته‌و‌زمان‌نگهداری‌روی‌ویژگیهای‌شیمیایی‌رب‌گوجه‌‌فرنگی حاصل از چهار واریته (چکیده)
4192 - بهینه‌سازی فرمولاسیون ماست معمولی میوه‌ای و بررسی کیفیت آن در طی زمان نگهداری (چکیده)
4193 - اثر عملیات حرارتی بعد از جوشکاری بر تغییرات ریز سختار و سختی فولاد زنگ نزن رسوب سخت سونده 17-4 pH ترمیم شده بروش جوشکاری (چکیده)
4194 - بررسی اثر افزایش ماده جامد شیر بر ویژگی های میکروبی، فیزیکوشیمیایی و ارگانولپتیکی ماست پروبایوتیک (چکیده)
4195 - بررسی اثر شیر سویا بر ویژگی های میکروبی، فیزیکو شیمیایی و ارگانولپتیکی ماست پروبایوتیک (چکیده)
4196 - بهینه سازی روش مستقیم تولید ماست غلیظ شده (چکیده)
4197 - روش جدید اندازه گیری قوام رب گوجه فرنگی (چکیده)
4198 - نقش پپتید های فعال بیولوژیک حاصل از شیر در تهیه موادغذایی فانکشنال (سلامتی بخش) (چکیده)
4199 - بررسی خوردگی حفره‌ای در فولاد زنگ نزن 17-4 pH ترمیم شده به روش جوشکاری در محلول 3.5% نمک طعام (چکیده)
4200 - اثر عملیات حرارتی پیر سازی بر رفتار سایشی فولاد زنگ نزن 17-4 pH (چکیده)
4201 - بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های وحشی و زراعی زرشک (Berberis sp.) استانهای خراسان با استفاده از نشانگرهای مولکولی AFLP (چکیده)
4202 - نقش شادی در بهداشت روان (چکیده)
4203 - ارزیابی کیفیت درونی میوه کیوی به صورت غیر مخرب با استفاده از طیف سنجی مرئی و مادون قرمز نزدیک (چکیده)
4204 - اثر میزان چربی شیر بر رشد و فعالیت باکتری های آغازگر و کیفیت ماست (چکیده)
4205 - امکان سنجی استفاده از لوله های گرمایی در تهویه مطبوع جهت بهینه سازی مصرف انرژی (چکیده)
4206 - نظام حقوق اساسی مقایسه ای و دانش مطالعات منطقه ای (چکیده)
4207 - بازنمایی عنصرایرانی در گزارش نامه های تاریخی روزگار قاجاریه (چکیده)
4208 - طراحی یک الگوریتم مبتنی بر تبدیل موجک و روشANFISجهت حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور (چکیده)
4209 - طراحی یک الگوریتم مبتنی بر خوشه سازی کاهشی در حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور (چکیده)
4210 - تاریخ شفاهی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
4211 - زیست چینه شناسی سازند نیزار بر پایه نانوپلانکتون های آهکی در برش الگو واقع در تنگ نیزار (چکیده)
4212 - زیست چینه نگاری نهشته های سانتونین-ماستریشتین جنوب شرق اصفهان بر مبنای نانوفسیلهای آهکی (چکیده)
4213 - معرفی نانوفسیلهای آهکی سازند گورپی در برش کاور (جنوب ایلام) (چکیده)
4214 - مقایسه سازند نیزار بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در برش الگو با برش روستای چهچهه (چکیده)
4215 - بایواستراتیگرافی سازند سنگانه بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در مقطع امیر آباد (چکیده)
4216 - بررسی گذر سازنهای تیرگان, سرچشمه،سنگانه، آیتامیر و آبدراز بر مبنای نانو پلانکتو نهای آهکی در مقطع جاده مشهد- سرخس (چکیده)
4217 - مطالعات زیست چینه شناسی سازند پسته لیق بر مبنای نانوپلانکتونهای آهکی در برش روستای دربند (چکیده)
4218 - تهیه نانوپودر PZT به روش خود احتراقی ژل در دو دمای تکلیس و مشخصه یابی آنها با استفاده از SEM و XRD (چکیده)
4219 - بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به آموزش های مجازی (چکیده)
4220 - بررسی میزان آمادگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد برای حضور در دوره های آموزش مجازی (چکیده)
4221 - بررسی تاثیر پارامترهای تنظیمی بر استحکام کششی-برشی اتصالات جوش مقاومتی نقطه ای ورقهای بدنه خودرو توسط مدلسازی رگرسیونی (چکیده)
4222 - تاثیر کود نیتروژن و تراکم گیاهی بر جذب وکارآیی مصرف نور در کلزا (چکیده)
4223 - ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی (چکیده)
4224 - اثر تنوع گیاهی و نوع منبع تغذیه‌ای بر ترکیب و تراکم علفهای هرز در الگوهای مختلف کشت (چکیده)
4225 - بررسی تاثیر کودهای بیولوژیک بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی بابونه (چکیده)
4226 - بررسی اثر تاریخ کاشت، زمان و روشهای مختلف مدیریت علف‌های هرز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (چکیده)
4227 - ارزیابی عملکرد زعفران Crocus sativus L در کشت مخلوط باغلات، حبوبات و گیاهان زراعی (چکیده)
4228 - بررسی مزیت کشت مخلوط زنیان و شنبلیله در سطوح مختلف کود دامی و آرایش کاشت (چکیده)
4229 - مدلسازی پویایی بانک بذر یولاف وحشی (Avena fatua) در مزرعه گندم (چکیده)
4230 - اثر تنش خشکی بر کارآیی مصرف آب و عملکرد ارقام کلزا (چکیده)
4231 - تاثیر مواد آلی و میزان مصرف سولفوسولفورون بر پایداری آن در خاک (چکیده)
4232 - تاثیر نوع بسته بندی درجه حرارت و زمان ماندگاری بر سفتی بافت پسته رقم اوحدی و مقایسه آن با فاکتور های حسی (چکیده)
4233 - الگوریتمی جدید جهت ایجاد هماهنگی بین SVC و ULTC (چکیده)
4234 - طراحی سیستم حفاضتی بهینه با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف موثر بر ایمنی ان به کمک اتگوریتم ژنتیک (چکیده)
4235 - محاسبه حاشیه امنیت خطوط انتقال با دو دیدگاه قطعی و احتمالی در شبکه 132 کیلو ولت مشهد (چکیده)
4236 - جایابی بهینه کلید و انتخاب مانور در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن تو لیدپراکنده (چکیده)
4237 - روش ترکیبی هوشمند شناسایی جزیره با وجود تولید پراکنده (چکیده)
4238 - رتبه بندی شبکه های 20 کیلو ولت شبکه توزیع جهت، نگهداری و اتوماسیون با تکنیک سلسله مراتبی (AHP) (چکیده)
4239 - بهبود پایداری گذرا در نیروگاههای بادی سرعت ثابت با استفاده از مقاومت ترمزی (چکیده)
4240 - جذب حد اکثر توان در آرایه های خورشیدی با در نظر گرفتن مشخصه غیر خطی (چکیده)
4241 - ارزیابی اقتصادی تاثیر خروج ژنراتورها و خطوط انتقال در امنیت شبکه (چکیده)
4242 - تخصیص هزینههای انتقال به ژنراتورها و بارهای شبکه با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان (چکیده)
4243 - تخصیص هزینه توان راکتیو در محیط تجدید ساختار یافته صنعت برق (چکیده)
4244 - تخصیص هزینههای انتقال به ژنراتورها و بارهای شبکه با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان (چکیده)
4245 - مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه بازگردان دینامیکی ولتاژ ( DVR (با استفاده از روش سرد شدن تدریجی فلزات ( SA ) (چکیده)
4246 - طراحی و ساخت کنترل کننده توان یکپارچه (UPFC) 3 کیلووات آمپری (چکیده)
4247 - بهبود پایداری سیستمهای قدرت چند ماشینه با بکارگیری کنترل فازی مقاوم بر رویSMES (چکیده)
4248 - ارزیابی و تحلیل اقتصادی طرح به کارگیری تولیدات پراکنده جهت برق رسانی به مصرف کنندگان دور از شبکه سراسری در مقایسه با طرح گسترش شبکه (چکیده)
4249 - بررسی احتمالی میزان ولتاژ گذرای بازگشتی در کلیدهای قدرت در خطوط انتقال جبران شده با خازن سری با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو (چکیده)
4250 - هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان در شبکه ای با ساختارهای متفاوت به کمک یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی (چکیده)
4251 - ارزیابی مقایسه ای (Benchmarking) شرکت های توزیع برق ایران (چکیده)
4252 - تجزیه و تحلیل اقتصادی طرح به‌کارگیری میکروتوربین در کاربرد‌های سایش پیک و CHP (چکیده)
4253 - فاصله یابی خطا در خطوط انتقال موازی به کمک مدل گسترده خط در حوزه زمان (چکیده)
4254 - الگوریتمی ترکیبی بر پایه سیستم های استنتاج فازی-تطبیقی (ANFIS) جهت تشخیص زود هنگام عیوب ترانسفورماتور قدرت (چکیده)
4255 - کنترل بهینه بار فرکانس در فضای تجدید ساختار شده صنعت برق با استفاده از فیدبک خروجی (چکیده)
4256 - روش جدیدی در فاصله یابی خطا در خطوط انتقال ترکیبی هوایی و کابلی (چکیده)
4257 - تشخیص جریان هجومی مغناطیس کننده از جریان خطای داخلی در ترانسفورماتورهای قدرت با آشکارسازی اعوجاجهای شکل موج جریان تفاضلی (چکیده)
4258 - بررسی اثر مدلسازی سیستم تحریک بر قطع بار تطبیقی براساس فرکانس و ارائه ضریب تصحیح مناسب (چکیده)
4259 - کیفیت فرضیه ها در پایان نامه های دکتری علوم سیاسی گرایش مسایل ایران (چکیده)
4260 - وضعیت رشته علوم سیاسی در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
4261 - کنترل هماهنگ SVC و TCSC جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت با اعمال کنترل کننده ترکیبی مد لغزشی فازی تطبیقی و بهینه (چکیده)
4262 - استراتژی نوین و قابل برنامه ریزی کنترل فیلترهای فعال در شرایط غیر سینوسی بودن ولتاژها مبتنی بر ولتاژهای مجاری (چکیده)
4263 - تشخیص و پیش بینی خطا در برنر بویلر نیروگاه بخار (چکیده)
4264 - چیستی مفهوم فرنگ در گزارشنامه های تاریخی روزگار قاجار (چکیده)
4265 - بررسی پدیده تداخل در خطوط شامل SVC چندگانه و طراحی کنترل کننده مناسب جهت بهبود عملکرد آنها (چکیده)
4266 - طراحی کامل سیستم کنترل فازی دنبالسازی مدل مرجع بهینه با الگوریتم ژنتیکی (چکیده)
4267 - مروری بر روند تحقیقات در فیلترهای فعال به منظور حذف هارمونیکها و بهبود کیفیت تغذیه (چکیده)
4268 - شبیه سازی سه بعدی جریان بر روی سرریزهای پلکانی (چکیده)
4269 - بررسی انتقال رسوب و رسو بگرفتگی در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل (چکیده)
4270 - پژوهشی در کتاب الکافی خطیب تبریزی (چکیده)
4271 - نکات ادبی در تفسیر المیزان (چکیده)
4272 - اوزان وقوافی ابن عبدربه (چکیده)
4273 - سنجش اثربخشی و کارآیی شرکت های تعاونی استان خراسان رضوی (چکیده)
4274 - ارزیابی پارامترهای مخزنی سازند بورگان در یکی از میدان های نفتی جنوب باختر ایران (چکیده)
4275 - کوه قاف،اسطوره یاواقعیت؟ارزیابی جایگاه کوه قاف دراحادیث تفسیری ومتون روایی (چکیده)
4276 - شرایط جامعه شناختی نقد،مناظره و استدلال:استلزامات و مفروضات (چکیده)
4277 - هماهنگی جبران کننده های سری و موازی جهت بهبود رفتار دینامیکی سیستم قدرت با اعمال کنترل کننده ساختار متغیر (چکیده)
4278 - بهبود روش تشخیص خطاهای امپدانس بالا با استفاده از شبکه عصبی (چکیده)
4279 - طراحی جبران کننده استاتیکی (SVC) با استفاده از تئوری کنترل ساختار متغیر (VSC) جهت بهبود رفتار دینامیکی موتورهای القایی (چکیده)
4280 - بررسی اثر مدل بار بر عملکرد کنترل کننده های موجود در شبکه AC/DC (چکیده)
4281 - تحلیل پدیده فرورزونانس در سیستمهای قدرت با در نظر گرفتن اثر هیسترزیس (چکیده)
4282 - بهبود راه اندازی موتورهای القایی به کمک جبران کننده های راکتیو استاتیکی (چکیده)
4283 - جایابی بهینه خازن درخطوط توزیع انرژی الکتریکی با در نظر گرفتن اثرات هارمونیک (چکیده)
4284 - طراحی و ساخت کنترل کننده توان راکتیو جهت بهبود راه اندازی موتورهای القایی، بهبود ولتاژ شبکه تغذیه و صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی (چکیده)
4285 - گذرای ناشی از سوئیچ کردن خازن های قدرت در سیستم های توزیع و انتقال روش حذف آنها (چکیده)
4286 - مطالعه پدیده فرورزونانس در سیستم های قدرت الکتریکی (چکیده)
4287 - بهبود تنظیم ولتاژ در خطوط توزیع انرژی الکتریکی (چکیده)
4288 - تفسیر موقعیت تکتونیکی منشاء و تاریخچه رسوبگذاری نهشته های سیلیسی آواری سازند پسته لیق(پالئوسن زیرین) در شرق حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
4289 - ولتاژ های نامتقارن در شبکه انتقال و شبکه توزیع و روشهای کاهش آن (چکیده)
4290 - مقایسه رخساره ها و محیطهای رسوبگذاری کوارتزیت راسی در ایران مرکزی و البرز (چکیده)
4291 - چینه نگاری سکانسی سازند سروک در یکی از میدان های نفتی جنوب غرب ایران (چکیده)
4292 - تاریخچه دیاژنز سنگ های آهکی سازند سرچشمه در مرکز حوضه کپه داغ (چکیده)
4293 - چینه نگاری سکانسی سازند پسته لیق در مرکز کپه داغ (درگز) (چکیده)
4294 - شناسایی اائیدهای سازند تیرگان در شمال چناران (چکیده)
4295 - لیتواستراتیگرافی و محیط رسوبگذاری سازند همبست (پرمین بالایی) در ناحیه شورجستان (شمال شرق آباده) (چکیده)
4296 - مطالعه عناصر بالقوه سمی در رسوبات رودخانه زاینده رود (چکیده)
4297 - بررسی علل و عوامل پراکندگی اندازه رسوبات بستر در طول رودخانه بقمچ در حوضه آبخیز ارداک- شمال چناران (چکیده)
4298 - ارزیابی روند تغییر پارامترهای اندازه ذرات و مکانیزم های موثر بر آن در رودخانه زاینده رود (اصفهان) (چکیده)
4299 - بررسی تاثیر مصالح و شکل سازه بر روی عملکرد سازه در برابر انفجار (چکیده)
4300 - بررسی تاثیر شکل و اندازه بزرگترین سنگدانه بر مقاومت فشاری نمونه های بتنی (چکیده)
4301 - ازخود بیگانگی انسان: ابزاری در دست حاکمان عصر جدید؛ تحلیلی بر رمان پرواز بر فراز آشیانه فاخته (چکیده)
4302 - تفسیر تاریخچه سیمانی شدن سنگهای سیلیسی آواری زوراسیک میانی در شمال شرق ایران (چکیده)
4303 - چرخه متان در رسوبات و ارتباط آن با کانی زایی اتیزنیک: مثالی از جنوب شرق زاپن (چکیده)
4304 - مطالعات بخش یک سازند گچساران در شرق میدان نفتی گچساران بوسیله نمودارهای پتروفیزیکی گاما و صوتی و مطالعات میکروسکپ الکترونی مجهز به ای دی اس (چکیده)
4305 - بررسی علل احتمالی ابتلای ساکنین منطقه دندی و ماه نشان به سکته های قلبی و بیماریهای ریوی از دیدگاه زمین شناسی پزشکی (چکیده)
4306 - اخوان در خیمه خیام (چکیده)
4307 - بهار و تعامل معتدل با سنت و تجدد (چکیده)
4308 - بررسی محتوایی شعر کودک در دهه هفتاد (گروههای سنی الف، ب و ج) (چکیده)
4309 - شیوه تصویرگری نیما در اشعار آزاد (چکیده)
4310 - بررسی کاربرد طیف سنجی مادون قرمز در ارزیابی کیفیت درونی میوه های سیب، پرتقال (چکیده)
4311 - روشهای اندازه گیری مولفه توالی منفی ناشی از نا متقارن بودن در سیستمهای توزیع انرژی (چکیده)
4312 - فرورزونانس در خطوط انتقال انزژی ولتاژ بالا (چکیده)
4313 - پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور جاندیر با استفاده از دو ساختار متفاوت شبکه عصبی MLP (چکیده)
4314 - مطالعه تنوع ژنتیکی درون و بین دو گونه از جنس Cuminum با استفاده از نشانگرهای مولکولیAFLP (چکیده)
4315 - تولید بایواتانل از ضایعات لیگنوسلولزی: بهینه سازی مرحله پیش فرآوری توسط اسید غلیظ (چکیده)
4316 - اثر میزان چربی شیر بر رشد و فعالیت باآترهای آغازگر و آیفیت ماست غلیظ شده (چکیده)
4317 - ارزیابی کشش درآمدی و قیمتی تقاضای آب شرب شهری با استفاده از روش پولاک-والس (چکیده)
4318 - بررسی اثربخشی تلفیق گروه درمانی شناختی- رفتاری و آموزش مهارتهای اجتماعی بر کاهش تحریفهای شناختی و اجتنابهای اجتماعی دانشجویان (چکیده)
4319 - اثر تاریخ و تراکم کاشت بر صفات مورفولوژیک و عملکرد نخود (چکیده)
4320 - معرفی مرجانهای فرازنین برش چهاربرج-شمال باختر اسفراین-البرز خاوری (چکیده)
4321 - نقش پرلیت در ضربه پذیری بتن های سبک (چکیده)
4322 - مقاوم سازی دیوار فولادی در برابر بار انفجاری عمود بر دیوار با استفاده از سخت کننده (چکیده)
4323 - اخوان ثالث در آیینه آثارش (چکیده)
4324 - جایگاه و نقش دین در اندیشه شعری ملک الشعرای بهار (چکیده)
4325 - تحلیلی بر مقدمه گلستان سعدی (چکیده)
4326 - تعیین سن و مطالعه میکروفاسیس سنگ آهکهای پلاژیک افیولیت ملانژ باختر فریمان (چکیده)
4327 - معرفی گونه هایی از خارپوستان کرتاسه زیرین در جنوب غرب گناباد (چکیده)
4328 - پالینواستراتیگرافی طبقات ژوراسیک پسین در شمال غرب نیشابور (برش دهنه حیدری) (چکیده)
4329 - گزارش اولیه از مرجانهای قزلین ایران در برش زلدوکوههای ازبک کوه، شرق ایران مرکزی (چکیده)
4330 - بررسی چینه شناسی و میکروفاسیس سازند آبدراز در دو برش اطراف چهچه (چکیده)
4331 - خارپوستان سازند تیرگان در برش تخت ارکان، جنوب باختری بجنورد و معرفی گونه Toxaster renevieri برای اولین بار در ایران (چکیده)
4332 - نگرشی بر سازندگان اصلی ریف تکه ای patch Reef قلعه حسن آباد در شمال باختری فردوس (چکیده)
4333 - لزوم آگاهی از جغرافیای تاریخی برای متن شناسی شاهنامه (چکیده)
4334 - غزالی در غرب (چکیده)
4335 - مو یی به ریسمان تصحیح چند بیت از شاهنامه (چکیده)
4336 - ساخت سلول های خورشیدی از لایه های نانو بلوری متخلخل تبتانیای حساس شده به رنگ (چکیده)
4337 - مطالعه تئوری ساختار نواری و تابع دی الکتریک نانولوله کربنی (3و3) (چکیده)
4338 - تحلیل همدیدی واچرخنده ها بر خشکسالی های فراگیر خراسان (چکیده)
4339 - توسعه ابزارهای جدید مالی- صکوک (چکیده)
4340 - بررسی ساخت واژی نام رنگها در زبان فارسی (چکیده)
4341 - بررسی مقابله ای ساختهای منفی در زبان فارسی و انگلیسی (چکیده)
4342 - منشائ کسره اضافه در زبان فارسی (چکیده)
4343 - استخراج ویژگی‌های کیفی نرم افزارهای تجارت الکترونیکی بنگاه با بنگاه (B2B) (چکیده)
4344 - تخمین و مقایسه کارآیی کشنده های دو چرخ محرک (چکیده)
4345 - پیدایش حروف اضافه از نام اندامهای بدن (چکیده)
4346 - استفاده از چرخ انتالپی راه حلی در جهت کاهش هزینه تهو یه گلخانه (چکیده)
4347 - ارزیابی کشت پائیزه ژنو تیپ های نخود متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی در مشهد (چکیده)
4348 - عکس العمل ژنو تیپ های نخود(Cicer arietinum L) به تنش یخ زدگی در شرایط آزمایشگاه (چکیده)
4349 - طراحی الگوی زراعی پایدار( مطالعه موردی: شهرستان تربت جام) (چکیده)
4350 - تعین دامنه میزبانی وخالص سازی فیزیکو شیمیایی و بررسی سرو لو ژ یکی و یروس S سیب زمینی در شمال خراسان (چکیده)
4351 - ردیابی سرولوژیکی ویروس خاکزاد چغندر قند (BSBV)در استان خراسان شمالی (چکیده)
4352 - اثر دما ، پوشش و استفاده از برخی ترکیبات طبیعی در افزایش عمر انبارداری آلبالو (چکیده)
4353 - بررسی پدیده برگشت پذیری در فرایند خمشی-کششی U شکل صفحات ناهمسانگرد (چکیده)
4354 - بررسی مقایسه ای نتایج خود ارزیابی دانشجویان دانشکده علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد با ارزیابی اساتید از آنان (چکیده)
4355 - طراحی کنترل کننده فازی جهت جداسازی نسبی سرویس براساس احتمال اتلاف (چکیده)
4356 - تعیین انرژی قابل سوخت ساز پودر گوشت و استخوان در خروس های بالغ لگهورن (چکیده)
4357 - ارایه یک بستر مبتنی بر عامل برای توسعه سیستمهای خبره توزیع شده (چکیده)
4358 - رابطه خصوصیات مورفولوژیکی ریشه و کارایی مصرف نیتروژن در ارقام مختلف سیب زمینی (چکیده)
4359 - رابطه بین رشد اخلاقی و رشد توانایی شناختی بازداری (چکیده)
4360 - prosopis cineraria یک درخت چند منظوره برای مناطق خشک (چکیده)
4361 - بررسی و حل تحلیلی ارتعاشات چسبندگی-لغزش به روش خطی سازی (چکیده)
4362 - بررسی و تحلیل پدیده‌ آشوب در سیستم‌های غیرخطی چرخدنده‌ای (چکیده)
4363 - صرفه جوئی انرژی در تولید آب گرم بهداشتی با استفاده از مبدلهای حرارتی صفحه ای (چکیده)
4364 - بررسی ارتعاشات غیرخطی چرخ دنده های درگیر به کمک روش homotopy-perturbation (چکیده)
4365 - شوک حرارتی اولیه و مکمل ویتامین C وE بر عملکرد جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش گرمائی (چکیده)
4366 - نقش مؤلفه های برنامه درسی بر تحول روحیه کارآفرینی دانشجویان (چکیده)
4367 - فراوری مواد غذایی بامیدانهای الکتریکی بالسی (چکیده)
4368 - بالسهای نوری- تئوری تا کاربرد (چکیده)
4369 - خصوصیات عملگری چای سبز (چکیده)
4370 - نقش سیکلودکسترینها در بیوتکنولوژی (چکیده)
4371 - آناتومی هفت گونه Cleome در خراسان (چکیده)
4372 - شکوفایی ها و نواوری های بزرگ در انقلاب جهانی حضرت مهدی (عج) (چکیده)
4373 - Plastination تکنیکی نوین در نگهداری اندامها و پیکر جانوران (چکیده)
4374 - تهیه نمونه های قارچی به دو روش حجمی ومقطعی جهت نگهداری در موزه های علوم (چکیده)
4375 - نقش داوطلب و نهضت داوطلبی در ورزش و تفریحات سالم و مقایسه آنها در چند کشور (چکیده)
4376 - بررسی، اولویت بندی و ارزشیابی ابعاد مربیگری در تیمهای ورزشی دانشگاهی کشور (چکیده)
4377 - تحلیل و تبیین ذهنیت فلسفی مدیران ، مربیان و ورزشکاران تیم های منتخب دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور (چکیده)
4378 - مقایسه نیم رخ کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی با دانشجویان سایر رشته های تحصیلی دانشگاه فردوسی مشهد با تاکید بر توسعه و آموزش ویژگی های شخصیتی کارآفرینی (چکیده)
4379 - بررسی و مقایسه رضایت شغلی مدیران،اساتید و کارمندان دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور (چکیده)
4380 - توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی نیشابور بر اساس نظری هرزبرگ (چکیده)
4381 - ارائه مدل رگرسیونی رابطه رضایت شغلی با دلبستگی شغلی در مدیران ، کارمندان و استادان دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور (چکیده)
4382 - بررسی و مقایسه تعهد سازمانی و ابعاد سه گانه آن در حوزه مدیریتی اساتید و کارمندان دانشگاه های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور (چکیده)
4383 - بررسی و مقایسه ابعاد پنج گانه جو سازمانی دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی کشور (چکیده)
4384 - بررسی و مقایسه میزان تحلیل رفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی شهرستان کاشمر (چکیده)
4385 - پیش بینی پدیده کوبش در یک موتور اشتعال جرقه ای با سوخت هیدروژن (چکیده)
4386 - اجراهای هندبال : ملاحظات فیزیولوژیکی و رویکرد عملی به جنبه های متابولیکی تمرین (چکیده)
4387 - بررسی آزمایشگاهی نوفه جریانی یک سامانه تخلیه گاز (چکیده)
4388 - شبیه سازی جریان تراکم پذیر درون یک لوله ضربه با استفاده از روش شبکه بولتزمن (چکیده)
4389 - شبیه سازی موتور اشتعال جرقه ای با سوخت هیدروژن و بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر کارایی موتور (چکیده)
4390 - بررسی ارتباط تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی و مقایسه آن بین دبیران تربیت بدنی مرد آموزشگاه های نواحی هفت گانه مشهد (چکیده)
4391 - بررسی اولویت بندی و ارزشیابی مربیگری در تیم های ورزشی دانشگاه های کشور (چکیده)
4392 - نگرشی زیست محیطی بر نقش بیمه گندم آبی در استان خراسان شمالی (چکیده)
4393 - نقش فعالیت های تکتو نیکی در شکل گیری و گسترش مخروط افکنه های دامنه های جنوبی آلاداغ (چکیده)
4394 - بوطیقای مرگ در شعر سنایی و خیام (چکیده)
4395 - بررسی تاثیر ورمی کمپوست و فسفر بر صفات مورفولو‍ژیکی نشاء گوجه فرنگی (چکیده)
4396 - واکاوی ماهیت و جایگاه نقد در برنامه های درسی آموزش عالی: با تاکید بر حوزه علوم انسانی (چکیده)
4397 - اثر چرخه‌های بازار سهام بر واکنش سرمایه‌گذاران نسبت به تغییرات غیرمنتظره اقلام تعهدی (چکیده)
4398 - بررسی امکان استفاده از کورکومین موجود در زرد چوبه برای رنگ آمیزی سلول ها و بافت های گیاهی و جانوری (چکیده)
4399 - سیتو تکنولوژی نقش واهمیت آن در توسعه تحقیقات علمی چشم انداز ها وبررسی راهکارهای آموزش سیتو تکنولوژی در کشور (چکیده)
4400 - استفاده از سطوح مختلف دانه سویای حرارت داده شده بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
4401 - بیشینه سازی سختی صفحات با استفاده از روش بهینه ‌سازی تکاملی سازه‌ها (ESO) (چکیده)
4402 - تدریس دستور زبان انگلیسی بر مبنای تحلیل کلام در متون علمی (چکیده)
4403 - بررسی کارآیی تدریس واژگان به دوروش «مجموعه مرتبط معنایی» و «مجموعه غیر مرتبط معنایی» (چکیده)
4404 - تاثیر روشهای مختلف خیساندن ، هیدروترمال و تخمیر در کاهش میزان اسید فیتیک سبوس گندم (چکیده)
4405 - تحلیل اجزای محدود غیرخطی اتصال کف ستونها با تقویت کننده های مثلثی و ذوزنقه ای (چکیده)
4406 - تحلیل احتمال اندیشانه کمانش صفحات ناهمسانگرد چند لایه در فضای عدم قطعیت (چکیده)
4407 - تحلیل حرارتی و مکانیکی جوش و راههای کاهش تنشهای پسماند (چکیده)
4408 - بررسی عوامل موثر بر مقاومت کمانشی صفحات چند لایه مرکب FRP با و بدون سوراخ (چکیده)
4409 - تقویت تیرورقها در برابر بارهای موضعی (چکیده)
4410 - کاربرد نانوتکنولوژی در بررسی خصوصیات ریزساختاری دیواره باکتریهای پروبیوتیک تحت تنش (چکیده)
4411 - نوسازی شبکه ارتباطات آموزشگاهی به کمک کتابخانه: راهی به سوی بهبود کیفیت یادگیری (چکیده)
4412 - ارزیابی ژرم‌ پلاسم نخود Cicer arietinum L برای مقاومت به خشکی (چکیده)
4413 - بررسی اثر وجود ترک در آنالیز مودال تیرهای یک سر گیردار نوع اویلر-برنولی (چکیده)
4414 - راهکارهای بهینه/کاربرد سازی علوم سیاسی:حضور مؤثر در نهادهای تصمیم گیری (چکیده)
4415 - بررسی مکانیسم های شفاف سازی ورنگبری عصاره خرما (چکیده)
4416 - بررسی رفتار تغییر شکل فولاد چند فازی با آستنیت باقی‌مانده (چکیده)
4417 - برسی ایزوتوپهای هیدروژن، اکسیژن و گوگرد در منطقه کانساری موته (چکیده)
4418 - اثر آرایش تمرین ذهنی بر یادداری و انتقال پارامتر سرعت در تکلیف ردیابی (چکیده)
4419 - بررسی و مقایسه هوش عاطفی مدیران اجرایی و آموزش تربیت بدنی خراسان رضوی (چکیده)
4420 - ارزیابی همبستگی بین کیفیت و میزان RNA ویروسی استخراج شده از شیرخام با میزان ماده خشک شیرخام به منظور شناسایی ملکولی ویروسهای روده ای براساس مدل سطح پاسخ (چکیده)
4421 - نگرشی بر آزمون سیمای متابولیک پروفایل (چکیده)
4422 - توسعه سیاسی درایران ،فرصت ها و چالشها (چکیده)
4423 - تجلی و تشأن در فلسفه ملاصدرا (چکیده)
4424 - بررسی تاثیرات هندسه شیپوره همگرا-واگرا و معادلات جوانه زایی کانترویتز- کورتنی و تابع تجربی ولک در تولید قطره بااندازه مناسب (چکیده)
4425 - ترکیب روش های حجم کنترل و تفاضل محدود جهت مدل کردن جریان بین پره های توربین و بهینه ساری آن به کمک روش معکوس (چکیده)
4426 - ابن خلدون و کاربست روش جامعه شناسی تاریخی در تحلیل تحولات سیاسی (چکیده)
4427 - بررسی اثر فعالیتهای کشاورزی بر جمعیت نماتدها و باکتر یهای خاکزی مزارع گندم استان خراسان (چکیده)
4428 - بررسی میزان آنتی بادی وآنتی ژن اسهال ویروسی گاوان (BVDV ) در سرم گاوهای سقطی تعدادی از گاوداریهای صنعتی شیری مشهد (چکیده)
4429 - بررسی تجربی اثر تسهیل کننده کولیستین سولفات در کلونیزاسیون باکتری سالمونلا تیفی موریوم مقاوم به این دارو در جوجه های گوشتی (چکیده)
4430 - نقش حافظه در یادگیری و حل مسایل ریاضی (چکیده)
4431 - پژوهشی پیرامون حد سفر شرعی (چکیده)
4432 - معناشناسی واژگان شفاعت،عدالت و امامت از نگاه استاد مطهری و علامه طباطبایی (چکیده)
4433 - باران در روایات (چکیده)
4434 - ریاضیات دبیرستانی و آموزشهای غیر رسمی (چکیده)
4435 - ردپای مفاهیم فلسفی در داستانهای کودکان: پژوهشی پیرامون شناسایی مؤلفه های مرتبط با آموزش تفکر فلسفی (چکیده)
4436 - ارزیابی نفوذپذیری محور سد ابیورد با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه SPI (چکیده)
4437 - نقش آنالیز حساسیت در طراحی شبکه مصنوعی مناسب جهت پیش بینی مقاومت فشاری دوغاب های سیمان تزریق- مطالعه موردی: دوغاب های تزریق پرده آب بند سد مخزنی آغ چای (چکیده)
4438 - تاثیر لجن فاضلاب و زمان بر فراهمی و توزیع گونه‌های نیکل و کادمیم در محلول خاکهای آهکی (چکیده)
4439 - بررسی کارایی فیلتر شن- خاک – ماده‌آلی، در حذف فلزات سنگین مس، نیکل، روی و کروم از فاضلاب صنعتی (چکیده)
4440 - مشارکت والدین در مدرسه به عنوان پیش نیاز مشارکت در دانشگاه (چکیده)
4441 - بررسی پاسخهای گراس های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی 1- بخش زیرزمینی (چکیده)
4442 - مقایسه ترکیبات شیر و گوشت در گاوهای کلون شده (چکیده)
4443 - تعیین پروتئینهای ایمنی زا مایع هیداتید و تگومنت کیست هیداتید در گاوهای مبتلا به هیداتیدوز (چکیده)
4444 - بررسی اثرات کمی زمین لرزه سال 1382 بر روی آبخوان دشت بم (چکیده)
4445 - تکنولوژی نانو بادی: بهره گیری درمانی از ایمونولوژی شتر (چکیده)
4446 - بررسی هیدروژئولوژیکی چشمه کارستی کورسای دشت (چکیده)
4447 - بررسی سختی و مقاومت تسلیم جداساز بر پاسخ لرزه ای پلها (چکیده)
4448 - تعیین الگوی بهینه تلفیق زراعت- گاوداری: کاربرد برنامه ریزی خطی پویا (چکیده)
4449 - حکم عقلی تعارض ادله (چکیده)
4450 - موضوع تعارض ادله (چکیده)
4451 - حکم شرعی تعارض ادله (چکیده)
4452 - بررسی و برآورد عوامل موثر بر تقاضای برق خانگی در استان خراسان (چکیده)
4453 - مقدمه ای بر تعارض ادله (چکیده)
4454 - تعارض بینات در خصوص اموال (چکیده)
4455 - بررسی عوامل موثر بر دسترسی کشاورزان استان خراسان رضوی به اعتبارات بانک کشاورزی (چکیده)
4456 - مطالعه اثر کاهش بیان گیرنده نوع یک فاکتور رشد شبه انسولین (IGF-IR) بر روی مقاومت پرتوئی سلول های سرطان پروستات انسانی (DU-145) (چکیده)
4457 - برنامه آموزش فارسی در دانشگاه‌های بنگلادش در بوته‌ی نقد (چکیده)
4458 - تعیین آستانه سمیت فلزات مس و روی در باکتری E.Coli - حسگر زیستی (چکیده)
4459 - والدین و گرایش به ورزش (چکیده)
4460 - تجهیز مدارس یا تجهیز معلم تربیت بدنی (چکیده)
4461 - نام و موضع معرفتی حوزه تحقیقات ترجمه (چکیده)
4462 - روش‌های ترجمه عناصر متفاوت فرهنگی (چکیده)
4463 - عوامل و مراحل ترجمه (چکیده)
4464 - مراحل ابتدایی ترجمه (چکیده)
4465 - شبیه سازی رفتار فوتوکاتد لامپ تکثیر کننده نوری در ترابرد نور آشکارسازهای سوسوزن (چکیده)
4466 - استفاده از چسب سیانواکریلات در تهیه پوشش های ضخیم نوین پایه پلیمری به کمک روش تاگوچی (چکیده)
4467 - مدل سازی درصد کربن سطح قطعات در عملیات کربوراسیون گازی فولادها (چکیده)
4468 - تکنیک‌های آموزش ترجمه 1 (چکیده)
4469 - شبیه سازی اثر دما و رطوبت محیط بر پتانسیل کربن در کوره های کربوراسیون گازی (چکیده)
4470 - تکنیک‌های آموزش ترجمه 2 (چکیده)
4471 - تکنیک ‌های ترجمه (3): ترتیب کلمات و مرجع ضمایر (چکیده)
4472 - تکنیک‌های آموزش ترجمه (4): آموزش جنبه‌های مختلف فعل (چکیده)
4473 - فن یا تاریخ ترجمه؟ (چکیده)
4474 - مطالعه اثر پرتو گاما بر روی رشد و بقاء دودمان سلولی DU145 از سرطان پروستات انشان (چکیده)
4475 - بررسی میزان رعایت معیارهای ساختاری منابع مرجع چاپی فارسی (چکیده)
4476 - بررسی وضعیت همکاری علمی اعضاء هیئت علمی در چهار حوزه موضوعی در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
4477 - بررسی درک کاربران از محیط رابط پایگاه های اطلاعاتی بر اساس مدل نیلسن(مقایسه پایگاه مقاله های الکترونیکی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با پایگاه مقاله های پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران) (چکیده)
4478 - اثرات سود و اوره بر تجزیه پذیری کاه کلزا (چکیده)
4479 - اثر نوری-مغناطیسی کر (kerr)لایه های نازک Co (چکیده)
4480 - تفاوتهای جغرافیایی و نقش آن در توسعه (نمونه شهرستان مشهد) (چکیده)
4481 - روشی نوین برای همسانسازی کانال های MIMO انتخابگر فرکانسی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و تجزیه‌ی مقادیر تکین ماتریس های چندجمله‌ای (چکیده)
4482 - جنگلهای مانگرو (چکیده)
4483 - کشت زعفران در بریتانیا (چکیده)
4484 - ملاحظاتی در باره نقد ترجمه شعر (چکیده)
4485 - دلالت واژگانی (چکیده)
4486 - ملاحظاتی در باره ترجمه شعر (چکیده)
4487 - ارائه روشی جدید جهت تعیین سهم امنیت در هزینه های خطوط انتقال بر اساس قیمت حاشیه ای محلی بازار (چکیده)
4488 - اندازه گیری تبخیر- تعرق گیاه مرجع از روش بالانس انرژی (نسبت باون) و مقایسه آن با داده های لایسیمتر (چکیده)
4489 - تحلیل جایگاه دانش بومی در توسعه روستایی (چکیده)
4490 - راهکارهای بهینه سازی مصرف آب درکشاورزی با تاکید بربرخی فن آوری های بومی درایران وسایر کشورها (چکیده)
4491 - جایگذاری و بررسی خواص اپتیکی ، الکتریکی و ساختاری لایه های هادی شفاف (چکیده)
4492 - اصلاح و تولید نژادهای دورگ در قارچ خوراکی دکمه ای (چکیده)
4493 - کاربرد نشانگر مولکولی AFLP در انگشت‌نگاری ژنتیکی و تفکیک نژادی‌های (چکیده)
4494 - تاثیر بیوماس باکتریایی و تلقیح آکتینومیست‌ها در کمپوست بر روی رشد میسلیوم قارچ خوراکی دکمه‌ای (چکیده)
4495 - بررسی اثرا هرس و تراکم روی صفات مرتبط با عملکرد سه رقم خیار گلخانه ای (چکیده)
4496 - شناسایی آکتینومیست‌های کمپوست قارچ خوراکی تکمه‌ای با استفاده از ژن 16S rRNA (چکیده)
4497 - بررسی اثر چند مکمل کشت بر روی عملکرد قارچ خوراکی صدفی (چکیده)
4498 - دانش کشاورزی بومی با تاکید برتفاوت های جنسیتی( مورد روستای اسحاق آباد نیشابور) (چکیده)
4499 - بررسی انگیزه های جوانان برای شرکت در ورشهای مختلف (چکیده)
4500 - تأثیر مدیریت دانش در ایجاد تحول در کتابخانه ها (چکیده)
4501 - تبیین وضعیت اقتصادی -اجتماعی ومسکن زنان سرپرست خانوار های روستایی در حاشیه شهر مشهد (نمونه منظومه مشهد قلی) (چکیده)
4502 - بررسی توان بار جاده سفرهای شهری کامیونت‎خاور به‎جهت راهکاری برای تدوین آزمایش استاندارد آلودگی در ایران (چکیده)
4503 - بررسی اثر متقابل تنش خشکی و زئولایت معدنی بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی ریحان اصلاح شده مجارستانی (چکیده)
4504 - تاثیر پلیمر سوپرجاذب آب در شرایط تنش خشکی بر خصوصیات فیزیومورفولو‍ژکی، عملکرد و انباشت متابولیتهای ثانویه در ریحان دارویی (چکیده)
4505 - پژوهشی پیرامون جریان شکل گیری شهر شاهرود در بستر تاریخ (چکیده)
4506 - بازسازی زبان عامیانه (چکیده)
4507 - مقایسه دو عصاره گیر در تعیین اورانیوم قابل جذب گیاه در خاک لومی شنی (چکیده)
4508 - پژوهشی پیرامون دو نمایشنامه در انتظار گودو و پایان بازی (چکیده)
4509 - بررسی رویداد های چند جتی در نابودی الکترون - پوزیترون (چکیده)
4510 - بررسی و پهنه بندی یخبندان های زود هنگام پاییزه و دیر هنگام بهاره و زمستانه با استفاده از GIS در استان خراسان رضوی (چکیده)
4511 - استفاده از حداقل داده های هواشناسی برای برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع و ارائه ضرایب اصلاحی( مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (چکیده)
4512 - ساخت غشاء سرامیکی آلومینا - تیتانیا به روش سل-ژل (چکیده)
4513 - مدلسازی فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز محافظ با استفاده از روش های آماری و عددی (چکیده)
4514 - مروری بر کاربردهای فناوری نانو در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (چکیده)
4515 - تهیه نانولوله های کربنی با استفاده از کاتالیست Fe/Co بر پایه CacO3 به روش CVD (چکیده)
4516 - کاهش زمان نشست در کنترل فیدبک تاخیری سیستم آشوبی روسلر باسنکرو ن کنندهPI (چکیده)
4517 - فرصت‌های آموزشی و نابرابری‌های منطقه‌ای (چکیده)
4518 - بررسی میزان توانمندی گروه بحث الکترونیکی علوم کتابداری و اطلاع رسانی (LIS) در تشکیل سرمایه اجتماعی (چکیده)
4519 - نقش اهداف پیشرفت در مولفه های یادگیری خودتنظیمی (چکیده)
4520 - رابطه ادراکات محیطی خانوادگی، باورهای انگیزشی و یادگیری خودتنظیمی (چکیده)
4521 - بررسی رابطه مولفه های ادراکات والدین با راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (چکیده)
4522 - بررسی رابطه اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی (چکیده)
4523 - بررسی رابطه ادراکات محیطی مدرسه ای و اهداف پیشرفت (چکیده)
4524 - کاربرد فراشناخت در برنامه های درسی مبانی نظری و الگوها (چکیده)
4525 - جایگاه تفکر نقاد در برنامه های درسی رشته های علوم تربیتی (چکیده)
4526 - نقش خودتنظیمی در یادگیری غیر رسمی (چکیده)
4527 - یادگیری و یاددهی در کتابخانه ها با تأکید بر بهره گیری از مدیریت دانش (چکیده)
4528 - نقش ارتباطات و مدیریت دانش در یادگیری و یاددهی در کتابخانه ها (چکیده)
4529 - بررسی‌ عکس‌ العمل‌ توده‌ های‌ مختلف‌ اسپرس‌ نسبت‌ به‌ تنشهای‌ شوری‌ و خشکی‌ در مرحلة‌ جوانه‌ زدن (چکیده)
4530 - تاثیرغلاف‌ بذر اسپرس ( Onobrychis viciifolia Scop) بر روی‌ جوانه‌ زنی‌، رشد گیاهچه‌ و تعداد بوته‌ در واحد سطح‌ (چکیده)
4531 - حذف آرتیفکت پلک زدن از سیگنال EEG: مقایسه الگوریتم PCA و فیلتر تطبیقی (چکیده)
4532 - اشتراک دانش، راهبردی برای توسعه خدمات کتابخانه (چکیده)
4533 - تحلیل فراوانی سیلاب منطقه ای با استفاده از تئوری گشتاورهای خطی و سیلاب نمایه در حوضه های آبریز استان های خراسان (چکیده)
4534 - تصحیح اثر شوری بر قرائت بلوک گچی در اندازه گیری رطوبت خاک (چکیده)
4535 - اثردماهای بازپخت مختلف بر روی اندازه و گاف انرژی نانوذرات آلومینا- تیتانیا سنتز شده به روش سل-ژل (چکیده)
4536 - نقش رهبری در رشد فردی و توسعه سازمانی در کتابخانه ها از دیدگاه مدیریت دانش (چکیده)
4537 - دسترسی آزاد به منابع اطلاعاتی و چالشهای کتابداران (چکیده)
4538 - آموزش تفکر فلسفی به کودکان: تحلیل محتوای داستانهای کودکان (چکیده)
4539 - دانش پویا در کتابخانه ها: بحثی پیرامون اشتراک دانش و مفاهیم مرتبط با آن (گزارش یک طرح پژوهشی) (چکیده)
4540 - دیدگاه ها ورفتار کنشگران در نظام حمل ونقل درون شهری مشهد با تاکید بر نقش راننده ومسافر تاکسی (چکیده)
4541 - تحول اخلاقی مبنایی برای تعلیم وتربیت اسلامی (چکیده)
4542 - اثر نانوسیال اکسید آلومینیوم- آب به عنوان سیال عامل در بهبود راندمان حرارتی یک ترموسیفون دوفازی (چکیده)
4543 - بررسی‌ چگونگی‌ تجمع‌ عناصر در ریشه‌ و بخش‌ هوائی‌ گیاه‌ اسپرس‌(Scop.Onobrychis viciifolia) تحت‌ تنش‌ شوری‌ (چکیده)
4544 - بررسی‌ اثرات‌ تنش‌ شوری‌ در گیاه‌ اسپرس (Scop. Viciifolia Onobrychis ) در مرحله‌ گیاهچه (چکیده)
4545 - ارتباط اختلالات یادگیری ویژه (الکسیا) با سیستم عصبی مرکزی (چکیده)
4546 - مقایسه دیدگاه اسلام و فروم در باب انسان (چکیده)
4547 - بررسی و برآورد نقش عوامل اقلیمی بر NDVI گندم با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS در منطقه عمومی شهرستان مشهد (چکیده)
4548 - تعیین آستانه شوری و دمای مناسب و بررسی اثرات توام آنها بر جوانه زنی زیره سبز Cuminum cyminum (چکیده)
4549 - بررسی‌ امکان‌ استفاده‌ از پلی‌ اتیلن‌ گلایکول‌ 6000 جهت‌ مطالعات‌ خشکی‌ در گیاه‌ اسپرس‌ (Scop Onobrychis viciifolia ) در مرحلة‌ گیاهچه‌ (چکیده)
4550 - رویکرد مقایسه ای ارتباط رشد و توزیع درآمدازدیدگاه اسلام (چکیده)
4551 - دو جریان اخباریه و سلفیه در مواجهه با عقلانیت تشریعی (چکیده)
4552 - بررسی شرط مماثلت قصاص میان مرد و زن (چکیده)
4553 - تحلیلی فقهی از حدیث نبوی« محلل» (چکیده)
4554 - مقایسه فیلترهای شن-خاک-ماده آلی برای حذف فلزات سنگین کروم و مس از فاضلاب صنعتی به منظور تعیین بهترین آن (چکیده)
4555 - رابطه مشارکت علمی وفرهنگی دانشجویان دانشگاه فردوسی با درک آنان از تغییر در تعامل با خانواده خود بعد از ورود به دانشگاه (چکیده)
4556 - مفهوم و حجیت اجتهاد گروهی (چکیده)
4557 - سنجش بنیادهای نظری و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر با مبانی و آموزه های قرآنی (چکیده)
4558 - واکاوی احکام فقهی نسب در کودک متولد از رحم جایگزین (چکیده)
4559 - نگاهی به فقه امام علی (چکیده)
4560 - درآمدی بر ارتباط فقه و حقوق (چکیده)
4561 - تاثیر زئولیت و سوپر فسفات ترپل بر استفاده از ضایعات آلوده به فلزات سنگین در کشت گندم (چکیده)
4562 - بررسی و تعمیم روابط بارش- رواناب ماهانه و سالانه به حوضه‌های فاقد آمار (چکیده)
4563 - درنگی در محرومیت زوجین از حق قصاص (چکیده)
4564 - بررسی موانع استقرار دولت الکترونیک در سازمان های دولتی ایران (چکیده)
4565 - تعیین سطح سیگما در یک کارخانه تولید فراورده های غذایی (چکیده)
4566 - دقت روش تنها-فاز در طراحی ریزعدسیها (چکیده)
4567 - خطی سازی منحنی تزویج مربوط به یک تزویج کننده موجبری بلور فوتونی (چکیده)
4568 - تاثیر تلقیح جدایه های مقاوم به خشکی بر سیستم تثبیت بیولوژیکی باکتری سینوریزوبیوم و عملکرد گیاه یونجه در شرایط خشکی (چکیده)
4569 - اثر زمان و غلظت در توزیع شکلهای مختلف اورانیوم در یک خاک آهکی (چکیده)
4570 - تاثیر کودهای مختلف نیتروژن بر نیتروژن آلی و نیتروژن معدنی محلول دو خاک آلفی سول شمال ایران (چکیده)
4571 - تاثیر کاربرد کود بیولوژیک بر رشد و گره زایی گیاه سویا (چکیده)
4572 - مطالعه انباشت متابولیت سازگار در گیاه یونجه تلقیح شده با سوشهای باکتری مقاوم به خشکی در شرایط تنش آبی در گلخانه (چکیده)
4573 - جداسازی باکتریهای مقاوم به شوری و خشکی و مطالعه سازگاری جدایه ها با شرایط قلیایی (چکیده)
4574 - باورهای معرفت شناختی مدیران و نگرش آنها درخصوص برنامه‌ریزی استراتژیک در آموزش‌عالی (چکیده)
4575 - برآورد ارزش خسارت ناشی از خشکسالی بر تولید گندم دیم در استان گلستان (چکیده)
4576 - کنترل حلقه باز سیستمهای غیر خطی به کمک دنباله ای از مسایل برنامه ریزی غیر خطی (چکیده)
4577 - مطالعه اثر نانوسیال در بهبود عملکرد وسایل نقلیه (چکیده)
4578 - بررسی پتانسیل نانوسیال به عنوان محیط های جدید انتقال حرارت (چکیده)
4579 - بررسی تأثیر غلظت‌های مختلف اورانیوم بر ویژگیهای فیزیولوژیکی و مقدار کلروفیل در گیاهان آفتابگردان و سویا (چکیده)
4580 - شبیه سازی شرایط کیفی مخازن سدها(مطالعه موردی – مخزن سد طرق) (چکیده)
4581 - مقاومت فشاری و شکل پذیری ستون های بتن مسلح ساخته شده از سنگدانه‌های سبک طبیعی تحت بار خارج از محوری (چکیده)
4582 - بهینه سازی مصرف سوخت کامیون ها با کاربرد سیالات جدید در رادیاتور آنها (چکیده)
4583 - ارزیابی رفتار تیرهای بتنی تقویت شده با CFRP با کمک پردازش داده‌های مودال تجربی (چکیده)
4584 - بررسی تأثیر دمای پیشگرم، میزان کرنش و نرخ سرد شدن بر اندازه دانه ی فولاد میکروآلیاژی وانادیوم دار MSV630 (چکیده)
4585 - بررسی اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و عنصر معدنی فسفر بر تولید نشاء و عملکرد فلفل دلمه ایی (چکیده)
4586 - معرفی رقم جدیدی از پسته اهلی - پسته دانشمندی- و مقایسه خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیوشیمیایی ان بابرخی از ارقام غالب در استان خراسان (چکیده)
4587 - بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر کارکرد حافظه ی عددی دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری (چکیده)
4588 - بررسی یادگیری تقویتی و خواص سیاست بهینه در مسائل جدولی (چکیده)
4589 - تاثیر کم آبیاری بر عملکرد علوفه دو توده بومی گیاه شورزیست کوشیا در شرایط آبیاری با آب شور (چکیده)
4590 - بررسی تطبیقی نگارگری مکتب تبریز و مکتب گورکانی هنر (چکیده)
4591 - بررسی زمینه های اجرای طرح مدیریت مدرسه محوربراساس رسالت، مشارکت وتعهدسازمانی مدیران ومعلمان مدارس راهنمایی تحصیلی شهر مشهد (چکیده)
4592 - خالص سازی و تعیین ویژگی های بیوشیمیایی نوع جدیدی از آمیلاز مقاوم به حرارت از باسیلوس ترموفیل جداشده از چشمه آبگرم و معدنی فردوس (چکیده)
4593 - تحلیل باران های کوتاه مدت در خراسان (چکیده)
4594 - اینهمانی شخصی (چکیده)
4595 - قیچی های‌ ملکولی: ابزارهای بالقوه درمانی نوین در فناوری پزشکی (چکیده)
4596 - ژن‌درمانی: افق جدیدی در درمان بیماریها (چکیده)
4597 - تاثیر چرخه های متناوب خشک و مرطوب شدن خاک بر کربن آلی، فسفر و نیتروژن آلی و معدنی محلول (چکیده)
4598 - بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون از نظر اعضاء هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
4599 - عوامل کنترل کننده هوازدگی حفره ای (تافونی) در گرانیت های جنوب مشهد و سازند شمشک واقع در بخش شمالی بینالود (چکیده)
4600 - بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر سرعت کاهش وزن، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita L.) (چکیده)
4601 - عکس العمل گونه های مختلف جنس بومادران به تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول (چکیده)
4602 - ارتعاشات صفحه چند لایه هوشمند با لایه پیزوالکتریک (چکیده)
4603 - نسخه های نو یافته تاریخ بیهقی (چکیده)
4604 - ترتیبهای تصادفی TTTو GTTTو برخی ویژ گیهای آنها (چکیده)
4605 - معرفی خانواده توزیعهای GSو برخی کاربردهای آن (چکیده)
4606 - طلیعه ی شعر زهد در زبان فارسی (چکیده)
4607 - ارائه مدل رگرسیونی جو سازمانی و کارآفرینی سازمانی دانشکده های تربیت بدنی کشور (چکیده)
4608 - مقایسه درصد و اجزای اسانس بومادران شیرازیAchillea eriophora DC در شرایط رویشگاهی و زراعی (چکیده)
4609 - شبیه سازی جامع دینامیکی غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی (چکیده)
4610 - مقایسه دو عصاره‌گیر در تعیین اورانیوم (238U) قابل جذب گیاه در خاک لومی شنی (چکیده)
4611 - تاثیر غلظتهای مختلف اورانیوم (238U) بر جمعیتهای میکروبی و فعالیتهای آنزیمی خاک (چکیده)
4612 - اثر کمپوست زواید شهری و مس بر غلظت مس در دو خاک آهکی (چکیده)
4613 - بررسی تطبیقی حاشیه نشینی درشهرهای سبزوار ، نیشابور ، تربت حیدریه و گناباد (چکیده)
4614 - بررسی وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی (مطالعه موردی:منظومه روستایی مشهد قلی) (چکیده)
4615 - کاربرد تلفیقی مدل تحلیل فرایند سلسله مراتبی (AHP ) و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS ) برای شناسایی نقاط اولویت دار توسعه محلات مراکز شهری ، نمونه: محله پاچنار شهر مشهد (چکیده)
4616 - ارائه الگوی کشت محصولات باغی با استفاده از شاخص مزیت نسبی و مقایسه آن باوضعیت موجود- مطالعه موردی شهرستان های استان خراسان رضوی (چکیده)
4617 - ارزیابی مقادیر کلسیم فسفر و منیزیوم سرم خون گاوهای شیری در فصول مختلف (چکیده)
4618 - نامساوی هافدینگ برای متغیرهای تصادفی وابسته منفی و برخی کاربردهای آن (چکیده)
4619 - روش عناصر متناهی برای حل مساله کنترل بهینه مرزی (چکیده)
4620 - الحداثه و الحرکات الاجتماعیه (چکیده)
4621 - بهای تمام شده تولید برق در واحدهای گازی و سیکل ترکیبی نیروگاه شریعتی مشهد (چکیده)
4622 - تاثیر سطح دانش حسابداری بر بکارگیری هزینه های فرصت در تصمیم گیری های مربوط به تخصیص منابع (چکیده)
4623 - پیاده سازی حسابداری زیست محیطی (چکیده)
4624 - مقایسه ایدئولوژی‌های برنامه درسی آیزنر با میلر: نگاهی دیگر (چکیده)
4625 - بررسی آزمایشگاهی میزان سایش چهار نوع دندان مصنوعی آکریلی در مجاورت بزاق مصنوعی (چکیده)
4626 - اخبار طینت (چکیده)
4627 - اندیشه های ابوزید و برداشت او از قرآن (چکیده)
4628 - پیوستار تاریخی جنبش های اجتماعی- سیاسی معاصرایران (چکیده)
4629 - ماهیت و مفهوم مشروطیت در مذاکرات نمایندگان نخستین مجلس شورای ملی (چکیده)
4630 - بررسی رابطه ی سلامت روانی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد و حمایت اجتماعی (چکیده)
4631 - طراحی و بهینه سازی یک نقویت کننده گسترده CMOS با در نظر گرفتن عناصر پارازیتیک بوسیله الگوریتم ژنتیک چند هدفه (چکیده)
4632 - مناظرات امام رضا ویژگی ها و روش ها (چکیده)
4633 - کلینی و تفسیر روایی آیات ولایت (چکیده)
4634 - حکایات زاهدان و صوفیان درهزار و یک شب (چکیده)
4635 - کاربرد امواج مافوق صوت در صنایع تبدیلی گوجه فرنگی (چکیده)
4636 - ارتباط احتمالی بین بیماری کرون و پاراتوبرکولوزیس (چکیده)
4637 - طراحی و تبیین مدل دانشگاهی انکوباتور تخصصی تربیت بدنی و علوم ورزشی با تاکید بر محوریت توسعه کارآفرینی در ورزش (چکیده)
4638 - بررسی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال در جریان آرام داخل لوله با دمای ثابت دیواره (چکیده)
4639 - استخراج معادلات کاربردی رئومتر استوانه سقوط کننده (FCR) برای سیالات غیر نیوتنی (چکیده)
4640 - طراحی و ساخت رئومتر استوانه سقوط کننده برای تعیین خواص رئولوژیکی (چکیده)
4641 - بررسی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال در داخل یک لوله (چکیده)
4642 - بررسی عملکردلرزه ای قابهای بتن مسلح تقویت شده با FRP (چکیده)
4643 - تحلیل غیرخطی استاتیکی قابهای خمشی با بکارگیری فنرهای مجازی (چکیده)
4644 - پزوهشی در باره ملاک تفحص عدالت مجهول الحال (چکیده)
4645 - نهضت عاشورا وضرورت مقابله باتحریفها (چکیده)
4646 - محاسبه ساختار الکترونی و تابع دی الکتریک نانولوله کربنی دسته صندلی 8 و 8 (چکیده)
4647 - اثر دمای تفجوشی بر پارامترهای سرامیک BaTiO3 در کاربرد عایق خازنها (چکیده)
4648 - مطالعه و بررسی خواص الکترونی بلور LaMnO3 (چکیده)
4649 - بررسی ابتدا به ساکن اثرافزودن کروم روی خواص الکترونیکی آلومینا (چکیده)
4650 - بررسی تاثیر آموزش حرکات ریتمیک ورزشی بر ثبت های ERP حاصل از لوب فرونتال دانش آموزان مبتلا به اختلالات ویژه یادگیری (چکیده)
4651 - نگرش و دیدگاه اخلاقی آرتور میلر در نمایشنامه نویسی (چکیده)
4652 - بررسی انتقال حرارت در مساله جریان سکون متقارن محوری بر روی استوانه محدود همراه با حرکت محوری متغیر با زمان استوانه و نفوذ سطحی متغیر با زمان سیال از دیواره آن (چکیده)
4653 - جریان سکون متقارن محوری بر روی استوانه نا محدود همراه با حرکت محوری و دورانی متغیر با زمان استوانه و نفوذ سطحی متغیر با زمان سیال از دیواره (چکیده)
4654 - بررسی انتقال حرارت در مساله جریان سکون متقارن محوری بر روی استوانه محدود همراه با حرکت دورانی متغیر با زمان استوانه و نفوذ سطحی متغیر با زمان سیال از دیواره آن (چکیده)
4655 - حل تحلیلی و عددی برخورد امواج شاک و انبساطی (چکیده)
4656 - ارزیابی فرضیات حلهای تحلیلی جریان فوق بحرانی در کانالهی خمیده با روشهای عددی (چکیده)
4657 - بررسی اثرات ضربه قوچ در خط انتقال آبرسانی شهر طرقبه (چکیده)
4658 - بررسی تقاضای نقدینگی در اقتصاد ایران (چکیده)
4659 - بهینه سازی چند هدفه اثر مانع بر تحریک لایه مرزی لایه مرزی مغشوش بر روی یک صفحه تخت با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
4660 - محاسبه تنش های رینولدز در جریان پشت و روی یک استوانه با مقطع مستطیلی با استفاده از روش ورتکس های تصادفی (چکیده)
4661 - کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پدیده تحریک لایه مرزی جهت بهبود فرآیند خنک کاری پره توربین (چکیده)
4662 - اثر پتانسیل‌ های‌ مختلف‌ حاصل‌ از پلی‌ اتیلن‌ گلایکول‌ و کلرور سدیم‌ توأم‌ با درجه‌ حرارت‌ بر جوانه‌ زنی‌ توده‌ های‌ گندم‌ دیم (چکیده)
4663 - تاثیر چرخه های متناوب خشک و مرطوب شدن خاک بر کربن آلی، فسفر و نیتروژن آلی و معدنی محلول (چکیده)
4664 - مطالعه نقش‌ زنبور عسل‌ و تراکم‌ در تولید بذر اسپرس (Onobrychis viciifolia scop) در منطقه‌ مشهد در گرده‌ افشانی‌ اسپرس‌ (چکیده)
4665 - یک روش جدید مبتنی بر تعامل برای مدیریت اعتماد در وب معنایی بر پایه شهرت و شباهت عامل های هوشمند (چکیده)
4666 - مدلی کارآمد برای مدیریت اعتماد در وب معنایی بر پایه شهرت عامل ها (چکیده)
4667 - بررسی وارزیابی یک تفسیرروایی کهن (چکیده)
4668 - بررسی تاثیر شکل دانه بر ساختار بستر و خصوصیات جریان خروجی از سیلوها با استفاده از شبیه سازی عددی به روش المانهای مجزا (DEM) (چکیده)
4669 - معیار نزدیکی میانه نمونه برای جوامع غیر همتوزیع از دیدگاه پیتمن (چکیده)
4670 - یادگیری، تدریس و برنامه درسی در آموزش عالی از منظر ساخت گرایی: تاملی در مبانی فلسفی، اصول و ویژگی ها (چکیده)
4671 - اثر تراکمهای‌ مختلف‌ کاشت‌ و غلاف‌ بذر بر عملکرد علوفة‌ اسپرس‌ (.Scop Onobrychis viciifolia ) تحت‌ شرایط‌ دیم‌ شمال‌ خراسان‌ (چکیده)
4672 - بررسی تاثیر استنشاقی گاز اوزون بررت های نژاد ویستار با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس (چکیده)
4673 - آشکارسازی تخلیه های صرعی در سیگنال مغزی با استفاده از شبکه های عصبی المن و رو به جلو (چکیده)
4674 - مطالعه داروسازی مردمی گونه پونه سای بینالودی ، گونه ای نادر و در حال انقراض از ایران (چکیده)
4675 - بررسی اثر فشار بر روی خصوصیات اپتیکی فاز Post-Perovskite و Perovskite بلور3 MgSiO (چکیده)
4676 - پترولوژی، پذیرفتاری مغناطیسی، موقعیت تکتونیکی و کانی سازی توده های نفوذی و سنگهای آتشفشانی طاهر آباد و شرق بجستان (چکیده)
4677 - بررسی تاثیر شکل دبی سنج روی ضریب کالیبراسیون (چکیده)
4678 - دو تقریر از برهان امکان و وجوب در مغرب زمین (چکیده)
4679 - شبیه سازی عددی پدیده انجماد آب در لوله ها (چکیده)
4680 - پژوهشی در باره نقش اجتهاد در موضوعات احکام (چکیده)
4681 - الگوی بیان ژن CO درلاین های متمایز برای زمان گلدهی در Brassica oleracea (چکیده)
4682 - شبیه سازی عددی مبدل گرمایی مدار EGR برای موتورهای دیزلی سنگین (چکیده)
4683 - بررسی عددی جریان و انتقال حرارت در یک مبدل حرارتی (چکیده)
4684 - تاثیر تراکم گیاهی و مقادیر کاهش یافته علفکش 2,4D+MCPA برکنترل تاج خروس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L)در ذرت (Zea mays L) (چکیده)
4685 - بررسی عددی تاثیر پارامترهای مختلف در زمان انجماد سیال جاری درون لوله (چکیده)
4686 - بررسی عددی تاثیر تغییرات خواص سیال بر پدیده¬های دو فازی (چکیده)
4687 - بررسی عددی و تحلیلی تاثیر شکل دیواره روی پارامترهای هیدرودینامیکی یاتاقان های لغزنده صفحه ای (چکیده)
4688 - تأثیرنسبت‌های مختلف آب چاه وفاضلاب تصفیه شده برخصوصیات مورفولوژیکی، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، سورگوم و ارزن علوفه‌ای (چکیده)
4689 - بررسی عددی جریان و انتقال حرارت در دو نوع کانال مواج (چکیده)
4690 - بررسی تجربی پدیده کاویتاسیون در یک توربین کاپلان تحت ارتفاع های ریزش مختلف (چکیده)
4691 - بررسی عددی انتقال حرارت جابه جایی اجباری در کانالهای غیر دایروی در منطقه ورودی مرکب با رژیم جریان آرام (چکیده)
4692 - بررسی عوامل محیطی و غیرمحیطی مؤثر بر پذیرش آبیاری بارانی: مطالعه موردی استان خراسان رضوی (چکیده)
4693 - الگوی اقتصادی حفاظت خاک (مطالعه موردی گندم دیم در استان های غربی و شمالی ایران) (چکیده)
4694 - بررسی و پهنه بندی تنش های گرمایی موثر بر محصولات کشاورزی استان خراسان رضوی با استفاده از GIS (چکیده)
4695 - آنالیز میکروفاسیس ها و تفسیر تاریخچه رسوبگذاری سازند سروک در یکی از میدان های نفتی جنوب غرب ایران (چکیده)
4696 - آنالیز رخساره های کربناته و چینه نگاری سکانسی سازند سرچشمه در شمال مشهد بخش مرکزی کپه داغ (چکیده)
4697 - رخساره های سنگی و محیط رسوبگذاری ماسه سنگ های گلاکونیت دار سازند نیزار در شرق حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
4698 - بررسی رخساره های میکروسکپی و تغییرات سطح آب دریا در سازند نظرکرده در ناحیه آق دربند- شمال شرق ایران (چکیده)
4699 - بررسی خاستگاه و مکانیزم تشکیل گلاکونی های سازند ایتامیر در جنوب شرق درگز (چکیده)
4700 - استفاده از تخمینگر فازی تاکاجی-سوگنو در محاسبه دینامیک معکوس ربات موازی 3RRR- برای استفاده در کنترل ربات به روش گشتاور محاسبه شده (چکیده)
4701 - کنترل هوشمند تهویه مطبوع خودرو و مدلسازی حرارتی آن (چکیده)
4702 - برآورد مجازی عملکرد گندم در شرایط تولید ارگانیک: مطالعه موردی استان خراسان رضوی (چکیده)
4703 - پیش بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای سینوپتیکی با استفاده از سیستم استنباط فازی- عصبی تطبیقی-ANFIS (چکیده)
4704 - بررسی عددی و تجربی نیروهای آیرودینامیکی وارده بریک مدل پایه خودرو (چکیده)
4705 - تفسیر توالی پاراژنتیکی انیدریت های سازند گچساران در میدان نفتی آب تیمور- جنوب غرب اهواز (چکیده)
4706 - بررسی‌ اثرات‌ وجین‌ علفهای‌ هرز و تراکم‌ بر عملکرد و اجزاء عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) (چکیده)
4707 - گرم‌ شدن‌ کره زمین‌ و ضرورت‌ تدوین‌ طرح های‌ به‌ نژادی (چکیده)
4708 - بررسی تطبیقی رویکردها و شاخصهای مورد استفاده در سنجش سرمایه اجتماعی (چکیده)
4709 - سرمایه اجتماعی ،شبکه اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی افراد تالاسمی (چکیده)
4710 - قراردادرویتر،درون مایه های یک تصمیم (چکیده)
4711 - مجلس شورای اسلامی و روابط خارجی(نفوذ پذیری - تصمیم پذیری) (چکیده)
4712 - مطالعه آزمایشگاهی خواص گاز تراوایی و جداسازی غشاء نامتقارن سیلیکا- آلومینا تهیه شده به روش سل- ژل (چکیده)
4713 - ارائه مکانیسمی برای انتقال هیدروژن از غشاء نامتقارن سیلیکا-آلومینا (چکیده)
4714 - تأثیر مدلهای تدریس نوین(پیش سازمان‌دهنده) بر سازماندهی محتوای کتاب های درسی دانشگاهی (چکیده)
4715 - ساقه های کرینوئیدی رسوبات کربنیفر، نشان دهنده یک محیط رمپ کربناته، ناحیه حوض دوراه-جنوب شرق طبس (چکیده)
4716 - اهمیت چینه نگاری سکانسی افق های پر فسیل: مثالی از سازند آیتامیر در حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
4717 - چینه نگاری سکانسی سازند جمال (پرمین) در شمال بجستان در جنوب غربی خراسان رضوی (چکیده)
4718 - تاریخچه رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی توالی کربناته ماستریشتین پسین در کپه داغ مرکزی (چکیده)
4719 - مطالعه بیو استراتیگرافی و میکروفاسیس سازند تیرگان در برش چمن بید (غرب حوضه کپه داغ) (چکیده)
4720 - رخساره های انکوئیدی سازند جمال (پرمین) واقع در شمال بجستان (چکیده)
4721 - ایکنوفاسیس اسکولیسیا و بررسی حفظ شدگی آن در رسوبات گل سفیدی سازند آب دراز- برش چینه شناسی پادها (چکیده)
4722 - باکتری های بی هوازی و رسوب گذاری در دریاهای عهد حاضر، مثالی از جنوب شرق ژاپن (چکیده)
4723 - شیوه های نوین بازیابی گوگرد در صنایع نفت و گاز (چکیده)
4724 - بررسی گیاه Ribes khorasanicum, گونه اندمیک شمال خراسان (چکیده)
4725 - تحلیل پوششی داده ها،روشی برای تخمین ظرفیت تولید (مورد مطالعاتی صنعت بیمه ) (چکیده)
4726 - بررسی فلورستیکی گیاهان آبزی در شرق و غرب استان مازندران (چکیده)
4727 - تأثیر تلفیق محتوای چهار بخش اصلی کتاب علوم اول راهنمایی بر اساس رویکرد سازماندهی تلفیقی بر پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی (چکیده)
4728 - اکتشافات ژئوشیمیایى (رسوبات رودخانه و سنگ) در شمال کلاته آهنى (گناباد) (چکیده)
4729 - پترولوژى گرانودیوریت و مونزونیت هاى شرق نجم آباد (گناباد) (چکیده)
4730 - کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی در سنگهای آتشفشانی-پلوتونیکی شرق ارغش نیشابور (چکیده)
4731 - اکتشاف مغناطیس سنجی و شناسایی ذخایر آهن در شرق کانسار کلاته شاهین (چکیده)
4732 - ارزیابی کاشت پاییزه ژنو تیپ های عدس متحمل به سرما در شرایط آبیاری تکمیلی (چکیده)
4733 - بهینه سازی شرایط کشت بافت در رقم گچساران عدس ( Lens culinaris Medik) جهت القای شاخه زایی موثر (چکیده)
4734 - بررسی تحمل به خشکی ژنو تیپ های متحمل به سرمای عدس در مرحله جوانه زنی (چکیده)
4735 - تفسیر توالی پاراژنتیکی نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو (کامبرین پیشین)در خاور و جنوب خاور زرند کرمان (چکیده)
4736 - بهینه سازی ریشه زایی دو ژنو تیپ عدس (Lens culinaris Medik.) در شرایط این ویترو (چکیده)
4737 - مقایسه عملکرد و اجزاء عملکرد ژنو تیپ های عدس در شرایط کم آبیاری در منطقه سیستان (چکیده)
4738 - بر رسی اثر امواج تواما فرا صوت و دما بر میزان فعالیت انزیم الفا امیلاز جو جوانه زده (چکیده)
4739 - بازیافت خاکه حاصل از مصرف پودر جوشکاری زیر پودری (چکیده)
4740 - تدوین فناوری و ساخت یک مجموعه سیل شانه ای ردیف دوم مولد گازی GE – F5 (چکیده)
4741 - تاثیر آهن و منگنز بر جذب کادمیوم در آفتابگردان و ذرت (چکیده)
4742 - بررسی اثر شرایط فرآیند بر ویژگی های شیمیایی وحسی پنیر فتای فراپالایش شده تولیدی از مخلوط شیر گاو و شیر سویا (چکیده)
4743 - اثر اسید هیومیک بر رشد ریشه و بخش هوایی ارقام سایونز و سبلان (چکیده)
4744 - اثر میزان چربی شیر بر رشد و فعالیت باکترهای آغازگر و کیفیت ماست‌غلیظ شده (چکیده)
4745 - شخصیت و منزلت امام علی بن ابی طالب(ع) از دیدگاه امام احمد بن حنبل (چکیده)
4746 - تاثیرات عقل فلسفی بر کلام شیعه (چکیده)
4747 - اثر اسپرماتوزوای آلوده شده به ویروس Bovine Viral Diarrhoea بر روی اتصال به اووسایت سالم در شرائط Fertilization In-vitro (چکیده)
4748 - زمین شناسی، پتروگرافی، کانی سازی و شرایط تشکیل کانسار آهن (چکیده)
4749 - تبیین نقش علوم انسانی بر سایر علوم (چکیده)
4750 - بررسی اثرات سدهای مخزنی بر کمیت و کیفیت آب زیرزمینی مخروط افکنه پایین دست (چکیده)
4751 - تحلیل ساختاری صنایع استانهای خراسان (چکیده)
4752 - بهره وری عوامل تولید و میزان به کارگیری آنها در صنایع استان خراسان (چکیده)
4753 - ارزیابی اثر بارندگی بر برنامه ریزی و مدیریت زراعی(مطالعه موردی:منطقه گلستان) (چکیده)
4754 - یادگیری موثر و کارآمد از طریق پیامک کوتاه (چکیده)
4755 - سرمایه انسانی و کارآفرینی در رویکرد فنی و حرفه ای (مورد مطالعاتی خراسان) (چکیده)
4756 - بررسی مناسب ترین زمان شروع آبیاری زراعت زعفران در استان های خراسان رضوی،شمالی و جنوبی (چکیده)
4757 - تعیین ضرایب معادله آنگستروم و توسعه یک معادله رگرسیونی برآورد تابش خورشیدی (مطالعه موردی:منطقه مشهد) (چکیده)
4758 - پایش و پیش بینی خشکسالی در استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
4759 - استفاده‌ از مارکرهای‌ مولکولی‌RAPD و RFLP برای‌ تعیین‌ محل‌ کرموزومی‌ ژن‌ های‌ کنترل‌ کننده تحمل‌ به‌ بُر در نخود فرنگی‌ (Pisum sativum L) (چکیده)
4760 - بررسی‌ شاخص‌ های‌ مورفولوژیک‌ و فیزیولوژیک‌ مؤثـــر بر عملکرد و اجزاء عملکرد در ژنوتیپ‌ های‌ مختلف‌ عدس‌ (Lens culinaris Medik ) (چکیده)
4761 - تأثیر سطوح‌ مختلف‌ آبیاری‌ و مقادیر کود بر عملکرد و اجزای‌ رشد پنبه (چکیده)
4762 - تأثیر دو روش‌ آبیاری‌ بارانی‌ و جویچه‌ ای‌ بر عملکرد و کیفیت‌ پنبه‌ ورامین (چکیده)
4763 - مطالعه‌ اثرات‌ کنترل‌ علفهای‌ هرز و تراکم‌ بوته‌ نخود (Cicer arietinum L) بر خصوصیات‌ مرفولوژیکی‌، عملکرد و اجزاء عملکرد آن‌ در شرایط‌ دیم‌ شمال‌ خراسان (چکیده)
4764 - بررسی‌ اثر تراکم‌ بوته‌ و آرایش‌ کاشت‌ بر روند تغییرات‌ شاخص های‌ رشد نخود تحت‌ شرایط‌ فاریاب‌ در منطقه نیشابور (چکیده)
4765 - تاریخ شفاهی تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
4766 - بیوسکیوریتی در صنعت پرورش گاوشیری (چکیده)
4767 - انتخاب بین سلامت گاوها ویا تولید شیر بالا در پرورش گاوشیری (چکیده)
4768 - سیمای هماتولوژیک در گوساله های مبتلا به پنومونی آنزئوتیک (چکیده)
4769 - تاثیر اسانس و عصاره کاکوتی کوهی بر فعالیت باکتری های آغازگر ماست (چکیده)
4770 - تحلیل روند بهره‌وری در شرکت ذوب آهن اصفهان طی برنامه‌های اول تا سوم توسعه اقتصادی کشور (چکیده)
4771 - الگوریتمی جدید برای آشکارسازی عیوب رنگی کاشیها و سرامیکها بر پایه مدلسازی خوشه‌ای و الگوریتمهای ژنتیکی (چکیده)
4772 - مقایسه ابعاد و زمینه های احساس ناامنی در همسران عادی وایثارگر (چکیده)
4773 - زمین شناسی، آلتراسیون و مغناطیس سنجی مرتبط با کانی سازی طلا-مس منطقه شرق ارغش (نیشابور) (چکیده)
4774 - اکتشافات ژئوشیمیایی سنگی و رسوبات رودخانه ای و کانی سازی در جنوب غرب ارغش نیشابور (چکیده)
4775 - پتروگرافی، آلتراسیون و مغناطیس سنجی کانی سازی طلا - مس در جنوب غرب ارغش نیشابور (چکیده)
4776 - شاخص هایی برای درمان های تغذیه ای در گاو شیری (چکیده)
4777 - بیماری های تحت بالینی واهمیت آن ها در عملکرد گله های گاو شیری (چکیده)
4778 - فرمولاسیون ماست میوه‌ای تهیه شده از شیر تغلیظ شده و بررسی کیفیت آن در طی زمان نگهداری (چکیده)
4779 - بهینه سازی فرمولاسیون و متغییر های اکسترودر برای غنی سازی اسپاگتی با آرد کامل سویا بوسیله طرح آماری مخلوط (چکیده)
4780 - بررسی و تحلیل عوامل موثر بر رضایت بیماران از کیفیت خدمات بیمارستانی (چکیده)
4781 - نگرشی کاربردی به مدل‌های تدوین استراتژی شرکت‌ها براساس پارادایم تجویزی (چکیده)
4782 - یادگیری سازمانی و بالندگی منابع انسانی،عوامل موفقیت در توانمندسازی کارکنان سازمان های کوچک (چکیده)
4783 - ارزیابی عملکرد و تعیین کارایی نیروگاه های بخار صنعت برق کشور با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (چکیده)
4784 - سبب شناسی عضویت در تشکلهای دانش آموزی (چکیده)
4785 - واکنش‌ عملکرد و خصوصیات‌ مورفولوژیک‌ ارقام‌ نخود به‌ آرایش های‌ کاشت‌ و تراکم‌ بوته‌ در شرایط‌ فاریاب (چکیده)
4786 - عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر نقش و کارکرد مرزها با تاکید بر مرزهای ایران (چکیده)
4787 - بررسی توانایی کشت لنفوسیتهای خون محیطی در رت نژاد ویستار (چکیده)
4788 - معناشناسی قرآن، مطالعه موردی سوره جمعه (چکیده)
4789 - به روش سل- ژل و بررسی خواص ساختاری (ITO) سنتزنانوذرات اکسیدایندیوم با ناخالصی قلع آنها (چکیده)
4790 - مدلی برای شبیه سازی نمو گیاهان زراعی (چکیده)
4791 - در یک مدل تقریب بستگی قوی C محاسبه حالات الکترونی مولکول 60 (چکیده)
4792 - ارزیابی مدل رشد و نمو گندم در شرایط اهواز (چکیده)
4793 - آرای هاوکینز در حوزه آرایش واژه ها و بررسی انطباق یا عدم انطباق این آرا بر آرایش واژه ها در زبان فارسی (چکیده)
4794 - توسعه آموزش همگانی در ر سانه دیجیتال شهروندی (چکیده)
4795 - جایگاه ساختمانهای هوشمند در شهر الکترونیک (چکیده)
4796 - ارزیابی ناهنجاری های ناشی از توکسیسیته سلولی فلز سنگین مس بر روی جنین توتیای دریایی( Echinometra mathaei ) منطقه بندر عباس (چکیده)
4797 - ارزیابی توکسیسیته سلولی ناشی از فلز سنگین کادمیوم بر سیر تکوین جنینی توتیای دریایی (Echinometra mathaei) خلیج فارس(منطقه بندر بستانه) (چکیده)
4798 - بررسی سیر تکوین توتیای دریایی (Echinometra mathaei) سمیت فلز سنگین مس موجود در آبهای خلیج فارس (منطقه بندر عباس) بر اساس تکنیک های سیتو شیمیایی (چکیده)
4799 - بررسی میزان سمیت سلولی فلز سنگین سرب بر سیر تکوین جنینی و رشد لاروی اولیه توتیای دریایی (Echinometra mathaei) سواحل خلیج فارس (منطقه بندر بستانه ) (چکیده)
4800 - بهره گیری از تکنیک سیتومورفولوژی به منظور مطالعه سیر تکوین جنین توتیای دریایی توتیای دریایی (Echinometra mathaei) (چکیده)
4801 - کاربرد تکنیک مورفومتریک به منظور مطالعه شکل واندازه میکروسکوپی مراحل سلولی و لاروی جنین توتیای دریایی (Echinometra mathaei) سواحل خلیج فارس (منطقه بستانه ) (چکیده)
4802 - پلیمر شدن دوغابی پروپیلن با استفاده از کاتالیزور ناهمگن فعال زیگلر ناتا (چکیده)
4803 - بررسی عوامل موثر بر ارزش صادرات محصولات کشاورزی باتاکید بر استانداردهای صادرات (پسته،بادام،زعفران،خرماوسیب) (چکیده)
4804 - بررسی مهمترین موانع و مشکلات توسعه کشت کلزا در خراسان (چکیده)
4805 - تاثیر امواج فرا صوت به خصوصیات فیزیکی نشاسته گندم (چکیده)
4806 - بررسی تاثیر ارد سویا بر خصوصیات ژئولوژی خمیر و کیفیت نان بربری (چکیده)
4807 - تحلیل عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی (چکیده)
4808 - پیش بینی اشتغال بخش کشاورزی در ایران (چکیده)
4809 - سیاست های دولت پهلوی در قبال بهاییت 1357-1332 (چکیده)
4810 - اهمیت نقش ارتباطی زبان در جهت تکامل فرایند زبان آموزی در کودکان دبستانی (چکیده)
4811 - کثرت گرایی فرهنگی در عصر جهانی شدن و تحول فرهنگ سیاسی نخبگان سیاسی در ایران (چکیده)
4812 - مطالعه سیمای بیوشیمیائی سرم خون گاوان با علائم تب سه روزه...... (چکیده)
4813 - تعیین مقادیر سرمی اهن و TIBC و فعالیت آنزیمهای کبدی در گاوان مبتلا به تیلریوز (چکیده)
4814 - چیستی نقش کنگره در تعیین سیاست خارجی آمریکا (چکیده)
4815 - مهندسی نت پیشگیرانه و پایش وضعیت در ماشین های راهسازی (چکیده)
4816 - بررسی آماری علل خرابی و عیب یابی تراکتور مسی فرگوسن 285 (چکیده)
4817 - نگهداری پیش بینانه برای سرورهای کامپیوتری با استفاده از پایش لحظه به لحظه ای سیستم (چکیده)
4818 - کاربرد پایش وضعیت در بهینه سازی برنامه تعمیر و نگهداری ماشین آلات کشاورزی (چکیده)
4819 - در باره ی تصحیح و توضیح بیتی از حافظ (چکیده)
4820 - جهانی شدن وکثرت گرایی فرهنگی (چکیده)
4821 - بررسی اثرات دگرآسیبی کاه جو بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ذرت،چغندرقند،و آفتابگردان (چکیده)
4822 - ناکارآمدی،رکود و بحران در جهانگردی ایران (چکیده)
4823 - موفقیت نظام تامین اجتماعی در ایران در کاهش فقر (چکیده)
4824 - بررسی عملکرد سازمان ایرانگردی و جهانگردی (چکیده)
4825 - توسعه پایدار و گردشگری (چکیده)
4826 - دانش آمختگان علم سیاست و قوه مقننه در ایران؛پیش نیازهای ایجاد تعامل (چکیده)
4827 - ارزش ادبی ابهام از دو معنایی تا چندلایگی معنا (چکیده)
4828 - تاثیر زبان فارسی در زبان صرب و کروآتی (چکیده)
4829 - بررسی و مقایسه رابطه والد-فرزند در خانواده های دانشجویان خودکشی گرا و خانواده های دانشجویان غیرخودکشی گرای دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
4830 - تأثیر کم آبیاری بر خصوصیات کمی وکیفی بذر دو توده بومی گیاه شورزیست کوشیا (Kochia scoparia L. Schrad )در شرایط آبیاری با آب شور (چکیده)
4831 - نوآوری، میثاق همکاری دولت با موسسات دانش گرا (چکیده)
4832 - تحول سیاست خارجی ایران در برنامه های پنج ساله توسعه (چکیده)
4833 - کاربرد مکاترونیک در طراحی سیستم اتصال سه نقطه تراکتور (چکیده)
4834 - تحلیل شکست در مخازن فولادی تحت فشار در حضور تنشهای اولیه با استفاده از شبیه سازی المان محدود (چکیده)
4835 - پژوهشی در چیستی سیره عقلا و نسبت آن با حکم عقل (چکیده)
4836 - بررسی شرط معاصرت سیره عقلا با عصر معصومان (چکیده)
4837 - ارزیابی عملکرد شانه بازیکنان دختر نخبه بدمینتون با تکنیکconstant score (چکیده)
4838 - بررسی اثر فرایند اتوفرتاژ بر عملکرد مخازن تحت فشار (چکیده)
4839 - بررسی اثر یک دوره برنامه تمرینی منتخب (هوازی) بر کیفیت زندگی بیماران سرطان سینه (چکیده)
4840 - آشکارسازی خودکار میکروآنوریسم در تصاویر رنگی رقمی شبکیه چشم با روش رادون محلی (چکیده)
4841 - کاربرد فن آوری نرخ متغیر در کشاورزی دقیق (چکیده)
4842 - میراکننده جرمی تنظیم شده و کاربرد آن در کاهش ارتعاشات سازه ها (چکیده)
4843 - بررسی تغییرات ویتامین آ و بتا کاروتن سرم در گوساله های نژاد هلشتاین (چکیده)
4844 - مطالعه ناهنجاری های ایجاد شده بر روی سلول های جنین توتیای دریایی (Echinometra mathaei) ناشی از سمیت فلز سنگین جیوه (چکیده)
4845 - فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای بخشهای نیتروژن دار کنجاله سویا و کنجاله آفتابگردان (چکیده)
4846 - بررسی جریان توربولنس دوفازی در داخل یک کانال با اتصال T و محاسبه نرخ جدائی فازها با استفاده از روش المان های گردابه ای (چکیده)
4847 - تاثیر سطح پروتئین جیره بر احتیاجات اسیدآمینه آرژینین در جوجه های گوشتی 21-1 روزه (چکیده)
4848 - بررسی اثر افزودن پروبیوتیک حاوی استرپتوکوکوس و بیفیدوباکتریوم بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
4849 - اثر متقابل بنتونیت سدیم با رنگدانه بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ مرغ های تخمگذاراز 48-36 هفتگی (چکیده)
4850 - پاسخهای عملکردی و ایمونولوژیک جوجه های گوشتی در برابر تغییرات سطح پروتئین و ترئونین جیره (چکیده)
4851 - اثر مکمل ویتامین c(محلول و همراه خوراک)بر عملکرد و ایمنی سلولیدر جوجه های گوشتی (چکیده)
4852 - اثر جو تخمیر شده با لاکتوباسیلوس و جو مکمل شده با آنزیم بر عملکرد و فراسنجه های لیپیدی خون جوجه های گوشتی (چکیده)
4853 - تاثیر سطوح مختلف دانه کامل آفتابگردان بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
4854 - تاثیر اسید استیک بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی قبل از کشتار (چکیده)
4855 - بررسی سرولوژیک بروسلوز در اسبهای باشگاههای سوار کاری مشهد (چکیده)
4856 - تاثیر جایگزینی مکل آلی روی-متیونین با اشکال غیر آلی این عنصر بر تکامل اندامهای لنفی و پاسخهای ایمونولوژیک جوجه خروسهای گوشتی (چکیده)
4857 - تاثیر جایگزینی کامل یا بخشی ازمنابع غیر آلی رویبا مکمل آلی روی-متیونین بر عملکرد و مولفه های خونی جوجه های گوشتی (چکیده)
4858 - اندازه گیری اکسیداسیون اسیدآمینه شاخص برای تعیین احتیاجات اسیدآمینه در نیمچه های مرغ مادر (چکیده)
4859 - بررسی اثر افزودن پروبیوتیک حاوی استرپتوکوکوس و بیفیدوباکتریوم بر سطح کلسترول، تری گلیسریدو HDL سرم جوجه های گوشتی (چکیده)
4860 - اثر افزودن مازاد ویتامین A ویتامینE و روی به جیره پایه گندم بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و ریخت سنجی روده جوجه های گوشتی (چکیده)
4861 - تاثیر اسید سیتریک بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش جوجه های گوشتی قبل از کشتار (چکیده)
4862 - تاثیر استفاده از محتویات سکومی بر عملکرد و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی (چکیده)
4863 - اثر مکمل ویتامین E بر پاسخ های ایمنی وابسته به خون و سلول در جوجه های گوشتی (چکیده)
4864 - بررسی بقایای سموم در محصولات کشاورزی ایران مطالعه موردی: بررسی بقایای دیازینون در گوجه فرنگی (Solanum lycopersicum)، خیار (Cucumis sativus) و خربزه (Cucumis melon) (چکیده)
4865 - خراسان در خیال سعدی (چکیده)
4866 - بررسی اثر استرس حمل و نقل بر تابلوی خونی گوساله (چکیده)
4867 - بررسی تاثیر نوع بسته بندی و شرایط نگهداری بر پایداری رنگ کمپوت گیلاس(رقم گیلاس سیاه مشهد) (چکیده)
4868 - بررسی حساسیت برخی ارقام هلو و شلیل به سرمای زمستان 1386 مشهد (چکیده)
4869 - مقایسه میزان ترشح هورمون رشد ، IGFI انسولین ، استرادیول ، قند و لیپیدهای سرم خون بین دختران ورزشکار ژیمناست و غیرورزشکار نابالغ (چکیده)
4870 - آثار جهانی شدن تجارت بر رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
4871 - ظرافتهای بدیعی در شعر حافظ (چکیده)
4872 - تضاد (طباق) در روند و سیر تاریخی و روند دگرگونیها در بوته نقد و تحلیل (چکیده)
4873 - تکرارقافیه در شعر حافظ (چکیده)
4874 - نقش شیوه های مختلف بهره برداری در تولید چمنزارهای کوهستانی آذربایجان غربی (مطالعه موردی: چمنزارهای چالدران) (چکیده)
4875 - تعیین توالی درمان بهینه و اقتصادی کاهش دوره ای نوتروفیل (چکیده)
4876 - معادله جدید دو پارامتری برای محاسبه ویسکوزیته مایعات خالص (چکیده)
4877 - ازن در تصفیه آب و پساب (چکیده)
4878 - بررسی و شبیه سازی فرایندهای مناسب جهت بازیابی گاز مایع از گاز خروجی واحد ایزومریزاسیون (چکیده)
4879 - بررسی مسئله فیبرولیت و شرایط تشکیل آن در هاله دگرگون گابرودیوریت چاه قند، شمال شرق نی ریز (چکیده)
4880 - دگرگونی مجاورتی و ذوب بخشی سنگهای رسی و نیمه رسی در منطقه چاه قند، شمال شرق نیریز - استان فارس (چکیده)
4881 - تنوع کانی های دگرگونی در ناحیه مشهد محصولی از چند دگرگونی (چکیده)
4882 - ماهیت سیالهای درگیر در سنگهای کالک آلکالن کانی سازی مس و طلای پورفیری منطقه تنورجه (شمال کاشمر) (چکیده)
4883 - تاثیر فعالیت ورزشی اکسنتریک تا سرحد خستگی بر شاخصهای سیستم ایمنی زنان ورزشکار (چکیده)
4884 - گزارش کانی دومورتیریت از منطقه سر سفیدال کاشمر، استان خراسان رضوی (چکیده)
4885 - بررسی اثر ممانعتی ورزش اکستنریک برسیستم ایمنی زنان ورزشکار و مقایسه آن با ورزش کانسنتریک (چکیده)
4886 - پیش بینی بارش سالیانه بر پایه الگوهای سینو پتیک پیوند از دور با بهره گیری از مدل های آماری (چکیده)
4887 - مکان یابی سکو نتگاههای خدماتی برتر بر اساس فن ارزشیابی مشارکتی در شهرستان مشهد (چکیده)
4888 - اثر کاربرد پاکلو بوترازول بر رشد رویشی و زایشی زرد آلوی رقم لاسجردی (چکیده)
4889 - بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری عمومی‌در زیرساخت‌های کشاورزی بر رشد بهره‌وری بخش کشاورزی‌ایران (چکیده)
4890 - نقد و تحلیل پارادوکس درروند و سیر تاریخی و بلاغی (چکیده)
4891 - بررسی رابطه بین برخی ویژگی های مالی و غیر مالی و مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
4892 - ارزیابی تاثیر نهاده‌های تولید و بیمه بر عدالت درآمدی کشاورزان گندم‌کار استان‌های خراسان (چکیده)
4893 - اثر تنش خشکی بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک جو (چکیده)
4894 - تحلیل ساختاری ناحیه جنوب مشهد با نگرشی ویژه بر سیستم گسلی سنگ بست-شاندیز (چکیده)
4895 - بهره وری سبز و اندازه گیری آن (چکیده)
4896 - تعیین مدول گسیختگی بتن ساخته شده با سنگدانه‌های شکسته با استفاده از نمونه‌های استوانه‌ای (چکیده)
4897 - بررسی تاثیر عملآوری تحت حرارت و فشار بر روی مقاومت فشاری بتن (چکیده)
4898 - ترکیب ملات گوگردی برای کلاهک‌گذاری استوانه‌های بتنی (چکیده)
4899 - بررسی تأثیر غلظت آنزیم درفرآیند استخراج آنزیمی- آبی روغن ارقام زیتون استان گلستان (چکیده)
4900 - بررسی کاربرد آنزیم در روغن‌کشی از ارقام زیتون استان گلستان (چکیده)
4901 - بررسی استفاده از عصاره برگهای زیتون بعنوان منبعی از پلی فنلها برای پایداری اکسیداتیو و فعالیت آنتی اکسیدانی روغنهای نباتی تجاری (چکیده)
4902 - افزایش پایداری اکسایشی روغن زیتون با استفاده از روغن بنه (چکیده)
4903 - تأثیر ترک لبه ای باز روی نرمی تیرهای هدفمند (FGM) (چکیده)
4904 - تحلیل غیرخطی تیر کامپوزیتی با لایه های پیزوالکتریک تحت بار الکتریکی (چکیده)
4905 - ارزیابی جذابیت نسبی تعدادی از گیاهان گلدار برای سیرفید های شته خوار(Diptera: Syrphidae) (چکیده)
4906 - مقایسه میزان قدرت عضلات همسترینگ و چهارسر رانی در زنان والیبالیست و افراد غیرورزشکار (بعنوان پیشگوی توده استخوانی) (چکیده)
4907 - تعیین تاثیر برنامه تمرین هوازی بر کیفیت یائسگی زنان یائسه (چکیده)
4908 - بررسی مزایای تصفیه فیزیکی روغن زیتون و روغن پومیس (چکیده)
4909 - پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی برای گروه آموزشی کتابداری و اطلاع‏رسانی دانشگاه فردوسی مشهد: شناسایی مسائل، عوامل مطرح و مدل پیشنهادی (چکیده)
4910 - مطالعه اثر نوع ریز نمونه، ترکیب محیط کشت و سطوح مختلف تنظیم کننده های رشد بر کال زایی گیاه دارویی Levisticum officinalis (چکیده)
4911 - کاربرد تیمارهای مختلف ضد عفونی سطحی و چینه سرمایی بر جوانه زنی گیاه دارویی Levisticum officinalis در شرایط In vitro (چکیده)
4912 - بررسی عوامل اثرگذار برکاربست فناوری های اطلاعاتی توسط هیات مدیره ها و تاثیر آن بر عملکرد آنان (چکیده)
4913 - آنیزوتروپی لرزه ای گوشته فوقانی شرق و شمال شرقی ایران با استفاده از جدایش امواج برشی (چکیده)
4914 - رسم نقشه شکستگی های ساختاری منطقه تکنار (ایران مرکزی) با استفاده از روشهای دور سنجی (چکیده)
4915 - منشا و موقعیت تکتونیکی نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو (کامبرین پیشین) در حوالی زرند کرمان (چکیده)
4916 - تحلیل ساختاری کانسار طلای ارغش ، خراسان رضوی، شمال شرق ایران (چکیده)
4917 - بررسی ویزگی های ساختاری زون های برشی کانسار طلای طرقبه و ارتباط آن با کانی ساری، استان خراسان رضوی (چکیده)
4918 - مدلسازی و انتقال مواد دانه ای توسط صفحه مرتعش (چکیده)
4919 - معادن فعال استان های خراسان رضوی و جنوبی در مقایسه با پتانسیل معدنی منطقه (چکیده)
4920 - قیمت‌گذاری آب شرب شهری بر اساس الگوی رمزی(مطالعه موردی شهر نیشابور) (چکیده)
4921 - بررسی پدیده سیالی شدن در ستون مرتعش ذرات (چکیده)
4922 - موسیقی و صورت پردازی با کلمه (درشعر معاصر عربی) (چکیده)
4923 - بررسی بروز پدیده لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد (چکیده)
4924 - اران،پایتخت زمستانی ایلخانان (چکیده)
4925 - نقش ساختار اوایی کلمه در موسیقی شعر عربی (درشعر معاصر عربی) (چکیده)
4926 - مطالعه اثر تجویز خوراکی ویتامین ‏‎C‎‏ بر مقادیر آهن، ‏‎ظرفیت تام اتصال آهن (TIBC‎‏)، اشباع ترانسفرین و فریتین سرم خون گوساله های نوزاد شیری (چکیده)
4927 - تعیین ظرفیت ستون های مقاوم سازی شده با CFRP تحت بار محوری (چکیده)
4928 - بررسی اثر لایه های AFRP بر شکل پذیری تیر های بتن مسلح با مقاومت بالا (HSC ) (چکیده)
4929 - بررسی تاثیر کاربرد سویه های از سودوموناس های فلورسنت بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح مختلف شوری خاک (چکیده)
4930 - تاثیر مقدار و نحوه تقسیط نیتروژن بر عملکرد غده و برخی خصوصیات کمی ارقام مختلف سیب زمینی (چکیده)
4931 - رشد و عملکرد گندم در پاسخ به تلقیح باکتری های ریزوسفری محرک رشد گیاه در سطوح مختلف فسفر (چکیده)
4932 - بررسی شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی E.coli O157:H7 جداشده از گوشت چرخ کرده در مشهد (چکیده)
4933 - جداسازس و تشخیص E.coli O157:H7 از نمونه های شیر خام تانک ذخیره گاوداریهای صنعتی و پنیر محلی در مشهد و حومه (چکیده)
4934 - بررسی میزان شیوع سالمونلا در لاشه طیور کشتار شده در کشتارگاه طیور مشهد (چکیده)
4935 - بررسی خواص ضد باکتری نانوساختار اکسید تیتانیوم تولید شده به روش سل ژل با کمک هیدروکسی پروپیل سلولز (چکیده)
4936 - بررسی تغیرات فصلی میزان پروتئین تام و گاماگلوبولین سرم خون گوساله های نوزاد در یکی از گاوداریهای اطراف تهران (چکیده)
4937 - بررسی پروتئینهای سرم خون طیور بومی به روش الکتروفورز (چکیده)
4938 - مطالعه درمانگاهی و آسیب شناسی مواردی از پولیو انسفالومالاسی نشخوارکنندگان از شهرستان مشهد (چکیده)
4939 - بررسی منشاء و ارایه مدل تکتونیک و رسوبگذاری سازند پسته لیق در غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
4940 - ارزیابی لرزه ای قاب های مهاربندی شده مقاوم در برابر کمانش (BRBF ) بر مبنای تحلیل پوش آور (چکیده)
4941 - بررسی تاثیر کمربند تقویتی بر سازه های تخت تک لایه فضاکار تحت بار قائم زلزله (چکیده)
4942 - بررسی تطبیقی اراده الهی در فلسفه اسپینوزا و استاد مطهری (چکیده)
4943 - نانواستراتیگرافی نهشته های کرتاسه بالایی شمال دامغان(برش چمن ساور، البرز شرقی) (چکیده)
4944 - ساختار و تکامل ساختاری البرز در راستای مقطع دامغان-گرگان (چکیده)
4945 - هاله دگرگونی گرانیت مشهد مثالی از هاله های دگرگونی نوع 2b (چکیده)
4946 - حفاظت و تثبیت ساحل چپ رودخانه کارون به وسیله لحاف بتنی با فیلتر ژئو تکستایل در محدوده شیبان (چکیده)
4947 - تحکیم خاک با استفاده از روش های Anchor و Nailing در پروژه مرکز بین المللی مالی - اقتصادی مشهد IT (چکیده)
4948 - بررسی اثر یارانه صادراتی رقیب خارجی بر صادرات فولاد خام ایران در چارچوب مدل راهبردی تجاری و ساختار بازار استاکلبرگ (چکیده)
4949 - مطالعه آزمایشگاهی میزان آبگذری سیستم آبگیری از کف با استفاده از محیط متخلخل تحت اثر جریان رسوبدار (چکیده)
4950 - بررسی اثر دو داروی رانیتیدین و سوکرالفات در پیشگیری از ضایعات معدی ناشی از مصرف آسپیرین در سگ (چکیده)
4951 - ضریب رفتار سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی متوسط و دیوار برشی فولادی نازک (چکیده)
4952 - بررسی پارامتریک اثرات تغییر طول تیر پیوند بر سطح عملکرد مهاربندهای برون محور (چکیده)
4953 - بررسی سطح عملکرد سازه های تخت تک لایه فضاکار با استفاده از طیف ظرفیت برای بار قائم زلزله (چکیده)
4954 - بررسی پارامتر های لرزه ای قاب های مهاربندی شده مقاوم در برابر کمانش (BRBF ) (چکیده)
4955 - پارامتر های لرزه ای بادبندهای دروازه ای به روش طیف ظرفیت (چکیده)
4956 - بررسی سطح عملکرد چلیک های فضاکار به روش طیف ظرفیت (چکیده)
4957 - بررسی افزایش دوام بتن در برابر سیکلهای یخبندان و ذوب یخ (چکیده)
4958 - بررسی عملکرد لرزه ای قابهای مهاربندی شده مقاوم دربرابر کمانش (BRBF ) بااستفاده از تحلیل دینا میکی غیر خطی (چکیده)
4959 - بررسی روش طیف ظرفیت درارزیابی عملکرد لرزه ای قابهای مهاربندی شده مقاوم دربرابر کمانش( BRBF) (چکیده)
4960 - بررسی پارامترهای تاثیر گذار دربرش تیرهای مقاوم سازی شده با الیاف CFRP بااستفاده از روش المان محدود (چکیده)
4961 - بررسی خصوصیات ژئومکانیکی و آب بندی ساختگاه بند اخلمد (چکیده)
4962 - ارزیابی کارآیی رد ه بندی RMR در پیش بینی رفتار مهندسی سازند شمشک در حفریات زیر زمینی منطقه ی سیاه بیشه (چکیده)
4963 - پهنه بندی تغییرات نفوذ پذیری درساختگاه سد بار با توجه به نقش پارامترهای زمین مهندسی درمحیط نرم افزار Rockwork (چکیده)
4964 - بررسی مشکلات زیست محیطی ناشی از قنوات متروکه شهر مشهد (چکیده)
4965 - بررسی رفتار هیدرولیک توده سنگ در آزمایشهای نفوذپذیری لوژون در سد سیازاخ (چکیده)
4966 - ارزیابی توده سنگ ساختگاه سد گلمندره خراسان با استفاده از طبقه بندی DMR (چکیده)
4967 - ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد گلمندره با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانویه (چکیده)
4968 - اثرات خوردگی بر رفتار پیوستگی و مقاومت قطعات کششی بتن آرمه (چکیده)
4969 - بررسی شکل پذیری و جذب انرژی قابهای مهاربندی شده هم مرکز با مکانیزم المان حلقه توسط تحلیل استاتیکی غیر خطی (چکیده)
4970 - بررسی مقاومت و رفتار پیوستگی لغزش در قطعات کشش بتن آرمه (چکیده)
4971 - بررسی رفتار حلقه مستهلک کننده انرژی به منظور استفاده در سازه مهاربندی (چکیده)
4972 - بهینه سازی سازه های خرپایی بر اساس نظریه قابلیت اعتماد به کمک الگوریتم وراثتی (چکیده)
4973 - بررسی نظری و آزمایشگاهی رفتار تک محوری بتن ساده در فشار (چکیده)
4974 - مطالعه تطبیقی سیکل عمر محصولات شرکتهای بیمه دولتی ایران جهت تعیین استراتژیهای مناسب بازاریابی (چکیده)
4975 - مقایسه نتایج به دست آمده از کاربرد سیستم استنباط فازی ممدانی و شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی بارش فصلی،مطالعه موردی :منطقه خراسان (چکیده)
4976 - بررسی روشهای جمع آوری, حذف و پاکسازی آلودگیهای نفتی از دریا (چکیده)
4977 - بررسی روشهای پیشرفته انتقال نفت خام (چکیده)
4978 - برآورد سطح عملکرد ساختمانهای بتنی با سیستم ترکیبی و شکل پذیری زیاد به روش طیف ظرفیت (چکیده)
4979 - بهسازی قابهای بتن آرمه در پلسازی با بهره گیری از FRP (چکیده)
4980 - بررسی تاثیر متغییرهای طراحی بر قابلیت اعتماد پلهای ساخته شده از تیر ورق مرکب جعبه ای (چکیده)
4981 - روشهای ترمیم سریع و موقت پلهای آسیب دیده از زلزله (چکیده)
4982 - ارائه جزء محدود لایه ای در تحلیل غیر خطی سازه های بتن آرمه (چکیده)
4983 - بررسی ضریب رفتار چلیک‌های تک لایه فضاکار (چکیده)
4984 - بررسی نقش تنگ‌ها در افزایش شکل‌پذیری ستون‌های بتن‌آرمه (چکیده)
4985 - بررسی نقش بوته ها در حفظ تنوع گیاهان مرتعی در شرایط خشکسالی (چکیده)
4986 - سوگیری ورزشی ورزشکاران رشته های انفرادی و گروهی و ارتباط آن با انگیزه مشارکت ورزشی (چکیده)
4987 - ارتباط انگیزه مشارکت ورزشی با سوگیری ورزشی دانشجویان ورزشکار (چکیده)
4988 - پیش بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای همدید با استفاده از تئوری مجموعه های فازی (چکیده)
4989 - رایحه درمانی (چکیده)
4990 - درمان گیاهی سنگ کیسه صفرا قسمت 1 (چکیده)
4991 - بررسی عملکرد دیوارهای برشی بتنی توخالی (چکیده)
4992 - شناسایی قارچ polymyxa betae در ریشه های چغندر قند با استفاده از روش مولکولی RT-PCR در استان خراسان رضوی (چکیده)
4993 - شناسایی و تعین پراکنش ویروس A سیب زمینی در استانهای خراسان رضوی و شمالی با استفاده از ازمونهای سرولوزیکی و مولکولی (چکیده)
4994 - تعیین تعرفه های مشترکین مختلف شرکت های توزیع با توجه به راه اندازی بازار برق ایران (چکیده)
4995 - کاربست آرمان های اخلاقی در کردار خارجی کشورها: صلح یا جنگ؟ (چکیده)
4996 - بررسی و محاسبه تنش های پسماند به وجود آمده در اتصالات جوشی با مقطع مربعی و H شکل (چکیده)
4997 - تحلیل اجزای محدود تنش های پسماند به وجود آمده بر اثر جوشکاری قطعات فولادی (چکیده)
4998 - اثرات همزمان استرس نوری و صوتی بر میزان وزن تولد نوزادان رت (چکیده)
4999 - تشخیص بیماری ژنتیکی نقص چسبندگی گلبولهای سفیدBLAD در گاوهای بومی نژاد سرابی به کمک روش PCR- RFLP (چکیده)
5000 - بررسی بیماری ژنتیکی پیچیدگی ستون فقرات CMV به روش PCR-SSCP در گاو های سرابی (چکیده)
5001 - بررسی بیماری ژنتیکی نقص در آنزیم اوریدین مونوفسفات سنتاز (DUMPs) به روش PCR-RFLP در گاوهای بومی سرابی ایران (چکیده)
5002 - بررسی چند شکلی ژن گرلین با استفاده از روش PCR-SSCP درگوسفند بلوچی (چکیده)
5003 - بررسی خصوصیات شیمیایی سیلاژ غنی شده محصولات فرعی پسته با اوره و ملاس (چکیده)
5004 - فراوانی آللی و ژنوتیپی جایگاه ژنی کالپاستاتین در نژادهای گوسفند بلوچی وکردی به روش SSCP (چکیده)
5005 - تخمین تغییر شکل های ماندگار ناشی از فرآیند جوشکاری در اتصالات (چکیده)
5006 - حقایق خیالی داستان دقوقی در مثنوی (چکیده)
5007 - مدلی جدید برای بررسی ناهنجاری های کروموزومی در مغز استخوان موش (چکیده)
5008 - پیش بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای سینو پتیکی سطوح فوقانی جو با استفاده از مدل های آماری (چکیده)
5009 - برآورد پارامترهای لرزه ای سازه های فضاکار تک لایه (چکیده)
5010 - بررسی پارامتری ضریب رفتار چلیک‌های تک لایه فضاکار (چکیده)
5011 - مقاوم سازی ساختمانهای با اتصال خورجینی توسط بادبند زانویی (چکیده)
5012 - مدلسازی تیرهای بتن مسلح با مقاومت بالا (HSC) مسلح شده با AFRP تحت خمش (چکیده)
5013 - تاثیر ضوابط مربوط به سیستم دوگانه در استاندارد 2800 بر سطح عملکرد ساختمان های بتنی (چکیده)
5014 - بررسی عملکردی دیوار برشی فولادی نازک در قابهای ساختمانی ساده و مقایسه آن با بادبندهای ضربدری و شورون به روش طیف ظرفیت (چکیده)
5015 - نگرشی بر عملکرد ساختمان های بنایی غیر مسلح در برابر زلزله و بررسی اثرات FRP بر بهبود عملکرد لرزه ای (چکیده)
5016 - مقایسه مقاوم سازی قاب خمشی متوسط با دیوار برشی فولادی نازک یا بادبند ضربدری به روش طیف ظرفیت (چکیده)
5017 - بررسی اثر p-delta بر قاب بادبندی واگرا هنگام وقوع زلزله (چکیده)
5018 - بررسی اثر میراگرهای TADAS در رفتار لرزه ای سازه های فولادی (چکیده)
5019 - ارزیابی تاثیر بافت و مواد آلی خاک بر تجزیه علف کش اترازین (چکیده)
5020 - تأثیر بافت و درجه حرارت خاک بر تجزیه و نیمه عمر علف کش آترازین (چکیده)
5021 - فاصله های جغرافیایی در استان خراسان رضوی و اختلاف خط شماری خط کف دست در طوایف مختلف ساکن در این استان (چکیده)
5022 - مطالعه کاریولوژی و مورفومتری دو گونه جرد لیبی و جرد ایرانی در شرق ایران و ارائه الگوی بندینگ برای آنها (چکیده)
5023 - معرفی یک مدل آزمایشگاهی صرع آبسانس و مقایسه امواج Spike-waves آنها با تخلیه الکتریکی مغز رتهای ویستار طبیعی و نسل اول حاصل از این دو نژاد (چکیده)
5024 - بررسی صحت تقسیم سلولی در سلولهای ناتوان در تعمیر DNA (چکیده)
5025 - گزارشی از اختصاصات خطوط پوستی در بیماران مبتلا به Albinism (چکیده)
5026 - نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی ایران با استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه‌های توزیعی (چکیده)
5027 - استفاده از تکنیک رنگ آمیزی FISH در مطالعه پایداری کروموزومی در حین تقسیم سلولی (چکیده)
5028 - مطالعه ژنتیک خطوط پوستی در طایفه فارس ساکن در استان خراسان (چکیده)
5029 - تنوع ژنتیکی خط شماری خط AB کف دست در طوایف مختلف ساکن در خراسان (چکیده)
5030 - فردوسی و حماسه‌ی جهانی او در حوزه‌ی پژوهشهای عرب (چکیده)
5031 - میزان تأثیرگذاری اسطورة آب در شکل‌گیری اساطیر شاهنامه (چکیده)
5032 - سرود همگانی وحدت و آزادگی و سور و شادمانی (نگاهی به سیمای درختی بارید در شاهنامه فردوسی) (چکیده)
5033 - سنجش میزان آمادگی استقرار سیستم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی-مورد مطالعه : سازمان امور مالیاتی خراسان رضوی (چکیده)
5034 - مدل سازی سیگنال EEG، آرتیفکت چشمی و آمیختگی سیگنال ها در فضای هادی حجمی سر (چکیده)
5035 - اعتبار سنجی روش های حذف آرتیفکت چشمی اََز سیگنال EEG بر اساس مدل سازی آمیختگی سیگنال ها در فضای هادی حجمی سر (چکیده)
5036 - بررسی پاسخهای گراس های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی 2- بخش هوایی (چکیده)
5037 - بررسی تاثیر ترکیب محیط کشت، pH و دما بر سرعت رشد و وزن میسلیوم قارچ شی تا که در شرایط جامد و مایع (چکیده)
5038 - بررسی تاثیر سطوح مختلف تراکم بوته و نیتروژن بر صفات مورفولوژیک، عملکرد ، میزان اسانس و درصد کامازولن گیاه دارویی بابونه رقم بودگلد (چکیده)
5039 - تاریخچه دیاژنز سنگ های آهکی سازند تیرگان در مرکز حوضه کپه داغ (چکیده)
5040 - حضرت مهدی (عج ) در تفسیر ابوالفتوح رازی (چکیده)
5041 - تأملی در معانی و ترکیبات آبی در لغت‌نامه‌های فارسی (چکیده)
5042 - بررسی علل فرسایش خاک های دشت سیستان از دیدگاه زمین شناسی مهندسی (چکیده)
5043 - بررسی نظری و آزمایشگاهی رفتار تک محوری بتن ساده در فشار (چکیده)
5044 - عملکرد لرزه ای ساختمانهای دارای پیش آمدگی (چکیده)
5045 - بررسی عملکرد دیوارهای برشی بتنی توخالی و مقایسه آن با دیوارهای برشی بتنی توپر (چکیده)
5046 - نقش راهبردی آب در پیروزی و شکست غزنویان بر اساس تاریخ بیهقی (چکیده)
5047 - بررسی تاثیر تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی بر عملکرد درصد اسانس و کامازولن بابونه آلمانی رقم پرسو (چکیده)
5048 - مطالعه ژئوالکتریک طرح تغذیه مصنوعی پخش سیلاب بیرجند جهت آشکارسازی شرایط هیدروژئو لوژیکی (چکیده)
5049 - ارزش یابی طرح تسهیل گران زن روستایی درایجاد ارتباط دوسویه وافزایش مشارکت زنان روستایی درعرصه های مختلف توسعه روستایی ( مطالعه موردی: دهستان مازول از بخش مرکزی شهرستان نیشابور) (چکیده)
5050 - بررسی اثرات غلظت های مختلف عصاره آبی زعفران بر بیوسنسور میکروبی لومینسانس E.coli SM10 S1 (چکیده)
5051 - مقایسه تعیین فرکانس غالب شهر بم با استفاده از پروفیلهای لرزه ای (چکیده)
5052 - بررسی راهبردهای مختلف جلوگیری از افزایش افت سطح آب (چکیده)
5053 - افت سطح آب زیرزمینی و نشست زمین در دشت کاشمر (چکیده)
5054 - بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری و سبک های اسناد در دانش آموزان مقطع متوسطه (چکیده)
5055 - تاثیر آنزیم آلفا آمیلاز و اسید اسکوربیک و بر خصوصیات رئولوژیکی خمیر و حجم مخصوص نان اشترودل (چکیده)
5056 - بررسی اثر افزودن اسیدهای استیک و لاکتیک بر بافت و ساختارمیکروسکوپی برنج (رقم دم سیاه) در حین پخت (چکیده)
5057 - مقایسه استفاده از انواع مختلف خمیر ترش در میزان اسید فیتیک نان سنتی ایران(لواش) (چکیده)
5058 - مبانی تفسیر ایات الاحکام و بیان نکته ای از آیت الله حاج آقا مصطفی خمینی (چکیده)
5059 - حکم نماز از دیدگاه فیض کاشانی (چکیده)
5060 - مشاوره و رواندرمانی پست مدرن (چکیده)
5061 - بررسی پژوهش های انجام شده در رابطه با اثرات فیزیولوژیک و فارماکولوژیک گیاهان دارویی در دانشگاه های فردوسی و علوم پزشکی مشهد در سال های 1360 تا 1387 (چکیده)
5062 - اثرات استرس شنای اجباری بر تشنجات القا شده با PTZ در موش صحرایی (چکیده)
5063 - بررسی اثر عصاره گل راعی (Hypericum perforatum L.)بر تشنجات کیندلینگ شیمیایی (چکیده)
5064 - بررسی مقایسه ای رفتار های اپی لپتی فورم ناشی از یکبار تزریق پنتیلن تترازول با روش تزریق سه مرحله ای در رت ویستار (چکیده)
5065 - بررسی اثرات دوره تاثیر میدان الکترومغناطیسی برروند ترمیم عصب (چکیده)
5066 - مگس سرکه به عنوان مدل در مطالعات درد (چکیده)
5067 - اثر تجویز مزمن دوزهای بسیار ناچیز تا دوز معمول مورفین بر روند یادگیری و نگهداری حافظه ی فضایی در آزمون ماز آبی موریس در موش صحرایی (چکیده)
5068 - تاثیر هیپرگلایسمی حاد مکرر دوران نوزادی بر تراکم نورونی ناحیه ه CA3 هیپوکاپ رت نر نژاد ویستار نابالغ (چکیده)
5069 - بررسی اثر تجویز حاد دوزهای بسیار ناچیز تا معمول مورفین بر نگهداری حافظه شکل گرفته در آزمون ماز آبی موریس در رت ویستار (چکیده)
5070 - در جستجوی نظام آموزشی اعضای شورای شهر نمونه موردی مشهد (چکیده)
5071 - مروری بر جنس زالزالک در شمال شرق و شرق ایران (چکیده)
5072 - اصل استقلال سیاسی و نفی سبیل در قران (چکیده)
5073 - اثر کاربرد آب پنیر بجای آب بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل شیردهی (چکیده)
5074 - مقایسه اثر طول بر ماکزیمم پاسخ دیوار مصالح بنایی کلاف دار (چکیده)
5075 - تعیین پارامترهای لرزه ای چلیک های فضاکار تحت بارهای دینامیکی زلزله (چکیده)
5076 - بررسی رفتار سازه های فضاکاربه روش تحلیل دینامیکی غیرخطی (چکیده)
5077 - طبقه بندی و بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای بنائی غیر مسلح و مزایای مقاوم سازی آنها با کمک الیاف پلیمری مسلح شده (چکیده)
5078 - بررسی و ارزیابی ضوابط استاندارد 2800 به منظور طرح لرزه ای ساختمانهای بتنی با سیستم دوگانه و شکل پذیری زیاد به روش طیف ظرفیت (چکیده)
5079 - بررسی پارامتری شکل پذیری در بادبندهای برون محور (چکیده)
5080 - نقش احتمال خرابی گره ها در بهینه سازی سازه های قابی صفحه ای و فضایی براساس نظریه قابلیت اعتماد (چکیده)
5081 - مدلسازی تیرهای بتن مسلح با مقاومت بالا (HSC) مسلح شده با AFRP تحت خمش (چکیده)
5082 - مقایسه سیستم دو گانه قاب خمشی فولادی و دیوار برشی فولادی نازک با سیستم دو گانه قاب خمشی فولادی و مهاربندی ضربدری یا شورون به روش طراحی براساس سطوح عملکرد (چکیده)
5083 - مقاوم سازی قاب فولادی خمشی متوسط با میراگر TADAS (چکیده)
5084 - مکانیسم های تخریب درون صفحه ای دیوارهای URM تحت بار زلزله، بارویکردی بر روش های متداول مقاوم سازی دیوارهای URM موجود (چکیده)
5085 - پارامترهای لرزه ای بادبندهای دروازه ای به روش طیف ظرفیت (چکیده)
5086 - تاثیر میراگر TADAS در مقاوم سازی قاب فولادی خمشی متوسط (چکیده)
5087 - لنگی برش در قابهای محیطی چند سلولی و عوامل موثر بر کاهش آن (چکیده)
5088 - بررسی رفتار ارتعاشی قاب ها به کمک پارامتر های مودال تجربی (چکیده)
5089 - تخمین توزیع آماره های کاوشی و کاربرد آن در محاسبه قابلیت اطمینان کانال های مخابراتی در ایستگاه های تحت پوشش دیسپاچینگ شرکت برق (چکیده)
5090 - ماهیت هدف ها و محتوای برنامه درسی ریاضیات در دوره ابتدایی (چکیده)
5091 - چالش های مدیریتی در اجرای برنامه درسی دانشگاه ها در مقایسه با آموزش و پرورش (چکیده)
5092 - اثر شکل هندسی مهاربند بر رفتار خطی قاب بتنی تقویت شده با مهاربند فولادی (چکیده)
5093 - تاثیر روان درمانگری گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر شیوه های رویارویی با استرس نوجوانان (چکیده)
5094 - برآورد تابع تقاضای اعتبارات صنایع تبدیلی در استان خراسان رضوی (چکیده)
5095 - تاثیر تمرین های ورزشی هوازی بر سلامت روان، ابعاد نشانه های بدنی، اضطراب و بی خوابی، کارکرد اجتماعی و افسردگی در بیماران دیابتی نوع ۲ (چکیده)
5096 - اصل کرامت انسانی در قران (چکیده)
5097 - بررسی مود های گسیختگی اتصالات تیر به ستون در سازه های بتن آرمه به کمک (چکیده)
5098 - افضلیت امام از دیدگاه فرق کلامی (چکیده)
5099 - بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ساختگاه سد شورکال (چکیده)
5100 - اکتشاف رودخانه مدفون با روش ژئوالکتریک ومطالعات زمین شناسی جهت تامین آب (چکیده)
5101 - تأثیر افت سطح آب بر کیفیت آبهای زیرزمینی در دشت فریمان – تربت جام (چکیده)
5102 - ساخت و تعیین مشخصات نانو کریستال های زئولیت نوع سیلیکالیت -1 (چکیده)
5103 - غشاهای نانوکامپوزیتی ایمید- سیلوکسان/سیلیکا:ساخت و تعیین مشخصات (چکیده)
5104 - بررسی اثر استرس دوران جنینی بر رفتارهای هیجانی، جستجوگری و ویژگیهای مورفولوژیک هیپوکامپ رت ویستار (چکیده)
5105 - فن آور های بومی اندازه گیری وسنجش آب در کشور ونقش آن در توسعه روستایی (چکیده)
5106 - تاثیر افزودن کنسانتره پروتئین آب پنیر ( WPC )و صمغ های گوار و زانتان بر خصوصیات کیفی و فیزیکوشیمیایی کیک روغنی (چکیده)
5107 - بررسی اثرسیستمهای مختلف حلال بر استخراج عصاره هسته انگور و ارزیابی خواص ضدمیکروبی آن (چکیده)
5108 - اثر ضد میکروبی پودر عصاره برگ نوروزک در برابر استافیلوکوکوس اورئوس در همبرگر (چکیده)
5109 - بررسی رفتار تیرهای فولادی مقاوم سازی شده با سیستم کامپوزیت کربن/شیشه توسط نرم افزارAnsys (چکیده)
5110 - تعیین اثردیافراگم در تحلیل تیرهاوشبکه های خمیده ی افقی فولادی (چکیده)
5111 - بررسی انطباق سرفصل های گرایش علوم تربیتی با وظایف و مهارت های شغلی دانشجویان این رشته (چکیده)
5112 - رابطه بین سطح سرمی روی و عملکرد شناختی، ادراکی ـ حرکتی، وضعیت تحصیلی و هماهنگی چشم ـ دست در کودکان دبستانی (چکیده)
5113 - تبیین و مقایسه دیگاه اساتید علوم انسانی در باره مشکلات سرفصل های برنامه های درسی رشته های علوم انسانی (چکیده)
5114 - رابطه بین سطح عملکرد شناختی با عملکرد ادراکی ـ حرکتی در کودکان دبستانی (چکیده)
5115 - بررسی رفتارهای خودتخریبی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
5116 - مقایسه روش روند یابی دینامیکی و روش ماسکینگام-کانژ (چکیده)
5117 - روش کریستالیزه کردن و تبلور سولوومگنتیکی نمکهای فلزات واسطه کبالت (چکیده)
5118 - شبیه سازی ترابرد الکترون در شبکه بلوری Gap با استفاده از روش مونت کارلو (چکیده)
5119 - مقایسه ترابرد الکترون در حالت پایدار و نا پایدار AlN،InN،GaN با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو در حد میدانهای الکتریکی بالا (چکیده)
5120 - شبیه سازی انتقال الکترون در دیود +InAs n+ nn با ابعاد زیر میکرون با روش مونت کارلو (چکیده)
5121 - خواص لایه ی میانی فلز و نانو لوله های کربنی در ترانزیستورهای CNTFET (چکیده)
5122 - محاسبه تحرک پذیری الکترونها در ساختارهای4H-sic و 6H-sic با استفاده از حل معادله بولتزمن به روش برگشت پذیر در حضور میدانهای الکتریکی ضعیف (چکیده)
5123 - مطالعه بهره سلول خورشیدی سلیسیمی پیوند P-n با استفاده از کد PC1D (چکیده)
5124 - بررسی خواص ترابردی الکترونها در نیمرسانای InP در میدانهای الکتریکی ضعیف (چکیده)
5125 - بررسی خواص ترابرد الکترونها در نیمه رسانای InN برای طراحی و بهینه سازی قطعات اپتو الکترونیکی در حد طول موج بلند (چکیده)
5126 - مقایسه ترابرد الکترونی در حالت پایدار نیمرساناهای AlN،InN،GaN با استفاده از روش مونت کارلو در میدانهای الکتریکی بالا (چکیده)
5127 - خواص ترابرد الکترونهای داغ در حالت پایدار در نیمرسانای ZnO (چکیده)
5128 - طراحی و پیاده سازی یک سیستم اپتوالکترونیک برای تشخیص اتوماتیک و ردیابی شناور در دریا با استفاده از تصاویر مرئی (چکیده)
5129 - دسته بندی پاکتهای نامه با استفاده از بینایی ماشین در خواندن و پردازش آدرسهای دستنویس (چکیده)
5130 - بررسی عوامل موثر بر فراوانی ریسک‏های محصولات زراعی کشاورزان استان خراسان شمالی (چکیده)
5131 - طراحی و بهینه سازی یک تقویت کننده گسترده CMOS بادر نظر گرفتن عناصر پارازیتیک به وسیله الگوریتم ژنتیک چند هدفه (چکیده)
5132 - تخصیص توان در شبکه های Non- Regenerative MIMO Ad-Hoc مبتنی بر اطلاعات کامل و پاره ای کانال با رویکرد الگوریتم ژنتیک (چکیده)
5133 - گیرنده خطی نوین مبتنی بر SVD در سیستم های چندکاربره MIMO MC-CDMA (چکیده)
5134 - شبیه سازی و تحلیل فرآیند آهنگری سرد پیچ اویل پمپ پیکان (چکیده)
5135 - رابطه متقابل ادبیات فارسی و تعلیم و تربیت (چکیده)
5136 - بهینه سازی زمان برق دار نمودن ژنراتورهای غیر خود راه انداز در پروسه بازیابی سیستم قدرت (چکیده)
5137 - تحلیل توزیع فضایی کتابخانه های عمومی در در شهر مشهد (چکیده)
5138 - تأثیرات نامتقارنی شبکه انتقال بر روی تعادل ولتاژ و ظرفیت عبوری خطوط (چکیده)
5139 - تحلیل وضعیت اقتصادی ، اجتماعی وکالبدی محلات شهر شیروان در راستای توسعه پایدار شهری (چکیده)
5140 - ارزیابی تاثیر امکانات و خدمات فرهنگی برکاهش جرایم شهر مشهد در راستای توسعه پایدار شهری (چکیده)
5141 - توانائی توابع جهش دهنده همگراکننده درروند تحلیل غیر خطی (چکیده)
5142 - روش مقاطع به کمک تئوری صفحات (چکیده)
5143 - محاسبه تنش در تاوه های با تقویت طولی به کمک روش مقاطع (چکیده)
5144 - ترکیب شیمیایی ، فراسنجه‌های تجزیه پذیری و ناپدید شدن شکمبه ای و روده ای پروتئین دانه کلزای خام یا حرارت داده شده در گوساله‌های نر هلشتاین (چکیده)
5145 - تعیین مصرف اختیاری و قابلیت هضم ذرت سیلو شده و یونجه با روش مستقیم و آزمایشگاهی (چکیده)
5146 - پیشنهاد یک جزء محدود برای اندر کنش پل - خودرو (چکیده)
5147 - برنامه درسی تفکر محورف محور اساسی تحول آموزش عالی در عصر جهانی شدن (چکیده)
5148 - الگوریتم کوتاه سازی ماتریس کانال برای سیستمهای مخابراتی MIMO (چکیده)
5149 - پرتو سازی نیمه کور در سیستمهای MIMO-OFDM به روش EM مقید شده بهبود یافته (چکیده)
5150 - اثر افزایش بسامد حرکت بر ثبات مرحله نسبی الگوی هماهنگی نامتقارن دو دست (چکیده)
5151 - تعیین تاثیرات پارامترهای تنظیمی در نرخ پیشروی و زبری سطح ماشینکاری وایرکات آلیاژ TI-6AL-4V بکمک مدلسازی ریاضی (چکیده)
5152 - مدلسازی و بهینه سازی پارامترهای ماشینکاری تخلیه الکتریکی کامپوزیت Al-SiC توسط الگوریتم ژنتیک (چکیده)
5153 - تعیین سطوح بهینه پارامترهای تنظیمی در جوشکاری با الکترود تنگستن (TIG) به کمک مدلسازی ریاضی و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
5154 - طراحی فرآیند شکل‌دهی آلیاژ آلومینیوم356A در حالت نیمه‌جامد با بکارگیری شبیه‌سازی حجم محدود (چکیده)
5155 - کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در تعیین بهینه نوع و تعداد اجزاء مازاد بمنظور تامین سطح قابلیت اطمینان مورد نیاز در سیستم (چکیده)
5156 - برنامه‌ریزی تولید خطوط مونتاژ چندمدله خودرو به کمک الگوریتم ابتکاری Tabu-SA (چکیده)
5157 - مقایسه اثر تعداد جلسات تمرین ایروبیک، یوگا و ایروبیک ـ یوگا بر خودپنداره بدنی دانشجویان دختر (چکیده)
5158 - تولید و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت ذره ای آلومینیوم-گرافیت تولید شده به روش متالورژی پودر (چکیده)
5159 - بررسی اثر جوانه زائی کاربید سیلیسیم بر ریز ساختار چدن نشکن (چکیده)
5160 - بررسی تاثیر ارتعاشات مکانیکی بر مورفولوژی گرافیت و ریز ساختار چدن نشکن (چکیده)
5161 - اثر آرایش تمرین ذهنی بر عملکرد و یادگیری مهارت شنای کرال سینه (چکیده)
5162 - مقایسه تصویر بدنی دانش آموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار (چکیده)
5163 - مقایسه الگوریتم کولونی مورچه ها و جستجوگر ممنوعه در حل مسأله TSP (چکیده)
5164 - تعیین سطوح بهینه پارامترهای تنظیمی در جوشکاری با الکترود تنگستن (TIG) به کمک مدلسازی ریاضی و الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
5165 - تخصیص اجزاء مازاد در سیستم های سری – موازی با استفاده از الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
5166 - بررسی تاثیر پارامترهای ماشینکاری وایرکات بر نرخ پیشروی و صافی سطح آلیاژ TI-6AL-4V تیتانیوم (چکیده)
5167 - تحلیل و طراحی برنامه نت در سیستمهای تولید ایستگاهی بوسیله شبیه سازی (چکیده)
5168 - پترولوژی و ژئوشیمی سنگ مادر میزبان معدن طلای موته اصفهان (چکیده)
5169 - استعدادیابی در ورزش (چکیده)
5170 - بررسی ضرورت و جایگاه تفکر در برنامه های درسی آموزش عالی در عصر جهانی شدن با توجه به آیات قرآن کریم (چکیده)
5171 - ضرورت و جایگاه تلفیق فاوا در برنامه درسی آموزش عالی (چکیده)
5172 - سهم‌ د‌هقانان‌ و دبیر‌ان‌ در ‌انتقال‌ میر‌اث‌ ‌ایر‌ان‌ به‌ جهان‌ ‌اسلام‌ (چکیده)
5173 - برخی از روشهای حل معادلات خطی و برنامه ای برای حل معادلات تنک (چکیده)
5174 - اسلوب تضمین (چکیده)
5175 - طراحی کنترلر بهینه مقاوم به روش تءوری فیدبک کمی برای سیستم تعلیق خودرو (چکیده)
5176 - بررسی عددی انتقال حرارت جابجایی نانوسیال در کانالهای با سطح مقطع مربعی در جریان آرام (چکیده)
5177 - حل عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال آب AL2O3 در کانال مثلثی با دمای ثابت دیواره (چکیده)
5178 - کنترل فعال ایزولاسیون سیستم‌ها و تجهیزات اندازگیری حساس با استفاده از الگوریتم Particle Swarm Optimization (چکیده)
5179 - ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی توده های سنگ مسیر تونل انتقال سد درونگر جهت طراحی سیستم نگهدارنده (چکیده)
5180 - برداشت آب از آبخوان ایرانشهر بر روی دبی پایه رودخانه بمپور (چکیده)
5181 - تاثیر عوامل زمین شناسی در تغییر مسیر رودخانه هیرمند (چکیده)
5182 - f و cl در بیو تیت های موجود در سنگ های گرانیتی زاهدان (چکیده)
5183 - بحران خشکسالی در سیستان و راهکارهای تعدیل آن (چکیده)
5184 - غار غیر کارستی پوسه در شمال یلوچپستان و شیوه تشکیل آن (چکیده)
5185 - تخمین تخلخل و آبدهی ویژه در آبخوان دشت شورو با استفاده از داده های مقاومت ویژه و روابط تجربی (چکیده)
5186 - بررسی وضعیت نیترات در آب های زیرزمینی مشهد (چکیده)
5187 - یک سطح تسلیم پنج پارامتری (چکیده)
5188 - بررسی های ریزساختاری تحولات تکدما درچدن نشکن آستمپر شده حاوی 88/4 درصد آلومینیوم و 22/1 درصد سیلیسیوم (چکیده)
5189 - تحلیل پویای سازه های «کش سان-موم سان» (چکیده)
5190 - تحلیل کشسان-مومسان و برنامه رایانه ای آن (چکیده)
5191 - وزن کمینه صفحه های خمشی با تغییر مرزها و مشتقات صریح جزء مرتبه بالا (چکیده)
5192 - روشی نو برای بهینه سازی شکل خرپاهای فضایی (چکیده)
5193 - درباره بهینه سازی سازه ها و ارائه یک روش نو (چکیده)
5194 - جلوگیری از نوسان پاسخها در بهینه سازی سازه ها (چکیده)
5195 - معیار تسلیم شبه ترسکا و قانون سخت شوندگی کرنشی همگن (چکیده)
5196 - دو روش پاره سازی چند مرحله ای (چکیده)
5197 - حذف حرف جرّ و بلاغت آن در زبان عربی (چکیده)
5198 - مدیریت هوشمند فشار به منظور کاهش نشت در شبکه های آبرسانی ،مطالعه موردی: منطقه سرافرازان مشهد (چکیده)
5199 - بررسی نانوسیالات جهت خنک سازی تراشه های رایانه ای (چکیده)
5200 - افزایش بهره وری پمپهای واحد الین نیروگاه مشهد با استفاده از درایو های اینورتوری (چکیده)
5201 - اثر امواج تلفن همراه با فرکانس 940 مگا هرتز بر یادگیری و حافظه فضایی موش های آزمایشگاهی نژاد بالب سی (چکیده)
5202 - تحقیقی بر ساختار درونی گرافیت های کروی در چدن نشکن توسط میکروسکوپی الکترونی (چکیده)
5203 - راهکاری برای یافتن تابعهای شکل اجزای مثلثی (چکیده)
5204 - اثر تابعهای کاهش سختی در تحلیل قابها با مفصل خمیری (چکیده)
5205 - بررسی میزان گیر مواد مختلف ترمیمی در ضایعات سایشی طوق دندان به روش اجزای محدود سه بعدی (چکیده)
5206 - بررسی توزیع تنش در فک پایین با تغییر ناحیه جوش (Bitting) در پروتز کامل به روش اجزای محدود (چکیده)
5207 - ضریب طول مؤثر ستون در قابهای خورجینی (چکیده)
5208 - روش گسسته مستقیم تحلیل حساسیت جزء خمشی با شش درجه آزادی (چکیده)
5209 - وارد کردن اثر برش در اجزای تیری و صفحه ای نازک (چکیده)
5210 - بررسی آزمایشگاهی پارامترهای هیدرولیکی آبگیرهای با کف مشبک (چکیده)
5211 - سنجش تواناییهای شش روش جستجوی ارثی (چکیده)
5212 - مطالعه چندین جزء مثلثی 6 گرهی برای صفحه خمشی (چکیده)
5213 - ارزیابی خسارت خرپاهای مستوی با روش اجزای محدود (چکیده)
5214 - عبدالطیف بیرجندی و قصص انبیای وی (چکیده)
5215 - گام زمانی برتر برای تحلیل غیرخطی هندسی با روش رهایی پویا (چکیده)
5216 - بررسی رفتار بلورینگی ماده مرکب پلی اتیلن - مس تولید شده با روش آسیاکاری (چکیده)
5217 - کاهش مرتبه در اجزای محدود (چکیده)
5218 - تحلیل مومسان مرتبه دوم قابهای فولادی مستوی با خمش گرد محور ضعیف ستونها (چکیده)
5219 - تحلیل پایداری شیبهای خاکی با اجزای محدود (چکیده)
5220 - روشی نوین برای افزایش بازدهی عملیات کربندهی (چکیده)
5221 - تولید فوم آلومینیوم با سلول های باز و بررسی پارامترهای موثر بر روی استحکام فشاری آن با استفاده از روش تاگوچی (چکیده)
5222 - جایابی PSS در سیستمهای قدرت تحت استرس با استفاده از شاخصهای غیرخطی مبتنی بر روش سری‌های مودال (چکیده)
5223 - بررسی فازهای میانی و محصولات نهایی تجزیه حرارتی آمونیوم پاراتنگستات دراتمسفر هوا (APT) (چکیده)
5224 - احیاء مکانوشیمیایی اکسیدهای مس و روی در حضور کربن و آلومینیوم و بررسی امکان افزایش حد حلالیت روی در شبکه مس (چکیده)
5225 - جایابی بهینه ادوات FACTS به منظور کاهش قدرت بازار (چکیده)
5226 - تشکیل فاز آمورف بوسیله آسیاکاری پر انرژی سیستم Al-20%Fe-20%Cu (چکیده)
5227 - رتبه بندی پیشامدها در محیط تجدید ساختار یافته براساس شاخصهای اقتصادی مبتنی بر سطح رقابت - مطالعه موردی: شبکه 132 کیلوولت مشهد (چکیده)
5228 - یک فن بهینه سازی در خرپای مستوی (چکیده)
5229 - ارائه ی مدلی جدید برای اصلاح تغییرات ضریب نفوذ در حین آسیاکاری سطحی مکانیکی (چکیده)
5230 - یک جزء صفحه خمشی برای تحلیل صفحه های نازک و نیمه ضخیم (چکیده)
5231 - بهینه سازی تقریبی خرپاها (چکیده)
5232 - کنترل فعال سازه با پیش بینی نوسان زمین به وسیله شبکه های عصبی در هنگام زلزله (چکیده)
5233 - سطح تسلیم مواد و تحلیل غیر خطی سازه ها (چکیده)
5234 - تهیه شناسنامه مولکولی برای 12 نژاد اصلاح شده قارچ خوراکی دکمه ای Agaricus bisporus با استفاده از نشانگرهای AFLP (چکیده)
5235 - تحلیل و مقایسه شبکه مفهومی حاکم بر سرعنوان های موضوعی و متون فارسی کتابداری و اطلا ع رسانی بر اساس رویکرد تحلیل حوزه (چکیده)
5236 - انتقال بار کف تحت جریان غیرماندگار (چکیده)
5237 - شناسایی گونه Meloidogyne javanica با استفاده از خصوصیات ریخت شناسی و ریخت سنجی و آغازگرهای اختصاصی گونه در استان کرمان (چکیده)
5238 - شناسای خصوصیات پروفیل خاک با استفاده از معکوس تابع تبدیل (چکیده)
5239 - مطالعه پتانسیل تغذیه مصنوعی آبخوان حوضه آبریز سماخون (چکیده)
5240 - بررسی کارایی گیاه عدسک آبی در میزان جذب نیترات از محیط آبی (چکیده)
5241 - افت سطح آب های زیرزمینی و بررسی نشست زمین در دشت اسدآباد (چکیده)
5242 - مقایسه پارامتر های طبقه بندی ژئومکانیکی توده سنگ (RMR) بر اساس داده های سطحی و زیر سطحی در تونل انتقال آب هریرود (چکیده)
5243 - بررسی تغیرات , Vs30 و رده بندی لرزه ای خاک در شمال شهر مشهد (چکیده)
5244 - برآورد خسارت خرپاها به روش سادک شبه دوگان (چکیده)
5245 - چند روش تعامدی برای تحلیل غیر خطی هندسی (چکیده)
5246 - حل معادله های غیر خطی اجزای محدود با کمینه سازی عامل های نامیزان (چکیده)
5247 - بررسی اصطلاحات و مفاهیم عرفانی در آثار ابن سینا (چکیده)
5248 - شعر سرودن در خاندان مولوی (چکیده)
5249 - بررسی نقش مدیریت عمران در تحقق پروژه های توسعه شهری(منطقه 9 شهر مشهد) (چکیده)
5250 - روابط نسلی در اندیشه ایرانی از خلال شاهنامه فردوسی (چکیده)
5251 - خوارزمیه پس از خوارزمشاهیان (چکیده)
5252 - نقش و جایگاه خانواده در فرایند توسعه ی فرهنگی جامعه ی دینی (چکیده)
5253 - بررسی آزمایشگاهی شکل گیری پروفیل های سطح آب در روش جدید آبگیری از رودخانه از طریق آبگیر کفی با محیط متخلخل (چکیده)
5254 - ضریب دبی جریان در روش جدید آبگیری از رودخانه از طریق آبگیر کفی با محیط متخلخل (چکیده)
5255 - دریای آب در جام تفاسیر (استعاره آب) (چکیده)
5256 - مقایسه ی شیوه های حل مساله زنان و مردان متقاضی و غیرمتقاضی طلاق (چکیده)
5257 - بررسی و تحلیل نابرابری در سطوح توسعه یافتگی مناطق شهر مشهد (چکیده)
5258 - مدیریت آبخوان دشت شورو با استفاده از مدل آبهای زیرزمینی (چکیده)
5259 - تاثیر شکل هندسی جریان بر روی تفسیر آزمایشات لوژن؛ مطالعه موردی (چکیده)
5260 - مدلسازی خطی و غیرخطی دسته موتورهای هیدرولیکی با استفاده از سیمولینک (چکیده)
5261 - بینش عرفانی ابن سینا (چکیده)
5262 - بررسی جایگاه طرحواره های فلسفی و معرفت شناختی در محتوای کتب روش تحقیق در علوم تربیتی و روان شناسی (چکیده)
5263 - تمرکز و عدم تمرکز در برنامه ریزی درسی آموزش عالی (چکیده)
5264 - سرگرمی، کارکردی پنهان در برنامه های درسی نظام آموزش عالی ایران (چکیده)
5265 - بررسی نقش مؤلفه های برنامه درسی در هویت دینی دانشجویان (چکیده)
5266 - بررسی علل تشکیل شکاف ها و فرونشست زمین در غرب دشت کاشمر (چکیده)
5267 - بررسی آبهای زیرزمینی دشت لادیز (چکیده)
5268 - بررسی ریزساختار پره‌های مستعمل ردیف اول توربین‌گازی و تعیین سیکل عملیات حرارتی مناسب برای بازیابی ساختار اولیه آنها (چکیده)
5269 - بررسی واگرای خاک های دشت سیستان (چکیده)
5270 - محاسبه بیلان آب زیرزمینی دشت ایرانشهر با روش دستی و مدل عددی (چکیده)
5271 - بررسی پارامتر های ژئومکانیکی توده سنگ های در بر گیرنده تونل انحراف سد درونگر (چکیده)
5272 - شرایط تشکیل کانسار سنگان بر مبنای مجموعه های کانی در شمال شرق ایران (چکیده)
5273 - تاثیر فرایند های زمین شناسی بر خواص ژئوتکنیکی ساختگاه سد بیدواز (چکیده)
5274 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر آبشکن برکاهش آبشستگی دماغه تکیه گاه پل (چکیده)
5275 - براورد منحنى هدایت هیدرولیکى غیر اشباع خاک ار روى منحنى دانه بندى آن و با استفاده از مدل شبکه عصبى مصنوعیRBFN (چکیده)
5276 - بررسی قابلیت نفوذپذیری و تزریق پی سد دوستی (چکیده)
5277 - شبیه سازی جریان آب زیرزمینی دشت لادیز (چکیده)
5278 - مدیریت آبخوان دشت شورو با استفاده ار مدل آبهای زیرزمینی (چکیده)
5279 - نقش شرایط زمین شناسی در خصوصیات ژئوتکنیکی مصالح خرده سنگی چابهار (چکیده)
5280 - بررسی پتانسیل آبهای زیرزمینی دشت قوچان-شیروان با استفاده GIS (چکیده)
5281 - محاسبه نیروهای برشی ابزارهای فرز انگشتی و فرز خشن تراش با استفاده از درونیابی لبه برنده توسط منحنی های B-spline بخش اول: تعریف هندسی لبه برنده توسط منحنی های B-spline (چکیده)
5282 - محاسبه نیروهای برشی برای ابزارهای فرز انگشتی و فرز خشن تراش با استفاده از درونیابی لبه برنده توسط منحنی های B-spline بخش دوم: تخمین نیروهای برشی (چکیده)
5283 - بهینه سازی نرخ پیشروی و ناحیه شتاب گیری هنگام فرز کاری cnc در امتداد مسیر منحنی الشکل (چکیده)
5284 - بررسی عملکرد فعالیت های تکتونیکی منطقه بر روی آبخوان دشت جلگه (تربت حیدریه) (چکیده)
5285 - بررسی پدیده نشست زمین تحت تاثیر افت سطح آب زیرزمینی (چکیده)
5286 - بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی مسیر پروژه خط یک قطار شهری مشهد (چکیده)
5287 - شبیه سازی عملیات فرزکاری پره توربین از طریق FEM (چکیده)
5288 - طراحی و ساخت دستگاه اندازه گیری اتوماتیک ابعاد قطعات صنعتی به کمک ترکیب روشهای پردازش تصویر و الگوریتمهای CAD (چکیده)
5289 - محاسبه ثابتهای برشی آلومینیوم 7075 جهت محاسبه نیرو های برشی در عملیات (چکیده)
5290 - بررسی جهت تورق روی خواص مکانیکی شیل (چکیده)
5291 - شبیه سازی و بهینه سازی سطح ماشینکاری شده در فرزکاری با فرز انگشتی (چکیده)
5292 - مدلسازی و شبیه سازی سطح ماشینکاری شده و تعیین خطای اعادی در فرآیند فرز انگشتی (چکیده)
5293 - افت سطح آب زیرزمینی در دشت مشهد (چکیده)
5294 - ارزیابی آماری درزه ها در رخنمون سطحی ساختگاه سد شی کلک چابهار‏ (چکیده)
5295 - ‎قیمت‌گذاری بهینه گاز طبیعی در شرکت گاز خراسان بزرگ با استفاده از روش رمزی (چکیده)
5296 - افت سطح آبهای زیرزمینی و نشست زمین: مطالعه موردی (چکیده)
5297 - تاثیر افت آب زبرزمینی در نشست زمین: مطالعه موردی (چکیده)
5298 - بررسی تاثیر افت سطح آب زیرزمینی بر روی کیفیت آن در دشت تربت جام-فریمان (چکیده)
5299 - حل تحلیلی اثر کوپلینگ الکترومکانیکی بر روی تنش های برون صفحه ای در لبه های آزاد چند لایه های پیزوالکتریک زاویه دار تحت بارگذاری مکانیکی (چکیده)
5300 - حل تحلیلی خمش ورق های چندلایه کامپوزیتی متعامد با لایه های پیزوالکتریک (چکیده)
5301 - تحلیل استاتیکی ورق های چندلایه کامپوزیتی با لایه های پیزوالکتریک (چکیده)
5302 - واکاوی چند واژه در تاریخ بیهقی (چکیده)
5303 - بررسی تاثیر ابعاد حل بر دقت نتایج مدل تلاطمی k-w در جریان توربولنس غیر پریودیک شتاب دار در درون لوله (چکیده)
5304 - تحلیل جریان ناپایا حول ایرفویل نوسانی به کمک شبکه سازمان یافته متحرک تطبیق پذیر (چکیده)
5305 - سرچشمه عشق عرفانی در آثار ابن سینا (چکیده)
5306 - بررسی عددی مدلهای مختلف تلاطمی در تحلیل جریان بدون کاویتاسیون و همراه با کاویتاسیون (چکیده)
5307 - بررسی جریان شتاب دار غیرپریودیک توربولنس با استفاده از مدل تلاطمی SST (چکیده)
5308 - فرسایش و پیشروی رودخانه شیله و نابودی دریاچه هامون (چکیده)
5309 - مطالعات زمین شناسی ماسه های بادی جنوب شرقی اصفهان با استفاده از پردازش داده های رقومی ماهواره لندست‏ (چکیده)
5310 - رویکردهای سری و موازی در زمان بندی پروژه با منابع محدود (چکیده)
5311 - مدلسازی جریان جرقه مجدد خطای تکفاز به زمین در خطوط جبران شده موازی (چکیده)
5312 - ارائه روش جدید بکارگیری طبقه بندی کننده SVM جهت طبقه بندی خطاهای داخلی ترانسفورماتورهای قدرت (چکیده)
5313 - بکارگیری گذراهای پس از قطع کلید به منظور تعیین مکان خطا در خطوط انتقال ترکیبی – هوایی / کابلی – با استفاده از تبدیل موجک (چکیده)
5314 - فاصله یابی در خطوط انتقال جبران شده با وجود UPFC در میانه خط (چکیده)
5315 - روش قطاع‌بندی سوئیچی برای کاهش تداخل در سیستم‌های سلولی CDMA تحت کنترل توان (چکیده)
5316 - روش تصمیم گیری پسخور در شناسایی زنجیر هایDNA (چکیده)
5317 - تخمینSVD کانال به روش بیشترین درستی مقید شده تکراری در سیستمهای MIMO-OFDM (چکیده)
5318 - بهبود ظرفیت سیستمهای سلولی CDMA توسط قطاع بندی یکسان چرخش پذیر در یک محیط شهری دو بعدی (چکیده)
5319 - ریزپهنه بندی لرزهای غرب شهر مشهد با استفاده از ریز ارتعاشات (چکیده)
5320 - ارزیابی اثرات ساختگاه در شرق شهر مشهد با استفاده از ریزارتعاشات (چکیده)
5321 - تاثیر خاک های متورم شونده بر پی سازه ها (چکیده)
5322 - پروژه تثبیت رودخانه هیرمند در منطقه سیستان و پیامدهای آن (چکیده)
5323 - تاثیر اندازه بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم تحت تنش سوری (چکیده)
5324 - بررسی عملکرد طرح های بالادست رو مرتبه سوم با طرحهای اتلافی کاسپ ، ماتریسی و کاسپ بهبود یافته (چکیده)
5325 - کاهش قدرت بازار تشدید شده بر اثر تخصیص حقوق مالی انتقال (چکیده)
5326 - روشی جدید برای محاسبه بار تامین نشده مورد انتظار بکمک شبکه های عصبی (چکیده)
5327 - تعیین تعداد بهینه کان‌بان به کمک الگوریتم جستجوی پراکنده (چکیده)
5328 - پرش هیدرولیکی روی شیب معکوس با پله مثبت (چکیده)
5329 - ارزیابی تحمل به شوری کوشیا (Kochia scoparia (L.) Schrad) در مرحله سبز شدن و گیاهچه‌ای (چکیده)
5330 - سوخت های زیستی (چکیده)
5331 - تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود در شرایط گلخانه (چکیده)
5332 - بررسی وضعیت پارامترهای فلورسانس کلروفیل و بقای ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik.) تحت تاثیر دماهای پایین با استفاده از پارامترهای (چکیده)
5333 - ارائه یک شاخص جدید جهت شناسایی اسکلت اصلی شبکه به منظور بازیابی شبکه بعد از خاموشی گسترده بر اساس مشخصات توپولوژی شبکه به کمک آلگوریتم ژنتیک (چکیده)
5334 - تخصیص ظرفیت معین مشارکت در کنترل فرکانس با ارائه یک آلگوریتم اصلاحی در حلقه کنترل فرکانس نیروگاه شریعتی مشهد (چکیده)
5335 - ارائه شاخصی جدید به منظور رتبه بندی کارآمدی نیروگاه ها در بازار برق از دیدگاه مالک (مطالعه موردی: نیروگاههای برق منطقه ای خراسان) (چکیده)
5336 - تخلیل پایداری تونل انتقال آب کسیلیان با روش تحلیل فرم بسته‏ (چکیده)
5337 - بررسی پدیده لهیدگی در فطعه اول تونل آزاد با استفاده از روش تجربی (چکیده)
5338 - ارزیابی اثرات زیست محیطی منطقه ای زمین بر اثر افت سطح آب زیرزمینی در دشت های بحرانی ایران (چکیده)
5339 - بررسی مقایسه ای رفتارها ی پرخطر در کودکان خیابانی و مرفه (چکیده)
5340 - بررسی خصوصیات روانشناختی دختران در معرض فرار (چکیده)
5341 - بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا در منطقه مشهد (چکیده)
5342 - بررسی اثرات تاریخ کاشت و تراکم بر رشد و نمو شاخه های جانبی رقم ویلیامز سویا (چکیده)
5343 - اثر آلاینده های اتمسفری بر خصوصیات اکوفیزیولوژیکی رشد و نمو گیاهان (چکیده)
5344 - عکس العمل ژنوتیپهای عدس به تنش خشکی حاصل از پلی اتیلن گلایکول 6000 طی مرحله جوانه زنی (چکیده)
5345 - بررسی اثر مغناطیسی کردن سوخت بر عملکرد موتور اشتعال جرقه ای (چکیده)
5346 - مطالعه لایه های آبدار و رودخانه های مدفون با استفاده از روش ژئوالکتریک در جنوب گودال های چاه نیمه در سیستان (چکیده)
5347 - بررسی اجمالی آب های زیرزمینی دشت نهاوند (چکیده)
5348 - برآورد و ارزیابی بیلان آبی حوضه ‌آبریز نیشـابور (چکیده)
5349 - تعیین میزان تاثیر ذرات اکسید تیتانیم برروی استحکام فشاری فوم پلی یورتان با مقادیر مختلف از اجزا تشکیل دهنده زمینه فوم پلیمری (چکیده)
5350 - بهینه سازی توابع وایب و مثلثی برای پیش بینی نرخ حرارت آزاد شده در موتور پژو XU7 (چکیده)
5351 - استفاده از تکنیک مونت کارلو-زنجیره مارکف همراه با یک مدل ساده برای شبیه سازی تولید نخود در استان خراسان (چکیده)
5352 - بررسی پروژه تغذیه مصنوعی جمعاب (چکیده)
5353 - ژئوشیمی سنگ های گرانیتی زاهدان (چکیده)
5354 - لغزشهای مخزن سد و اثرات مخرب آن در سد شهید پارسای فردوس (چکیده)
5355 - واریانس باقیمانده عمر در توزیع های طول عمر گسسته (چکیده)
5356 - کپه کاری زیربوته پتانسیل ها و موانع کاربرد آن در شرایط ایران (چکیده)
5357 - اطلاع فیشر در طرح سانسور هیبرید فزاینده نوع II (چکیده)
5358 - ویژگی ها و مشخصه هایی از آنتروپی رنی ماکسیمم (چکیده)
5359 - آنتروپی و تفسیر آن برای متغیرهای تصادفی (چکیده)
5360 - الگوریتم های بهینه سازی برای برآورد پارامترهای مدل تغییر نگار میدان تصادفی (چکیده)
5361 - ویژگی هایی از ترتیب نسبت لاپلاس متناسب (چکیده)
5362 - برآورد بازه ای در توزیع های پواسن و آبل (پواسن تعمیم یافته) (چکیده)
5363 - بررسی تاثیر جایگزینی کنجاله کلزا با کنجاله سویا بر جمعیت قارچ های بی هوازی شکمبه با استفاده از روش PCR رقابتی (چکیده)
5364 - تاثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی با رویکرد مکتب نهادگرا (بررسی علّی) (چکیده)
5365 - نرخ های قوی در قانون لگاریتمی و قضیه حد مرکزی برای متغیرهای تصادفی پیوندی مثبت (چکیده)
5366 - برآورد هزینه های زیست محیطی انتشار گازهای گلخانه ای در گاوداری های شیری (چکیده)
5367 - معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی حوزه آبخیز تیرگان (استان خراسان) (چکیده)
5368 - معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان در جنگلهای شرق دودانگه ساری، استان مازندران (چکیده)
5369 - مفهوم بیان مکان (فضا) در زبان روسی و فارسی (چکیده)
5370 - مدیریت و اصلاح الگوی مصرف بار روزانه یک مصرف کننده بزرگ در محیط بازار برق به کمک روشهای هوشمند (چکیده)
5371 - توالی مجموعه ی کانی شناختی هاله دگرگونی گرانیت مشهد (چکیده)
5372 - تعیین بهینه مقدار ظرفیت رزرو چرخان و توزیع آن بین واحدها با در نظر گرفتن حوادث احتمالی در سیستم قدرت (چکیده)
5373 - آنالیز هزینه های تولید توان راکتیو جهت مشارکت در بازار توان راکتیو (مطالعه موردی نیروگاه توس مشهد) (چکیده)
5374 - تعیین محل و ظرفیت بهینه واحدهای تولید پراکنده به منظور کاهش تراکم و بهبود پروفایل ولتاژ (چکیده)
5375 - کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی شبکه های توزیع آب شهری (چکیده)
5376 - بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بررضایت زناشویی همسران نابینا و بینا (چکیده)
5377 - شناسایی پارامترهای مجهول سیستم آشوبی به منظور سنکرون سازی توسط الگوریتم ژنتیک (چکیده)
5378 - خوشه بندی گره ها در شبکه های سنسور بی سیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
5379 - QRS جهت طراحی آشکارساز بهینه کمپلکس PSO و GA الگوریتم ترکیبی ECG در سیگنال (چکیده)
5380 - مدیریت ریسک و قیمت دهی بهینه در بازار برق چند ناحیه ای بر پایه مناقصه Pay-as-Bid (چکیده)
5381 - ارزیابی احتمالی حداکثر توان قابل ترانزیت و انتخاب خطوط بحرانی بر ای توسعه شبکه انتقال در فضای تجدید ساختار یافته (چکیده)
5382 - تسریع درتقطیع تصویر با استفاده از شبکه عصبی فازی هاپفیلد (چکیده)
5383 - استفاده از الگوریتم ژنتیک در حل مسأله تطبیق غیردقیق زیرگراف به منظور استفاده در تشخیص شی (چکیده)
5384 - برنامه ریزی توسعه تولید یک شرکت برق در محیط تجدید ساختار با اعمال محدودیتهای قابلیت اطمینان (چکیده)
5385 - اعمال محدودیت سوخت زمستانه در تحلیل و توزیع بهینه بار بین بلوک های یک نیروگاه سیکل ترکیبی (چکیده)
5386 - تنظیم بهینه قراردادهای پیش فروش و پیش خرید برق به کمک آنالیز سناریوهای چندگانه در بازار برق ایران (چکیده)
5387 - برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال به منظور افزایش رقابت و کاهش انرژی تامین نشده (چکیده)
5388 - تنظیم و تخمین بودجه متوسط سالانه شرکتهای برق منطقه ای در محیط بازار برق ایران مبتنی بر استراتژی قیمت دهی (چکیده)
5389 - مدلسازی آماری تشکیل پوشش سطحی با استفاده از فرآیند پاشش حرارتی (چکیده)
5390 - نقدی بر کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال پیش دانشگاهی و پیش نیازهای آن (چکیده)
5391 - بررسی مقایسه ای کشت باکتریال و واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) در تشخیص آلودگی سیستم تولید مثل به باکتری Haemophilus Somnus گاوهای شیری نژاد هلشتاین (چکیده)
5392 - بررسی مقدماتی وضعیت آلودگی گله های گاوهای شیری به ویروس BVD در نمونه های شیر مخازن (Bulk Milk Samples) با استفاده از روش Nested RT-PCR (چکیده)
5393 - بررسی اثرات سخت زایی بر میزان وقوع جفت ماندگی، مرده زایی و حذف گاوهای شیری نژاد هلشتاین (چکیده)
5394 - استفاده از نورژستومت کاشتنی در ابقاء آبستنی گاوهای شیری نژاد هلشتاین (چکیده)
5395 - مدلسازی سیستم ایمنی بدن با استفاده از الگوریتمهای ژنتیکی و بررسی قابلیت آن در حفظ پراکندگی جمعیت آنتی بادیها (چکیده)
5396 - رهیافتی نو در حفظ پراکندگی جمعیت در الگوریتم های ژنتیکی با استفاده از تنظیم فشار عملگر انتخاب (چکیده)
5397 - تحلیل و برآورد ظرفیت ترانزیت در شبکه های انتقال به کمک الگوریتمهای ژنتیک (چکیده)
5398 - ارائه روشی جدید برای دیسپچ همزمان انرژی، رزرو بار در محیط تجدید ساختار شده (چکیده)
5399 - یک استراتژی و روش جدید برای توسعه شبکه انتقال در ساختار رقابتی صنعت برق (چکیده)
5400 - بررسی مساله قیمت دهی با توجه به محدودیتهای بازار برق ایران و مطالعه موردی بازار برق خراسان (چکیده)
5401 - مدلسازی و انتخاب بهینه شرایط ورودی در فرآیند EDM (چکیده)
5402 - مسیریابی ربات متحرک با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
5403 - بررسی و تحلیل رابطه بین مصرف انرژی الکتریکی و رشد اقتصادی در ایران (چکیده)
5404 - زمانبندی بهینه تعمیرات و نگهداری واحدهای شرکتهای تولیدی در فضای رقابتی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
5405 - تخمین نمایه ضریب شکست در موجبرها و فیلترهای نوری با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
5406 - پیش بینی زمان شکست ولتاژ عایقها با آموزش شبکه عصبی MLP به کمک قوانین فازی (چکیده)
5407 - تشخیص نوع چرخش آنتن رادار در سیستم شناسایی الکترونیکی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
5408 - شبیه سازی و مدلسازی چند مرحله ای اندرکنشهای موجود در ایمنی سلولی (چکیده)
5409 - ارائه یک روش جدید در طراحی مدارات مجتمع آنالوگ بوسیله الگوریتم ژنتیک چند هدفه (چکیده)
5410 - بهینه سازی نیروهای لرزشی مکانیزم چهار میله در فضای محدود با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
5411 - طراحی و بهینه سازی تقویت کننده های عملیاتی فقط- ماسفت با فیدبک واحد به کمک الگوریتم های ژنتیکی چند هدفی (چکیده)
5412 - ارزیابی کلکسیون نخود مشهد برای تحمل به سرما در شرایط مزرعه (چکیده)
5413 - بهینه سازی بهره برداری از سیستم های چند مخزنی منابع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
5414 - نگرشی اجمالی بر روند پشتیبانی از تحقیقات و تولید حبوبات در کشورهای توسعه یافته با تاکید بر ضرورت سرمایه گذاری پژوهشی حبوبات در کشور (چکیده)
5415 - بررسی مقدماتی خصوصیات فنولوژیکی، اجزاء عملکرد و عملکرد ژنوتیپ های نخود در کشت پاییزه در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
5416 - تاثیر کود نیتروژن بر رشد و عملکرد ارقام سویا در خراسان شمالی (چکیده)
5417 - ارزیابی اثربخشی نظام کنترل های داخلی از دیدگاه حسابرسان مستقل و تاثیر آن برفرآیند حسابرسی (چکیده)
5418 - پاسخ چند رقم سویا به کاربرد نیتروژن و پتاسیم در خراسان شمالی (چکیده)
5419 - امکان سنجی وبرسی موانع موجود در پیاده سازی فر آیند ارزیابی متوازن در واحدهای تولیدی خودرو و قطعات خودرو خراسان (چکیده)
5420 - مقایسه قیمتهای واگذاری سهام شرکتهای مشمول خصوصی سازی با قیمتهای تعیین شده بر مبنای مدل قیمت به سود هرسهم شرکتهای مشابه (چکیده)
5421 - توصیف نگرش و گرایش مردم شهر مشهد نسبت به فعالیتهای حرکتی و ورزش (چکیده)
5422 - رسیدگی و اعتبار دهی معاملات الکترونیکی (چکیده)
5423 - حسابداری منابع انسانی ابزار قدرتمند مدیریت (چکیده)
5424 - روشنفکری دینی و رنجیدگی خاطر همگانی (چکیده)
5425 - تأثیر تمرینات ورزشی هوازی بر سلامت روان، ابعاد و نشانه های بدنی، اضطراب و بی خوابی، کارکرد اجتماعی و افسردگی بیماران دیابتی نوع 2 (چکیده)
5426 - مدلسازی و افزایش قابلیت اطمینان کانال های مخابراتی دیتا در ایستگاه های تحت پوشش دیسپاچینگ شمال شرق (چکیده)
5427 - بررسی نگرش والدین دانشگاهی نسبت به آموزش جنسی کودکان (چکیده)
5428 - جایابی بهینه خازن جهت کاهش تلفات شبکه توزیع با بکارگیری الگوریتم ژنتیک (چکیده)
5429 - مقایسه رضایتمندی جنسی در زنان شاغل و غیر شاغل (چکیده)
5430 - نقش سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران (چکیده)
5431 - ساخت و تدوین چک لیست استرسورهای کودکان (چکیده)
5432 - تاثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط (چکیده)
5433 - مدلسازی و پیش بینی تشکیل ازون هوای شهرستان مشهد با استفاده از شبکه عصبی- فازی ANFIS (چکیده)
5434 - استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی جهت بررسی تاثیر عمامل مختلف بر ناحیه جدایش جریان خون در شریانها (چکیده)
5435 - بررسی واکنش phCONHPOCl2 با مشتقات بنزیل آمین، تهیه، ویژگیهای طیفی و بررسی ساختار phCONHPO[N(CH3)(CH2ph)]2 (چکیده)
5436 - ساختار کریستالی N-بنزوئیل، N و N-بیس (پیرولیدینیل) فسفریک تری آمید (چکیده)
5437 - آنالیز کنفورماسیونی در محلول و حالت جامد، بررسی ساختار بلوری C6H5C(O)NHP(O)[NH(tert-C4H9)]2 (چکیده)
5438 - مروری بر آیین نامه ی تقویت عضوهای بتنی با ورق هایACI 440.2R-08 :FRP (چکیده)
5439 - مبانی بهسازی لرزه‌ای و کاربرد مواد مرکب در مهندسی عمران (چکیده)
5440 - تنوع زیستی و یکنواختی گیاهان در امتداد گرادیان مکانی چرای دام در مرتع نیمه استپی بهارکیش قوچان، خراسان رضوی (چکیده)
5441 - بررسی اثر همبستگی مکانی میان گیاهان بر تنوع زیستی گیاهان مرتعی (چکیده)
5442 - ساختار ماتریس باتاچاریا درخانواده ی توزیع های نمایی طبیعی و نقش آن در تقریب واریانس یک آماره (چکیده)
5443 - اثر مصرف کود پتاسیم و میزان آب آبیاری بر عملکرد دانه و کارایی مصرف آب در دو گونه کلزا (.Brassica napus L) و خردل هندی (چکیده)
5444 - اثر تراکم بوته و مرحله فنولوژیک برداشت بر عملکرد روغن و پروتئین کوشیا در شرایط آبیاری با آب شور (چکیده)
5445 - تصفیه شربت خام نیشکر با استفاده از بنتونیت و ژلاتین و تاثیر آن بر روی ترکیبات رنگی (چکیده)
5446 - سواد اطلاعاتی، مهارتهای دستیابی به اطلاعات برای دانشجویان مهندسی (چکیده)
5447 - بررسی اثرات کنجاله پنبه دانه غنی شده با لیزین و فروس سولفات بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
5448 - بررسی اثر باوشینگر با استفاده از آزمون کشش-فشار و فروروندگی به کمک فرورونده هرمی (چکیده)
5449 - بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی پنیر پیتزای تهیه شده از مخلوط پنیر گاو و پنیر سویا (چکیده)
5450 - آرنولد توماس واکر (چکیده)
5451 - سوئیمر،ساموئل مارینوس (چکیده)
5452 - تأثیر برنامه تمرینی هوازی بر چاقی و مقاومت به انسولین زنان چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک (چکیده)
5453 - مقایسه تاثیر برنامه تمرین هوازی همراه با رژیم غذایی و رژیم غذایی بر فشار خون زنان دارای اضافه وزن و چاق مبتلا به پر فشار خونی (چکیده)
5454 - تنوع زیستی گیاهان در اراضی دیم رها شده و یک مرتع کلیماکس نیمه استپی (چکیده)
5455 - مطالعه تغییر فرم آلیاژ آمورف توده ای Zr55Al10Ni5Cu30 با استفاده از آزمون فروروندگی (چکیده)
5456 - تأثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و شاخص های رشد سه رقم نخود _Cicer arietinum L (چکیده)
5457 - میزان انطباق کتاب تعلیمات اجتماعی پایه پنجم ابتدایی با اصول انتخاب و سازماندهی برنامه درسی (چکیده)
5458 - طراحی کولتیواتور اتوماتیک باغی برای حرکت در مسیر درختان (چکیده)
5459 - بررسی شکست مکانیکی پرتقال در بارگذاری شبه استاتیکی (چکیده)
5460 - بهینه سازی خواص مکانیکی آلیاژ 22 LM بدون استفاده از ریزکننده ها (چکیده)
5461 - تشخیص و شمارش باکتری های سلولولتیک فیبروباکتر سوکسینوجنز (Fibrobacter succinogenes) و رومینوکوکوس فلیوفسینز (Ruminococcus flavefaciens) در شکمبه گوساله­ های تغذیه شده با سطوح مختلف مخمر با استفاده از تکنیک Quantitative-PCR (چکیده)
5462 - عوامل مؤثر بر عمق سخت شده در سخت کاری القایی پلوس خودرو (چکیده)
5463 - تعیین عمق سختی قطعات سختکاری سطحی شده (چکیده)
5464 - استفاده از چسب سیانواکریلات در تهیه پوششهای ضخیم نوین پایه پلیمری و تعیین خواص مکانیکی آن (چکیده)
5465 - بررسی آزمایشگاهی اثر افزایش سرعت موتور دوگانه سوز HCCI بر پارامترهای (چکیده)
5466 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر برگشت گازهای اگزوز بر راندمان قانون دوم ترمودینامیک در موتورهای دیزل سبک (چکیده)
5467 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر نسبت پیش آمیختگی و نسبت هم ارزی به ازای در صدهای مختلف EGR برآلاینده های CO و HC موتور احتراق تراکمی شارژهمگن(HCCI ) دو گانه سوز (چکیده)
5468 - بکارگیری یک مدل تلفیقی در تعیین و اولویت‌بندی استراتژی‌های شرکت‌های تولیدی با استفاد از روش‌های فریمن و TOPSIS (چکیده)
5469 - بررسی اثرات تاریخ کاشت و میزان بذر مصرفی بر عملکردهای کمی و کیفی بابونه آلمانی Matricaria recutita اصلاح شده رقم پرسو (Presov) (چکیده)
5470 - کاربست مدل تحلیل پوششی داده ها در اندازه گیری و تحلیل انواع کارایی بخش کشاورزی مطالعه موردی:کشت گندم دیم در شهرستانهای استان خراسان رضوی (چکیده)
5471 - تعیین میزان آمادگی مدیران دانشگاه ها برای استقرار مدیریت کیفیت جامع مطالعه موردی: یک دانشگاه دولتی (چکیده)
5472 - کاربرد روش غیر مخرب جریان گردابی در تعیین میزان پرلیت فولاد (چکیده)
5473 - گزارش آبسه های جلدی در گربه ماهی ناشی از آئروموناس هیدروفیلا (چکیده)
5474 - گزارش سندرم کم خونی در بچه ماهیان قزل الای رنگین کمان (چکیده)
5475 - طراحی و پیاده سازی یک پروتکل مسیریابی on-demand برای شبکه های MANET (چکیده)
5476 - کاهش مصرف انرژی با ارایه الگوریتم جدید و کارای دسته بندی توزیع شده در انتخاب بهینه گره حسگر در شبکه حسگر بی سیم نامتقارن با پوشش نقطه ای (چکیده)
5477 - الگوریتم مکان یابی بدون نیاز به لنگرگاه مبتنی بر کیفیت در شبکه های حسگر بیسیم (چکیده)
5478 - طراحی و پیاده سازی یک کنترلرفازی برای دسته بندی جریانهای ترافیکی شبکه (چکیده)
5479 - مسیریابی مبتنی بر کیفیت سرویس در شبکه های موردی (چکیده)
5480 - معتزلیان حنفی در خراسان طی سده های دوم تا هفتم هجری قمری (چکیده)
5481 - قومیت در نگرش خبرگان قانون اساسی (چکیده)
5482 - بررسی میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات بانک اقتصاد نوین با استفاده از مدل کانو (چکیده)
5483 - یادگیری سازمانی، بالندگی منابع انسانی و توانمندسازی: عوامل موفقیت در سازمان های کوچک (چکیده)
5484 - خیزش 1857 در هند؛ زمینه ها و پیامدها (چکیده)
5485 - بررسی آزمایشگاهی تاثیر دمای سیال EGR بر راندمان قانون دوم ترمودینامیک در موتورهای دیزل سبک (چکیده)
5486 - مقایسه اثر ترتیب ارائه تمرین جسمانی و تمرین ذهنی با آرایش قالبی و تصادفی بر عملکرد و یادگیری تکنیک های منتخب فوتبال (چکیده)
5487 - اعتباریابی و پایایی نسخه فارسی پرسشنامه های ادراک موفقیت کودکان و بزرگسالان (چکیده)
5488 - خالص سازی ترکیبات ایمونومودولاتور سیر با استفاده از HPLC (چکیده)
5489 - تاثیر شیکونین، داروی مورد استفاده در آسیای شرق، بر فعالیت و آپپتوز سلول های ملتهب میکروگلیا در In-vitro (چکیده)
5490 - راهکارهای بهبود سرمایه اجتماعی از طریق نظام پیشنهادها (چکیده)
5491 - بررسی آزمایشگاهی اثر بازخورانی اگزوز بر کارآیی موتورهای دیزل سبک (چکیده)
5492 - بررسی فراوانی، تشخیص و درمان درماتوزهای آلرژیک/آتوپیک در سگ های ارجاعی به بیمارستان تخصصی دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد در بازه ی زمانی یک ساله (چکیده)
5493 - استنباط آماری براساس داده های سانسور شده در آزمون های Step-Stress (چکیده)
5494 - بررسی تاثیر بسته بندی بر میزان تجمع آهن ، قلع و سرب در کمپوت گیلاس (رقم گیلاس سیاه مشهد) طی شرایط نگه داری (چکیده)
5495 - اثر تنش های اسمزی و شوری بر خصوصیات جوانه زنی مریم گلی کبیر (Salvia sclarea) (چکیده)
5496 - کاربرد کودهای بیولوژیک در کشاورزی پاک: مطالعه موردی- اثر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
5497 - مدلسازی خصوصیات جوانه زنی و استقرار بذر گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) در شرایط اکولوژیک (چکیده)
5498 - بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ساختار توکوفرولی روغن پوست بنه در مقایسه با روغنهای کنجد و سبوس برنج تحت شرایط سرخ کردن عمیق در روغن آفتابگردان (چکیده)
5499 - ویژگیهای شیمیایی و ساختار اسید چرب روغن دانه کدو تخم کاغذی (کوکوربیتا پپو زیرگونه پپو رقم استیریاکا) (چکیده)
5500 - اثر فرآوری شیمیایی دانه جو با اوره هیدروکسید سدیم یا فرمالدئید بر عملکرد تولیدی و فرا سنجه های خونی گاوهای هلشتاین شیرده (چکیده)
5501 - مقایسه قیمت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مشمول خصوصی‌سازی با دو مدل¬ قیمت‌گذاری شاخص رشد ارزش سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام(P/B) شرکت‎های مشابه (چکیده)
5502 - اثر کنترل مکانیکی و شیمیایی علف های هرز بر روی تراکم و بیوماس علفهای هرز چند ساله درپنبه (چکیده)
5503 - بررسی تاثیر عصاره الکلی بذر گیاه شاهدانه بر تثبیت حافظه طولانی مدت در رت های نر بالغ نژاد ویستار (چکیده)
5504 - تعیین بهترین تاریخ کاشت و اثر خاک دهی بر اجزای عملکرد سیب زمینی ( رقم آگریا ) در قوچان (چکیده)
5505 - بررسی اثرات تراتوژنیک تزریق تستوسترون انانتات به رت های حامله بر غدد جنسی و ژنیتالیای خارجی جنین های نر و ماده (چکیده)
5506 - بررسی اثرات تجویز تستوسترون انانتات به رت های حامله بر سطح تستوسترون مادری و مرده زایی جنین ها (چکیده)
5507 - بررسی مقایسه ای اثرات آنتی اکسیدانتی بالقوه عصاره آبی بادرنجبویه با ویتامین C بر اختلالات یادگیری در رت های تیمارشده با استات سرب (چکیده)
5508 - بررسی نقش عصاره آبی گیاه شاهدانه بر رسپتورهای کانابینوئیدی در تثبیت حافظه فضایی رت (چکیده)
5509 - بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی روغن بذر کنگر (Gundelia tournefortii L) (چکیده)
5510 - اثرات کاهش فیبرهای C بر آستانه درد حرارتی، بی دردی و پر دردی مرفین (چکیده)
5511 - بررسی چگونگی توزیع منافذ غدد عرق در دست زنان مبتلا به فشار خون بالا ساکن در استان خراسان (چکیده)
5512 - طراحی دستگاه جمع آوری کود دامی (چکیده)
5513 - کاربرد مدلهای ریاضی در توزیع ویزگیهای اجتماعی اقتصادی در یک منطقه شهری (چکیده)
5514 - کارآفرینی و نقش آن در توسعه کسب و کار (چکیده)
5515 - محاسبه ضریب تناسب شغل با تخصص افراد شاغل در بخش کشاورزی مطالعه موردی: ایران و استان خراسان (چکیده)
5516 - بکارگیری مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی سطح تکنولوژی بنگاه (چکیده)
5517 - جایگاه مهندسی مجدد در بخش انرژی در ایران (چکیده)
5518 - کاهش تعداد ماهواره ها در یک سیستم ناوبری ترکیبیGPS/INS بااستفاده از فیلتر ذره ای (چکیده)
5519 - تاثیر تنش آبی بر خصوصیات ظاهری، عملکرد و درصد اسانس در گیاه ریحان رقم کشکنی لولو (چکیده)
5520 - اجتماع دو منظر اصالت ماهیت و اصالت وجود در نظریه اصالت پدیداری معنا (چکیده)
5521 - علل کاهش آبدهی قنوات دشت گناباد و پیامدهای اجتماعی - اقتصادی آن (چکیده)
5522 - سیستم های باستانی تامین آب در مناطق خشک و نیمه خشک (چکیده)
5523 - سیستم چند کارگزاره برای تشخیص محل پلاک خودرو (چکیده)
5524 - احداث تصفیه خانه های بیولوژیک (کاشت نیزار) در روستاهای منطقه سیستان راهکاری (چکیده)
5525 - برررسی و تعیین مقاومت به سرما ویخ زدگی برخی ارقام تجاری انگور در منطقه خراسان (چکیده)
5526 - پایش و ارزیابی پدیده خشکسالی و مقایسه نسبی شدت و خسارات ناشی از بروز این پدیده با توجه به مقیاس زمانی کمبود بارندگی «مطالعه موردی استان خراسان» (چکیده)
5527 - تخمین و بازسازی داده‌های بارندگی با تکنیک فازی (چکیده)
5528 - بررسی کیفیت پساب کارخانه پتروشیمی بجنورد و اثرات آن بر صفات کیفی و کمی گندم (چکیده)
5529 - نقد احوال و آثار سراج‌الدین فریدپوری، فارسی سرای بنگالی (چکیده)
5530 - بررسی سنگ شناسی-ژئوشیمیو مغناطیس سنجی سنگهای منطقه شیخ آباد وآقع در جنوب غرب بیرجند (چکیده)
5531 - معرفی رگه چه های کوارتز- اپیدوت زون دگرسانی پروپلتیک مس پورفیری کلات نو توسط شواهد سیالات درگیر- چالشی در رده بندی رگه های سیستم مس پورفیری (چکیده)
5532 - فنولوژی و ویژگی های گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) در رویشگاه طبیعی آن (چکیده)
5533 - مطالعه فنولوژی موسیر (Allium altissimum Regel) و بررسی چگونگی زراعی کردن آن (چکیده)
5534 - بررسی اثر تراکم و هرس بوته بر صفات مرتبط با عملکرد و رشد بوته در فلفل شیرین(annum (capsicum (چکیده)
5535 - مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلو بوترازول بر روی گل مریم (چکیده)
5536 - اثر انبارهای خنک واسید جیبرلیک بر برخی صفات کمی گل بریده مریم رقم دابل (چکیده)
5537 - تحلیلی بر برنامه درسی P4C و ویژگیهای مواد خواندنی مناسب در اجرای آن (چکیده)
5538 - بررسی مهارتهای حرفه ای پزشکان عمومی مراکز بهداشتی - درمانی استان قزوین (چکیده)
5539 - بررسی طرحواره های ناسازگار اولیه و ابعاد طرحواره های تجاوزگران جنسی (چکیده)
5540 - تاثیر سبک رهبری مدیران بر احساس برابری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
5541 - شیمی در هواپیما (چکیده)
5542 - بررسی پتانسیل نانوسیال به عنوان سیال عامل خنک کننده در نیروگاه های هسته ای (چکیده)
5543 - کمی سازی واکنش جوانه زنی ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L ) تحت رژیم های دمایی و تنش خشکی (چکیده)
5544 - مقایسه نسبت عملکرد کانسنتریکی عضلات همسترینگ به چهارسر رانی در ورزشکاران و غیر ورزشکاران زن (چکیده)
5545 - بررسی توانایی مدل های پیش بینی ور شکستگی التمن و اهلسون در پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (چکیده)
5546 - مقایسه میزان IGF-1،GH انسولین ، استرادیول و نیمرخ لیپیدهای سرم دختران نابالغ ورزشکار و غیرورزشکار (چکیده)
5547 - شناسایی ارتباط بین پروتئین هاى فاز حاد (هاپتوگلوبین، فیبرینوژن)، آلبومین و یافته هاى درمانگاهى پنومونى در گوساله هاى شیرى (چکیده)
5548 - بررسی اثر شیر سویا بر زنده ماندن باکتری های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و ویژگی های فیزیکو شیمیایی و ارگانولپتیکی ماست پروبایوتیک (چکیده)
5549 - اثر پرایمینگ بذر بر استقرار گیاهچه و عملکرد گندم در شرایط دیم استان خراسان شمالی (چکیده)
5550 - بررسی موانع استقرار سیستم اطلاعات حسابداری در واحدهای مالی یک دانشگاه دولتی (چکیده)
5551 - بهینه سازی فرایند سنتی تولید نبات (چکیده)
5552 - بررسی پتانسیل استفاده از فرآیند تولید ورمی کمپوست برای بازیافت ضایعات سبزیجات میادین تره بار (مطالعه موردی-ضایعات سبزیجات میادین تره بار شهر مشهد) (چکیده)
5553 - بررسی مفروضات هستی شناختی(زمان-مکان) در عصر جهانی شدن و دلالتهای آن برای برنامه های درسی (چکیده)
5554 - بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی برافزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پسطان شهر مشهد (چکیده)
5555 - مطهری و ویوکاننده (چکیده)
5556 - تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران (چکیده)
5557 - کارکرد دولت و بازار در فرایند رشد اقتصادی ایران (چکیده)
5558 - تاثیر زیرساختهای سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی ایران (چکیده)
5559 - نابرابری درآمد سرانه در کشورهای جهان (چکیده)
5560 - بررسی تاثیر میزان نیتروژن و مدت زمان تداخل علفهای هرز بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای( Zea mays L ) (چکیده)
5561 - اثرات آللوپاتیک عصاره برگ و بنه زعفران (Crocus sativus ) بر رشد گیاهچه تاج خروس و سلمه تره (چکیده)
5562 - اثر تراکم بوته و آرایش کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد دو هیبرید ذرت (چکیده)
5563 - اثر نیتروژن و علفکش بر توزیع و تغییرپذیری مکانی لکه‌های علف‌های‌هرز پهن‌برگ طی یک فصل رشد در ذرت (چکیده)
5564 - نقش تعامل خانواده و دانشگاه در تربیت شهروندی دانشجویان (چکیده)
5565 - معنای زندگی انسان از نگاه نیچه (چکیده)
5566 - بررسی آلودگی آب های سطحی منطقه کوه سرخ کاشمر به آرسنیک (چکیده)
5567 - بررسی روشهای تدریس مناسب برای اجرای برنامه درسی P4C (چکیده)
5568 - رضایت مردم از نیروی انتظامی در افق 1404(تبیین وضعیت موجود و ترسیم وضعیت مطلوب) (چکیده)
5569 - تاثیر حفاظتی تیامین روی ضایعات ناشی از مسمومیت تجربی با سرب در ماهی حوض (چکیده)
5570 - بررسی همبستگی بین مقاومت فروروی و پارامترهای فیزیکی کیفیت خاک (چکیده)
5571 - بررسی تغییرهای فیزیومورفولوژیک سبزفرش های بومی و خارجی، در تنش خشکی و آبیاری دوباره (چکیده)
5572 - اولین گزارش از وقوع ویروس لکه زرد زنبق (IYSV) از روی پیاز و داوودی در ایران (چکیده)
5573 - بررسی رابطه تفکر انتقادی و راهبردهای یادگیری دانشجویان روان شناسی دانشگاه پیام نور فردوس (چکیده)
5574 - ارزیابی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد و دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت در نظام آموزش عالی ایران (چکیده)
5575 - کاربرد مواد مرکب در بهسازی سازه‌های بتنی (چکیده)
5576 - رد یابی ویروس Sسیب زمینی (PVS) با استفاده از روشهای سرولوژیکی و مولکولی در استان خراسان رضوی و همدان (چکیده)
5577 - شناسایی ویروس موزاییک رگه ای گندم در استان خراسان شمالی با استفاده از روش های سرولوژیکی و مولکولی (چکیده)
5578 - شیوع چندین بیماری ویروسی در گیاهان زینتی منطقه مشهد (چکیده)
5579 - شناسایی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی (TSWV)در استان خراسانرضوی (چکیده)
5580 - شناسایی ترکیبات جدید در تراوه های ریشه چغندر قند مؤثر در حلالیت فسفر در خاک توسط HPLC-MS (چکیده)
5581 - ردیابی و شناسایی نژاد NTN ویروس Yسیب زمینی در مزارع استان خراسان رضوی (چکیده)
5582 - تخمین رطوبت نقطه عطف منحنی رطوبتی با استفاده از ویژگیهای زودیافت خاک (چکیده)
5583 - نظریه ذهن رویکردی جدید به روانشناسی تحولی (چکیده)
5584 - اصل کرامت انسان ومسائل نوپپدای پزشکی (چکیده)
5585 - تئوری ذهن: چگونه ذهن ما ذهن های دیگر را می خواند (چکیده)
5586 - بررسی مقایسه ای توانش های نظریه ذهن و نگهداری ذهنی عدد در کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و کودکان عادی پیش دبستانی (چکیده)
5587 - نستوهی و ویژگیهای شخصیتی دانش آموزان نابینای اکتسابی (چکیده)
5588 - بررسی رابطه بین میزان اضطراب دانش آموزان و اشتغال مادر (چکیده)
5589 - آیا آموزش منجر به بهبود کنش اجرایی حافظه کاری می شود؟ (چکیده)
5590 - مبانی عصب روانشناختی اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی (چکیده)
5591 - بررسی عوامل مؤثر بر الگوی مصرف آب و بهینه سازی آن در بخش خانگی (مطالعه موردی : شهر مشهد) (چکیده)
5592 - فواصل اطمینان آماری با داده های فازی (چکیده)
5593 - رگرسیون فازی موزون چندگانه و جدول آنالیز واریانس (چکیده)
5594 - بر آورد منحنی لورنتس و ضریب جینی به روش پارامتری (چکیده)
5595 - بررسی تاثیر تاریخ کاشت و نوبت برداشت بر عملکرد گل، درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی رقم پرسو (چکیده)
5596 - بهینه سازی سیستم انتقال قدرت تراکتور MF399 با بکار گیری جعبه دنده خودکار مجهز به کاهنده نهایی با دور متغیر (چکیده)
5597 - وقفات نحویة وصرفیة فی بعض موارد قراءة الحسن البصری (چکیده)
5598 - یک طرح تطبیقی جهت حفاظت دیستانس خطوط انتقال متصل به مزرعه بادی (چکیده)
5599 - تاثیر باکتری ریزوبیوم لگومینوزارم بیوار فازئولی بر جذب و افزایش تحمل به آرسنیک در گیاه لوبیا (چکیده)
5600 - تاثیر عناصر مس و روی در قابلیت جذب کادمیوم در ذرت و آفتابگردان (چکیده)
5601 - تولید سلولهای مولد انسولین از سلولهای بلاستمایی حاصل از لاله گوش خرگوش نژاد سفید نیوزلندی (چکیده)
5602 - بررسی اثرات سمیت سلولی ماده شیمگین (Tschimgine) بر روی رده ای از سلولهای سرطان مثانه در شرایط in vitro (چکیده)
5603 - شناسایی بهترین ترکیب مالچی و زمان کاشت جهت انجام هیدرو مالچینگ و تاثیر این خصوصیات بر برخی صفات کمی و کیفی چمن (چکیده)
5604 - افزایش عمر انباری و حفظ کیفییت میوه توت فرنگی با استفاده از پوشش خوراکی موسیلاژ و اسانس آویشن (چکیده)
5605 - فعالیت آنتی اکسیدانی برخی اسانس های گیاهی در خصوص کاهش فعالیت آنزیم (چکیده)
5606 - شناسائی خاک های لسی و تفکیک آنها از سایر خاک ها در جنوب شهر مشهد (چکیده)
5607 - کنترل بیولوژیکی نماتد سیستی چغندرقندHeterodera schachtii به وسیله قارچ تریکودرما در آزمایشگاه و گلخانه (چکیده)
5608 - مقایسه عملکرد تعادل دینامیکی در قبل و بعد از زایمان (چکیده)
5609 - معرفی گیاه سمی Thevethia peruviana در ایران (چکیده)
5610 - تشکیل و توزیع پالیگورسکایت و کانی های رسی همراه در خاکها و رسوبات جنوب مشهد (چکیده)
5611 - چینه شناسی زمانی و پدولوژیکی رسوبات لسی شمال شرق ایران (چکیده)
5612 - تحلیل محتوای مقاله های چاپ شده در مجله های علمی ـ پژوهشی حوزه روان شناسی کشور از زاویة موضوع و روش پژوهش (چکیده)
5613 - بررسی تاثیر استفاده از خمیر ترش بر کاهش بیاتی نان بربری (چکیده)
5614 - اثر سهمیه بندی بنزین بر تغییر شیوه حمل و نقل دارندگان خودرو شخصی در شهر مشهد (چکیده)
5615 - تاثیر تلقیح آکتینومایست ها و بیوماس آنها در کمپوست بر روی رشد میسلیوم قارچ خوراکی تکمه ای (چکیده)
5616 - ویژگی های نگرش خیامی با رویکردی به شعر خیام و ابوالعلاء معری (چکیده)
5617 - واژه های نادر و ویژگی های دستوری یک متن فارسی یهودی (چکیده)
5618 - مقایسه ابعاد شادکامی و تیپ شخصیتی B و A در دانشجویان دختر و پسر ورزشکار (چکیده)
5619 - ارتباط راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی با جنسیت و راهبردهای غالب یادگیری زبان انگلیسی در زبان آموزان ایرانی (چکیده)
5620 - مقایسۀ سبک های دلبستگی در نوجوانان عادی و بزهکار (چکیده)
5621 - سه صدا سه رنگ سه سبک در شعر قیصر امین پور (چکیده)
5622 - شناسایی قارچ رنگین کمان Coriolus versicolor به همراه بررسی آثار فارماکولوژیک (چکیده)
5623 - نگاهی انتقادی به مبانی نظری و روشهای بلاغت سنتی (چکیده)
5624 - تمثیل، ماهیت، اقسام،‌ کارکرد (چکیده)
5625 - مقایسه آبگذری آبگیر کفی با محیط متخلخل در جریان زلال و رسوبدار (چکیده)
5626 - توزیع پالیگورسکایت و کانی های رسی همراه در برخی از مواد مادری خاک های استان اصفهان (چکیده)
5627 - مقایسه برخی از خصوصیات و رده بندی خاک های غالب استان های چهارمحال و بختیاری و اصفهان (چکیده)
5628 - توزیع کانی پالیگورسکایت در مواد مادری و خاکهای جنوب مشهد (چکیده)
5629 - مقایسه خصوصیات خاک های دارای پوشش گیاهی با سطوح مجاور عاری از پوشش در منطقه سگزی اصفهان (چکیده)
5630 - تاثیر برنامه تمرین هوازی بر عملکرد ریه و تحمل به فعالیت بیماران آسمی (چکیده)
5631 - بررسی و مقایسه صدمات ورزشی در معلولین ورزشکار با ویلچر و بدون ویلچر (چکیده)
5632 - تهیه و بررسی اعتبار سازه ی پرسشنامه ویژگی های مدرسان موفق زبان انگلیسی در آموزشگاه های زبان (چکیده)
5633 - تلخندهای فلسفی شاهنامه (چکیده)
5634 - مطالعه بافت شناسی لایه مخاطی شیردان در شتر با استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونیSEM (چکیده)
5635 - تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر خصوصیات مورفولوژیک و اجزای عملکرد نخود ( (Cicer arietinumدر شرایط گلخانه (چکیده)
5636 - کالبد شناسی سم و انگشتان در شتر یک کوهانه (چکیده)
5637 - بررسی آزمایشگاهی مقاومت فشاری ستونهای بتنی محصورشده با CFRP تحت اثر توام نیروی محوری و لنگر خمشی و مقایسه با مدلهای تئوری (چکیده)
5638 - بررسی رابطه میان تغییرات مشخصات استاتیکی و ارتعاشی تیرهای بتن مسلح به کمک آزمایش مودال تجربی (چکیده)
5639 - از چشمه گیلاس تا نهر خیابان مشهد(میراث گرانبای تاریخی از یاد رفته) (چکیده)
5640 - چالش ها و موانع فراروی بانکداری نوین در ایران (چکیده)
5641 - بررسی اثرات کمیت و کیفیت نور (مدیریت نور) در محصولات گلخانه ای (چکیده)
5642 - استفاده از بخاری های تابشی مادون قرمز در گلخانه (چکیده)
5643 - کاربرد RFID در پایش شرایط محیطی گلخانه (چکیده)
5644 - استفاده از بازیاب های انرژی راه حلی در جهت اصلاح الگوی مصرف انرژی در گلخانه ها (چکیده)
5645 - بهینه سازی انرژی در سیستمهای گرمایشی گلخانه ها (چکیده)
5646 - ضرورت ایجاد پایگاه اطلاعاتی با استفاده از فناوری RFID در گلخانه (چکیده)
5647 - تسطیح لیزری: رویکردی نوین در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی (چکیده)
5648 - تفکر ناب در فرایندهای کاشت، داشت و برداشت برنج (چکیده)
5649 - مدیریت پساب ناشی از فعالیت های کشاورزی (چکیده)
5650 - بررسی رابطه ی ریز ساختار و رفتار کششی قطعات تف جوشی شده (چکیده)
5651 - تحلیل اثر باز شوی مدور درمقاومت برشی تیرورقهای فولادی (چکیده)
5652 - نقش عنصر پتاسیم در حاشیه سوختگی برگ ارقام پسته (چکیده)
5653 - تاثیر علظت عناصر منیزیوم سدیم وکلر در سوختگی کناره برگهای ارقام پسته (چکیده)
5654 - نقش طایفه آق قویونلو در تثبیت و تضعیف خاندان صفوی (چکیده)
5655 - ورود انگلیس به خلیج فارس و نقش این کشور در تحولات منطقه تا سال 1857 میلادی (چکیده)
5656 - میدان وابستگی مدیران و مدیریت تغییر در نظام آموزش عالی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
5657 - بررسی تناسب ارگونومی میز و نیمکت مدارس با برخی اندازه های آنتروپومتری دانش آموزان (چکیده)
5658 - تاثیر برنامه ورزشی منظم بر عزت نفس کارکنان بهداشتی - درمانی (چکیده)
5659 - اثرات زاویه آبشکن بر کاهش آب شستگی دماغه تکیه گاه پل (چکیده)
5660 - وحدت جهان (چکیده)
5661 - مقایسه عملکرد طوق مربعی و دایره ای درکاهش آبشستگی موضعی در پایه پل (چکیده)
5662 - مقایسه روشهای اندازه گیری رسوبات معلق در رودخانه (چکیده)
5663 - رابطه نگرش مدیران نسبت به شغلشان با عوامل فشارزای شغلی آنها در دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
5664 - تاثیر شدتهای مختلف گرم کردن بر تعادل سنگ نوردان نخبه داخل سالن (چکیده)
5665 - بررسی رابطه سبک تفکر خلاقانه ربع مغزی D با سطح اثر بخشی مدیران آموزشی (چکیده)
5666 - بیگانه در دیار (چکیده)
5667 - مدح رسول از واقعیت تا روایت (چکیده)
5668 - اهمیت فیبرهای C در التهاب ایجاد شده با فرمالین در کف پاو نقش دوزهای بسیار ناچیز و معمول مرفین در آن (چکیده)
5669 - اثر تیمار حاد و مزمن استرس و یا دگزامتازون در حضور و کاهش فیبرهای C بر ادم القاء شده با فرمالین در کف پا (چکیده)
5670 - اثر کاهش فیبرهای C بر آستانه درد حرارتی، بی دردی و پر دردی مرفین (چکیده)
5671 - کارایی جذب فسفر در ذرت، چغندرقندر و بادام زمینی (چکیده)
5672 - تاثیر نوع و تعداد متغیرهای ورودی در برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی و هدایت هیدرولیکی اشباع (چکیده)
5673 - مقایسه مدل های توزیع لوگ-نرمال و گاما برای نمایش منحنی توزیع اندازه ذرات خاک (چکیده)
5674 - مقایسه آبگذری جریانهای زلال و رسوبدار در روش نوین آبگیری از کف با محیط متخلخل (چکیده)
5675 - اثر توزیع المانهای زبری بر ضریب زبری مانینگ n (چکیده)
5676 - بررسی تاثیر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر عملکرد (چکیده)
5677 - تعیین محلهای قابل فرسایش و رسوبگذاری در رودخانه فاروب رومان با استفاده از مدل هیدرولیک رسوب 1D-SRH (چکیده)
5678 - بررسی رفتارهای آبگیرهای کفی مشبک با استفاده از مدل فیزیکی (چکیده)
5679 - تبیین نظام آموزش عربی در دانشگاه های کشور (چکیده)
5680 - بررسی تغییرات کیفیت شیمیایی فاضلاب ‌خام و پساب شهری در اثر عبور از ستون‌های‌ خاک (چکیده)
5681 - شناسایی و معرفی ایکنوفسیل Halopoa storeana در رسوبات آواری ائوسن جنوب مشهد (چکیده)
5682 - بررسی تاثیر تنش خشکی و شوری بر متابولیت های سازگاری، اسانس و ماده موثره آویشن (چکیده)
5683 - کاهش مصرف علفکش ارادیکان برای کنترل علف های هرز مزرعه ذرت در تلفیق با کلتیواتور و بررسی تاثیر آن بر شاخص های رشد و عملکرد ذرتو (چکیده)
5684 - شبیه سازی انتگرالی واحد اوره مجتمع پتروشیمی شیراز (چکیده)
5685 - محوریت اصل « عدل » در کلام شیعه امامیه (چکیده)
5686 - مقایسه میزان تراکم استخوان (BMD) و قدرت عضلات در دختران ورزشکار (تکواندوکار) و غیر ورزشکار (چکیده)
5687 - توزیع چند گانگی ذرات در نابودی الکترون پوزیترون در انرژی مرکز جرم GeV 54-57 و مقیاس KNO (چکیده)
5688 - بررسی تاثیر عامل بارش پیشین در براورد جریان رودخانه توسط مدل سازی هوشمند بارش رواناب (چکیده)
5689 - ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی ریشه نخود(Cicer arietinum L.) در واکنش به تنش خشکی (چکیده)
5690 - تاثیر سطوح شوری و نیتروژن برعملکرد و اجزای عملکرد گندم (چکیده)
5691 - زراعت گیاهان جدید (شورزیست) در شرائط تنش شوری فرصت ها و چالشها (چکیده)
5692 - بهبود عملکرد گندم در سازگاری به تنش خشکی با استفاده از شاخص های فیزیولوژیک (چکیده)
5693 - تاثیر سطوح شوری و سیلیسیم بر بیوماس و مقدار مواد آلی و معدنی برگ ها و ریشه خرفه (چکیده)
5694 - بررسی اثرات کلسیم و پتاسیم برسورگوم در شرائط تنش شوری (چکیده)
5695 - تغییرات RWC , LAI و کلروفیل سورگوم با مصرف پتاسیم و سدیم در شرائط تنش شوری (چکیده)
5696 - ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در هیبرید های مختلف ذرت (چکیده)
5697 - بررسی اثرات سطوح مختلف شوری بر تولید و خصوصیات علوفه ای پنج توده کوشیا (چکیده)
5698 - بررسی بهره وری آب-انرژی در زراعت چغندر قند (چکیده)
5699 - ارزیابی روش های دمائی و تشعشعی در براورد حداکثر تبخیر-تعرق با احتمالات مختلف (مطالعه موردی: منطقه گرگان) (چکیده)
5700 - دست نوشته های اسماعیلیان بدخشان (چکیده)
5701 - مقایسه الگوریتمهای BB و BDLRE در آموزش شبکه عصبیMLP بمنظور پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور مسی فرگوسن (چکیده)
5702 - نوادگان سید اجل بخاری در ایران (چکیده)
5703 - تصورات آمریکاییان شمالی از خاورمیانه (چکیده)
5704 - بدخشان، نامی آشنا بر سرزمینی ناشناخته (چکیده)
5705 - اثر فعالیت ورزشی اکسنتریک و کانسنتریک بر زیرگروههای لنفوسیت Tو اینترلوکیم 6 (چکیده)
5706 - لایه نشانی و مطالعه اثر ناخالصی Al و بازپخت لایه هادرخواص ساختاری و اپتیکی لایه نازک TiO2 (چکیده)
5707 - نقش پایش وضعیت سرور در فرآیند - مجازی سازی سرورها (چکیده)
5708 - بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افزایش میزان امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان (چکیده)
5709 - مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از استفاده از گذرگاه های عمومی (چکیده)
5710 - ارتباط بین نظام آموزشی متوسطه و پیش دانشگاهی با آموزش عالی (کاستی ها و نقائص) (چکیده)
5711 - خواص اپتیکی و اثر بازپخت فیلمهای نازک Tio2:Al به روش اسپری پایرولیزیز (چکیده)
5712 - بررسی نگرش دانشجویان تربیت بدنی به موانع کارآفرینی و مشکلات راه اندازی کسب و کار بعد از فراغت از تحصیل (چکیده)
5713 - اثر ناخالصی Al در خواص نانوساختاری لایه نازک TiO2به روش اسپری پایرولیزیز (چکیده)
5714 - میزان شیوع همونکوس لونژیستیپس در شتران کشتار شده در کشتارگاه مشهد (چکیده)
5715 - بررسی میزان شیوع و اپیدمیولوژی انگل های خونی در کشتارگاه مشهد (چکیده)
5716 - بررسی کشتارگاهی آلودگی انگلهای کبدی شتر در مشهد (چکیده)
5717 - بررسی کشتارگاهی آلودگی انگل های ریوی شتر در مشهد (چکیده)
5718 - عیب یابی از راه دور ماشین های دوار بر پایه ارتعاش (چکیده)
5719 - تحلیل و طراحی آنتن پچ دو بانده شکاف دار (چکیده)
5720 - طراحی آنتن فراپهن باند فشرده با ساختار زمین اصلاح شده و تغذیه CPW (چکیده)
5721 - بهره گیری از تکنولوژی NDT در پایش وضعیت مخازن شرکت طوس فدک (چکیده)
5722 - بررسی علل پایین بودن بهره وری عوامل تولید در نواحی روستایی (چکیده)
5723 - سازگاری فیزیولوژیکی گیاهان زراعی با شرائط تنش غرقابی (چکیده)
5724 - تجزیه و تحلیل با استفاده از روش مشخصه در نشتی خطوط لوله و گاز (چکیده)
5725 - شبیه سازی نشتی خطوط لوله و گاز با استفاده از روش مشخصه ها (چکیده)
5726 - تاثیر آسیابکاری مکانیکی بر خواص فیزیکی و مکانیکی کامپوزیت Al/Ni3Al (چکیده)
5727 - اسماعیلیه در آسیای مرکزی (چکیده)
5728 - سکایان پامیر: تورانیان (چکیده)
5729 - شبیه سازی دبی اوج هیدروگراف سیل با استفاده از روش توزیعی مادکلارک (چکیده)
5730 - بررسی اثر تغییرات اقلیمی در روند بیابان زایی (مطالعه موردی:دشت مشهد) (چکیده)
5731 - مطالعه تاکسونومی برخی گونه های جنس میخک (Dianthus L) در حوزه خراسان شمالی (چکیده)
5732 - ارزیابی جوانه زنی و رشد رویشی گیاه روناس Rubia tinctorum L در غلظت‌های مختلف NaCl (چکیده)
5733 - مدلسازی تاثیر تغییر اقلیم بر رفتار گلدهی زعفران (Crocus sativus L) (چکیده)
5734 - ارزیابی تولید در کشت مخلوط لوبیا و ذرت (چکیده)
5735 - پهنه بندی اگرواکولوژیکی گندم در استان خراسان: برآورد پتانسیل و خلاء عملکرد (چکیده)
5736 - پیش بینی عملکرد گندم دیم در استان خراسان با استفاده از داده های بارندگی و خاک با به کارگیری انواع مدلهای رگرسیونی (چکیده)
5737 - اثر کاربرد کودهای زیستی بر برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی ذرت در نظام های زراعی رایج واکولوژیک (چکیده)
5738 - بررسی عملکرد، اجزای عملکرد و پتانسیل کنترل علف هرز دو گیاه ریحان بذری و لوبیا (چکیده)
5739 - بررسی شاخصهای فیزیولوژیک رشد زنیان و شنبلیله در کشت های خالص و مخلوط مبتنی بر اصول کشاورزی زیستی (ارگانیک) (چکیده)
5740 - واکنش تعدادی از توده های بومی زیره سبز (Cuminum cyminum L) به تاریخ های کاشت پاییزه در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
5741 - اثر تاریخ کاشت پاییزه بر خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژنوتیپ های متحمل به سرمای عدس (Lens culinaris Medik) در شرایط مشهد (چکیده)
5742 - بررسی علل و انواع صدمات ورزشی در معلولین ورزشکار با ویلچر با تاکید روش های پیشگیری (چکیده)
5743 - رساله حسین بن یعقوب شاه (چکیده)
5744 - تاجیکان (چکیده)
5745 - امامت در صحیفه سجادیه (چکیده)
5746 - بررسی امکان استفاده از شاخص نشت الکترولیت‌ها در ارزیابی تحمل گیاهان به تنش سرما (چکیده)
5747 - تحول آرای فقیهان امامی در باب روشها و ابزار انشای عقد همراه با تحلیل دیدگاه امام خمینی (چکیده)
5748 - منشأ دین از دیدگاه پیتر ال برگر (چکیده)
5749 - ارزیابی حساسیت مدل های مختلف تبخیر- تعرق مرجع به سیگنال های تغییر اقلیم در اقلیم سرد نیمه خشک همدان (چکیده)
5750 - بررسی تزریق شیردانی نشاسته یا روغن تخم پنبه با کازئین (چکیده)
5751 - بررسی عوامل موثر بر تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
5752 - تاریخچه رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی سازند کلات در غرب کپه داغ و مقایسه آن با بخش مرکزی (چکیده)
5753 - رشد، فتوسنتز و عملکرد ذرت در پاسخ به تلقیح با قارچ ماکوریزا و باکتریهای آزادزی تثبیت کننده نیتروژن در نظام های زراعی رایج و اکولوژیک (چکیده)
5754 - تحلیل حساسیت پارامترهای روند یابی سیلاب و تلفات انتقال در رودخانه های خشک (چکیده)
5755 - اثر روش های تمرینی ایروبیک و یوگا بر مؤلفه های خودتوصیفی بدنی دانشجویان دختر (چکیده)
5756 - تأثیر تمرین ایروبیک، یوگا و ایروبیک یوگا بر آمادگی جسمانی دانشجویان دختر شرکت کننده در کلاسهای تربیت بدنی عمومی (1) (چکیده)
5757 - بررسی تاثیر فرم بستر بر روی ضریب زبری به کمک تلفیق روش عددی و آزمایشگاهی در جریانهای غیر ماندگار (چکیده)
5758 - مطالعه تطبیقی همزیستی مسالمت آمیز اسلام و هندوییزم (چکیده)
5759 - نوادگان سید اجل بخاری در ایران (چکیده)
5760 - بررسی وضعیت های طبیعی و غیر طبیعی جنین های دوقلو در سخت زایی (چکیده)
5761 - شناسایی بقایای جوندگان موجود در رسوبات رباط شرف سرخ خراسان با استفاده از مطالعات مورفولوژیک و نئونتولوژیک (چکیده)
5762 - موانع پیشرفت مطلوب علم زیست شناسی در ایران (چکیده)
5763 - طراحی پردازنده سخت افزاری سریع الگوریتم درهم سازی SHA -1 بر روی FPGA (چکیده)
5764 - آلگوریتم درهم سازی و رمزسازی مبنتی بر رمز AES (چکیده)
5765 - طراحی یک هسته سخت افزاری برای IP Fragmentation (چکیده)
5766 - طرح و پیاده سازی آلگوریتم رمز Twofish بر رویFPGA (چکیده)
5767 - بررسی اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی خرفه (چکیده)
5768 - رفتار خاک های گچی و اثرات سیکل های تر و خشک شدن و بارگذاری و باربرداری بر خواص آنها (چکیده)
5769 - بررسی اعتبار رهیافتهای انرژی و اندازه حرکت در تحلیل جریان متغیر تدریجی در کانالهای مرکب (چکیده)
5770 - حل تحلیلی دو بعدی جریان در مقاطع مرکب متقارن با دیواره های قائم (چکیده)
5771 - دستاوردهای پیاده سازی طرح های اینترنشیپ در صنعت برق خراسان (چکیده)
5772 - اندر کنش پی سنگی و سدهای بتنی قوسی (چکیده)
5773 - یک مقسم فرکانس جدید با پایداری بهبود یافته (چکیده)
5774 - ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی پایه و واقعی دانشجویان مقطع کارشناسی (چکیده)
5775 - مطالعه پارامتری تقویت ستونهای بتن آرمه بامواد مرکب پلیمری (چکیده)
5776 - زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی و ژئوشیمی گستره MA-II، منطقه پی جویی مس- طلای پورفیری ماهرآباد، استان خراسان جنوبی (چکیده)
5777 - پایداری حرارتی روغن ارقام رایج کانولا در ایران (چکیده)
5778 - دولومیتی شدن و کانی زایی تبخیری های سازند ساچون در برش الگو (جنوب شرق شیراز) (چکیده)
5779 - ارائه فرایندی محاسباتی برای تعیین ارجعیت استفاده از معادلات انرژی و اندازه حرکت در تحلیل جریان متغیر تدریجی در کانالهای مرکب (چکیده)
5780 - تجزیه و تحلیل عدم‌قطعیت در محاسبات عمق آب در زهکش‌‌های شهری (چکیده)
5781 - تلفیق GISو مدلهای هیدرولیکی در پهنه بندی سیلاب مطالعه موردی: رودخانه درونگر در شمال خراسان (چکیده)
5782 - پیامدهای کمّی طرح جامع تأمین آب شرب مشهد بر منابع آب ‌زیرزمینی (چکیده)
5783 - بررسی عملکرد روشهای برآورد ظرفیت انتقال درکانالهای مرکب مستقیم با زبری یکنواخت (چکیده)
5784 - برآورد ظرفیت انتقال در رودخانه ها، مسیل ها و کانال های انتقال سیلاب دارای مقاطع مرکب (چکیده)
5785 - منشاء و تاریخچه رسوبگذاری نهشته های سیلیسی آواری سازند داهو (کامبرین پیشین) درشمال غرب کرمان، ایران (چکیده)
5786 - معرفی سن Coranus subapterus De Geer, 1773 Het.: Reduviidae برای ایران (چکیده)
5787 - سنتز نانوذرات اکسید قلع با ناخالصی کبالت به روش سل – ژل و بررسی خواص ساختاری و اپتیکی آنها (چکیده)
5788 - ساخت غشاء نانوکامپوزیت پایه پلیمری تقویت شده با سیلیکا (چکیده)
5789 - پاسخ بویایی کنه تارتن دو نقطه ای Tetranychus urticae Koch. (Acari: Tetranychidae) نسبت به مواد فرار ناشی از دو رقم گل رز (چکیده)
5790 - زیست شناسی و پارامترهای رشد جمعیت پایدار بالتوری سبز،Chrysoperla carnea (Stephens) (Neu.: Chrysopidae)، روی لارو سن اول کرم قوزه ی پنبه،bner (Lep.: Nuctuidae) Helicoverpa armigera (چکیده)
5791 - مقایسه تسلط ربع های مغزی مدیران آموزشی در بیشترین وکمترین سطح اثر بخشی (چکیده)
5792 - خلاقیت تسلط ربع های مغزی واثربخشی (چکیده)
5793 - بررسی گذشته نگر میزان شیوع کیست هیداتید در شهرستان مشهد (چکیده)
5794 - معادلات ریاضی حاکم بر محل تشکیل عمق بحرانی، توزیع سرعت و فشار در سرریزهای استوانه ای (چکیده)
5795 - نخستین گزارش سارکوئید اسبی در اسبچه خزر (چکیده)
5796 - بررسی کارآمدی روش‌های موجود در بازیابی اطلاعات بین ‌زبانی فارسی- انگلیسی با استفاده از واژه‌نامه دوزبانه ماشین‌خوان (چکیده)
5797 - بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر همکاری علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
5798 - ضرورت حضور سلول های تغذیه کننده برای حفظ حالت تمایز نیافته سلول های بنیادی جنینی اسب (چکیده)
5799 - تولید اتانول از خرما به روش تخمیر با مخمر ساکارومسیس سرویزیه با رویکرد کاهش ضایعات (چکیده)
5800 - شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه های مرکزی دانشگاه ها وسنجش تأثیر آن بر میزان اجرای مدیریت دانش (چکیده)
5801 - تحلیل آئرودینامیکی و دینامیکی دو فشنگ رایج از تفنگهای بادی در جریان گذر صوت (چکیده)
5802 - مشکله ی آمریکا پژوهی در حوزه ی مطالعات سیاسی و بین المللی (چکیده)
5803 - مطالعه اثرات سطوح شوری و نیتروژن بر محتوی نیتروژن ارقام گندم نان (چکیده)
5804 - کارایی مصرف نور در هیبریدهای ذرت با گروه های مختلف رسیدگی در پاسخ به تراکم (چکیده)
5805 - تاثیرات استفاده از برخی مواد شیمیایی در محلولهای نگهداری بر وضعیت ماندگاری گلهای بریده (چکیده)
5806 - شبیه سازی فرایند شبه همدماجهت بررسی کاربرد آن در سیکلهای توانی (چکیده)
5807 - اثر افزایش غلظت دی اکسید کربن بر صفات مورفوفیزیولوژیکی گل جعفری، ابری و رعنا زیبا (چکیده)
5808 - تجربیاتی چند در کار با مدلHEC-RAS در تحلیل جریان غیردائمی شکست سد مطالعه موردی سد بیدواز اسفراین (چکیده)
5809 - نتایج اولیه بررسی اثرات آنتاگونیستی سورامین بر زهر مار جعفری ایران در موش سوری (چکیده)
5810 - ارزیابی ماکروسکوپیک تاثیر داروی ترانکرون بر التیام زخمهای باز در سگ (چکیده)
5811 - بررسی تاکسونومیک شش گونه از جردهای مرینوس ( میو ریده ، جوندگان ) ایران (چکیده)
5812 - مؤلفه های سلوک و عرفان در مکتب امامت (چکیده)
5813 - بررسی گویش عربی جنوب خراسان (چکیده)
5814 - بررسی هیستوپاتولوژیک مسمومیت با گیاه خارخسک (رشد یافته در استان خراسان) در گوسفند (چکیده)
5815 - معناشناسی مفهوم سیاست خارجی در روزنامه کاوه (چکیده)
5816 - پژوهش های علم سیاست و فرایند تصمیم گیری در ایران:آسیب شناسی و روش پیوند (چکیده)
5817 - ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام جو ( Hordeum vulgar L.) در شرایط کنترل شده (چکیده)
5818 - مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه قرنفل (Dianthus barbatus) در شرایط کنترل شده (چکیده)
5819 - مطالعه اثرات تنش یخ زدگی بر گیاه دارویی- زینتی مینای چمنی (Bellis perennis) در شرایط کنترل شده (چکیده)
5820 - بررسی تحمل به یخ زدگی خاکشیر در شرایط کنترل شده (چکیده)
5821 - اثر تنش سرما بر گیاه دارویی- زینتی بنفشه (Viola gracilis) در شرایط کنترل شده (چکیده)
5822 - اثر تنش یخ‌زدگی بر نشت الکترولیت ها در گیاه زنیان (Trachyspermum ammi (Linn). Sprague) (چکیده)
5823 - ارزیابی میزان تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت (چکیده)
5824 - ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام چغندر قند در شرایط کنترل شده (چکیده)
5825 - ارزیابی کاشت پاییزه اکوتیپ های زیره سبز در شرایط اب و هوایی مشهد (چکیده)
5826 - تاثیر ابیاری تکمیلی بر ویژگی های فنولوژیک و مورفولوژیک سه رقم عدس (چکیده)
5827 - ارزیابی علف های چمنی به تنش یخ زدگی با استفاده از ازمون نشت الکترولیت ها (چکیده)
5828 - ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik.) تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
5829 - بررسی مقاومت به یخ زدگی جوانه های زایشی ارقام هلو با استفاده از سرما دهی مصنوعی (چکیده)
5830 - تاثیر تنش خشکی و مقادیر فسفر بر برخی خصوصیات مورفوفیزیولوژیک گندم (چکیده)
5831 - بررسی تحمل به یخ زدگی گیاهان رازیانه در گلخانه (چکیده)
5832 - بررسی تحمل به یخ زدگی گیاه رازیانه تحت شرایط کنترل شده در ازمایشگاه (چکیده)
5833 - بررسی مقاومت ارقام تجاری چغندرقند به علف هرز سس (چکیده)
5834 - بررسی افزایش غلظت co2 بررقابت اندام هوایی و ریشه علف هرز سلمه در مقابل چند گونه گیاه زراعی در شرایط گلخانه (چکیده)
5835 - بررسی رقابت تاج خروس درمقابل چند گونه گیاهی زراعی در اثر افزایش غلظت co2 (چکیده)
5836 - تاثیر کشت مخلوط ردیفی گندم و کلزا بر تعداد تراکم و جمعیت علفهای هرز (چکیده)
5837 - اثر تراکم مختلف کشت مخلوط لوبیا و ذرت بر جمعیت های علف هرز (چکیده)
5838 - بررسی اثرات دمای برشته کردن فرمولاسیون و زمان نگهداری بر ویژگی های کیفی روغن پسته و خصوصیات ارگانولپتیکی آن (چکیده)
5839 - شبیه سازی عددی پرش هیدرولیکی به کمک نرم افزار FLUENT (چکیده)
5840 - تعیین عمق موهو و نسبت Vp/Vs پوسته در دامنه شمالی ارتفاعات بینالود دشت مشهد با استفاده از روش توابع گیرنده زلزله های دورلرز ثبت شده در شبکه لرزه نگاری خراسان (چکیده)
5841 - نقش عوامل زمین شناسی بر میزان تخریب زمین لرزه ای اخیر شهر بم (چکیده)
5842 - بررسی مدیریت تقاضای آب شهری و تاثیر تعرفه‌ها در اصلاح الگوی مصرف (چکیده)
5843 - پیش‌بینی تغییرات سطح آب زیرزمینی دشت نیشابور با مدل سری‌های زمانی (چکیده)
5844 - مقایسه روش های فازی و حداکثر احتمال در تهیه لایه کاربری اراضی با کمک داده های ETM (چکیده)
5845 - بررسی و مقایسه کاربری و توان اکولوژیکی حوزه اسدلی با استفاده از GIS (چکیده)
5846 - اثر اتصالات بر رفتار هیسترزیس قاب های خمشی کوتاه با اتصالات دوگانه (چکیده)
5847 - بررسی رفتار اتصالات در تراز فونداسیون (چکیده)
5848 - بررسی امکان بکارگیری روشی جدید برای تولید فوم کامپوزیت مس- الومینا (چکیده)
5849 - فرایندهای دیاژنز و تأثیر آنها بر کیفیت مخزنی سازند ایلام، میدان نفتی ماله کوه، شمال باختری اندیمشک (چکیده)
5850 - مطالعه ی چرخه های میلانکوویچ در رسوبات (چکیده)
5851 - ارزیابی روند تغییرات اندازه ذرات و فرایندهای موثر بر آن در طول رودخانه سرغایه جنوب مشهد (چکیده)
5852 - آنالیز رخساره ها و سکانس های رسوبی سازند تیرگان در شمال چناران (چکیده)
5853 - زبان قرآن (چکیده)
5854 - تجلی عاشورا و انقلاب حسینی در شعر شیعه (چکیده)
5855 - رابطه سازی یک جزء سه پهلو با ترک کشسان ـ مومسان (چکیده)
5856 - تآثیر مقایسه هدر رفت ربایشی در تاج پوشش درختان همیشه سبز و خزانکننده مورد استفاده در پروژه های جنگل کاری (چکیده)
5857 - ارزیابی درس های خاور میانه ی معاصر در دانشگاه های آمریکا (چکیده)
5858 - اثر نقص انحنای نخستین بر رفتار کشسان مرتبه دوم قابهای دو بعدی (چکیده)
5859 - بررسی وضعیت تیتر آنتی بادی گامبورو در جوجه های گوشتی (چکیده)
5860 - ارزیابی و شبیه سازی عملکرد شبکه آبرسانی شهر فریمان (چکیده)
5861 - استفاده از مدلهای اتفاقی درشبیه‌سازی جریان رودخانه و پیش‌بینی دبی متوسط سالانه رودخانه توسط تحلیل سری‌های زمانی (چکیده)
5862 - شناسائی ناحیه تماس دو گونه ول حفار شمالی و ول حفار جنوبی در دامنه شمالی ارتفاعات هزار مسجد (چکیده)
5863 - بررسی تاثیر جملات چشمه در مدلسازی عددی جریان با امواج ایستا (چکیده)
5864 - کارکرد تئوری شناختی اجتماعی باندورا و قابلیت پیش بینی آن در فعالیتهای بدنی: بازبینی پژوهش های انجام شده از سال 1990 تا 2007 (چکیده)
5865 - بررسی وضعیت موجود، چالش ها و موانع فراروی انجمن های ورزشی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
5866 - مهار امواج جریان فوق بحرانی در خمها با تعبیه تبدیل باز شونده در ورودی خم (چکیده)
5867 - برآورد رسوب و بررسی روند ریزشوندگی در حوضه آبریز سد طرق با تاکید بر زیر حوضه مغان - کرتیان (چکیده)
5868 - ارزیابی مدلهای تلاطمی در شبیه سازی امواج تیز ایستا در جریانهای فوق بحرانی کانالها (چکیده)
5869 - مطالعه عددی شرایط جریان در برخورد با پایه پل (چکیده)
5870 - طریقت محمدیه در هند بریتانیا (چکیده)
5871 - ارزیابی ژنوتیپ های نخود در کشت پاییزه در شرایط آبیاری تکمیلی در منطقه مشهد:1- خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک (چکیده)
5872 - نکاتی چند در مورد برآورد حجم نمونه و معرفی نرم افزار مربوطه (چکیده)
5873 - نامساوی نمایی برای متغیرهای تصادفی پیوندی (چکیده)
5874 - چپ اصلاح‌طلب: نگاهی به دیدگاه‌های سیاسی ریچارد رورتی (چکیده)
5875 - روشهای برآورد پارامتر های فرم های تابعی لورنتس و مقایسه آنها بر اساس هزینه داده های خانوار (چکیده)
5876 - بررسی تاثیر اسانس شش گیاه دارویی به همراه انتی بیوتیک استرپتومایسین در کنترل دونمونه کنترل استاندارد سالمونلا (چکیده)
5877 - بررسی مقدماتی شیوع کربپتوسپوریدیوم در جوندگان وحشی استان خراسان (چکیده)
5878 - مؤلفه های تصویر هنری در قرآن (چکیده)
5879 - بررسی میزان آلودگی لاشه های طیور کشتار شده در کشتارگاه صنعتی گناباد به کمپیلوباکتر ژژونی و کمپیلوباکتر کولای (چکیده)
5880 - جستجوی باقیمانده مواد ضد میکروبی در شیر خام و پاستوریزه به روش کشت ماست (چکیده)
5881 - مطالعه کلادیستی خانواده Muridae (Mammalia,Rodentia در شرق ایران (چکیده)
5882 - شناسائی و گزارش جدیدی از موش جنگلی هیرکانی در منطقه نور (چکیده)
5883 - تاثیر خواص مکانیکی و ریزساختار بر قابلیت ماشینکاری فولادهای AISI 1045 (چکیده)
5884 - مشخصات فیزیکوشیمیایی روغن ارقام رایج کانولا در ایران (چکیده)
5885 - بررسی وضعیت استحکام واحد های مسکونی درروستاهای خراسان در برابر زلزله (چکیده)
5886 - بررسی اثر دمای پیشگرم، سرعت سردکردن و تغییر فرم بر خواص مکانیکی و چقرمگی شکست فولاد میکروآلیاژی 30MSV6 (چکیده)
5887 - تاثیرگزاری محمد اقبال لاهوری بر متفکران و انقلاب اسلامی (چکیده)
5888 - مدل سازی تولید هارمونیک دوم در بلور فوتونی غیرخطی دوبعدی به روش FDTD (چکیده)
5889 - بهینه سازی سازه های فضاکار تخت دو لایه به کمک الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
5890 - ارائه یک ابزار طراحی جدید مبتنی بر شبیه سازی، برای بهینه سازی نوسانسازهایLC با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفی (چکیده)
5891 - استنباط بیزی براساس آماره های رکوردی در الگوی نمایی (چکیده)
5892 - تحلیل نما غار در هفت پیکر نظامی (چکیده)
5893 - خصوصی سازی پیشگیری از جرم در ایران (چکیده)
5894 - بررسی بیوسیستماتیک ( مورفولوژی، کاریولوژی و مورفومتری ) دو زیستان بی دم استان مرکزی (چکیده)
5895 - سنتز نانوساختارهای گل خوشه ای اکسید روی بوسیله ی یک روش ساده ی هیدروترمال (چکیده)
5896 - بررسی ریخت شناسی و ریخت سنجی زیر خانواده جربیلینه در ذخیره گاه زیست سپهر گنو - استان هرمزگان (چکیده)
5897 - آزمون مفروضات تئوری اقتضایی فیدلر در دانشکده‌ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور (چکیده)
5898 - رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی و انتظارات مشتریان از خدمات مراکز آمادگی جسمانی بانوان شهر مشهد (چکیده)
5899 - بررسی سطوح ادراکی و عوامل موفقیت انتخاب شغل دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهد (چکیده)
5900 - بررسی امکان پیش بینی زمان وقوع یخبندان با استفاده از روش تشخیص الگوها (چکیده)
5901 - تاملی بر آموزش پذیری مدیریت:انتقادها و دیدگاه ها (چکیده)
5902 - شبیه سازی کاتوره ای جنبش نیرومند زمین برای سناریوی لرزه ای گسل مسبب زلزله 25 مهر 1388 تهران بر اساس فرکانس گوشه دینامیک (چکیده)
5903 - منحنی صدکی استاندارد شده وزن در مقابل سن کودکان کمتر از 5 سال (چکیده)
5904 - شیمی در هواپیما (بخش دوم) (چکیده)
5905 - اثربخشی و کارایی شرکتهای تعاونی استان خراسان رضوی (چکیده)
5906 - طراحی و پیاده سازی نرم افزار هوشمند مربیگری یک تیم فوتبال (چکیده)
5907 - بررسی انتظارات مشتریان از کیفیت خدمات مراکز آمادگی جسمانی بانوان شهر مشهد (چکیده)
5908 - واکاوی بازخورد اظهار نظرهای معلمان ترجمه بر ترجمه دانشجویان (چکیده)
5909 - بررسی مقایسه‌ای ترجمه استعاره و تشبیه مطالعه موردی: «مزرعه حیوانات و 1984 جرج اورول» (چکیده)
5910 - سنتز نانو ذرات اکسید کبالت با ناخالصی مس به روش سل - ژل و بررسی خواص ساختاری آن ها (چکیده)
5911 - بررسی خواص کششی فولاد TRIP و مقایسه آن با فولاد دوفازی (چکیده)
5912 - بررسی تاثیر افزودن نانولوله های کربنی چند دیواره بر خواص فیلم های پلی اتیلنی مورد استفاده در بسته بندی مواد غذایی (چکیده)
5913 - تعیین عوامل موثر بر لغزش های حوزه برمهان و اولویت بندی آنها با استفاده از روش اثر نسبی (چکیده)
5914 - مقایسه تحلیل پایداری شیبهای موردی در حوزه برمهان (چکیده)
5915 - بررسی مقایسه ای تاثیر اتمسفر تف جوشی برمورفولوژی حفرات نمونه تف جوشی شده Astaloy CrM به کمک پردازش تصویر (چکیده)
5916 - طراحی سیستم‌ تهویه دامداری‌های صنعتی مطابق با استانداردهای بین المللی (چکیده)
5917 - بررسی اثر غلظت های مختلف 4،2-D بر کشت بافت مریستم سیب زمینی (چکیده)
5918 - شناسایی غلظت هورمونی اپتیمم محیط کشت برگ نوروزک (Salvia leriifolia Benth ) (چکیده)
5919 - بررسی تاثیر آللوپاتی عصاره اندام هوایی و ریشه Artemesia khorasanica Podl بر جوانه زنی و رشد گیاه Bromus kopetdaghensis Dobov (چکیده)
5920 - بررسی تاثیر تاج پوشش Artemisia khorasanica Podl بر جنبه های فیزیولوژیکی استقرار و بقاء Bromus kopetdaghensis Drobov (چکیده)
5921 - مطالعه آناتومی غدد لنفاوی خارج لاشه ای در شتر یک کوهانه (چکیده)
5922 - اثرات6- بنزیل آدنین وتیوسولفات نقره برتولید اتیلن ،بازشدن گلچه هاو ماندگاری در گلهای بریده مریمPolianthes tuberosa L. (Tuberose) (چکیده)
5923 - اثرات اسیدجیبرلیک واتانول برتولید اتیلن ،بازشدن گلچه هاو قابلیت ماندگاری در گلهای بریده مریم (چکیده)
5924 - اثر اسید جیبرلیک و 6- بنزیل آدنین بر روی صفات کمی گل مریم (چکیده)
5925 - بررسی رابطه بین قیمت های تولیدکننده و مصرف کننده( مطالعه موردی بخشی از محصولات لبنی در ایران) (چکیده)
5926 - بررسی اثر تغییر نوع پوشش ایمپلنت های دندانی و ضخامت آنها در تنش ماکزیمم ایجاد شده در سطح تماس ایمپلنت- پوشش (چکیده)
5927 - ارزیابی اثر ارتعاشات قطار بر ساختمانهای مجاور خطوط آهن (چکیده)
5928 - اقبال شناسی در دانشگاه فردوسی (چکیده)
5929 - تأثیر دما و دی اکسید کربن بر شکل‌های نیتروژن محلول در یک خاک آهکی (چکیده)
5930 - تأثیر کودهای مختلف نیتروژن بر نیتروژن آلی محلول (DON) و نیتروژن معدنی محلول (DIN) در دو خاک آلفی سول شمال ایران (چکیده)
5931 - بررسی پاسخ های فیزیولوژیکی و امکان پالایش گیاهی گیاه نی (Phragmites australis ) نسبت به آرسنیک درمنطقه آلوده چلپو- کاشمر (چکیده)
5932 - اهمیت هجا و ساختار آن به عنوان یک واحد زبانی در جریان فرایند تولید گفتار (چکیده)
5933 - مقایسه نگرش، گرایش و سطح مهارت دانشجویان تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی (چکیده)
5934 - معرفی تعدادی از بندپایان گیاهخوار عامل بالقوه کنترل بیولوژیک گیاه هرز خارلته arvense (L) Scop. Cirsium (چکیده)
5935 - آزمون مفروضات تئوری اقتضایی فیدلر در دانشکده ها و گروه های تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور (چکیده)
5936 - آنالیز الپتیکال فوریه کپسول شنوایی در سه گونه : ( persicus, libycus, crassu) مریونس (چکیده)
5937 - تنظیم دقیق اندزه‫ی پنجره رقابت در لایه MAC شبکه‫های حسگر بی‫سیم با استفاده از منطق فازی (چکیده)
5938 - یک الگوریتم ژنتیک چند هدفه سریع بدون بازدید مجدد پاسخ‫ها (چکیده)
5939 - زمان‌بندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر با در نظرگرفتن زمان بازگشت نتایج در سیستم‌های ناهمگن با استفاده از الگوریتم‌های تپه‌نوردی و شبیه‌سازی حرارتی (چکیده)
5940 - زمان‌بندی بار محاسباتی تقسیم‌پذیر با در نظرگرفتن زمان بازگشت نتایج در سیستم‌های ناهمگن با استفاده از الگوریتمPSO (چکیده)
5941 - بررسی اثر کنسانتره آب میوه بکرایی بر میزان گلوکز، لیپید و فعالیت آنزیم های ‏‎ALT‎‏ و ‏‎AST‎‏ سرم خون موش های صحرایی دیابتی (چکیده)
5942 - سازنده گرایی اجتماعی و یادگیری الکترونیکی (چکیده)
5943 - ذخیره توارثی منحصر به فرد گل محمدی در ایران (چکیده)
5944 - نقش بالنده سازی کارکنان در بهبود اعتماد متقابل آنان به مدیران (چکیده)
5945 - مطالعه نظری تابع دی الکتریک و گذارهای اپتیکی در نانو لوله کربنی زیگزاگ (10و0) (چکیده)
5946 - عوامل و ریشه های فساد اداری از دیدگاه اسلام (چکیده)
5947 - تاثیر دور آبیاری و بستر کشت بر عملکرد و برخی پارامترهای رشد کاهو (parris Iland) در کشت بدون خاک(کیسه‌ای) (چکیده)
5948 - ارزیابی عملکرد چند تابع انتقالی داخلی در برآورد منحنی نگهداشت رطوبتی (چکیده)
5949 - رواج گویش تاریخ بیهقی در جنوب خراسان (چکیده)
5950 - بررسی تاثیر درمان با تاموکسیفن و CMF بر وضعیت الکترولیتها و عناصر کمیاب سرم و بافت تومور در موش های صحرایی مبتلا به سرطان تجربی غدد پستانی (چکیده)
5951 - بررسی فعالیت مخصوص رودناز در پنج کرم پهن (چکیده)
5952 - تاریخ ادبی و بحران در استنباط معنای معاصر (چکیده)
5953 - تصویر رمانتیک مبانی نظری، ماهیت و کارکرد (چکیده)
5954 - مطالعه لغوی عوامل شخصیت در زبان فارسی (چکیده)
5955 - نمادگرایی در شعر عرفانی (چکیده)
5956 - نوآوری نیما در فرم درونی شعر فارسی (چکیده)
5957 - ویژگی های تصویر سوررئالیستی (چکیده)
5958 - بررسی اثر دما، فعالیت آبی و مدت نگه‌داری بر شدت رنگ، عطر و تلخی کلاله زعفران (چکیده)
5959 - فرمولاسیون نوشیدنی پرتقالی بر پایه دانه طالبی و ارزیابی ویژگی‌های آن در زمان نگه‌داری (چکیده)
5960 - بررسی اثر ضد میکروبی فیلم های خوراکی تهیه شده از ایزوله چروتئینی آب پنیر حاوی اسانس آویشن شیرازی بر باکتری های پاتوژن (چکیده)
5961 - ارزیابی کارایی مدل های رشد، نمو گیاهان زراعی در شرایط افزایش CO2 (چکیده)
5962 - تولید کامپوزیت پایه آلومینیوم با روش آسیابکاری مکانیکی و مطالعه خواص آن (چکیده)
5963 - تاثیر هشت هفته تمرین در آب بر تعادل ایستا و پویای مردان سالمند (چکیده)
5964 - تاثیر 6 هفته تمرینات کشتی و تمرینات آمادگی جسمانی دایره ای بر بیان ژن ABCA1 لنفوسیت کشتی گیران تمرین کرده (چکیده)
5965 - بررسی کنش های گفتار در سخنرانیهای روسای جمهور ایران و آمریکا شهریور 1385 سازمان ملل (چکیده)
5966 - بررسی و مقایسه تاثیر دو نوع پروتکل کاهش وزن بر مقادیر پروتئین وابسته به آگوتی )AGRP)پلاسمای کشتی گیران تمرین کرده (چکیده)
5967 - شیوه های بازنمایی کارگزاران اجتماعی در نشـریات دوره مشـروطه از منظر گفتمان شناسی انتقادی با عنایت به مؤلفه های گفتمان مدار جامعه شناختی- معنایی (چکیده)
5968 - تاثیر برنامه تمرین در آب بر قدرت عضلانی اندام تحتانی و توان راه رفتن مردان سالمند (چکیده)
5969 - بهبود و پایداری خواص آنتی باکتریالی در چرم با نانو ذرّات نقره توسط اصلاح سطح چرم با تابش تخلیه الکتریکی کرونا (چکیده)
5970 - تاثیر تمرین در آب و خشکی بر تعادل زنان سالمند (چکیده)
5971 - بررسی تاثیرات بسامد در ساختهای نحوی (چکیده)
5972 - تولید و بررسی اثر آنتی باکتریایی نانوکامپوزیت های مس پلیمر (پلی اتیلن خطی) (چکیده)
5973 - مقایسه آسیب های ورزشی بین دانشجویان دختر حرفه ای و غیر حرفه ای رشته دو و میدانی سراسر کشور (چکیده)
5974 - ارزیابی خاصیت ضد باکتریایی نانو کامپوزیت پلی پروپیلن حاوی دو نانو پودر دی اکسید تیتانیوم و اکسید روی (چکیده)
5975 - مقایسه تراکم استخوانی ستون فقرات کمری و استخوان ران دوچرخه سواران حرفه ای و افراد غیر ورزشکار (چکیده)
5976 - مطالعه مقایسه ای خصوصیات بافتی و هیستوشیمیایی مری در جوجه شتر مرغ (چکیده)
5977 - قدرت وعصمت پاپ ازدیدگاه مسیحیت (چکیده)
5978 - تعیین آستانه تغییرات برگشت ناپذیر در اکوسیستم های مرتعی (مطالعه موردی: علفزارهای منطقه تندوره، شمال خراسان) (چکیده)
5979 - ارائه فرایندهای واژگانی به کودکان دبستانی و بررسی چگونگی تأثیر آن در درک مفاهیم آموزشی (چکیده)
5980 - بررسی تاثیر هویت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه هتل پنج ستاره پارس) (چکیده)
5981 - تعیین مدل حالت و گذار و آستانه در علفزارهای نیمه خشک با استفاده از شاخص های سلامت مرتع (مطالعه موردی: منطقه تندوره، شمال خراسان). (چکیده)
5982 - آزاد سازی تجاری و اثر پذیری بخش کشاورزی ایران از تکانه های اقتصادی (چکیده)
5983 - تشخیص تقلب در پودر ماهی با استفاده از توالی های ژنی 12SrRNA و 16SrRNA از DNA میتوکندری (چکیده)
5984 - بررسی تاریخی ساختار جملات منفی و چگونگی نشان دادن آن (چکیده)
5985 - بررسی انباشت کروم در قارچ خوراکی آگاریکوس بیسپوروس وارتباط آن با جذب سدیم و پتاسیم در محیط های کشت آزمایشگاهی (چکیده)
5986 - تولید خاک پوششی با استفاده از ورمی کمپوست برای پرورش قارچ خوراکی دکمه ای سفید (چکیده)
5987 - نقش قارچ های ایجاد کننده پوسیدگی سفید در تجزیه مواد آروماتیک (چکیده)
5988 - بررسی وضعیت آلودگی و تغییرات جمعیتی کنه های ایکسودیده در پارک ملی تندوره اسنان خراسان رضوی (چکیده)
5989 - مقایسه بین Xanthoparmelia psoromifera و Xanthoria elegans روی سنگ های موجود در ناحیه جنوب مشهد (چکیده)
5990 - بررسی بستر های رویش دو گونه گلسنگی Toninia rosulata و Psora dicipiens در شمال غرب مشهد (چکیده)
5991 - نقد و بررسی منابع موجود در زمینه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان (چکیده)
5992 - بررسی ساخت مبتدایی در توالی سازه‌های فارسی به منظور برجسته‌سازی (چکیده)
5993 - بررسی تنوع ژنتیکی بو قلمون با استفاده از نشانگرهای RAPD (چکیده)
5994 - تاثیر جهت های مختلف نمونه برداری بر دقت نقشه علفهای هرز (چکیده)
5995 - کاهش دامنه ارتعاشات ابزار بورینگ با استفاده از جاذب ارتعاشات (چکیده)
5996 - تمثیل به مثابه‌ی راهی برای انتقال مفاهیم ذهنی (چکیده)
5997 - جداسازی روتاویروس گاوی گروه A از یک گوساله مبتلا به اسهال در تیره سلولی کلیه میمون (MA104 (چکیده)
5998 - راویان شعر پارسی (چکیده)
5999 - مقایسه دیدگاه مدیران ومردم درباره الگوهای جلب مشارکت مردمی درشبکه آبیاری پایاب سد ، مورد: سدبیدواز اسفراین درخراسا ن رضوی (چکیده)
6000 - کیفیت زندگی شهروندان و رابطه آن با سرمایه اجتماعی در شهر مشهد (چکیده)
6001 - تعیین مقدار مناسب و نحوه تقسیط ازت بر عملکرد سیب زمینی رقم آگریا در قوچان (چکیده)
6002 - بررسی ممیزهای عدد در زبان فارسی (چکیده)
6003 - بررسی معانی بافتی آب در شعر حافظ (چکیده)
6004 - اثر شش هفته تمرینات کشتی و تمرین دایره ای مبتنی بر فنون کشتی ، بر گرلین پلاسما و برخی هورمونهای تنظیم کننده قند خون در کشتی گیران تمرین کرده خراسانی (چکیده)
6005 - توحید در عرفان اسلامی (چکیده)
6006 - نقش سرمایه انسانی در تولید صنایع استان خراسان شمالی ( با تاکید بر صنایع رنگ ) (چکیده)
6007 - تحلیل مزیتهای رتبه ای صنایع استانهای خراسان (چکیده)
6008 - بررسی میزان تعدی پذیری افعالی در زبان فارسی (چکیده)
6009 - بررسی وضع موجود و ارزیابی چالش ها و موانع فراروی انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
6010 - اثر تمرین یوگا بر مؤلفه های خود توصیفی بدنی دانشجویان دختر (چکیده)
6011 - بررسی اعتبار و تعمیم تئوری اقتضایی فیدلر در دانشکده‌هاو گروه های تربیت بدنی دانشگاه های سراسر کشور (چکیده)
6012 - بررسی خودپنداره ورزشی و خودکارآمدی تمرینی کشتی گیران نخبه حاضر در اردوی تیم ملی بازی های آسیایی قطر و ارتباط بین آن ها (چکیده)
6013 - احساس شهروندی درمراکزاستانهای ایران (چکیده)
6014 - حره، واقعه (چکیده)
6015 - تاثیر ارزیابی عملکرد بالنده ساز بر عملکرد کاری (چکیده)
6016 - بازاریابی سبز راهی بسوی رقابت پایدار (چکیده)
6017 - مقابله با بازارهای خاکستری (چکیده)
6018 - آب وجلوه های آن در ادب عربی تا عصر عباسی (چکیده)
6019 - جایگاه مسأله فرنگ در روایت مورخان دوران قاجار:بررسی برخی از گزارش های تاریخی (چکیده)
6020 - نقش فن آوری اطلاعات در کار آفرینی و اشتغال زایی فارع التحصیلان دانشگاهی (چکیده)
6021 - بررسی واژه هایی از گویش تاتی شمال خراسان در آثار مولانا (چکیده)
6022 - سبک خراسانی (چکیده)
6023 - بررسی تاثیراستراتژی تمایز پورتر برعملکرد سازمانی از طریق بسته بندی کالاها در شرکت های مواد غذایی آستان قدس رضوی (چکیده)
6024 - بررسی اثر روشهای مختلف خشک کردن بر خصوصیات ظاهری و میزان اسانس پنج گونه بومادران Achillea (چکیده)
6025 - شناسایی گونه های مختلف سالمونلا در مرکز اصلاح وپرورش مرغ بومی (چکیده)
6026 - تحلیلی بر طبیعت گردی با نگاه به توسعه پایدار (مطالعه موردی؛ بهشت گمشده استان فارس) (چکیده)
6027 - بررسی و مقایسه هوش عاطفی مدیران اجرایی و آموزشی تربیت بدنی خراسان رضوی (چکیده)
6028 - آمار در علوم زیستی و کشاورزی (چکیده)
6029 - بررسی برخی از روش های شکستن خواب در بذر بیست گونه علف هرز (چکیده)
6030 - تأثیر میکوریزا و ریزوباکتری‌های تحریک‌کننده رشد گیاه بر برخی ویژگی‌های رشدی ذرت در نظام‌های زراعی رایج و اکولوژیک (چکیده)
6031 - مطالعه برخی ویژگی‌های رشدی و کیفی گیاه دارویی کدو تخم‌پوست‌کاغذیpepo L.) (Cucurbitaدر واکنش به کود دامی و استفاده از قیم (چکیده)
6032 - اثر کاربرد کودهای زیستی بر برخی ویژگی‌های اگرواکولوژیکی ذرت در نظام‌های زراعی رایج و اکولوژیک (چکیده)
6033 - اثر سطوح مختلف کود دامی بر ویژگی‌های رشدی و اسانس بابونه Matricaria chamomilla L (چکیده)
6034 - تأثیر کمپوست زباله شهری و برخی کودهای بیولوژیک بر عملکرد، اجزای عملکرد بذر و شاخص برداشت گیاه دارویی ریحان(Ocimum basilicum). (چکیده)
6035 - تأثیر برخی کودهای بیولوژیک و کمپوست زباله شهری بر عملکرد بخش رویشی و اسانس گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum (چکیده)
6036 - بررسی امکان جذب فلزات‌سنگین موجود در فاضلاب صنعتی توسط شن، خاک و ماده‌‌آلی (چکیده)
6037 - تأثیر کود های آلی بر عملکرد، اجزای عملکرد بذر و شاخص برداشت گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum) (چکیده)
6038 - بررسی تاثیر اندازه ی گام بر روی تلفات یک کسکید از پره های توربین و مقایسه ی آن با معیار تجربی سویفل (چکیده)
6039 - جیلی عبدالکریم (چکیده)
6040 - بررسی شکست خواب بذور علف هرز جغجغک (Prosopis farcta) توسط تیمارهای اسیدی و بازی (چکیده)
6041 - تاویل از نظر عرفانی (چکیده)
6042 - کاربرد مدل MS-SWOT در تحلیل مدیریت گردشگری مطالعه موردی کلان شهر مشهد (چکیده)
6043 - بررسی گردشگری در کلان شهرهای مذهبی (چکیده)
6044 - حقوق اهل بیت علیهم السلام ووظایف مردمنسبت به امامان از منظر امام رضا علیه السلام (چکیده)
6045 - بررسی نمود زبانی تابو در ترجمه به فارسی و پیامد های آن (چکیده)
6046 - گزاره‌های تأویل پذیری در غزل حافظ (چکیده)
6047 - نقش ارزش‌های فراملی در توفیق شاهنامه (چکیده)
6048 - کارکرد عاطفه در داستان سیاوش (چکیده)
6049 - تصویرگونگی در آرایش سازه های درون گروه های زبان فارسی (چکیده)
6050 - کاربرد واژه آب در اسم‌های مرکب و اعلام فارسی (چکیده)
6051 - ارزیابی معاینات درمانگاهی در تشخیص تفریقی لنگش اسب ناشی از دستگاه ناویکولار و یا سایر قسمت های کف دستی و پاشنه سم (چکیده)
6052 - ایزد بانوان آب زیر سطور اساطیر یونان و روم (چکیده)
6053 - Conjunctival Spindle Cell Sarcoma در چشم گربه (اولین گزارش کلینیکی) (چکیده)
6054 - نتایج حاصل از بی حسی موضعی جهت تشخیص جراحات قسمت های انتهایی اندام های حرکتی قدامی در اسب (چکیده)
6055 - آسیب شناسی دروس حقوقی دوره کارشناسی علوم سیاسی (کاربست رویکرد عملگرا در بازنگری محتوا ، منابع ، شیوه های آموزش ) (چکیده)
6056 - تعیین منابع اعتماد به نفس ورزشی والیبالیستهای جوان شرکت کننده در مسابقات قهرمان کشوری سال 1388 و رابطه آن با سابقه ورزشی (چکیده)
6057 - استفاده از تکنیک تصویربرداری سی تی اسکن سه بعدی در تشخیص مننگوسل در بره (چکیده)
6058 - بررسی درجه بلوغ الکترونیک و رابطه آن با سطوح خدمات الکترونیک (چکیده)
6059 - آسیب های ورزشی و اقدامات بعد از آن در میان دختران دانشجوی والیبالیست (چکیده)
6060 - بررسی تاثیر عناصر آمیخته بازاریابی بر موفقیت در جذب مخاطبین ورزشی بر اساس مدل اسپرت (چکیده)
6061 - ارتباط ابعاد شادکامی و کیفیت ورزش کردن دانش آموزان پسر دبیرستانی (چکیده)
6062 - بررسی اثر گیاهان پوششی بر کنترل علف های هرز کرچک (Ricinus communis L.) (چکیده)
6063 - تأثیر یک برنامه تمرینی هوازی 12 هفته ای بر عوامل خطرزای قلبی عروقی ,تغییرات هورمونی و متابولیکی زنان چاق مبتلا به بیماری سندرم تخمدان پلی کیستیک (چکیده)
6064 - ریچارد رورتی و عقلانیت مبتنی بر همبستگی (چکیده)
6065 - تاثیر تمرین هوازی و رژیم غذایی بر فشار خون و رنین- آلدسترون زنان چاق مبتلا به پُرفشارخونی (چکیده)
6066 - بررسی تاثیر پرایمینگ بذور با سالیسیلیک اسید و تنش خشکی بر جوانه زنی بذور سیاهدانه (چکیده)
6067 - تاثیر تصویرسازی شناختی و انگیزشی بر اجرای مهارت پرتاب آزاد بسکتبال (چکیده)
6068 - بررسی تاثیر پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید درشرایط تنش شوری بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه رازیانه (Foeniculum vulgare Mill) (چکیده)
6069 - اثر کودهای بیولوژیکی و ورمی کمپوست بر خصوصیات کمی گیاه دارویی مرزه (Satureia hortensis (چکیده)
6070 - بررسی تاثیر پرایمینگ بذور با سالسیلیک اسید و تنش شوری بر جوانه زنی گیاه دارویی گاوزبان اروپایی (Borago officinalis) (چکیده)
6071 - بررسی اثر هیومیک اسید و سطوح مختلف شوری بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه دو رقم گندم(چمران و آذر) (چکیده)
6072 - بررسی تاثیر تنش خشکی بر برخی شاخص های مورفولوژیکی دو گیاه دارویی ریحان و شنبلیله در شرایط گلخانه (چکیده)
6073 - اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه دو گیاه دارویی زوفا و مارگریت (چکیده)
6074 - بررسی تاثیر تنش خشکی بر برخی شاخص های مورفولوژیکی سه گیاه دارویی خار مریم، همیشه بهار و سیاهدانه درشرایط گلخانه (چکیده)
6075 - اثر مقادیر نیتروژن مصرفی در گیاه پایه مادری به همراه اعمال تنش خشکی و تلقیح باکتریایی بذر بر شاخص های جوانه زنی گندم رقم سایونز (چکیده)
6076 - مطالعه نحوه مدیریت تغذیه ای گیاه مادری و نیز کاربرد کودهای زیستی جهت افزایش مقاومت به شوری گندم رقم سایونز در مرحله جوانه زنی (چکیده)
6077 - تاثیر تنش خشکی بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی سه گیاه دارویی شوید، گشنیز و رتزیانه در شرایط گلخانه (چکیده)
6078 - بررسی پیش تیمار بذر توسط سالیسیلیک اسید در شرایط تنش شوری بر جوانه زنی و خصوصیات رشد گیاهچه مریم گلی کبیر(Salvia sclarea) (چکیده)
6079 - بررسی منشاء و عوامل موثر در آلودگی آبهای سطحی و زیر سطحی مسیر کشف رود (چکیده)
6080 - ارزیابی پتانسیل تغذیه مصنوعی کال مشهد ریزه (چکیده)
6081 - بررسی تاثیر افت سطح آبهای زیرزمینی بر کیفیت آن (چکیده)
6082 - بررسی تاثیر برداشت بی رویه بر کمیت و کیفیت آبخوان سبزوار (چکیده)
6083 - رفتار نگاری تنش های ایجاد شده در بدنه سد تبارک در دوران اولین آبگیری (چکیده)
6084 - بررسی کیفیت سنگ تونل انحراف آب سد بالارود (چکیده)
6085 - امکان پذیری پیدایش مفهومی مشترک برای همزیستی اخلاقی در روابط بین الملل (چکیده)
6086 - تاثیر روش های مختلف برآورد خطا و فراوانی کاهش یافته بازخورد افزوده بر قابلیت کشف خطا ، عملکرد و یادگیری یک تکلیف حرکتی پیچیده (چکیده)
6087 - بررسی رابطه بین سابقه پیچ خوردگی مچ پا و نقص های عملکردی - در ورزشکاران (چکیده)
6088 - بررسی عملکرد حرکتی بیماران پارکینسون، پس از یک دوره تمرینات حرکت درمانی (چکیده)
6089 - بررسی وضعیت بازاریابی ورزشی از طریق اینترنت در ایران با تاکید بر عناصر 4p (چکیده)
6090 - بررسی نقص های فانکشنال در ورزشکاران دارای سابقه اسپرین مچ پا (چکیده)
6091 - مقایسه شیوع آسیب در پسران رزمی کار غیر حرفه ای (کاراته، جودو، تکواندو) (چکیده)
6092 - بازتوانی سندرم درد کشککی رانی (چکیده)
6093 - رابطه دانش مدیریت مدیران با اثربخشی و سلامت سازمانی مدارس متوسطه شهر مشهد (چکیده)
6094 - بررسی و مقایسه روشهای مختلف شبیه سازی سیستمهای کنترل شبکه (چکیده)
6095 - سنتز نانو ذرات اکسیدمس به روش سل-ژل کمپلکس-پلیمری و بررسی خواص ساختاری آن (چکیده)
6096 - کنشهای متقابل بین درمنه کوهی ( Artemisia aucheri Bois) بروموس (Bromus tectorum L) مطالعه موردی مراتع استپی نصرآباد استان یزد (چکیده)
6097 - ارزیابی ساختمان های مختلف بلوک گچی برای تعیین رطوبت خاک (چکیده)
6098 - بررسی میزان تاثیر اینترنت برآمیخته بازاریابی ورزشی در ایران (چکیده)
6099 - بررسی یک دوره حرکت درمانی با تاکید بر تمرینات کششی و نرمشی بر تعادل بیماران پارکینسون (چکیده)
6100 - مقایسه تاثیر دو نوع فعالیت هوازی یک جلسه ای بر میزان تغییرات LDL،HDL و چربی تحت جلدی (چکیده)
6101 - بررسی ارتباط بین ناهنجاری های ستون فقرات وبا شاخص های نارسایی حرکتی در کودکان دیسپرکسیا (چکیده)
6102 - بررسی اثر ماکروسکوپیک عصاره هیدروالکلی شاه بلوط هندی شیرین بر التیام زخم موش سوری (چکیده)
6103 - گزارش انجام عمل Perineal urethrostomy در گربه متعاقب جراحت ناحیه ی پرینه و پوشش پنیس توسط بافت های ترمیمی (چکیده)
6104 - ارزیابی گذشته نگر روش پاکتی در برطرف کردن ضایعه ی چشم گیلاسی در سگ (چکیده)
6105 - ارزیابی هیستوپتاتولوژی اثرات پیوند سلول های بنیادی مزانشیمی خودی در التیام تاندونیت تجربی تاندون خم کننده ی سطحی بندهای انگشت در اسب (چکیده)
6106 - برآورد حدود آتربرگ رس های مورد استفاده در هسته رسی سدها بااستفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
6107 - تغییرات هورمونی و رفتار روزنه ژنوتیپ های نخود (Cicer arietinum L.) (چکیده)
6108 - ارزش برند وتصویر شرکت باتوجه به ارزش مشتری (چکیده)
6109 - پهنه بندی تغییرات نفوذپذیری در ساختگاه سد خواجه یار با توجه به نقش پارامترهای زمین شناسی مهندسی در محیط Rockwork 2006 (چکیده)
6110 - تحلیل عددی جریان و انتقال حرارت نانوسیال درون لوله با انحنائ 90 (چکیده)
6111 - بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر توزیع تنش صفحه غیرهمسانگرد حاوی بریدگی مرکزی و تحت کشش (چکیده)
6112 - روش تحلیلی تعیین تغییر شکل و توزیع حرارت در ورق فلزی در شکل دهی با لیزر (چکیده)
6113 - بررسی زاویه خمکاری و توزیع حرارت درشکل دهی با لیزرِ ورقهای چند لایه (چکیده)
6114 - بررسی اثر خواص موثر بر زاویه خمکاری و توزیع حرارت درشکل دهی با اشعه لیزرِ (چکیده)
6115 - ایلاف قریش و تأثیر آن بر حیات اقتصادی و اجتماعی مکه در روزگاران پیش از اسلام (چکیده)
6116 - فقدان سنت نقد در پژوهش علوم سیاسی در ایران (چکیده)
6117 - امام سجاد (ع) فرهنگ ساز عاشورا (چکیده)
6118 - بررسی و مقایسه کیفیت علوفه گونه های سیاه تاغ و زردتاغ ( مطالعه موردی: منطقه فگزی اصفهان) (چکیده)
6119 - بررسی تاثیر کود های بیولوژیک و آلی بر عملکرد دانه و میزان اسانس گیاه رازیانه (چکیده)
6120 - مقایسه شیرابه کمپوست زباله شهری وورمی کمپوست در محلول پاشی وتغذیه ریشه ای بر خصوصیات تغذیه ای لوبیا چیتی (چکیده)
6121 - خود-کاری و خود کاری انگیزشی در سلامت و آسیب شناسی روانی (چکیده)
6122 - اثر شیرابه زباله شهری بر خصوصیات رشدی وجذب عناصر مغذی کم مقدار گیاه فلفل (چکیده)
6123 - ارزیابی شاخص های تحمل به شوری حاصل از نسبت های کلر به سولفات و کود نیتروژن در جو رقم نصرت (چکیده)
6124 - روشی جدید برای ردیابی ترک در محور های دوار به کمک تغییرات شکل مد (چکیده)
6125 - نگاهی تطبیقی به دلالت الفاظ در منطق ,اصول و بلاغت (چکیده)
6126 - تاثیر تمرین بسیار زیاد یک مهارت بر بازنمایی های حافظه (چکیده)
6127 - الگوی تاثیرگذاری ترویج کشاورزی بر گرایش کشاورزان به بیمه محصولات کشاورزی (چکیده)
6128 - ارزیابی همسویی کارکرد مهندسین ناظر با کشاورزی پایدار و افزایش تولید گندم در استان خراسان رضوی (چکیده)
6129 - ارزیابی اقتصادی آموزش های فنی- حرفه ای ارائه شده از سوی پروژه بین‎‎المللی ترسیب کربن در میان روستاییان (چکیده)
6130 - بررسی نقش و عملکرد ترویج کشاورزی بر مدیریت منابع آبی، مطالعه موردی گندم‎کاران دشت مشهد (چکیده)
6131 - تعیین الگوی کشت بهینه همسو با مدیریت منابع آب دشت مشهد- چناران (چکیده)
6132 - خواص نوری-مغناطیسی و ضرایب اپتیکی لایه های نازک منگنز-کبالت (چکیده)
6133 - تحلیل و ارزیابی متغیرها و شاخص های قدرت نظامی (چکیده)
6134 - بررسی نقش حفاظت کنندگی برگ گیاه بادرنجبویه بر اختلالات یادگیری ناشی از استات سرب در دوران قبل و بعد از تولد در رت (چکیده)
6135 - تخمین تأثیر شبکه در سیستمهای کنترلی و کاهش اثرات شبکه با استفاده از روش مدیریت ارسال اطلاعات (چکیده)
6136 - کنترل سطح درام و فشار دیفرنس واحد اشکودای نیروگاه مشهد (چکیده)
6137 - تاثیر کمپوست زباله شهری و گوگرد بر عملکرد چغندر قند و خصوصیات شیمیایی خاک (چکیده)
6138 - استفاده از روش سنجش از دور با دستگاه لایدار هوایی در تخمین میزان تعرق پوشش گیاهی و شاخص سطح برگ (چکیده)
6139 - پربسامدترین روابط مفهومی میان واژگان (چکیده)
6140 - نواندیشی دینی: ضرورت ها و چالشها(بازخوانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) (چکیده)
6141 - زعفران مفید یا سمی؟ (چکیده)
6142 - نقش پتاسیم در حاشیه سوختگی برگ ارقام پسته (چکیده)
6143 - تاثیر مقادیر کود فسفر بر میزان جذب کبالت توسط شنبلیله (چکیده)
6144 - ارزیابی سمیت کمپوست زباله شهری تولیدی درفصول مختلف بر جوانه زنی ورشد گیاه . Lepidium sativm L (چکیده)
6145 - مدل سازی و بهینه سازی پارامترهای ماشین کاری وایرکات فولاد سردکار 2601 با استفاده از الگوریتم جستجوگر ممنوعه (چکیده)
6146 - اثر اسانس آویشن شیرازی، pH ، دما و زمان نگهداری بر احتمال رشد کلستریدیوم بوتولینم تایپ A در محیط BHI. (چکیده)
6147 - رنگها و نمادهای دوره میانه از خلال سطور بجا مانده از این دوره (چکیده)
6148 - عوامل موثر بر امنیت مرزی با تاکید بر مرزهای خراسان و افغانستان (چکیده)
6149 - کاربرد شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم تبرید تدریجی در پیش بینی و بهینه سازی فرآیند پوشش زدایی فلزات با روش واترجت (چکیده)
6150 - بررسی اثرات تنش شوری بر جوانه زنی چهار توده بومی کوشیا (چکیده)
6151 - روش های مدل سازی ریاضی درمان حرارتی سرطان (چکیده)
6152 - ارزیابی درجه حرارتهای حداقل،بهینه و حداکثر جوانه زنی کرامب (چکیده)
6153 - بررسی تجربی و نظری افت فشار در تبادلگر های گرمایی لو له‌ای در سیستمهای تهویه مطبوع (چکیده)
6154 - ارزیابی ژنوتیپ‌های نخود درکشت پاییزه در شرایط ‌آبیاری تکمیلی در منطقه مشهد: 2- اجزای عملکرد و عملکرد (چکیده)
6155 - ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام کلزا (Brassica napus L) پس از خو سرمایی در شرایط کنترل شده (چکیده)
6156 - طراحی مدل سنجش قدرت کشورها (چکیده)
6157 - برنامه ریزی همزمان انرژی و ذخیره کنترل فرکانس اولیه با لحاظ کردن قابلیتهای فنی واحدهای نیروگاهی پیشرفته (چکیده)
6158 - فراهمی فسفر در یک خاک غنی شده با پودر استخوان (چکیده)
6159 - برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال تحت شرایط بازار برق با در نظر گرفتن هزینه برقراری امنیت (چکیده)
6160 - مقایسه اثر یادگیری مشارکتی خود انتخابی و معلم انتخابی و انفرادی بر اکتساب و یادگیری یک تکلیف هماهنگی چشم و دست (چکیده)
6161 - مقایسه تبحر حرکتی دانش آموزان پسر و دختر مدارس ابتدایی شهرستان نهاوند (چکیده)
6162 - بررسی نقص های کارکردی - عملکردی در ورزشکاران دارای سابقه پیچیدگی مچ پا (چکیده)
6163 - بررسی تاثیر 10 هفته حرکت درمانی منتخب بر الگوی راه رفتن بیماران پارکینسون (چکیده)
6164 - کارگاه مساله یابی و پروپوزال نویسی, طراحی و برگرگزاری (چکیده)
6165 - فقه منظوم شیعی در دو قرن اخیر (چکیده)
6166 - شاخه زایی چندگانه مستقیم پنج رقم نخود (Cicer arietinum L.) در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
6167 - بررسی دینامیکی مجموعه چرخ و ریل در محل اتصال ریل ها و شناسایی پارامترهای مهم طراحی صفحات عایق اتصال دهنده (چکیده)
6168 - معیار کیفی سنجش اعتبار مدل های انتقال حرارت زیستی تعادلی در برابر مدل ها غیر تعادلی برای منبع حرارتی نوسانی (چکیده)
6169 - مشکلات یادگیری افعال حرکتی در زبان روسی برای زبان آموزان فارسی زبان (چکیده)
6170 - بررسی کاربرد روش غیر مخرب جریان گردابی در جدا سازی صد در صد قطعات با ساختار میکروسکوپی نامناسب در عملیات حرارتی قطعات خودرو (چکیده)
6171 - معیار کیفی سنجش اعتبار مدل های انتقال حرارت زیستی تعادلی در برابر مدل ها غیر تعادلی برای منبع حرارتی نوسانی (چکیده)
6172 - بررسی تغییرات تنوع و زیست توده علفهای هرز درکشت و مخلوط ارزن و لوبیا (چکیده)
6173 - بررسی اثر انتقال حرارت تشعشعی بر نرخ گرم شدن یک قطره سوخت (چکیده)
6174 - اثر عمق قرارگیری بذرو ارتفاع غرقاب بر سبزشدن و رشد گیاهچه echinochoa (چکیده)
6175 - بهینه سازی شرایط کشت به منظور ساقه زایی گیاه عدس در شرایط این ویترو (چکیده)
6176 - بررسی اثر افزایش غلظت co2 بر رقابت اندام هواییو ریشه علفهای هرز سلمه در مقابل چند گونه گیاه زراعی درشرایط گلخانه (چکیده)
6177 - بررسی تاثیر کاربرد خارجی گلایسین بتائین بر تحمل به سرما و یخ زدگی نخود در شرایط کنترل شده (چکیده)
6178 - ریزازدیادی گیاهان در محیط کشت مایع با استفاده از بیوراکتورها (چکیده)
6179 - شبیه سازی عددی امواج غبار-صوتی در محیط پلاسمای غبارآلود شامل یونهای غیرگرمائی و ذرات غبار باردار منفی (چکیده)
6180 - آنالیز رسوبات جزر و مدی کوارتزیت راسی در شرق زرند کرمان (چکیده)
6181 - بهینه سازی شرایط کشت بمنظور ساقه زایی گیاه عدس در شرایط این ویترو (چکیده)
6182 - بررسی مساله حرمت لهو به عنوان قاعدهای فقهی (چکیده)
6183 - تحلیل سیگنالهای ارتعاشی به کمک تبدیل فوریه زمان کوتاه شبکه عصبی و استنتاج فازی برای شناسایی نوع و شدت اسیب در بلبرینگ (چکیده)
6184 - بهینه سازی هندسه گرده جوش در لوله های انتقال گاز با استفاده از الگوریتمهای هوشمند- مطالعه موردی شرکت گاز استان خراسان رضوی (چکیده)
6185 - تاریخچه رسوب گذاری سازندگچساران ( پوش سنگ مخزن آسماری) در میدان نفتی آب تیمور (چکیده)
6186 - هیات مدیره های یاد گیرنده و یاد دهنده (چکیده)
6187 - بررسی استحاله فازی گرافیت زایی در فولاد هایپریوتکتوئید تجاری CK100 (چکیده)
6188 - تحلیل کانون قدرت در سازمانهای امروزی:نوع شناسی هیات مدیره ها از منظر قدرتمندی (چکیده)
6189 - سهولت و مدارا در اندیشه و سیره امام موسی صدر (چکیده)
6190 - فقه مصلحت میان افراط و تفریط (چکیده)
6191 - بررسی تاثیر بستر و تراکم کشت بر برخی صفات رویشی عملکرد ریشه و اسانس گیاه دارویی سنبل الطیب (Valerina officinallis L.) در سیستم کشت هیدرو پونیک فضای باز (چکیده)
6192 - پژوهشی درباره آیات متشابه لفظی قرآن کریم (چکیده)
6193 - کنترل همزمان نیروی فرآیندو موقعیت ابزار در فرآیند اسپینینگ (چکیده)
6194 - مدلسازی نیرویی فرآیند فرزکاری رزوه (چکیده)
6195 - اثر آب مغناطیسی بر روی برخی از خواص مکانیکی بتن معمولی و بتن با مقاومت بالا (چکیده)
6196 - اثر آب مغناطیسی بر روی برخی از خواص بتن تازه سخت شده (چکیده)
6197 - بررسی تطبیقی مبانی خاص روشهای تفسیر قرآن وانگاره های هرمنوتیست های کلاسیک (چکیده)
6198 - مقایسه کارایی سرمایه گذاری در بخش های خصوصی و دولتی در ایران رویکردی برای خصوصی سازی (چکیده)
6199 - طراحی و پیاده سازی واحد کنترل دیجیتال دستگاه تست خستگی کششی- فشاری (چکیده)
6200 - بررسی روابط قبل از ازدواج در رضایتمندی جنسی پس از ازدواج متاهلین (چکیده)
6201 - اثر روشهای مدیریت تلفیقی بر تراکم و تنوع علفهای هرز (چکیده)
6202 - بررسی اثر مدیریت اکولوژیک علفهای هرز در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز (چکیده)
6203 - سمیت تنفسی اسانس زیره سیاه Bunium persicum Boiss. (Umbelliferae) و هل Elletaria cardamomum Maton. (Zingiberaceae) روی حشرات کامل شپشه آرد Tribolium castaneum (Herbst.) (Coleoptera: Tenebrionidae) (چکیده)
6204 - ترکیب های فعلی زبان روسی و نحوه بیان آن ها در زبان فارسی (چکیده)
6205 - کلونینگ ژن F ویروس بیماری نیوکاسل در باکتری Escherichia.Coli (چکیده)
6206 - بررسی نظریه مثلثی عشق استرنبرگ در میزان رضامندی جنسی زنان دانشجو (چکیده)
6207 - بررسی رابطه سطح تحصیلات با میزان رضامندی جنسی در زنان و مردان (چکیده)
6208 - بررسی اثربخشی طرح تایم (غنی سازی ازدواج) بر رضایت زناشویی، شخصیتی و رضامندی جنسی زوج های دانشجو (چکیده)
6209 - نقش توانایی تعبیر خواب در به صدارت رسیدن یوسف و بزرگمهر (چکیده)
6210 - بررسی اثربخشی تغذیه از دیدگاه طب سنتی بررضامندی زناشویی (چکیده)
6211 - آفرینش از آب در آثار ادب عرفانی فارسی (چکیده)
6212 - همانندسازی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه؛ هتل پنج ستاره پارس) (چکیده)
6213 - هبوط در ادبیات عرفانی فارسی (چکیده)
6214 - بررسی شکل دهی معکوس شونده صفحات نازک با در نظر گرفتن پدیده باشینگر (چکیده)
6215 - اثر پروبیوتیک ساکارومایسس سرویسیه سی ان سی ام آی -1079 بر پارامترهای خونشناختی، رشد وسلامت گوساله های هلشتاین نوزاد (چکیده)
6216 - مدلسازی تغییر شکل لوله بر اساس پارامترهای بارگذاری در فرایند هیدروفرمینگ (چکیده)
6217 - بهینه سازی پارامترهای بارگذاری فرآیند هیدروفرمینگ اتصالات T شکل با روش الگوریتم تبرید تدریجی (چکیده)
6218 - یافتن مسیرهای بارگذاری بهینه در فرآیند هیدروفرمینگ لوله های T شکل (چکیده)
6219 - شخصیت شناسی شغاد در شاهنامه (چکیده)
6220 - بررسی پتانسیل استفاده از ضایعات سبزیجات میادین تره بار برای تولید ورمی کمپوست (چکیده)
6221 - اثر دو نوع خاکپوش چیپس چوب و کمپوست زباله شهری بر درجه حرارت و رطوبت خاک ، رشد علف هرز و صفات رشدی گل جعفری Tagets patula (چکیده)
6222 - روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن (چکیده)
6223 - سلیمان (چکیده)
6224 - چگونگی امکان استفاده از انار در فضاهای سبز مناطق کویری (چکیده)
6225 - انار کویر, یک درختچه با کاربردهای فراوان (چکیده)
6226 - سنتز نانوذرات اکسیدمس به روش سل-ژل کمپلکس-پلیمری و بررسی ساختاری و خواص اپتیکی آن (چکیده)
6227 - موقعیت انار در ایران (چکیده)
6228 - مفهوم پدیده انقلاب و روند ابعاد تحول (چکیده)
6229 - بررسی مساله اعتیاد به مواد مخدر در شهر مشهد (چکیده)
6230 - شاعر دربار زندیه مدفون در خراسان (چکیده)
6231 - فاشیسم ایتالیائی وناسیونال سوسیالیسم المانی (چکیده)
6232 - ابوسعید سجزی مهندس ایرانی (چکیده)
6233 - بررسی اوضاع شیاسی وتاریخی شبه قاره هند در دوره زندگی امیرحسن سجزی (چکیده)
6234 - نقش روزنامه نگاران اصفهانی در شکل گیری انقلاب مشروطه (چکیده)
6235 - قزوین کانون مبارزه با شورشگران غلجزایی (چکیده)
6236 - به دست آوردن پاسخی صریح برای چروکیدگی لبه صفحات گرد به کمک ورق گیر در طی فرآیند کشش عمیق با استفاده از تئوری تغییر شکل کوچک (چکیده)
6237 - یک لایه امنیتی برای کاربردهای مبتنی بر وب (چکیده)
6238 - یک لایه امنیتی برای وب سرویس ها (چکیده)
6239 - سیستم تشخیص نفوذ مبتنی بر شبکه اجتماعی(SNIDS) (چکیده)
6240 - تحلیل انتقادی زندگینامه های مولوی (چکیده)
6241 - شبیه سازی و تحلیل فرآیند آهنگری داغ دنده قفل کن بالابرهای صنعتی (چکیده)
6242 - سیرالعباد در گستره ادبیات تطبیقی (چکیده)
6243 - شکل‌گیری رئالیسم ایرانی (چکیده)
6244 - مکانیزم ابزارگیر جدید با قابلیت کنترل زاویه براده (چکیده)
6245 - بررسی تنوع توده های وحشی و زراعی زرشک استان های خراسان با استفاده از نشانگر های مورفولوژیکی و ارزیابی کارآیی آن در مطالعات سیستماتیک (چکیده)
6246 - بررسی کاربست تحقیقات آموزشی از دیدگاه کارشناسان مناطق آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران (چکیده)
6247 - بررسی استانداردهای حرفه ای روسای دانشگاه ها به منظور ارایه چهارچوب مناسب برای ارتقای کیفی مدیریت آموزش عالی (چکیده)
6248 - کنترل تطبیق پذیر یک سیستم تهویه مطبوع با استفاده از یک کنترلر فازی دولایه (چکیده)
6249 - بررسی تحلیلی چروکیدگی لبه پلاستیک صفحات گرد با استفاده از تئوری تغییر شکل کوچک در فرآیند کشش عمیق (چکیده)
6250 - شبیه سازی اثرات کشش ورق و مدل های سخت شوندگی بر روی پدیده برگشت پذیری در فرآیند خمشی- کششی L شکل (چکیده)
6251 - مخاطرات اقتصادی – اجتماعی و زیست محیطی کاربرد آفت کش ها (چکیده)
6252 - ضرورت اصلاح الگوی مصرف آفت کش ها در استان خراسان رضوی (چکیده)
6253 - طنز و طعنه در تاریخ بیهقی (چکیده)
6254 - شیوع استوماتیت فیزیکی متعاقب نفوذ داسه های گیاه هوردئوم میوریوم (جوموشه)به داخل مخاط دهان اسبها در یکی از اسبداریهای اطراف مشهد (چکیده)
6255 - بررسی ارزش عیار سرمی ویتامین A بتاکاروتن در تشخیص گاوهای مبتلا به بیماری هاینا(Hyena Disease) در یک گاوداری شیری اطراف شهر مشهد (چکیده)
6256 - بررسی گذشته نگر تلفات گوساله در یک گاوداری صنعتی اطراف مشهد (چکیده)
6257 - سنجش سطح ایمنی غیر فعال گوساله های نوزاد گاوداریهای شیری اطراف مشهد با دو روش رفرکتومتری وتست کدورت سولفیت سدیم (چکیده)
6258 - موارد مشکوک وقوع بوتولیسم در یک گاوداری شیری (چکیده)
6259 - مطالعه اپیدمیولوژیک ودرمانگاهی رخداد بیماری هاینا(Hyena Disease) در یک گاوداری شیری در اطراف مشهد (چکیده)
6260 - مطالعه گذشته نگر شیوع بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) در گله های گوسفند وبز استان خراسان طی هفت سال اخیر (چکیده)
6261 - مطالعه موارد رخداد فرم سپتیسمیک سالمونلوز گوساله در گاوداریهای شیری اطراف مشهد (چکیده)
6262 - حفاظت مغناطیسی سیستم خنک کننده موتورهای درون سوز در قبال خوردگی وتشکیل رسوب (چکیده)
6263 - اثر میدان مغناطیسی بر پایداری کمپلکس (18- کرون - 6) با یون پتاسیم (چکیده)
6264 - اثر آب مغناطیسی بر روی رشد طیور گوشتی (چکیده)
6265 - راهکارهای عملی نوین برایتحقق ترویج فرهنگ بهینه سازی مصرف فرآورده های نفتی و تقلیل آلاینده های زیست محیطی (چکیده)
6266 - تأثیر آب مغناطیسی برروی برخی پارامترهای مقاومتی بتن (چکیده)
6267 - روی کلرو کرومات نه آبه یک اکسیدان مفید برای اکسیداسیون تری متیل و ترشیو بوتیل - دی متیل سایلیل اتر ها در حضور حلال و در محیط فاقد حلال (چکیده)
6268 - اکسیداسیون ترکیبات مختلف آلی با اکسیدانهای دارای کرم VI در محیط فاقد حلال روی کلروکرومات نه ابه در مقابل با پیریدینیوم کلروکرومات (چکیده)
6269 - اندازه گیری آزمایشگاهی تاثیر متغیر های مختلف بر بهره تولید دوده صنعتی (چکیده)
6270 - پدیده فهم از دیدگاه امام موسی صدر (چکیده)
6271 - رویکرد اجتماعی در تفسیر امام موسی صدر (چکیده)
6272 - مطالعه عددی و مقایسه مدل‌های احتراق در پیش‌گویی دمای محفظه احتراق استوانه‌ای با سوخت مایع (چکیده)
6273 - مقایسه ترکیب مدل‌های توربولانس با مدل‌ احتراق در پیش‌گویی میدان جریان و دمای محفظه احتراق استوانه‌ای با سوخت مایع (چکیده)
6274 - مطالعه عددی اثر مه در انتقال حرارت یک جت مغشوش هوا برخوردی به صفحه تخت دما ثابت (چکیده)
6275 - مقایسه روشهای مختلف بازیافت انرژی در استخرهای سرپوشیده (چکیده)
6276 - روایات اسباب نزول وچالشهای مربوط به جاودانگی قرآن (چکیده)
6277 - کارایی مصرف نور در هیبریدهای ذرت با گروه های مختلف رسیدگی در پاسخ به تراکم (چکیده)
6278 - نظریه دولت ضعیف و فرومانده: باز تعریف جغرافیای سیاسی خشونت (چکیده)
6279 - چگونی تاثیرگذاری ملاحظه های امنیتی/استراتژیک بر فرایند انتقال تکنولوژی (چکیده)
6280 - کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در بررسی مدیریت منابع آب زیر زمینی (مطالعه موردی: آبخوان دشت کاشمر- بردسکن) (چکیده)
6281 - مقایسه بازداری پاسخ و کنترل تداخل در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و کودکان بهنجار (چکیده)
6282 - بررسی مصداق دابه الارض در روایات فریقین (چکیده)
6283 - عمومیت لفظ یا خصوصیت سبب (چکیده)
6284 - بررسی هزینه های مبادله تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی در مناطق روستایی ایران (چکیده)
6285 - تاملی در حدیث نبوی « من کذب علی متعمدا» (چکیده)
6286 - تشخیص قطعات معیوب از لحاظ خواص مکانیکی باکمک تعیین اندازه دانه قطعات فولادی با استفاده از روش غیرمخرب جریان های گردابی (چکیده)
6287 - مدل سازی بستر و لوله در شبکه توزیع آب شهری به روش اجزای محدود با انسیس و پلاکسیس (چکیده)
6288 - توازن بین مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات مالی (چکیده)
6289 - اثر محلول پاشی برخی از عناصر غذایی بر خصوصیات کمی، کیفی و سال آوری درختان پسته (چکیده)
6290 - تاثیر فصل کاشت و تراکم گیاهی بر صفات رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه بابونه (Matricaria chamomilla) (چکیده)
6291 - تاثیر استفاده از ضایعات ماکارونی بر عملکرد بوقلمون های بومی در سنین 3-8 هفتگی (چکیده)
6292 - تاثیر ساکارومایسیس سرویسیا، اسید فرمیک و ویرجینیا مایسین بر عملکرد خصوصیات لاشه و میکروفلورای دستگاه گوارش جوجه های گوشتی (چکیده)
6293 - تاثیر استفاده از جیره های حاوی تفاله خشک و یا سیلو شده گوجه فرنگی بر ویژگی های تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
6294 - بررسی تاثیر حرکت چرخش لگن در وضعیت نشسته بر شدت کمردرد نیمه دوم بارداری (چکیده)
6295 - شیوع، علل و پیشگیری از حوادث کودکان: بررسی مطالعات انجام شده (چکیده)
6296 - کاربرد الگوریتم تبرید تدریجی در برنامه ریزی بهینه نت پیشگیرانه (چکیده)
6297 - ارزیابی پتانسیل های زینتی پنج گونه وحشی بومادران (Achillea) ، کشت شده در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
6298 - اثر آفتابدهی بر بانک بذر علف های هرز و خصوصیات خاک (چکیده)
6299 - بررسی روش عمومی شیخ طوسی درکتاب الفهرست (چکیده)
6300 - بررسی وارزیابی نظریه نسخ تلاوت (چکیده)
6301 - رضایت کارکنان از عملکرد روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی در شهر مشهد در سال1386 (چکیده)
6302 - بررسی تغییرات اقتصادی و اجتماعی در شیوه زندگی روستاییان به واسطه استقرار صنعت در مناطق روستایی (چکیده)
6303 - بررسی تاثیر ویژگی های شرکت بر ساختار سرمایه (چکیده)
6304 - واکاوی چند واژه از تاریخ بیهقی (چکیده)
6305 - اثرات درجه حرارت بالا و مدت نگهداری بذر علف های هرز بر ماندگاری آنها درکود دامی (چکیده)
6306 - بررسی وارزیابی دواصطلاح مقارَب الحدیث و مقارِب الحدیث دردانش جرح و تعدیل (چکیده)
6307 - تاثیر آلومینیوم موجود بر نمودارهای فازی تعادلی Fe-C-Al-Si (چکیده)
6308 - پی جویی یولاف وحشی(Avena ludoviciana Dur. ) مقاوم به علف کش کلودینافوپ پروپارژیل در مزارع گندم خوزستان به روش زیست سنجی بذر (چکیده)
6309 - بررسی رد پای اکولوژیک آب در بخش کشاورزی ایران (چکیده)
6310 - اثر الگوی کاشت و تراکم بر رشد، عملکردو اجزای عملکرد ذرت دانه ای در شرایط رقابت با علف هرز تاج خروس (چکیده)
6311 - بررسی اثر شوری وPH خاک بر جوانه زنی و رشد اولیه علف هرز کاهوی وحشی(Lactuca serriola). (چکیده)
6312 - تعیین اثرات تغییر قیمت شیر بر رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و پیش بینی آن (چکیده)
6313 - بررسی وضعیت موجود و ارائه ی راهکارهای مناسب برای مکانیزاسیون کشاورزی در بخش مرکزی شهرستان بیرجند (چکیده)
6314 - تعین قیمت تمام شده و سطح سربسر تولید شیر : مطالعه موردی استان خراسان (چکیده)
6315 - بررسی رابطه میزان عزت نفس و ترتیب تولد در دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
6316 - بررسی اثر بخشی تلفیق گروه درمانی شناختی رفتاری و آموزش مهارت های اجتماعی بر ترس از ارزشیابی منفی و اجتناب اجتماعی (چکیده)
6317 - بررسی اثر دما، نور، غرقاب وعمق کاشت بر درصد جوانه زنی علف هرز کاهوی وحشی (Lactuca serriola). (چکیده)
6318 - الگوی پراکنش مکانی علف هرز شاه تره (Fumaria vaillantii) در سه مزرعه گندم با سابقه تناوبی متفاوت (چکیده)
6319 - اثر تیمار پیش سرمایی بر شروع جوانه زنی فیکاریا (چکیده)
6320 - بررسی ساختار جوامع علفهای هرز در مزارع چغندر قند(Beta vulgaris L.) استانهای خراسان رضوی وشمالی (چکیده)
6321 - ارزیابی پتانسیل های زینتی 5 گونه وحشی بو مادران،کشت شده در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
6322 - بررسی سازگاری کشت و ارزیابی پتانسیل دارویی و زینتی مریم گلی کبیر در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
6323 - استفاده از الگوریتم ژنتیک و میانگین گیری موزون برای تعیین مقاومت نهایی تیرورق های تحت اثر بارهای موضعی (چکیده)
6324 - تحلیل و بررسی آزمایشگاهی برای افزایش کارآیی نسل جدید بتن پودر فعال سبک (LWRPC2) (چکیده)
6325 - تحلیل احتمال اندیشانه مقاومت نهایی ستونهای ساخته شده از بتن با مقاومت بالا با در نظر گرفتن اثر دورگیری و با مشخصات غیرقطعی (چکیده)
6326 - تحلیل ایمنی ستونهای بتن مسلح از جنس مواد غیر قطعی با درنظر گرفتن رفتار غیرخطی و اثر محصورشدگی (چکیده)
6327 - بررسی تغییرات مکانی حداکثر بارش محتمل 24 ساعته در حوضه آبریز قره قوم (چکیده)
6328 - اثرات خوسرمایی بر تحمل به سرمای گندم (Triticum aestivum) تحت شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
6329 - ارزیابی پاسخ جوامع علفهای هرز به شرایط محیطی مزارع چغندر قند (چکیده)
6330 - تحلیل سینماتیکی و طراحی ایزوتروپی روبات موازی صفحه ای 3PRR (چکیده)
6331 - تعامل «امربه معروف» و «نهی از منکر» با «حفظ حریم خصوصی» (چکیده)
6332 - نقش و مسئولیت های معلم در تعلیم و تربیت مبتنی بر فناوری (چکیده)
6333 - مقایسة معیارهای انتخاب همسر در دانشجویان سال اوّل و دانشجویان سال سوم و بالاتر دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 1388 (چکیده)
6334 - بررسی مقایسه ای علل مشروطی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در اولین سال ورود (چکیده)
6335 - بررسی نقش اسناد بیرونی در عملکرد تحصیلی و بهداشت روانی: نقدی بر نظریة اسناد (چکیده)
6336 - تاثیر گروه درمانی وجودی بر میزان شناخت فرد از خویش و تلاش برای رشد شخصی (چکیده)
6337 - مقایسة تأثیر کارگاه های آموزشی مهارت های تحصیلی در دانشجویان ( قوی و ضعیف ) (چکیده)
6338 - اثر رقابت بین گندم (Triricum aestivum) و خردل وحشی (Sinapis arvensis ) بر ساختار کانوپی خردل وحشی (چکیده)
6339 - سجایای انسانی در مرثیه جاهلی (چکیده)
6340 - زهیر حکیم شعرای جاهلی و بررسی شعر او (چکیده)
6341 - تطابق رابط گرافیکی کاربر پایگاههای اطلاعاتی با مدل رفتار اطلاع یابی الیس (چکیده)
6342 - نحو،نیاز بیان در طول زمان (چکیده)
6343 - بر رسی تاثیر تنش آب و مقدار کاربرد نیتروژن بر رقابت ذرت و تاج خروس با استفاده از آزمایشهای سریهای جایگزینی (چکیده)
6344 - تطور رثاء در قرن دوم هجری (چکیده)
6345 - تصویر مرگ در شعر جاهلی (چکیده)
6346 - اثر رقابت یولاف وحشی (Avena sativa) برکارآیی جذب و مصرف نیتروژن گندم (چکیده)
6347 - آنالیز ایزوتوپهای پایدار محیطی ( 34S, 15N, 13C, 2H ,18O) (چکیده)
6348 - مطالعه خطوط نوترون افشان (چکیده)
6349 - تعیین ترکیب ایزوتوپهای پایدار (d18O، d2H و d13C) شورابه های میدان نفتی مارون واقع در جنوب ایران (چکیده)
6350 - بر رسی اثر نیتروژن بر صفات رشد رویشی گندم در شرایط تداخل با یولاف وحشی (چکیده)
6351 - تعیین منشاء شورابه های میدان نفتی مارون به کمک ایزوتوپهای پایدار و ترکیب شیمیایی (چکیده)
6352 - پرسش و پاسخ پیرامون آنفلوانزای پرندگان (چکیده)
6353 - بررسی تاثیر برخی روشهای مدیریت شیمیایی و مکانیکی علفهای هرز با رویکرد کاهش مصرف علف کش در تولید سیب زمینی (Solanum tuberosum L) (چکیده)
6354 - طراحی تناوبهای شش ساله و اثر آن بر تراکم و وزن خشک علفهای هرز مزارع سیب زمینی (چکیده)
6355 - تاثیر تناوبهای زراعی متفاوت بر ظهور گونه های مختلف علفهای هرز (چکیده)
6356 - بررسی اثرات شخم و وجین دستی بر تراکم و بیوماس علفهای هرز در ارقام مختلف نخود (چکیده)
6357 - ارز یابی حساسیت ارقام گندم و جو به کاربرد علف کش متری بیوزین (چکیده)
6358 - بررسی مویانهای سیتوگیت و فریگیت در کارآیی علف کش شوالیه به منظور کنترل یولاف وحشی (چکیده)
6359 - بررسی عملکرد و عوامل موثر بر پذیرش برنامه های ترویجی اجرا شده در مسیر فرآیند توسعه کشاورزی : مطالعه موردی گندم کاران شهرستان مشهد (چکیده)
6360 - ارز یابی سبز شدن توده های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) حساس و مقاوم به علف کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع آوری شده از مزارع گندم شهرستانهای دزفول و اندیمشک (چکیده)
6361 - شایستگی نسبی توده های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) حساس و مقاوم به علف کشهای آریلوکسی فنوکسی پروپیونات جمع آوری شده از مزارع گندم استان خوزستان (چکیده)
6362 - مطالعه هیستولوژیک اثر مته بر ایجاد نکروز حرارتی در استخوان (چکیده)
6363 - استفاده از سلولهای بنیادی حاصل از کشت مغز استخوان برای ترمیم تاندون اشیل تخریب شده توسط کلاژناز (چکیده)
6364 - ارزیابی پیامد های جراحی پارگی درجه 1 و 2 ناحیه فرج و پرینه در زمانهای مختلف پس از زایش (چکیده)
6365 - معرفی یک روش جدید بخیه در جراحی کسلیک گاو (چکیده)
6366 - اتساع و پیچ خوردگی در گاوهای شیری (چکیده)
6367 - کاربرد پروفیل ریسک در مدیریت ریسک محصولات زراعی استان خراسان شمالی (مطالعه موردی چغندر قند) (چکیده)
6368 - بررسی رفتار آشوبناک در سیستم نوسانی پاندول دو گانه (چکیده)
6369 - بررسی میزان نهشت جذب و انتقال علف کش در دو توده فالاریس مقاوم به دایکلوفوپ متیل (چکیده)
6370 - چینه شناسی و فسیل شناسی سازند آب تلخ در برش الگو (شرق مشهد) (چکیده)
6371 - اولین گزارش از تریس فسیل (ریزوکورالیوم) در سازند آبدراز. برش حمام قلعه (چکیده)
6372 - بررسی تبیین های انقلاب اسلامی ایران:تحلیل انتقادی بر برخی تبیین های انقلاب اسلامی (چکیده)
6373 - بیوژئوگرافی و تعیین مرز سانتونین- کامپانین سازند آبدراز در برش الگو بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک (چکیده)
6374 - زیست چینه نگاری سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس خویز (شمال شرق بهبهان) (چکیده)
6375 - بایواستراتیگرافی سازند آبدراز بر مبنای فرامینیفرها در برش شوراب (شرقی ترین بخش حوضه کپه داغ) (چکیده)
6376 - اولین گزارش از جنس (Calliderma sp) متعلق به رده آستروئیدا (ستاره های دریایی) از سازند آیتامیر، حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایران (چکیده)
6377 - پالینواستراتیگرافی سازند سرچشمه در برش انجیر بلاغ شرق کپه داغ (چکیده)
6378 - تعیین عمق دیرینه سازند آبدراز در برش پادها بر اساس فرامینیفرهای کف زی (چکیده)
6379 - تعیین مرز کونیاسین- سانتونین در سازند آبدراز بر مبنای فرامینیفرها در برش چینه شناسی روستای آبدراز (شرق مشهد) (چکیده)
6380 - بررسی عوامل متمایزکننده مشارکت گروه های هدف روستایی در برنامه های آموزشی-ترویجی : مطالعه موردی گندمکاران شهرستان مشهد (چکیده)
6381 - ارائه الگوی کشت محصولات باغی با استفاده از شاخص مزیت نسبی و مقایسه آن با وضعیت موجود ( مطالعه موردی شهرستان های استان خراسان رضوی (چکیده)
6382 - فرایند تعامل بین بخش صنعت و کشاورزی در ایران (چکیده)
6383 - جوابهای سالیتونی در پلاسماهای مغناطیسی یون- الکترون - پوزیترون (چکیده)
6384 - بررسی و پیش بینی بارندگی سالانه و تخمین تغذیه ناشی از بارندگی به مخازن آب های زیر زمینی دشت تایباد (چکیده)
6385 - مدریت ریسک خشکسالی در جهت استفاده پایدار از منابع کشاورزی در استان گلستان (چکیده)
6386 - تحلیل اقتصادی تولید و بازاریابی زیره سبز ( مطالعه موردی شهرستان سبزوار) (چکیده)
6387 - بررسی میزان رضایمندی بیمه گذاران از عملکرد صندوق بیمه کشاورزی در استان خراسان رضوی (چکیده)
6388 - مشاهدات درمانگاهی - آسیب شناختی از رخداد فلجی کنه زاد Tick paralysisدر یک گله گوسفند عشایری در استان فارس (چکیده)
6389 - الگوی قیمت‏گذاری علف‏کش‏های همسو با محیط‏زیست و کشاورزی پایدار در استان خراسان رضوی (چکیده)
6390 - ارتباط و هماهنگی بین عاملها در سیستم های چند عاملی با استفاده از ساختار عصبی خود سازمانده و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
6391 - بررسی اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر رضایت زناشویی و احساس مثبت زوجین دارای روابط خارج از زناشویی (چکیده)
6392 - سالیتونها و برگشت FPU (چکیده)
6393 - ارزیابی کارآیی علفکش های ایمازاتاپیر، اکسی فلورفن، ترفلان، پندیمتالین، و وجین دستی روی عملکرد نخود رقم ILC482 در منطقه مشهد (چکیده)
6394 - مطالعه پاسخ علفهای هرز سوروف و گاو پنبه به علفکشهای گلایفوسیت و نیکوسولفورون در شرایط گلخانه (چکیده)
6395 - ارزیابی مقاومت به علفکش کلودینافوپ پروپارژیل در توده های یولاف وحشی (Avena ludovici ana Dur.) مزارع گندم استان خوزستان (چکیده)
6396 - اثر میدان مغناطیسی و مویان فریگیت در کارآیی علف کش شوالیه در کنترل یولاف وحشی (چکیده)
6397 - تاثیر زاویه تماس در برخورد قطره با سطح جامد (چکیده)
6398 - عشق گمشده روان شناسان (چکیده)
6399 - مطالعه میکروبایواستراتیگرافی و میکروفاسیس سازند تیرگان در برش چمن بید (چکیده)
6400 - فرامینیفرهای بنتیک شاخص کرتاسه پسین در شمال غرب نهبندان (چکیده)
6401 - سلسله مراتب وجود در برخی آثار ادب عرفانی فارسی (تا سده 9 ق) (چکیده)
6402 - بررسی نهشته های کرتاسه بالایی در بلوک لوت و معرفی سازند بصیران (چکیده)
6403 - تفسیر محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی نهشته های نئوژن شرق کپه داغ (چکیده)
6404 - تبادل آب سطحی و آب زیرزمینی و چگونگی اندازه گیری نشت آب (چکیده)
6405 - ارزش‎گذاری ویژگی‏های مختلف آلودگی هوا در مشهد (چکیده)
6406 - مطالعه اثر کاتالیست ، زمان رشد و مواد فعال سطحی بر روی مشخصات پلیمر معدنی سیلیکا (چکیده)
6407 - تاثیر تاریخ کاشت و تراکم لوبیا (Phaseolus vulgaris) بر سرعت رشد علفهای هرز و عملکرد لوبیا در جمعیت طبیعی علفهای هر (چکیده)
6408 - بررسی عوامل موثر بر جذب سطحی جیوه از فاز مایع توسط جاذب های کربنی (چکیده)
6409 - بررسی مقایسه ای بهره وری در کارگاههای بزرگ صنعتی کشور (چکیده)
6410 - تاثیر زیر ساخت های حمل و نقل زمینی بر حجم تجارت بین المناطق ایران با کشورهای اکو (چکیده)
6411 - شناخت مزیت های نسبی ارزش افزوده ای آموزش دولتی و خصوصی منطقه خراسان و تحلیل مقایسه ای با سایر استان های کشور (چکیده)
6412 - سنجش رضایت مندی از فعالیت شرکت های تعاونی مرزنشینان خراسان رضوی (چکیده)
6413 - فرهنگ و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی (چکیده)
6414 - تاثیرات جهانی شدن بر اقتصاد ایران (چکیده)
6415 - کنترل ربات موازی 3-PRR با استفاده از روش گشتاور محاسبه شده (چکیده)
6416 - تحلیل سینماتیک معکوس و مستقیم یک روبات موازی صفحه ای جدید برای استفاده در فرز CNC پنج محوره با ساختاری ترکیبی (چکیده)
6417 - دیوار حائل ایجاد شده با استفاده ار روش های nailing و Anchor (چکیده)
6418 - طراحی و شبیه سازی ربات دو پای 14 درجه آزادی با توجه به منحنی آماری حرکت انسان (چکیده)
6419 - تحلیل دینامیک مستقیم ربات موازی صفحهای PRR با استفاده از روش متعامد تکمیلی طبیعی (چکیده)
6420 - ارائه راهکارهای مختلف جهت افزایش عمر لاینر و جلوگیری از سوختگی آن (چکیده)
6421 - بررسی خصوصیات نفوذپذیری و تزریق پذیری سد گلمندره (چکیده)
6422 - بررسی زمین شناسی مهندسی و تغییرات عدد SPT در مسیر خط دو قطار شهری مشهد (چکیده)
6423 - بررسی تغییرات نفوذپذیری در ساختگاه سد قره تیکان (چکیده)
6424 - یک روش بسته‌ای ترتیبی برای شبیه‌سازی دیاگرام جریانی واحد آب‌زدایی در حالت پایا در یک پالایشگاه گاز صنعتی (چکیده)
6425 - کاربردهای جدید گوگرد (چکیده)
6426 - شبیه سازی حلقه تولید متانول مجتمع پتروشیمی شیراز (چکیده)
6427 - حل عددی جریان در رگهای خمیده S شکل (چکیده)
6428 - تاثیر متقابل توسعه پایدار اقتصادی و فرهنگی در کشور (چکیده)
6429 - اثر کنترل فساد مالی بر رشد اقتصادی (چکیده)
6430 - نمایش جامع درختی فناوری نانو جهت اهداف اولویت یابی- بخش دوم: پیشنهاد هسته‌های اصلی توسعه فناوری نانو (چکیده)
6431 - نمایش جامع درختی فناوری نانو جهت اهداف اولویت یابی- بخش اول: تدوین درخت فناوری نانو (چکیده)
6432 - تعیین سطح توسعه یافتگی نواحی شهر مشهد (چکیده)
6433 - طراحی ساخت وارزیابی ماشین پوست کن پسته (چکیده)
6434 - پیش بینی عملکرد نیشکر و واردات شکر در ایران با استفاده از مدل ARIMA و شبکه های عصبی (چکیده)
6435 - استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران: I: مفاهیم، اصول و اهداف تولیدات زیستی و استانداردهای تولید محصولات زراعی و باغی (چکیده)
6436 - استانداردهای ملی کشاورزی زیستی (ارگانیک) ایران: II: اصول، اهداف و استانداردهای تولید محصولات زیستی دامی و فرآورده‌های غذایی (چکیده)
6437 - مطالعه کورتکس اووئیدهای آهندار سازند شیشتو و بررسی نقش فعالیتهای میکروبی در تشکیل آنها (چکیده)
6438 - مطالعه ماکروفسیلهای سازند سرچشمه در برش انجیربلاغ (شمال شرق مشهد) (چکیده)
6439 - معرفی فرامینیفرهای تریاس پسین سازند نایبند در شمال باختری فردوس (چکیده)
6440 - معرفی فسیلهای میکروپروبلماتیک تریاس پسین در شمال باختری فردوس (چکیده)
6441 - زیست چینه نگاری سازند آب تلخ در برش حمام قلعه بر اساس میکروفیسلهای پلانکتونیک (چکیده)
6442 - زیست چینه نگاری نهشته های کرتاسه پسین در برش حمام قلعه بر اساس اینوسرامیدها (چکیده)
6443 - مطالعه زیست چینه ای کرتاسه پسین با تکیه بر خارپوستان در شرق حوضه کپه داغ (چکیده)
6444 - میکروپالئونتولوژی و ریزرخساره های سازند چهل کمان در کوه بابا کمال (کلات نادری)، حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
6445 - بررسی زیست چینه ای و میکروفاسیس رسوبات کرتاسه پیشین در جنوب گناباد (چکیده)
6446 - مطالعه مرجانهای سرپوخووین در برش زلدو (کوههای ازبک کوه، خاور ایران مرکزی) (چکیده)
6447 - اولین گزارش از ایکنوجنس ریزوکورالیوم، حوضه کپه داغ خاوری (چکیده)
6448 - یافته های جدید در مورد نقش سلنیوم در افزایش میزان جذب ایمنوگلوبولین جی (IGg) در آغوز مصرفی توسط گوساله ها (چکیده)
6449 - بهسازی زمین با استفاده از روش زهکشی (مطالعه موردی : روستای فخران) (چکیده)
6450 - نقش و اهمیت فلسفه در حفظ تنوع زیستی (چکیده)
6451 - امکان سنجی تشکیل تعاونیهای مشاوره برای توانمندسازی تعاونیهای تولید استان خراسان رضوی (چکیده)
6452 - بررسی عوامل موثربربیمه دامداری ها (چکیده)
6453 - بررسی نگرش کشاورزان نسبت به بیمه انگور (چکیده)
6454 - بررسی تأثیر بیمه و خدمات ترویجی بر توزیع درآمد باغداران (چکیده)
6455 - گره زایی، تثبیت نیتروژن و خصوصیات رشدی گیاه نخود تحت تأثیر علفکش متریبیوزین (چکیده)
6456 - اثر آفتابدهی و مالچ کاه جو بر تراکم و زیست توده علفهای هرز (چکیده)
6457 - استفاده از آنتی ژنهای پیکری و ترشحی فاسیولاهپاتیکا در تشخیص بیماری فاسیولوز در گوسفند با روش الایزا (چکیده)
6458 - بهبود عملکرد بهینه سازی سازه ها با استفاده از عملگر های الگوریتم ژنتیک (چکیده)
6459 - بهینه سازی صفحه سوراخدار جهت افزایش عمر خستگی با استفاده از روش رشد سازگار بیولوژیکی (چکیده)
6460 - بررسی مقایسه ای مدل های ریاضی در علوم پزشکی مطالعه موضوعی (چکیده)
6461 - کاربرد منطق فازی در پزشکی و علم تغذیه (چکیده)
6462 - انواع مدلهای کنترلی ریاضی برای کنترل بیماری دیابت نوع 2 (چکیده)
6463 - تعیین همزمان نقشه تضعیف و اکتیویته در تصویربرداری spect بر مبنای بهینه سازی (چکیده)
6464 - تخمین نرخ تبدیل آلودگی ویروس HIV به بیماری ایدز با استفاده از کنترل فازی (چکیده)
6465 - بررسی مدل ریاضی کنترل رشد تومور با روش ایمنی درمانی (چکیده)
6466 - کنترل بهینه بیماری HIV (چکیده)
6467 - معرفی یکی از مشتقات تریازول به نام ....به عنوان بازدارنده جدید فولادهای کم کربن در محیط اسیدی (چکیده)
6468 - برهان حدوث در مغرب زمین (چکیده)
6469 - الرممنتقیه فی اثار جبران وسبهری (چکیده)
6470 - بررسی میزان کاربرد برخی فن آوری های مدیریت مالی در شرکتهای تحت پوشش دولت (چکیده)
6471 - نقدی بر شناخت مفسران قرآن کریم از آیین تعمید مسیحیان (چکیده)
6472 - محاسبه نظری ساختار الکترونی و چگالی حالتها در بلور تیتانات باریم (چکیده)
6473 - اثر مخمر ساکارومایسز سرویسیا بر جمعیت باکتریایی شکمبه و عملکرد گوساله های ماده هلشتین (چکیده)
6474 - تأثیر آسیاب کردن و حرارت دادن پنبه دانه بر تولید و ترکیبات شیر... (چکیده)
6475 - اثر دو سطح کربوهیدرات غیر فیبر همراه با چربی و بدون چربی روی عملکرد گاوهای شیری هلشتین (چکیده)
6476 - نگرشی بر گله های ارگانیک گاوشیری و نقش دامپزشکی در تولید شیر ارگانیک (چکیده)
6477 - نگرشی بر وضعیت غذا در قرن بیست و یکم (چکیده)
6478 - نظریه پردازی در سیاست های زمامدارانه در ایران (چکیده)
6479 - فولکلور و سبک هندی (فولکلور در شعر صائب تبریزی) (چکیده)
6480 - تأویل حکایت دو زاهد از تاریخ بیهقی براساس نظریة ژک لکان (چکیده)
6481 - مقایسه مثلث عشق در مرگ شاه آرترو خسرو و شیرین (چکیده)
6482 - آب در شعر خاقانی (چکیده)
6483 - پیوند نمادین زن و آب در شاهنامه (چکیده)
6484 - تیرگان و آبریزگان (چکیده)
6485 - بررسی علل تغییرات سختی و ریزساختار در سطح مقطع توپی چرخ خودرو ازجنسفولاد میکروآلیاژ (چکیده)
6486 - روش تفسیری محمد جواد مغنیه (چکیده)
6487 - تحلیل تصویر دریا (چکیده)
6488 - تأثیر سطوح مختلف شوری بر فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان برگ وخصوصیات فیزیولوژیک گیاه کنجد(Sesamum indicum L.) (چکیده)
6489 - بررسی اثرهورمون های جیبرلین، بنزیل آدنین و زآتین و درجه حرارت بر شکست خواب ریز غده سیب زمینی (چکیده)
6490 - تاثیر یک مخلوط آنزیمی تجاری بر تجزیه پذیری و تولید گاز یونجه خشک و عملکرد گاوهای شیری در مرحله اول شیردهی (چکیده)
6491 - تأثیر اندازه ذرات یونجه و دانه جو بر فعالیت جویدن، pH شکمبه و تولید و ترکیب شیر گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
6492 - اثر تزریق شیردانی روغن تخم پنبه یا نشاسته گندم بر عملکرد بزهای شیرده سانن (چکیده)
6493 - غنی سازی شیر گاو با ید به روش استفاده از مکمل به منظور تأمین نیاز انسان (چکیده)
6494 - بررسی اهمیت مازاد انرژی مصرفی در برنامه‌های اصلاح نژاد گاوهای شیری (چکیده)
6495 - بررسی اهمیت بازده خالص انرژی در برنامه‌های اصلاح نژادی گاوهای شیری هلشتاین (چکیده)
6496 - اثر تغذیه ای کولین بر عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین شیرده (چکیده)
6497 - اثر مدیریت تغذیه بر فراسنجه های تخمیر در شکمبه، متابولیتهای خون، تیپ و رشد در گوساله های ماده هلشتاین (چکیده)
6498 - اثر فرم فیزیکی خوراک بر برخی پارامترهای رشد و متابولیتهای خونی گوساله های شیری (چکیده)
6499 - اثر پلت کردن خوراک شروع کننده بر روی عملکرد و برخی فراسنجه های خونی گوساله های شیری (چکیده)
6500 - اثر مصرف فرآورده فرعی پسته بر قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی، فعالیت نشخوار و عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی (چکیده)
6501 - بررسی تزریق شیردانی یا روغن پالم تخم پنبه با کازئین بر عملکرد شیردهی بزهای سانن (چکیده)
6502 - تأثیر شکل فیزیکی جیره بر سن از شیرگیری، مصرف ماده خشک و متابولیتهای پلاسمای خون گوساله های شیری (چکیده)
6503 - نقش راهبردی رود نیل در همگرایی و واگرایی کشورها (چکیده)
6504 - آب و ارزشهای سیاسی آن (چکیده)
6505 - اثر تنش شوری بر مولفه های جوانه زنی چهار رقم گیاه دارویی بابونه (Matricaria recutita L.) (چکیده)
6506 - کاربرد ریبوفلاوین بعنوان القا کننده مقاومت در برنج (چکیده)
6507 - بررسی عملکرد پروژه های آبخیزداری (مطالعه موردی : حوزه آبخیز کلیدر) (چکیده)
6508 - مقایسه تفسیر شکاکانه با تفسیر طبیعت گرایانه از فلسفه هیوم (چکیده)
6509 - تبیین غایت شناختی در زیست شناسی ارسطو (چکیده)
6510 - یکپارچگی در اندیشه و فرایند پژوهش نگاهی فلسفی و منطقی (چکیده)
6511 - بررسی پایداری نانوهیدروکسی آپاتیت تولید شده به روش رسوبی تحت شرایط استریل (چکیده)
6512 - مطالعات فردوسی شناسی در دانشگاه فردوسی (چکیده)
6513 - مدل سازی آزمایشگاهی شکست هیدرولیکی سد با در نظر گرفتن اثر سیلاب های ناگهانی (چکیده)
6514 - مدل سازی آزمایشگاهی و عددی الگوی جریان در سرریزهای تاج دایره ای (چکیده)
6515 - بررسی گذردهی جریان در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل (چکیده)
6516 - حبسیه‌های فارسی و عربی در ترازوی ادبیات تطبیقی (چکیده)
6517 - ارزیابی اقتصادی و بررسی منافع حاصل از احداث راه‌های جدید ترانزیتی (مطالعه موردی پروژه سربیشه به بازارچه مرزی میل 78 کشور) (چکیده)
6518 - بررسی میزان باروری اووسایت های آلوده به بیوتایپ های Cythopathic وNon-cythopathic ویروس Bovine Viral Diarrhoea و میزان چسبندگیاسپرماتوزوا بر روی Zona Pellucida در شرائط In Vitro Fertilization (چکیده)
6519 - حروف مقطعه از منظر قرآن شناسان غربی (چکیده)
6520 - روابط بین قومی و تاثیرآن بر هویت اقوام درایران (چکیده)
6521 - مقایسه تاثیر برخی راهکارهای مدیریتی درکنترل علفهای هرز سیب زمینی با تاکید برمدیریت تلفیقی (چکیده)
6522 - بیماری بلایت باکتریایی پسته در ایران (چکیده)
6523 - ردیابی ویروس خاکزاد چغندر قند در مزارع استان خراسان رضوی بااستفاده از روشهای سرولوژیکی و مولکولی (چکیده)
6524 - پایش خشکسالی با استفاده از شاخص بارندگی و تبخیرو تعرق استاندارد شده (SEPI)، توسعه یافته براساس منطق فازی (چکیده)
6525 - آیین روضه خوانی و نقش آن در تحریف حادثه کربلا (چکیده)
6526 - ارزیابی کارآیی سوسک سبز لاک پشتی(Cassida rubiginosa) در کنترل بیولوژیکی علف هرز خارلته (Cirsium arvense) در شیروان (چکیده)
6527 - بررسی اثر آللوپاتیکی اکالیپتوس(Eucalyptus globules Labill) بر جوانه زنی و رشد علف هرز دائمی(Cynodon dactylon (L.) Pers) در شرایط گلدانی و آزمایشگاهی (چکیده)
6528 - مطالعه اقتصادی روی هزینه های اجرای سدهای لاستیکی و بررسی مشکلات و مزایای بکارگیری آن در مناطق شمالی ایران (چکیده)
6529 - بررسی رابطه عزت نفس مدیران زن و اثربخشی آنان در مدارس منطقه چناران در سال تحصیلی 85-1384 (چکیده)
6530 - ترجمه افعال دو مفعولی و سه مفعولی عربی در فارسی (چکیده)
6531 - ویروس لکه زرد زنبق (IYSV) یک بیماری جدید ویروسی پیازدر ایران (چکیده)
6532 - بررسی اثرات نشست زمین بر گسیختگی لوله های جدار چاههای آب در دشت مشهد و ارائه راهکارهای مناسب (چکیده)
6533 - بررسی تطبیقی کیفیت نمایه سازی و رتبه بندی اشیاء محتوایی حاوی عناصر فراداده ای هسته دوبلین و مارک 21 توسط موتورهای کاوش عمومی (چکیده)
6534 - اثر تاریخ کاشت و تراکم گیاهی بر خصوصیات مورفولوژیک و درصد اسانس گیاه داروئی زنیان (Trachyspermum ammi (Linn). Sprague) (چکیده)
6535 - گزارش درمانگاهی یک مورد ازدیاد حساسیت جلدی بدنبال واکسیناسیون تب برفکی در تلیسه (چکیده)
6536 - تحلیل جغرافیایی وضعیت باروری در استان خراسان رضوی (چکیده)
6537 - تأثیر شکل فیزیکی جیره بر عملکرد و پارامترهای شکمبه گوساله های براون سوئیس (چکیده)
6538 - ترکیب شیمیایی و مقدار ناپدید شدن شکمبه ای اجزای مختلف محصولات فرعی پسته (چکیده)
6539 - تأثیر تفاله خشک مرکبات به جای جو بر عملکرد گاوهای شیری هلشتاین (چکیده)
6540 - تأثیر تفاله گوجه فرنگی بر عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
6541 - اثر استفاده از سود و آنزیم بر هضم پذیری باگاس، پیت خام و پیت نیشکر عمل آوری شده با بخار تحت فشار (چکیده)
6542 - ترکیب شیمیایی و تجزیه پذیری شکمبه ای پیت خام و عمل آوری شده با بخار تحت فشار (چکیده)
6543 - اندازه گیری ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم آزمایشگاهی محصولات فرعی ارقام مختلف پسته (چکیده)
6544 - اثر پیت عمل آوری شده با بخار آب تحت فشار به عنوان جزئی از جیره بر عملکرد بزهای سانن شیرده (چکیده)
6545 - ساخت پوشش نوین ضخیم پایه پلیمری با استفاده از چسب سیانواکریلات و تعیین خواص مکانیکی و حرارتی آن (چکیده)
6546 - بررسی سطوح ادراکی و عوامل موفقیت انتخاب شغل دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های مشهد (چکیده)
6547 - بررسی رفتار خمشی نمونه های استوانه ای با استفاده از روش اجزای محدود (چکیده)
6548 - مقاوم سازی دیوارهای بتنی یکطرفه با ورق های FRP در برابر بار انفجاری عمود بر دیوار (چکیده)
6549 - تاثیر میکروسیلیس بر مقاومت فشاری و روند رشد آن در ملات‌های سیمانی (چکیده)
6550 - بررسی تأثیر کربنات کلسیم ته‌نشین شده بر ویژگی‌های بتن و ملات ماسه و سیمان (چکیده)
6551 - رابطه کاهیدگی طیف پاسخ شتاب در ایران (چکیده)
6552 - تجارت سیار، جلوه ای از فناوری ارتباطات (چکیده)
6553 - بررسی تاثیر روش های مختلف خشک کردن (طبیعی، آون و میکروویو) بر زمان خشک کردن، درصد و اجزای اسانس گیاه دارویی مرزه( Satureja hortensis) (چکیده)
6554 - بررسی تاثیر شکل و ابعاد بر رفتار جداسازهای لاستیکی (چکیده)
6555 - بهسازی لرزه ای پلها از طریق اصلاح پاسخ توسط مهاربندهای تسلیم شونده (چکیده)
6556 - بررسی خطرات ناشی از شکست سد طرق (چکیده)
6557 - بررسی تاثیر پذیری مدل های تحلیل آزمایشهای پمپاژ از برخی فرضیات اعمالی در آنها (چکیده)
6558 - استنباط حکم ساب النبی صلی الله علیه واله وسلم از ابعاد سه گانه سنت (چکیده)
6559 - بررسی و تعیین نیازهای آموزشی پژوهشگران بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی و ارائه راهکارهای مناسب (چکیده)
6560 - بررسی وضعیت موجود و آسیب شناسی آموزش زبان انگلیسی در مهد کودک ها (چکیده)
6561 - تعیین میزان آلودگی لاشه طیور گوشتی به باکتریهای شاخص در مراحل مختلف خط کشتار در شهرستان مشهد (چکیده)
6562 - بررسی رگه¬های رمانتی¬سیسم در افسانه¬ی نیما یوشیج و المساء خلیل مطران (چکیده)
6563 - ارزیابی ماکروسکوپیک تاثیر ماده زردچوبه بر روند التیام زخم های تمام ضخامت پوست در موش سوری (چکیده)
6564 - گزارش یک مورد کلیه ی نابجا به همراه آترزی کولون، مقعد و فرج در یک راس گوساله هولشتاین (چکیده)
6565 - یک مورد استفراغ مکرر ناشی از جسم خارجی غیر متنفذه در تلیسه (چکیده)
6566 - نهاد خانواده در جامعه ی دینی (چکیده)
6567 - مطالعه مورد- شاهدی جهت شناسایی عوامل بیماریزای روده ای مرتبط با اسهال گوساله های نوزاد در برخی از گاوداری های صنعتی شیری مشهد (چکیده)
6568 - مدلسازی مهاربندهای کمانش ناپذیر به کمک برنامه اجزاء محدود (چکیده)
6569 - کاهش پاسخ لرزه ای سازه توسط چند و یک میراگر جرمی غیر فعال (چکیده)
6570 - بررسی گفتمان تبلیغات انتخاباتی نمایندگان تربت حیدریه در مجلس هشتم (چکیده)
6571 - تحلیل دینامیکی ربات مارمانند در حرکت موج شکل بر اساس دو منحنی Serpenoid متقارن و غیر متقارن (چکیده)
6572 - بررسی میزان خشونت مردان علیه زنان و متغیرهای مرتبط با آن در میان خانواده های ساکن در شهر اردبیل (چکیده)
6573 - مقایسه ی عوامل تنیدگی زا و شیوه های مقابله با آن در دانش آموزان (چکیده)
6574 - خصوصیات شیمیایی، فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین خام سیلاژ یونجه غنی شده بااسید کلریدریک و اوره و تاثیر آنها بر ویژگیهای تولیدی گاوهای تازه زای هلشتاین (چکیده)
6575 - بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی و حسی مارمالاد پوست سبز پسته (چکیده)
6576 - تحلیل هیدرولیکی توزیع یکنواخت جریان در سرریزهای کانال آبرسان-گسترشی شبکه های پخش سیلاب بر آبخوان (چکیده)
6577 - بررسی مقطع لرزه ای یکی از میادین هیدروکربوری واقع در حوضه خلیج فارس با استفاده از نشانگرهای مقیاس (چکیده)
6578 - تحلیل آزمایشگاهی عملکرد آبشکن بر کاهش عمق و حجم آبشستگی اطراف دماغه پل (چکیده)
6579 - تحلیلی بر جایگاه ج.ا.ایران در ساختار قدرت در منطقه آسیای جنوب غربیدر سال 2007 (چکیده)
6580 - انتخاب الگوی کشت بالقوه محصولات زراعی بر اساس روش و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (چکیده)
6581 - احساس غربت و ابعاد شخصیت در آزمون نئو فرم کوتاه(Neo-FFI) در دانشجویان (چکیده)
6582 - روند پیشرفت تحقیقات در شکل دهی فلزات (چکیده)
6583 - تصحیح ضرایب برآورد انرژی خورشیدی در زاهدان (چکیده)
6584 - تحلیل شک قطعات در ماشین آلات راهسازی (چکیده)
6585 - طراحی قالب در شکل دادن فلزات (چکیده)
6586 - بررسی مقایسه ای عملکرد اعضای هیات علمی تحصیل کرده داخل و خارج از کشور در ابعاد آموزشی، پژوهشی و اجرایی (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
6587 - اثربخشی درمان شناختی-رفتاری ، دارودرمانی و تلفیق آنها در بهبود علایم افسردگی و خشم در اختلال شخصیت مرزی (چکیده)
6588 - اتلاف بازده در به کارگیری اعضای هیات علمی در مناصب مدیریتی ( مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
6589 - ارزیابی کتاب‌های مرجع چاپی و تخصصی کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد از نظر روزآمدی، اعتبار، جامعیت و تعادل موضوعی (چکیده)
6590 - بررسی همپوشانی و رتبه‌بندی نتایج بازیابی در فراموتورهای کاوش و موتورهای تحت پوشش آنها (چکیده)
6591 - بررسی خواص سوختی روغن کلزا در مخلوط سوختی با گازوئیل در یک تراکتور مسی فرگوسن 285MF (چکیده)
6592 - مدلسازی نیرویی فرآیند فرزکاری رزوه (چکیده)
6593 - ارزیابی برخی از فاکتورهای موثر بر لغزش تراکتور یونیورسال650 طی شخم با گاو آهن برگردان دار سه خیش (چکیده)
6594 - ارزیابی عملکرد گرمایشی یک مبدل زمینی با جریان هوا بمنظور استفاده در گلخانه در شرایط آب و هوایی دشت مشهد (چکیده)
6595 - بررسی امکان استفاده از یک مبدل زمینی با جریان هوا برای ایجاد سرمایش گلخانه ای در دشت مشهد (چکیده)
6596 - مطالعه تنوع آللی جایگاه ژنی Glu-B3 در ارقام گندم زراعی ایران با استفاده از نشانگر مولکولی(ALP(Amplicon Length Polymorphism (چکیده)
6597 - برسی نقش تعدیل کننده گی عدالت سازمانی بر ادراک افراد از فضای سیاسی سازمان و ارتباط گریزی افراد (چکیده)
6598 - بسته بندی و ایمنی مواد غذایی (چکیده)
6599 - فراوانی برخی از بیماریها در120 روز اول پس از زایش در گاوهای شیری هلشتاین گاوداریهای صنعتی اطراف مشهد (چکیده)
6600 - پیش بینی نشست شمع ها تحت اثر بار محوری به کمک شبکه های عصبی مصنوعی و بر اساس نتایج حاصل از آزمایش SPT (چکیده)
6601 - پیش بینی نشست شمع ها تحت اثر بار محوری به کمک شبکه های عصبی مصنوعی و بر اساس نتایج حاصل از آزمایش CPT (چکیده)
6602 - طراحی کنترلر فازی Takagi-Sugeno ترکیب شده با روش جایدهی قطب بهینه در فضای حالت برای کنترل ربات موازی 3-RRR (چکیده)
6603 - ارائه الگوریتمی سریع برای تخمین سینماتیک مستقیم ربات موازی صفحه ای 3-RRR با استفاده از مدل فازی Takagi-Sugeno (چکیده)
6604 - بررسی مقایسه ای رضایتمندی زندگی زناشویی در دانشجویان با و بدون روابط غیررسمی قبل از ازدواج (چکیده)
6605 - بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی (خانواده -- دوستان ) و سلامت روانی نوجوان (چکیده)
6606 - مروری بر تکنیکهای نوین در تولید آلکالوئیدهای تروپانی (چکیده)
6607 - تعامل شاهنامه با فرهنگ و ادبیات ترک عثمانی (چکیده)
6608 - مقایسه میزان تاثیر کشاورزی و سایر بخشهای اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران (چکیده)
6609 - فرهنک شهادت در کتب درسی دوره راهنمایی (چکیده)
6610 - نتایج عملکرد تربیتی گروههای غیر رسمی فعال در تربیت دینی (چکیده)
6611 - تغییرات IGF-I و پروتئین شماره ی 1 متصل شونده به آن در نواحی مختلف مغز مدل حیوانی مقاوم به انسولین (چکیده)
6612 - بررسی سیر تحول تربیت دینی غیر رسمی در ایران معاصر (چکیده)
6613 - دیدگاه کارشناسان قرآن و اقامه نماز معاونت پرورشی استانها (چکیده)
6614 - نگرش به خواندن دانش اموزان دوره ابتدایی (چکیده)
6615 - یادگیری مادام العمرهوش هیجانی و ارزشیابی توصیفی (چکیده)
6616 - سرنوشت شغلی و تحصیلی دانش آموختگان رشته مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل موثر بر آن (چکیده)
6617 - کاربرد ژنتیک- فازی در تفسیر خودکار تصاویر رادیوگرافی جوش بر اساس ویژگی های شبیه سازی شده (چکیده)
6618 - تحلیل تغییر فاز شبکه های اسپینی برای انتخاب بهینه سبد سهام (چکیده)
6619 - استفاده از دانش پیشینی در مقدار دهی اولیه به جامعه جواب در الگوریتم های ژنتیک کوانتوم (چکیده)
6620 - معرفی یک روش واترمارکینگ مبتنی بر GA و SVD (چکیده)
6621 - بررسی اثر مقاطع مختلف دیوارها برروی پاسخ دینامیکی مخازن ذخیره آب (چکیده)
6622 - ارزیابی خسارت‌های‌ زمان بهره‌برداری در پل‌ها به کمک کرنش‌های مودال (چکیده)
6623 - استفاده از الگوریتم های ژنتیک برای حل مسئله فروشنده دوره گرد با تکیه بر زیر جامعه ضعیف برای حفظ تنوع و اعتلای جامعه جواب (چکیده)
6624 - حل مساله مسیر یابی وسایل نقلیه با محدودیت پنجره زمانی با استفاده از تبرید تدریجی در عملگر جهش (چکیده)
6625 - کشف قواعد وابستگی بین داده هایی با شباهت مفهومی (چکیده)
6626 - بررسی رفتار تیرهای بتن مسلح با میلگردهای پلیمری (FRP) (چکیده)
6627 - تأثیر بافت و درجه حرارت خاک بر تجزیه و نیمه عمر علف کش آترازین (چکیده)
6628 - اثر کودهای بیولوژیک بر رشد گیاهچه ارقام گندم (چکیده)
6629 - ارتباط رژیم غذایی و خصوصیات رفتاری سگ ها (چکیده)
6630 - ضرورت تمرکز زدایی در قلمروی تربیت دینی-اخلاقی (چکیده)
6631 - رسم الخط و نشانه گذاری در قرآن کریم و نقش ان در برنامه درسی قران دوره ابتدایی (چکیده)
6632 - بررسی داستان حسنک وزیر از دیگاه تحلیل گفتمان انتقادی (چکیده)
6633 - دلایل تفاوت در نهادهای اقتصادی و سیاسی در جوامع (چکیده)
6634 - بررسی ویژگیهای روانی، عاطفی و رفتاری معتادین جوان به همراه نقش دوران بازپروری بر تحول آنها (چکیده)
6635 - تعیین میزان آلکالوئید کلشیسین در دو گونه سورنجان بومی استانهای خراسان شمالی و رضوی (چکیده)
6636 - رابطه صفات شخصیتی ، استرس و مهارتهای مقابله با استرس با عملکرد شغلی پرستاران (چکیده)
6637 - مروری بر مراحل مختلف فنولوژیکی دو گونه گیاه دارویی گل حسرت (چکیده)
6638 - بررسی طنز منثور در برخی مطبوعات رسمی طنز کشور (چکیده)
6639 - معنای تلویحی گفتاری و نمود آن در ترجمه های فارسی و انگلیسی قرآن کریم: بررسی موردی داستان حضرات یوسف و موسی (ع) (چکیده)
6640 - مطبوعات داخلی: آموزش آمادگی برای زلزله (چکیده)
6641 - کشف الأسرار در میزان نقد عربی (چکیده)
6642 - مدح رسول اکرم (ص) در شعر سیدرضا موسوی هندی (چکیده)
6643 - عشق عاشق هم زجذب عشق اوست (چکیده)
6644 - سیری در معنای عشق در دیوان امام خمینی -رحمة الله علیه. (چکیده)
6645 - مدرس زیان عربی و تدریس نحو (چکیده)
6646 - مضامین مشترک در زبان وادبیات عربی وفارسی (چکیده)
6647 - شناسایی مرکز و بخش مهم کانی سازی مس- طلا پورفیری براساس برداشتهای IP/RS و مغناطیس سنجی زمینی در منطقه اکتشافی ماهرآباد، جنوب غربی بیرجند (چکیده)
6648 - ارزیابی تأثیر بافت و مواد آلی خاک بر تجزیه علف کش آترازین (چکیده)
6649 - ارزیابی اثرات رقابتی سوروف و تاج خروس بر عملکرد و اجزاء عملکرد لوبیا با استفاده از مشاهدات اولیه سطح برگ نسبی (چکیده)
6650 - مقایسه حساسیت نخود، لوبیا و عدس با سایرگیاهان زراعی به بقایای آترازین در خاک (چکیده)
6651 - ارزیابی تحمل به یخ زدگی درگیاه خاکشیر( Descurainia Sophia) تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
6652 - تاثیر تنش شوری بر روی جوانه زنی و رشد گیاهچه کنجد (چکیده)
6653 - تاثیر تنش خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کنجد (چکیده)
6654 - آمار سیاسی یا سیاست آماری؟! (چکیده)
6655 - بررسی آزمایشگاهی اثر هندسه شکاف و پایه های مجاور هم بر کاهش آبشستگی موضعی (چکیده)
6656 - بررسی اثر اسانس شش گیاه دارویی در کنترل باکتری سالمونلا و مقایسه با آنتی بیوتیک استرپتومایسین (چکیده)
6657 - محاسبه ضرایب رقابتی سورگوم وتاج خروس با استفاده از معادلات اسپیترز و کوزنز (چکیده)
6658 - بررسی دماهای پایه، بهینه و بیشینه علفهای هرز خرفه، سلمه و علف خرچنگ (چکیده)
6659 - بررسی خصوصیات بوم شناختی گونه بادرنجبویه (Boiss. Dracocephalum kotschyi ) در مراتع شهرستان بجنورد (چکیده)
6660 - تاثیر دی اکسیدکربن و نیتروژن روی کربن آلی محلول دو خاک آهکی و غیر آهکی (چکیده)
6661 - مقایسه عددی کاهش آبشستگی موضعی اطراف پایه پل شکافدار با دو پایه پل مجزا (چکیده)
6662 - بررسی آزمایشگاهی و عددی کنتورهای سرعت در کانال با دیواره جدا کننده مستغرق (چکیده)
6663 - تعیین سرعت متوسط عمقی و تنش برشی در کانال روباز مثلثی (چکیده)
6664 - اثر فواصل آبیاری بر عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی ارزن، سورگوم و ذرت علوفه‌ای (چکیده)
6665 - تنوع گونه ای شته ها و کفشدوزکهای مزارع گندم ‏شهرستان مشهد (استان خراسان رضوی)‏ (چکیده)
6666 - اولین گزارش وجود کنه اریوفید ‏Aculus dimidiathus (Hall)( Acari: Eriophyidae)‎‏ ‏ (چکیده)
6667 - لایه های نازک 3SrTiO به روش اسپری پایرولیز و مطالعه خواص ساختاری و اپتیکی آنها (چکیده)
6668 - اثر بازپخت در محیط آرگون و نیتروژن بر خواص ساختاری, الکتریکی و اپتیکی لایه های رسانای شفاف SnO2:Co تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز (چکیده)
6669 - ساختار بلوری و خواص مغناطیسی ترکیبات Z=H، N) RFe10V2Zy و R=Y، Nd) (چکیده)
6670 - بررسی اثر پخش آربن بر ساختار و خواص مغناطیسی ترکیبهای HoFe11-xCoxTi (چکیده)
6671 - بررسی خواص مغناطوالاستیکی ترکیب Ce3Fe25Cr (چکیده)
6672 - بررسی خواص مغناطیسی ترکیبات (Z = H, N) YFe ١٠V٢Z (چکیده)
6673 - بررسی ساختار و مغناطومقاومت ترکیب منگنایت-کبالتایتLa0.7Sr0.3Mn0.9Co0.1O3 تهیه شده به روش سل- ژل، (چکیده)
6674 - تهیه پودر LaMnOبه روش مکانوشیمیایی (چکیده)
6675 - ساختار بلوری و خواص مغناطیسی ترکیبهای سه تایی خاکی نادر CoxCu13Fe6Nd-x (چکیده)
6676 - سنتز و مطالعه خواص ساختاری واپتیکی نانوبلورکهای کادمیوم سولفاید (چکیده)
6677 - مطالعه اثر ناخالصی کبالت بر خواص ساختاری و الکتریکی نیمرسانای 2O2SrCu ساخته شده به روش سل ـ ژل (چکیده)
6678 - بررسی افزایش بازده حرارتی و کاهش آلودگی محیط زیست (چکیده)
6679 - نقش حضور Si وCo بر خواص مغناطوالاستیکی آلیاژهای Er2Fe14-xCoxSi2 (چکیده)
6680 - آزادسازی تجاری و اثرپذیری بخش کشاورزی ایران از تکانه های ناشی از آن (چکیده)
6681 - گل فشان ها و اثرات زیست محیطی آن؛ مثال هائی از شمال و جنوب ایران (چکیده)
6682 - روش های کنترل انفعالی ارتعاشات القایی گردابه ها و کاربرد آن در سازه های دریایی (چکیده)
6683 - توزیع الگوهای توزیع زمانی بارش و ناحیه بندی آن در ایران (چکیده)
6684 - تاثیر منفی اختلافات منابع روش تحقیق بر روند پژوهش ها در حوزه علوم تربیتی (چکیده)
6685 - گزارش یک مورد لب شکری (Cheiloschisis) در گوساله هلشتاین (چکیده)
6686 - گزارش یک مورد پیچ خوردگی گردن (Torticollis) در گوساله هلشتاین نوزاد (چکیده)
6687 - بررسی امکان کاشت پاییزه – زمستانه نخود (.L Cicer arietinum ( در شرایط دیم شمال خراسان (چکیده)
6688 - به گزینی در رژم پلاسم نخود کابلی (.L Cicer arietinum ) برای کاشت انتظاری در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
6689 - بررسی امکان تولید گیاه هاپلوئید نخود ).L Cicer arietinum ( به روش کاشت این ویترو (چکیده)
6690 - تعیین گروه بیماری‌زایی جدایه‌های قارچ Ascochyta rabiei در ایران (چکیده)
6691 - تعدیل وردشی شبکه در حل معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزیی دوبعدی (چکیده)
6692 - ساخت پیشبر مصنوعی (SynP1) القاء شونده با بیمارگرهای گیاهی و آنالیز عملکرد آن در شرایط تنش‌های زیستی و غیرزیستی در گیاه کلزا (چکیده)
6693 - تاثیر تحقیقات بازاریابی بر عملکرد از طریق فرهنگ بازارگرایی در آژانسهای مسافرتی شهر مشهد (چکیده)
6694 - بررسی وضعیت درجه بلوغ الکترونیکی سازمانهای ارائه دهنده خدمات دولتی الکترونیک در شهر مشهد (چکیده)
6695 - ویژگی های مغناطیسی نانوسیم های فلزات واسط (Cr, Mn, Fe, Co, Ni) (چکیده)
6696 - خواص مغناطوالاستیکی ترکیب سه تایی خاکی نادر Cu13Fe6Nd (چکیده)
6697 - تحلیل پارامترهای میدان بلوری و ناهمسانگردی مغناطیسی ترکیبات HoFe11-xCoxTi (چکیده)
6698 - اثر حضور وانادیم بر ساختار و خواص مغناطوالاستیکی (چکیده)
6699 - بررسی اثر پخش نیتروژن بر ساختار و خواص مغناطیسی (چکیده)
6700 - استخراج معادلات منطقه ای مقدار-مدت-فراوانی بارش با استفاده از تئوری گشتاورهای خطی (مطالعه موردی: استان های خراسان) (چکیده)
6701 - صندوق های قرض الحسنه ارزیابی کارکرد در بازار پول و اعتبار (چکیده)
6702 - شکل گیری هویت ، تاثیرات اجتماعی و رهنمودهای تربیتی و درمانی مربوط به آن (چکیده)
6703 - بررسی ابعاد و نتایج کمک های دولت به تعاونی های تولیدی( مورد مطالعه: تعاونی های تولیدی خراسان رضوی) (چکیده)
6704 - ارزیابی نفوذپذیری ساختگاه سد درونگر با استفاده از شاخص نفوذپذیری ثانوی (چکیده)
6705 - تهیه و بررسی هدایت الکتریکی نانوسیال مگنتیت (چکیده)
6706 - ساخت ترکیب به روش آلیاژسازی مکانیکی (چکیده)
6707 - ساخت ترکیب منگنایت-کبالتایت 3O1/0Co9/0Mn3/0Sr7/0La به روش سل-ژل و مطالعه ی مقاومت ویژه و مغناطومقاومت آن (چکیده)
6708 - ارتقا سطح کیفیت خدمات: بررسی تاثیر رفتار شهروندی سازمانی (مورد مطالعه هتل پارس مشهد) (چکیده)
6709 - ساخت ابرسانای YBa2Cu3O7- به روش سل-ژل و بررسی اثر ناخالصی Er2O3 بر دمای گذار این ترکیب (چکیده)
6710 - بررسی آثار مغناطوالاستیکی ترکیب Sm0.4Gd0.6Mn2Ge2 (چکیده)
6711 - دیک الجن شاعر مظلوم اهل البیت (چکیده)
6712 - تعیین سلسله مراتب هویت نقش بازیکنان تیم های ملی هندبال ایران و رابطه آن با هویت ورزشی، سن و سابقه قهرمانی (چکیده)
6713 - ارزیابی اثرات کالبدی اجرای طرح‌های هادی روستایی (چکیده)
6714 - روند تحولات توسعه‌ی انسانی در کشورهای اسلامی (چکیده)
6715 - فعالیت‌های اقتصادی روستاییان و اثرات آن بر الگوهای مسکن روستایی (چکیده)
6716 - عارضه‌یابی اجتماعی در نواحی حاشیه‌ی شهرها (چکیده)
6717 - برآورد بار آلودگی ناشی از آلاینده‌های زیست محیطی (چکیده)
6718 - بررسی آثار کالبدی خانه‌های دوم بر توسعه‌ی سکونتگاه‌های روستایی (چکیده)
6719 - بررسی اثر نانو ذرات نقره بر روی سه قارچ بیماری زای گیاهی در شرایط ازمایشگاهی (چکیده)
6720 - بررسی و تعیین بهره وری انرزی برای تولید کلزا در شمال استان فارس (مطالعه موردی: شهرستان پاسارگاد) (چکیده)
6721 - گالیله، علم، کلیسا (چکیده)
6722 - شناسایی، انتخاب و معرفی کتابهای کمک درسی برای درسهای علوم تجربی سالهای اول تا پنجم (چکیده)
6723 - روند بهره‌برداری وتوسعه منابع آب کشاورزی درمنطقه رخ - کدکن (چکیده)
6724 - بررسی شکل‌پذیری تیرهای بتن آرمه‌ی وصله‌دار (چکیده)
6725 - سنجش توسعه صنعتی و توسعه منطقه ای استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی (چکیده)
6726 - برخی از مشکلات فنی موجود برای استفاده از نانو ذرات نقره در بخش های مختلف کشاورزی (چکیده)
6727 - بررسی رفتار لرزه ای غیرخطی دیوارهای برشی بتنی کوپل (چکیده)
6728 - چالشها و دشواریهای ارزشیابی برنامه درسی مجازی در نظام آموزش عالی (چکیده)
6729 - تعیین تنوع ژنتیکی قارچ بیماری برق زدگی نخود [Ascochyta rabiei (pass.) Lab.] ایران با استفاده از مارکرهای مولکولی RAPD (چکیده)
6730 - بهینه سازی انتقال ژن به سیب‌زمینی با استفاده از آگروباکتریوم و ژن گزارشگر gus (چکیده)
6731 - تأثیر تاریخ کاشت‌های پاییزه و زمستانه بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد نخود در شرایط فاریاب در خراسان ( نیشابور ) (چکیده)
6732 - دینامیک علفهای هرز نخود تحت تأثیر وجین و تراکم بوته نخود (.L Cicer arietinum ) در شرایط آبی و دیم شمال خراسان (چکیده)
6733 - بررسی اثر ترکیب محیط کشت بر تحمل به یخ زدگی در سه رقم نخود (چکیده)
6734 - بررسی روابط آلومتریک صفات مهم و اندام هوایی در گیاهچه‌های نخود (.L Cicer arietinum ) (چکیده)
6735 - بررسی اثر ریزنمونه و سطوح مختلف اکسین و سیتوکنین بر ریخت زایی سویا (چکیده)
6736 - بررسی تاثیر شوری آب آبیاری و تراکم های یولاف وحشی (Avena ludoviciana) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L. ) (چکیده)
6737 - بررسی کشت لگوم‌ها به عنوان محصول جایگزین آیش در گندم‌زارهای دیم شمال خراسان (چکیده)
6738 - بررسی ویژگیهای فیزیولوژیک و تکنولوژیک چغندر قند (چکیده)
6739 - دراسه نقدیه لآرائ مفسری القرآن الکریم حول معمودیة النصاری (چکیده)
6740 - مقایسه اثربخشی شیوه گروه درمانی شناختی-رفتاری ، آموزش مهارتهای مطالعه و روش تلفیقی بر کاهش اضطراب امتحان (چکیده)
6741 - نیازهای فرهنگی و هنری نوجوانان دانش آموز مشهد (چکیده)
6742 - بررسی و مقایسه سلامت رمان والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی با والدین کودکان عادی شهر ستان گناباد (چکیده)
6743 - تأثیر روش بسته بندی و دمای نگهداری بر خصوصیات شیمیایی و حسی بیسکویت فشرده (چکیده)
6744 - تحلیل جامعه شناختی بازگشت مجدد معتادان به اعتیاد در مرکز اجتماع درمان مدار(TC) شهر مشهددر سال (چکیده)
6745 - طبقه بندی اجتماعی اقوام درایران (چکیده)
6746 - انسجام درشبکه‌های همسایگی شهرمشهد (چکیده)
6747 - بررسی و نقد دیدگاه فیزیک کوانتوم درباره اصل علیت (چکیده)
6748 - رابطه هیجان خواهی ، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی شهر تهران (چکیده)
6749 - خصوصیات زیستی-اجتماعی نوجوانان دانش آموز مشهد (چکیده)
6750 - نقد مقاله بررسی ارتباط عمودی کتابهای حرفه و فن (چکیده)
6751 - مقایسه تفکرات غیرمنطقی در زنان مطلقه و غیرمطلقه مشهد (چکیده)
6752 - مالکیت و تأثیر آن در بهره‌وری اراضی کشاورزی (چکیده)
6753 - ارزشیابی برون داد برنامه آموزش قرآن پایه پنجم ابتدایی (چکیده)
6754 - آر.ان.ا لیگاز (چکیده)
6755 - مطالعه خواص الکترونی CaTiO3 در فاز پارا اکتریک فروالکتریک با استفاده از اصول اولیه (چکیده)
6756 - بررسی شکست مکانیکی دو رقم هندوانه در بارگذاری شبه استاتیکی (چکیده)
6757 - نور از دیدگاه سید حیدر آملی و سیدعبدالاعلی سبزواری (چکیده)
6758 - آر.ان.ای کاتالیتیک (چکیده)
6759 - آر.ان.ای محلول (چکیده)
6760 - بیان ژن (چکیده)
6761 - پلی آدنیله سازی در انتهای3 (چکیده)
6762 - پیرایش آر.ان.ا (چکیده)
6763 - تجزیه و تحلیل بیان ژن (چکیده)
6764 - تضعیف نسخه برداری (چکیده)
6765 - دنیای آر.ان.ا (چکیده)
6766 - ذرات ریبونوکلئوپروتئین (چکیده)
6767 - فرایند پس - نسخه برداری در آر.ان.اها (چکیده)
6768 - نسخه برداری (چکیده)
6769 - ویرایش آر.ان.ا (چکیده)
6770 - نسخه برداری معکوس (چکیده)
6771 - نقش احداث موج شکن ها و تاسیسات بندری در تغییرات تپه های ماسه ای سیستم سدی ساحلی میانکاله (چکیده)
6772 - نقد و تحلیل مدل های سنجش قدرت ملی (چکیده)
6773 - بررسی تاثیر جنبه های مختلف فردی و شخصیتی و عملکرد مسئولین فروش بیمه در نمایندگیهای بیمه ایران (چکیده)
6774 - بررسی تأثیر دما بر دامنه ارتعاشات به کمک ترموگرافی و آنالیز ارتعاشات (چکیده)
6775 - بررسی اثرات پاشش قطرات مایع در جریان بخار مرطوب در بین پره های یک توربین (چکیده)
6776 - بررسی امکان سنجی استقرار مدیریت یکپارچه شهری در ایران(مورد مطالعه شهر مشهد) (چکیده)
6777 - استفاده از مدل لاگرانژی جهت تعقیب قطرات مایع در جریان بخار مرطوب در شیپوره های همگرا-واگرای دوبعدی (چکیده)
6778 - عیب یابی ماشین آلات دوار به کمک پایش گرمایی(IR) و آنالیز ارتعاشات (چکیده)
6779 - میزان تأثیر گذاری آموزه های عرفانی در تحلیل چگونگی حدوث عالم (چکیده)
6780 - چشم انداز تولید پایدار گیاهان دارویی با تاکید بر استفاده از کود های بیولوژیک و آلی (چکیده)
6781 - بکار گیری روشهای بیوفیزیک در کشاورزی (چکیده)
6782 - نقش تعاونی ها در توسعه ورویکرد فقه اسلامی به آن (چکیده)
6783 - تحلیل تنش های دینامیکی استوانه جدار ضخیم FGM تحت شوک مکانیکی به روش تحلیلی (چکیده)
6784 - بررسی کاربرد گیاهان خشکی پسند زمین پوش در فضای سبز شهری مشهد (چکیده)
6785 - تعیین مزیت نسبی و شناسائی بازارهای هدف فرش دستباف ایران (چکیده)
6786 - بررسی پتانسیل بروز لهیدگی در قطعه دوم تونل آزاد (چکیده)
6787 - بررسی میزان تأثیر روایات سبب نزول در تفسیر (چکیده)
6788 - سرمایه اجتماعی : رویکردی جامعه شناختی به سلامت (چکیده)
6789 - بررسی عارضه نارسا خوانی در درس زبان فارسی دانش آموزان دوره ابتدایی (چکیده)
6790 - بررسی میزان شیوع آنتی بادی علیه لپتوسپیرا هارجو در نمونه های شیر مخزن در تعدادی از گاوداریهای صنعتی شیری در اطراف مشهد (چکیده)
6791 - بدیعیات پدیده ای نو در عصر انحطاط (چکیده)
6792 - حسابداری مدیریت در کشورهای کمتر توسعه یافته (چکیده)
6793 - سنگ شناسی توده های نفوذی منطقه ی معدنی تکنار، بردسکن (کاشمر) (چکیده)
6794 - بررسی ترکیب‌های مختلف کاشت و اثر کنترل علف‌های هرز در کشت مخلوط ماش (Wilczek ( L.) Vigna radiate) و سیاهدانه (Nigella sativa L.) (چکیده)
6795 - روشهای رانگ-کوتای حافظه پایین برای معادلات دیفرانسیل تصادفی (چکیده)
6796 - بنیادهای اخلاقی روابط بین الملل (چکیده)
6797 - واکاوی معنایی گفتمان علوم انسانی اسلامی (چکیده)
6798 - بررسی شاخص توسعه انسانی در کشورهای اسلامی (چکیده)
6799 - شهر الکترونیکی گامی به سوی تحقق اهداف شهر سالم (چکیده)
6800 - مکان یابی پهنه های مناسب احداث پارکینگهای عمومی شهری با استفاده از GIS فازی(مطالعه موردی: حوزه میانی غربی شهر مشهد) (چکیده)
6801 - شهر های جدید ایران، اهداف اولیه، واقعیت امروز (چکیده)
6802 - بررسی زمین شناسی مهندسی و تزریق پذیری ساختگاه سد بلا رود (چکیده)
6803 - تشخیص مولف متون ادبی و قانونی بحثی در زبانشناسی قانونی (چکیده)
6804 - زیست چینه نگاری رسوبات سانتونین- ماستریشتین جنوب شرق اصفهان (ایران مرکزی) بر مبنای نانوفسیل های اهکی و فرامینیفرها (چکیده)
6805 - بررسی تحلیلی و تطبیقی سنجش از دور در ایران و جایگاه آن در جغرافیا و علوم زمین (چکیده)
6806 - بررسی عملکرد دمپرهای ضربه ای به منظور کنترل نوسانگرهای اصطکاک محرک به کمک روش های اختلال میانگین گیری و اختلال هموتوپی (چکیده)
6807 - برآورد حداکثر بارش محتمل 24 ساعته به روش های آماری در شمال شرق ایران (چکیده)
6808 - نقش سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار محله ای (نمونه کوی سجادیه مشهد) (چکیده)
6809 - تعیین رابطه کاهیدگی بیشینه شتاب افقی حرکت زمین برای جنوب و جنوب غرب ایران (چکیده)
6810 - تعیین سریع بزرگی زمینلرزه با استفاده از داده های جنبش نیرومند زمین برای رخداد های متوسط تا بزرگ در فلات ایران (چکیده)
6811 - پارامتر های چشمه زمینلرزه 25 مهر 1388 تهران (چکیده)
6812 - تأثیر ترکیبات طبیعی گیاهی بر عمر انبارمانی و ویژگی های کیفی میوه گلابی (رقم شاه میوه اصفهان) (چکیده)
6813 - بررسی امکان پیش بینی زمان وقوع یخبندان با استفاده از روش تشخیص الگوها (چکیده)
6814 - بررسی نوسان پذیری اقلیمی در شمال شرق ایران (چکیده)
6815 - بررسی تأثیر خوسرمایی بر تحمل به یخ‌زدگی در سه رقم نخود (Cicer arietinum L) (چکیده)
6816 - سازمــان‌ها و هویــت ما (چکیده)
6817 - بررسی دو روش معکوس لون برگ مارکوارت و کانجوگیت گرادیان در بهینه سازی ترکیب روشهای حجم کنترل و تفاضل محدود (چکیده)
6818 - اثر زمان و غلظت در توزیع شکلهای مختلف اورانیوم در یک خاک آهکی (چکیده)
6819 - تأثیر Thiobacillus و Aspergillus بر فراهمی فسفر از خاک فسفات (چکیده)
6820 - بررسی تاثیر زمان کاشت و مقادیر مختلف بذر مصرفی بر درصد و اجزای اسانس بابونه آلمانی رقم پرسو (Presov) (چکیده)
6821 - بررسی رفتارهای جوانه زنی و تاریخ کاشت مطلوب در کندل کما، آنغوزه و باریجه (چکیده)
6822 - زیر ساخت های مدرن علوم تربیتی (چکیده)
6823 - بررسی تطبیقی ترجمه های انگلیسی ارائه شده از آیات مربوط به پوشش در قرآن کریم (چکیده)
6824 - تحلیل مقابله ای ضرب المثل های انگلیسی و فارسی از نظر معنایی و واژگانی (چکیده)
6825 - ارزیابی کارآیی سوسک سبز لاک پشتی(Cassida rubiginosa) در کنترل بیولوژیکی علف هرز خارلته (Cirsium arvense) در شیروان (چکیده)
6826 - مقایسه بافت شناسی ساختمان آبشش در ماهی قزل آلا و خاویاری (چکیده)
6827 - مطالعه بافت شناسی زوائد پیلوریک در ماهی قزل آلا (چکیده)
6828 - مطالعه آناتومی اعصاب شبکه بازویی در خرگوش (چکیده)
6829 - تحلیل مخازن استوانه ای ساخته شده از مواد هدفمند (FGMs) تحت بارهای مکانیکی و حرارتی (چکیده)
6830 - بررسی عددی جریان توربولنس شتابدار در حال توسعه در ورودی لوله (چکیده)
6831 - اصلاح ضرایب مدل تلاطمی SST بر اساس مفهوم تاخیر زمانی در جریان متغیر با زمان (چکیده)
6832 - تحلیلی بر گردشگری روستایی در پیرامون کلان شهرها (چکیده)
6833 - بررسی سبک ها و ابعاد دلبستگی بزرگسال در تجاوزگران جنسی و مقایسه آن با افراد عادی (چکیده)
6834 - تحلیل جریان قابل تراکم با استفاده از روش حفظ انرژی جنبشی (KEP) (چکیده)
6835 - شبیه سازی دو بعدی جریان مغشوش حول استوانه دوبعدی و ارائه رابطه کلی برای توزیع سرعت روی آن در رینولدزهای مختلف (چکیده)
6836 - تجلی عاشورا و انقلاب حسینی در شعر شیعه (چکیده)
6837 - بررسی معیارهای شکست و کیفیت توده سنگ ساختگاه سد سیازاخ (چکیده)
6838 - بررسی چگونگی نشست زمین و تخریب لوله های جدار چاههای آب در شمال غرب دشت مشهد (چکیده)
6839 - ارزیابی نشت از پی سد درونگر بر اساس آزمایش فشار آب (چکیده)
6840 - تشخیص آنتی بادی علیه گلیکوپروتئین E رینوتراکئیت عفونی گاوان در سرم گاوهای سقطی در مشهد، ایران (چکیده)
6841 - بررسی روند تغییرات فشار حفره ای در اثر احداث خاکریز جاده روی خاکهای با بافت ملایم با استفاده از روش اجزای محدود (چکیده)
6842 - ارائه رویکردهای مناسب در مدیریت مصرف آب شهری (چکیده)
6843 - کنه های بالا خانواده ‏Tetranychoidea(Acari:Prostigmata)‎‏ مرتبط با درختان و ‏درختچه های پارک های جنگلی در مشهد (چکیده)
6844 - تعیین ترکیب شیمیایی و انرژی قابل سوخت و ساز ضایعات کارخانجات ماکارونی، رشته، بیسکویت، پفک، لپه پاک کنی و بوجاری لپه (چکیده)
6845 - بررسی میزان اثر بخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان بنیاد شهید انقلاب اسلامی (چکیده)
6846 - ارزیابی ژنوتیپ‌های نخود ((Cicer arietinum L. برای تحمل به سرما در تاریخ‌های کاشت پاییزه در نقاط مرتفع و سردسیر ایران (چکیده)
6847 - ارزیابی تحمل به یخ زدگی ارقام نخود در شرایط کشت این ویترو (چکیده)
6848 - تاثیر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم عدس (چکیده)
6849 - تحرک لایه مرزی آشفته توسط جت و ویک و اثر آن بر ضریب انتقال حرارت بر صفحه تخت (چکیده)
6850 - بررسی سبکی رمان - چراغ ها را من خاموش می کنم - با رویکرد فرانقش میان فردی نظریه نقش گرایی (چکیده)
6851 - بررسی بالینی و آسیب شناسی حمام دراز مدت سولفات روی بر التیام ضایعات جلدی در ماهی کپور cyprinus carpio (چکیده)
6852 - آیا نهاده های تولید می توانند نقش بیمه را در فرایند تولید گندم داشته باشند؟ (چکیده)
6853 - مطالعه تاثیر محدودیت های غذای کوتاه مدت مکرر بر ترمیم زخمهای جلدی موش از طریق اندازه گیری میزان هیدروکسی پرولین (چکیده)
6854 - اندازه گیری قطر داخلی دهلیز چپ در اسب ترکمن توسط اکوکاردیوگرافی و ارتباط آن با سن، جنس و وزن بدن، (چکیده)
6855 - حاشیه‌نشینی در شهر سبزوار و راهکارهای مقابله با آن (چکیده)
6856 - نانواستراتیگرافی سازند گورپی در برش دره شهر (جنوب شرق ایلام) (چکیده)
6857 - مقایسۀ سنجش کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی از دیدگاه کاربران و کتابداران با استفاده از ابزار لایب‌کوآل (چکیده)
6858 - نقش بیوتکنولوژی کشاورزی در تولید غذاهای فراسودمند(عملگر) (چکیده)
6859 - بررسی مدیریت مصرف آب در راستای توسعه پایدار (چکیده)
6860 - اثر سطوح خشکی و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام نخود در مشهد (چکیده)
6861 - نظام حقوق اساسی مقایسه ای با دانش مطالعات منطقه ای (چکیده)
6862 - آینده شناسی جهت گیری سیاست خارجی ایران با استفاده از مدلswot (چکیده)
6863 - همسانی / ناهمسانی فرضیه و سناریو در پژوهش های علوم سیاسی (چکیده)
6864 - بررسی مقایسه ای میزان اضطراب ، استرس و افسردگی در زنان آزار دیده جنسی و غیر آزار دیده (چکیده)
6865 - بررسی خصوصیات جنسی دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
6866 - بررسی میزان آگاهی زوجهای جوان در شرف ازدواج از مسایل جنسی و نیازهای آموزشی در این زمینه (چکیده)
6867 - ارتباط میان رضایتمندی زناشویی و سلامت روان (چکیده)
6868 - بررسی شکل پذیری و رفتار لرزه ای ساختمانهای بتن مسلح با اعضاء محصور شده با FRP (چکیده)
6869 - تحلیل لرزه ای قاب های دو بعدی با جزء قابی ناکشسان دقیق بر پایه روش سختی (چکیده)
6870 - بررسی رفتار لرزه ای ساختمانهای بتنی با دیوارهای برشی غیر پیوسته در ارتفاع (چکیده)
6871 - ارزیابی رفتار سازه های فولادی در برابر بارهای انفجاری (چکیده)
6872 - مقایسه ی اثرات آنتی اکسیدانتی برگ گیاه بادرنجبویه (Melissa officinalis) با ویتامین ث بر اختلالات یادگیری ناشی از استات سرب در رت (چکیده)
6873 - بررسی چگونگی توزیع منافذ غدد عرق در دست زنان مبتلا به فشار خون بالا ساکن در استان خراسان (چکیده)
6874 - ناهمانندی دانشمند و سیاستمدار: امکان/ امتناع آینده پژوهی در سیاست (چکیده)
6875 - بررسی نسبت میان پوشش بانوان و استحکام خانواده در آموزه های دینی (چکیده)
6876 - بررسی خصوصیات روانی نوجوانان دختر دانش آموز شهرستان مشهد (چکیده)
6877 - آینده نگری دانش سیاسی (کاربست رویکرد آموزش تفکر انتقادی، راهی به سوی توانمند سازی افراد جامعه) (چکیده)
6878 - استفاده از soe-pcr در طراحی و ساخت قطعه رقابتگر مورد استفاده در واکنش pcr رقابتی (چکیده)
6879 - مقایسه وضعیت منحنی زیست محیطی کوزنتس در کشورهای عضو OECD و کشورهای در حال توسعه: یک تحلیل مبتنی بر داده های پانل (چکیده)
6880 - کاربردهای علم وفناوری نانو در طب دامهای کوچک (چکیده)
6881 - استفاده از نانوتکنولوژی در علوم سلولهای بنیادی (چکیده)
6882 - روش تحلیلی محاسبه نشت از کانال نیمه بیضی به روش نگاشت کانفرمال (چکیده)
6883 - بررسی تحلیلی روابط دبی‌ ـ اشل در کانالهای مرکب با زبریهای غیر یکنواخت (چکیده)
6884 - تخمین سرعت متوسط عمقی و تنش برشی در کانال مثلثی باز (چکیده)
6885 - سبک شناسی در سطح نحوی (چکیده)
6886 - بررسی خاستگاه و سازو کار تشکیل گلاکونی های سازند آیتامیر در جنوب شرق درگز (چکیده)
6887 - رتبه بندی نواحی شهر مشهد بر اساس شاخصهای توسعه شهری (چکیده)
6888 - تحلیل لجستیک اثر تنش فصل زایش بر تعداد تلقیح منجر به ابستنی گاو نژاد هلشتاین (چکیده)
6889 - همبستگی مکانی بین گیاهان بوته ای و گندمیان چند ساله مرتعی (چکیده)
6890 - نقش زبان‌شناسی تاریخی در کشف معانی رمزی و تحلیل محتوایی اسطوره (چکیده)
6891 - فرایند شکل‌گیری خانه‌های دوم روستایی و عوامل مؤثر بر آن (چکیده)
6892 - مطالعه ریخت شناسی و ساختار درونی کپسول شنوایی در جنس Meriones و نقش سازشی آن با استفاده از تکنیکهای بافت شناسی و میکروسکوپ الکترونی (چکیده)
6893 - همکاری علمی و تولید اطلاعات: نگاهی به مفاهیم و الگوهای رایج در تولید علمی مشترک (چکیده)
6894 - بررسی و مقایسه دو روش کاهش وزن در کشتی گیران نخبه 20-25ساله خراسانی (چکیده)
6895 - تعیین رابطه بین ابعاد آنتروپومتریک اختصاصی و قدرت دست برتر در شناگران تمرین کرده پسر نابالغ (چکیده)
6896 - بررسی اثرات اقتصادی یکپارچه کردن اراضی زراعی (چکیده)
6897 - ارتباطات جهانگستر و تمدن اطلاعاتی (چکیده)
6898 - شوراهای روستایی در بوته خرده فرهنگ دهقانی راجرز (چکیده)
6899 - عدالت فضایی در فضاهای دوگانه شهری (چکیده)
6900 - بحران آب و لزوم توجه به بهره‌وری آب در نواحی خشک (چکیده)
6901 - تأثیر نوع فرآیند تصفیه بر جمعیت پاتوژنیک پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب (چکیده)
6902 - ارزیابی روش های مختلف فیزیکی شیمیایی نمک زدایی و انتخاب گزینه برتر جهت بهبود کیفیت آب های زیرزمینی (مطالعه موردی : آب چاه های بهارستان تربت حیدریه) (چکیده)
6903 - کاربرد فرآیند ورمی کمپوست در بازیافت زباله های شهری (مطالعه موردی-زباله های شهر مشهد) (چکیده)
6904 - برآورد تأثیر استفاده از بادگیر به عنوان سامانه تهویه طبیعی بر شرایط دمای داخل ساختمان (مطالعه موردی) (چکیده)
6905 - برنامه ریزی دسترسی اتوبوس درایران ، نمونه موردی شهر مشهد (چکیده)
6906 - سنجش درجه توسعه ‏یافتگی کشاورزی شهرستانهای استان خراسان رضوی (چکیده)
6907 - تعیین‎کننده‎های روش‎های مدیریتی علف‎های هرز در مزارع گندم استان خراسان رضوی (چکیده)
6908 - استفاده از ناحیه ژنی ITS2 در تعیین هویت Trichogramma embryophagum و Trichogramma evanescens (چکیده)
6909 - استفاده از خط شناسه گذاری (Barcoding) در شناسایی Tetranychus urticae (چکیده)
6910 - مقایسه تاثیر سطوح مختلف شوری و سیلیسیم در تولید زیست توده، مقدار سدیم و پتاسیم برگ و ریشه خرفه (چکیده)
6911 - بررسی اثرات تعدیل کنندگی کاربرد خاکی و محلولپاشی کلرید پتاسیم و کلرید کلسیم بر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه سورگوم (چکیده)
6912 - فردوسی و شاهنامه در تاریخ جهانگشای جوینی (چکیده)
6913 - تحلیلی توصیفی از کاربردهای عناصر اسلامی در شعر رودکی (چکیده)
6914 - بررسی اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست و عنصر معدنی فسفر بر رشد و نمو و جذب برخی از عناصر غذایی در نشاء گوجه فرنگی (چکیده)
6915 - شناساسی پاتوتیپ های جدید عامل بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم در استان کرمانشاه (چکیده)
6916 - نقش مدیریت در عملکرد شرکت های تعاونی تولید روستایی استان خراسان رضوی (چکیده)
6917 - بررسی وضعیت تعاونی های کشاورزی در ایران و جهان و مقایسه شاخص های کمی و کیفی آنها (چکیده)
6918 - ارزیابی اثر کاربرد سویه هایی از سودوموناس بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم در سطوح مختلف فسفر (چکیده)
6919 - راهکارهای فهم حدیث در کتاب الاربعون حدیثا (اربعین) شیخ بهائی (چکیده)
6920 - بررسی تفاوتهای جنسیتی در توصیف و بیان درد (چکیده)
6921 - بررسی کاربرد مجازی نام حیوانات در زبان فارسی (چکیده)
6922 - بررسی صامت میانجی در گویش مشهد (چکیده)
6923 - اثر تزریقی شیردانی روغن پنبه با گلوکز به تولید و ترکیب شیر بزهای شیرده (چکیده)
6924 - بررسی ترکیب فلوریستیکی و غنای گونه ای مراتع ییلاقی اسدلی- پلمیس در استان خراسان شمالی (چکیده)
6925 - رویکردی جدید در به کارگیری روش اختلال جهت تحلیل تداخلهای غیر خطی در سیستمهای قدرت بزرگ تحت استرس (چکیده)
6926 - تأثیر غلظتهای مختلف اورانیم بر جمعیتهای میکروبی و فعالیت آنزیمی خاک (چکیده)
6927 - جذب اورانیوم از محیط های آبی بوسیله زئولایت ایرانی غنی از کلینوپتیلولایت (چکیده)
6928 - کاربرد هم زمان Heterorhabditis bacteriophora و Metarhizium anisoplia روی کرم سفید ریشه Polyphylla adspersa (چکیده)
6929 - انرژی و سیاست خارجی در دولت تحصیل دار (سه حوزه همسایگی) (چکیده)
6930 - سرچشمه نظریه های ترجمه (چکیده)
6931 - ردپای مفاهیم فلسفی در داستان های کودکان: پژوهشی پیرامون شناسایی مؤلفه های مرتبط با آموزش تفکر فلسفی (چکیده)
6932 - بررسی قابلیت کتابهای کمک درسی در پاسخ دهی به پرسشهای پژوهش‏‏گرا در کتابهای درسی دوره راهنمایی (چکیده)
6933 - تحلیل فاصله استقلال کسب شده دانشجویان قبل از ورود به دانشگاه و حین برخورداری از تحصیلات و برنامه های درسی دانشگاه: پیامدها و چالش ها (چکیده)
6934 - خانواده های ناکارآمد : هنگامه های درمانی (چکیده)
6935 - تحلیل نقش نمادین اسطوره آب و نمودهای آن در شاهنامه فردوسی بر اساس روش نقد اسطوره ای (چکیده)
6936 - بررسی رفتار غیرخطی ستون های بتن آرمه تقویت شده با FRP به روش اجزای محدود (چکیده)
6937 - بررسی رفتار غیر خطی اتصالات صفحات بادبندی در تراز فونداسیون (چکیده)
6938 - بررسی رفتا لرزه ای قابهای فولادی دارای بادبند و اتصالات نیمه صلب (چکیده)
6939 - بررسی اثر انواع خاکها در برآورد سطح عملکرد سازه های نامتقارن فولادی (چکیده)
6940 - تنوع گونه ای و ژنتیکی سن های شکارگر خانواده Reduviidae در مشهد و حومه (چکیده)
6941 - بررسی عوامل موثر در استحکام زندگی زناشویی دانشجویان (چکیده)
6942 - رهیافت جدید برای اصلاح روش حفاظت خطای نابرابر در ارسال ویدئو روی شبکه‌های بی‌سیم (چکیده)
6943 - تفاوتهای رفتاری زن ومرد (پایه های فیزیولوژیک و غیرفیزیولوژیک) (چکیده)
6944 - مفهوم و فرآیند شکل گیری هویت ، تاثیر عوامل اجتماعی و اصلاح و درمان مسایل هویت (چکیده)
6945 - حل تحلیلی و عددی معادلات آبهای کم عمق با ناپیوستگیهای متمرکز در بستر (چکیده)
6946 - شبیه سازی امواج تیز ایستا با استفاده از روش های حجم محدود و تفاضل محدود (چکیده)
6947 - تحلیل عددی جریان در تبدیل‌ها با استفاده از شبکه تطبیقی (چکیده)
6948 - کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در پیش بینی آبشستگی پایین دست سازه های کنترل شیب (چکیده)
6949 - توصیف نگرش و گرایش مردم استان خراسان رضوی به فعالیت های حرکتی و ورزشی (چکیده)
6950 - اثرات زمان کاربرد کود دامی و استفاده از انواع کود زیستی بر ویژگی های کمی و کیفی کدو پوست کاغذی (Cucurbita pepo) (چکیده)
6951 - بررسی اثرتغییراقلیم برخشکسالی و بیابان زائی (مطالعه موردی: دشت بیرجند) (چکیده)
6952 - مشروطه خواهی در سرگذشت حاجی بابای اصفهانی و سیاحت نامه ابراهیم بیک (چکیده)
6953 - بررسی رضایتمندی زناشویی و رابطه آن با طلاق (چکیده)
6954 - بررسی رابطه ویژگیهای شخصیتی و رضایتمندی زناشویی در زنان دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
6955 - پیش بینی ناپارامتری داده های ترتیبی در مسائل دو نمونه ای (چکیده)
6956 - بهبود کارایی برچسب زن دستوری با استفاده از نرمال ساز متون فارسی (چکیده)
6957 - نرمال ساز متون فارسی (چکیده)
6958 - رابطه هیجان خواهی ، برون گرایی و خشم در نوجوانان پسر بزهکار و عادی استان تهران (چکیده)
6959 - شناسائی شرکتهای رو به افول و قوی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد بررسی ارتباط ارزش دفتری سهام و سودخالص (چکیده)
6960 - طرح بهینه سانسور فزاینده در توزیع بر نوع 12 بر اساس اطلاع فیشر (چکیده)
6961 - متغیر همراه آماره های مرتب فرین و آماره های مرتب آنها در مدل FGM (چکیده)
6962 - برآورد درستنمایی پارامتر فرآیند خود متشابه با استفاده از خواص توابع موجکی (چکیده)
6963 - مطالعه مولکولی تنوع ژنتیکی ژیاردیا اینتستینالیس در برخی مناطق ایران (چکیده)
6964 - تقویت کننده کم نویز در باند فرکانسی 3.1-10.6 GH با استفاده از روش خنثی سازی نویز (چکیده)
6965 - تعیین پارامترهای رسیدگی هلو با استفاده از امواج فراصوت (چکیده)
6966 - مقایسه دید گاه مردم مشهد ومتخصصان اسلامی درباره اهمیت ابعاد وملاکهای دینداری (چکیده)
6967 - اثر آماده سازی اسمزی بذر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاه رازیانه (Foeniculum vulgare Mil)l (چکیده)
6968 - بررسی کارکرد گروه نقشی زمان در زبان فارسی بر پایه برنامه کمینه گرا (چکیده)
6969 - تدوین شرح وظایف سازمانی با دیدگاه فرایندی (چکیده)
6970 - معرفی گیاه سمی Thevethia peruviana در ایران (چکیده)
6971 - اثر آنزیم پاپائین بر درجه هیدرولیز و طول زنجیره پپتیدی پروتئین های میوفیبریلار ماهی کیلکا (چکیده)
6972 - حل مساله چند معیاره زمانبندی تولید ماشین های موازی غیر مشابه با لحاظ کردن نت پیشگیرانه (چکیده)
6973 - تأملی در معنای رشد درقصص قرآن کریم (چکیده)
6974 - کمانش دینامیکی تیر ساندویچی سه لایه با هسته ER (چکیده)
6975 - شبیه سازی جریان سیلابی فوق بحرانی در تقاطع کانالها (چکیده)
6976 - مهار امواج جریان فوق بحرانی در خمها با موانع عرضی (چکیده)
6977 - بررسی واکنش پنبه کاران استان خراسان نسبت به ریسک قیمتی در چارچوب انتظارات عقلایی (چکیده)
6978 - ارزیابی الگوهای بهینه کشت مدلهای برنامه ریزی ریاضی از بعد منافع اجتماعی (چکیده)
6979 - برآورد الگوی تصحیح خطای سیستم تقاضای تقریباً ایده آل برای انواع گوشت در ایران (چکیده)
6980 - بررسی اثر آرد دانه خربزه به عنوان جایگزین چربی بر ویژگی های شیمیایی و حسی فرآورده های گوشتی (چکیده)
6981 - کنترل فعال شرایط ماشینکاری به کمک حسگرها و عملگرهای پیزوالکتریک در عملیات فرز انگشتی مینیاتوری (چکیده)
6982 - برنامه‎ریزی فروش لیزینگی در بنگاه‎های تولید فناوری ماشین‎های کشاورزی (چکیده)
6983 - عوامل تاثیرگذار بر تمایل به مشارکت کشاورزان گندم‎کار در برنامه یارانه سبز برای پذیرش و بکارگیری عملیات حفاظتی خاک (چکیده)
6984 - بررسی ابعاد آنتروپومتری کمپلکس لب- بینی در پسران 11-17 ساله شهر مشهد با استفاده آنالیز فتوگرافی (چکیده)
6985 - حنظله ابی عامر (چکیده)
6986 - حوامیم (چکیده)
6987 - بررسی تطبیقی عهدنامه های تسلیم دراسلام و مسیحیت؛ باتاکید بر مورد اسپانیای اسلامی (چکیده)
6988 - خارجة بن زید (چکیده)
6989 - نرخ های همگرایی برای متغیرهای تصادفی پیوندی مثبت و مانای اکید (چکیده)
6990 - بررسی تطبیقی مفهوم مرگ در اندیشه ابوالعلاء (چکیده)
6991 - بررسی ویژگی مولکولی یک جمعیت ایرانی (Chrysoperla carnea (Neu: Chrysopidae با تاکید بر توالی سیتوکروم اکسیداز یک (چکیده)
6992 - نگرشی به میراث علمی مسلمانان دراسپانیا (چکیده)
6993 - تأثیر کودهای آلی بر شاخص های رشد، عملکرد و درصد اسانس بخش رویشی گیاه دارویی ریحان (چکیده)
6994 - پیش بینی هزینه های تعمیر و نگهداری تراکتور دو چرخ محرک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با رگرسیون (چکیده)
6995 - خاتون بخارا (چکیده)
6996 - بررسی اثرات شدت و زمان برگزدایی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (چکیده)
6997 - مطالعه تنوع ژنتیکی نمونه های عدس و تعیین روابط خویشاوندی انها با استفاده از ارزیابی های مورفولوژیکی (چکیده)
6998 - ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپ های عدس با نشانگرهای مولکولی RAPD (چکیده)
6999 - ارزیابی ژنوتیپ های کلزا از نظر نشت الکترولیت ها به عنوان شاخصی از خسارت یخ زدگی (چکیده)
7000 - ارزیابی تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس در خزانه کشت پاییزه (چکیده)
7001 - ارزیابی کاشت پاییزه نخود در شرایط اب و هوایی شمال شرق ایران (چکیده)
7002 - ارزیابی تحمل به یخ زدگی ژنوتیپ های نخود در شرایط کنترل شده (چکیده)
7003 - بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ژرم پلاسم نخود متحل به سرما در شرایط کشت پاییزه در مشهد (چکیده)
7004 - بررسی خصوصیات فنولوژیک و مورفولوژیک ژرم پلاسم نخود متحمل به سرما در شرایط کشت پاییزه در مشهد (چکیده)
7005 - بررسی تحمل به سرما و تاثیر تاریخ های کاشت پاییزه، زمستانه و بهاره بر خصوصیات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های عدس (چکیده)
7006 - بررسی تحولات در فهم روایات اسلامی بر پایه مفهوم «گفتمان» (چکیده)
7007 - تحلیل عددی توزیع گازهای برگشتی و نشتی از محفظه لنگ تزریق شده به جند راهه ورودی در هر استوانه (چکیده)
7008 - مقیاس سازی توامان توابع نگهداشت آب و هدایت هیدرولیکی خاک (چکیده)
7009 - مقیاس سازی تابع هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از عامل مویینگی مؤثر (چکیده)
7010 - برچسب زنی نقش معنایی جملات فارسی با رویکرد یادگیری مبتنی بر حافظه (چکیده)
7011 - بررسی رابطه ورزش رزمی کاراته وحرمت خود در دانش آموزان ناشنوا (چکیده)
7012 - بررسی و تعیین مقاومت به سرما و یخ زدگی سه رقم تجاری انگور در شمال خراسان (چکیده)
7013 - آزمون نیکویی برازش برای توزیع نمایی بر مبنای برآورد اطلاع رنی (چکیده)
7014 - معرفی معیاری جدید برای تشخیص صرع در سیگنالهای الکتروانسفالوگرام نویزی و کوتاه مدت بر اساس تحلیل الگوهای ترتیبی (چکیده)
7015 - بررسی خشکسالی هیدرولوژیکی حوزه آبریز رودخانه‌های استان همدان (چکیده)
7016 - بررسی ارتباط احتمالی بین زخم معده و آریتمی های قلبی در اسب عرب و اسبچه خزر (چکیده)
7017 - بررسی امکان استفاده از آبهای زیرزمینی دشت تویسرکان در سیستم‌های آبیاری (چکیده)
7018 - بررسی میزان اثر بخشی پماد حاصل از مخلوط کره حیوانی Ghee و پودر غلاف میوه گیاه جغجغه بر اپی تلیزاسیون زخم پوستی در رت (چکیده)
7019 - اثر مخارج تحقیق و توسعه بر اختراعات و رشد اقتصادی(تحلیل مقایسه‌ای بین کشورهای در حال توسعه و توسعه‌ یافته) (چکیده)
7020 - تحول پول از پول کالایی به پول دیجیتالی (چکیده)
7021 - تأثیر کاربرد مواد آلی و نیتروژن معدنی بر تجزیه شیمیایی و زیستی علف کش آترازین در خاک (چکیده)
7022 - ایجاد امولسیون های آب در روغن با کمک امواج اولتراسوند و کاربرد آنها در جداسازی آرسینک (V) از آب توسط فرآیند غشاء مایع امولسیونی (چکیده)
7023 - مقایسه گروه درمانی مبتنی بر هوشیاری فراگیر توام با آموزش مهارت های مطالعه در کاهش اضطراب امتحان و اضطراب صفت (چکیده)
7024 - بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر اجرای مدیریت دانش در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری (چکیده)
7025 - نورون آینه ای، دیدگاهی ساختاری و بیولوژیک در درک نیت (چکیده)
7026 - نقش ادبیات کودکان و نوجوانان در پاسخگویی به نیازها (چکیده)
7027 - معرفی و بکارگیری مدل برنامه ریزی لیتل در تدوین استراتژی برای محصولات منتخب یک شرکت، مورد مطالعه: شرکت تولیدی لوازم خانگی آلفا (چکیده)
7028 - روشی جدید در پیاده سازی موازی کدبردار LDPC با استفاده از نرم افزار ISE و زبان برنامه نویسی VHDL (چکیده)
7029 - بررسی اثر سطوح فسفر بر مسزان کلروفیل و تجمع فسفر و عملکرد ارزن دم روباهی و ارزن خوشه ای در شرایط تنش خشکی (چکیده)
7030 - ارزیابی تحمل به سرمای رازیانه در شرایط کنترل شده (چکیده)
7031 - بررسی تاثیر خشکی ناشی از پلی اتیلن گلایکول 6000 بر روی برخی از ژنوتیپ های نخود در مرحله گیاهچه ای (چکیده)
7032 - بررسی اثرات تاریخ کاشت بر مراحل فنولوژیک، مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام عدس (چکیده)
7033 - بررسی اثرات تنش شوری بر رشد رویشی ارقام نخود (چکیده)
7034 - اثر تنش شوری بر جذب و توزیع عناصر در مرحله جوانه زنی و گیاهچه ای ارقام نخود (چکیده)
7035 - بررسی اثرات تنش شوری در جوانه زنی ارقام نخود (چکیده)
7036 - ارزیابی تحمل به یخ زدگی در برخی از ژنوتیپ های نخود تحت شرایط کنترل شده (چکیده)
7037 - کشت پاییزه-زمستانه حبوبات و چالش های فراروی ان (چکیده)
7038 - فرایندهای شناختی ضمنی و سوگیری توجه در رفتارهای اعتیادی: معرفی و ساخت و کاربرد آزمون استروپ مواد (چکیده)
7039 - شاهنامه در لغت نامه (چکیده)
7040 - بررسی میزان تجددگرایی دانشجویان دختر دانشگاه فردوسی مشهد وعوامل موثر بر آن (چکیده)
7041 - اثر برخی عناصر غذایی کم مصرف بر صفات کمی گل مریم رقم دابل (چکیده)
7042 - بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری کشاورزان در ماشین های کشاورزی: کاربرد روش دو مرحله ای هکمن (چکیده)
7043 - تمایز سلول های بنیادی به سلول های اندوتلیالی جهت اهداف سلول درمانی (چکیده)
7044 - آماده سازی داربست الاستیک طبیعی سه بعدی (Matrix-3D) ازدیواره آئورت گاو به منظور مطالعه رفتار سلول های بنیادی مزانشیمی در شرایط in Vitro (چکیده)
7045 - شناسایی تیپ‏های ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر(BNYVV) عامل بیماری ریزومانیا در منطقه چناران (چکیده)
7046 - بررسی تاثیر روابط اجتماعی استاد-دانشجو بر موفقیت تحصیلی دانشجویان (چکیده)
7047 - مطالعه اثر پاکوتاه کنندگی پاکلوبوترازول بر روی گل مریم L. Polianthes tuberose و امکان تولید آن به شکل گلدانی (چکیده)
7048 - تحلیل انتقادی تاریخ ادبیات نگاری (چکیده)
7049 - استخراج عصاره هسته انگور با سیستم های مختلف حلال و ارزیابی خواص آنتی اکسیدانی وآنتی رادیکالی آن (چکیده)
7050 - مدلسازی سینتیک انتقال جرم طی فرآیند آبگیری اسمزی کیوی توسط شبک ههای عصبی مصنوعی (چکیده)
7051 - اثر متقابل تنش آبی و کاربرد سه ماده آلی(سوپرجاذب پلیمی،زئولایت معدنی و کود دامی) بر خصوصیات بذری گیاه دارویی نازبو (چکیده)
7052 - مدل سازی و محاسبه کنترلر PID و تابع انتقال جدید تابع عدد ماخ برای موشک دوار (چکیده)
7053 - اعتبارسنجی مدلهای تابش ترمزی Geant4 در انرژی 19.5 MeV (چکیده)
7054 - نقش مسیر انتقال سیگنال ‏MAPK‏ در مقاومت پایه چغندرقند به ‏قارچ ‏‎ Rhizoctonia solani‏ عامل بیماری سوختگی اندام های هوایی و ‏پوسیدگی ریشه ‏ (چکیده)
7055 - شناسایی سودوموناسهای ایجاد کننده شانکر یاکتریایی درختان میوه هسته داز در استان خراسان رضوی (چکیده)
7056 - کاوشی در عملکرد مدیریت اموزشی به عنوان مولفه ای از برنامه درسی پنهان در تربیت ارزشی دانش آموزان (چکیده)
7057 - تاثیر ویژگیهای شخصیتی کارآفرینانه مدیران آموزشی بر یادگیرنده بودن سازمان مدارس (چکیده)
7058 - اثر مقدار نیتروژن مصرفی بر عملکرد و کارایی مصرف و شاخص برداشت سیب زمینی رقم سانته (چکیده)
7059 - بررسی اثرات کشت مخلوط بر عملکرد دانه و نسبت برابری زمین در ترکیب های افزایشی و جایگزینی دو گیاه شاهدانه و کنجد (چکیده)
7060 - مقایسه جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط و خالص دو گیاه لوبیا و ریحان بذری (چکیده)
7061 - مدل سازی نوسانات مکانی و زمانی عملکرد چغندرقند در استان خراسان (چکیده)
7062 - بررسی اثر فواصل آبیاریو نوع کود بر عملکرد اندام هوائی سه گیاه دارویی:اسطوخودوس، رزماری و زوفا (چکیده)
7063 - تاثیرنظام های زراعی بانهاده های مختلف بر کارایی مصرف نور در ذرت (چکیده)
7064 - ارزیابس عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا در کشت مخلوط افزایشی با ذرت (چکیده)
7065 - تاثیر تراکم های مختلف کشت مخلوط ذرت و لوبیا بر قابلیت جذب و کارایی مصرف نور (چکیده)
7066 - اثر آفتابدهی و بقایای گیاهی برجمعیت علف های هرز (چکیده)
7067 - مطالعات زمین شناسی، دگرسانی و ژئوشیمی در ارتباط با کانیزایی آنتیموان در منطقه ارغش حسن آباد، شمال شرق ایران (چکیده)
7068 - مطالعات کانی شناسی- ژئوشیمی ذخیره معدنی آندالوزیت فریمان با نگرشی ویژه بر کاربردهای صنعتی (چکیده)
7069 - ژئوشیمی ایزوتوپی و پتروژنز تودههای نفوذی کالکآلکالن غنی از پتاسیم و با تفریق شدید عناصر نادر خاکی در بلوک لوت، شرق ایران (چکیده)
7070 - فرورانش دوسویه نامتقارن؛ نظریه جدید در مورد محیط تکتونوماگمایی و متالوژنی بلوک لوت، شرق ایران (چکیده)
7071 - کانیسازی و اکتشافات ژئوشیمیایی سنگی و رسوبات رودخانهای در غرب معدن کائولن دربند (جنوب غربی سبزوار) (چکیده)
7072 - مطالعات پتروگرافی، آلتراسیون و ژئوشیمی رسوبات رودخانه ای در محدوده اکتشافی دهن قلعه، شمال غربی بردسکن (چکیده)
7073 - زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعات مغناطیس‌سنجی در کانی سازی آهن منطقه کلاته شاهین، استان خراسان‌رضوی (چکیده)
7074 - کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی در کمربند ولکانیکی- پلوتونیکی هلاک آباد (جنوب سبزوار) با نگرشی بر اکتشاف مس پورفیری (چکیده)
7075 - کانی سازی و اکتشافات ژئو فیزیکی به روشIP/RS و مغناطیس سنجی زمینی در محدوده اکتشافی MA-I و اطراف آن ، منطقه اکتشافی مس- طلا پورفیری ماهر آباد ،‌ شرق ایران (چکیده)
7076 - تاثیرات طولانی مدت عصاره آبی گیاه شاهدانه بر تثبیت حافظه فضایی در رت (چکیده)
7077 - پیش بینی تعداد خرابی ها با الگوی لگ-نرمال (چکیده)
7078 - میانگین باقیمانده رکورد در الگوی وایبل (چکیده)
7079 - کرانهایی برای قابلیت اطمینان سیستمهای درون m k متوالی از n با مولفه های تعویض پذیر (چکیده)
7080 - مقایسه میزان برخی فاکتورهای هورمونی و بیوشیمیایی بین دختران نابالغ ورزشکار (ژیمناست ، رزمی کار و شناگر) و غیر ورزشکار (چکیده)
7081 - مطالعه نقش المنت های cis-acting در پروموترهای القاء شونده در برابر پاتوژنهای مختلف (Study of the cis-acting elements in pathogen inducible promoters in response to phytopathogene) (چکیده)
7082 - معرفی نوع و شرایط دگرگونی منطقه قنداب جنوب شرق فریمان (چکیده)
7083 - رابطه بین دگر شکلی و رشد پورفیروبلاستها در اندالوزیت شیست های منطقه قنداب - جنوب شرق فریمان (چکیده)
7084 - مطالعه کانی شناسی متا پلیت ها در منطقه غرب و شمال غرب قنداب (چکیده)
7085 - پترولوژی و مغناطیس سنجی توده ھای آذرین نفوذی در محدوده اکتشافی دھن قلعه ، شمال غربی بردسکن (چکیده)
7086 - زمین شناسی، پتروگرافی، آلتراسیون ومغناطیس سنجی غرب معدن کائولن دربند (جنوب غرب سبزوار) (چکیده)
7087 - بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک بر بهبود تحمل به تنش خشکی ارقام نخود ( Cicer arientinum L.) (چکیده)
7088 - مقایسه نسبت عملکرد کانسنتریکی عضلات همسترینگ به چهارسر رانی در ورزشکاران و غیر ورزشکاران زن (چکیده)
7089 - بررسی خواص رئولوژیکی مخلوطها و محلولهای ساکارز و مدل های ارائه شده جهت اندازه گیری خواص رئولوژیکی آنها (چکیده)
7090 - مطالعه بافت شناسی تکامل مری در ماهی قره برون (چکیده)
7091 - درجه بندی کشمش با استفاده از پردازش تصویر: شناسایی دم و رنگ (چکیده)
7092 - ارزیابی توده های بومی نخود های تیپ کابلی(Cicer arietinum L.) برای تحمل به خشکی (چکیده)
7093 - گزینش برای تحمل به یخ زدگی نخود در شرایط این ویترو (چکیده)
7094 - پتروگرافی، آلتراسیون و پذیرفتاری مغناطیسی توده های نفوذی شمال غرب ارغش( نیشابور) (چکیده)
7095 - کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی در توده های نفوذی شرق قله شاه نشین (جنوب غرب خواف) (چکیده)
7096 - اکتشافات ژئوشیمیایی (رسوبات رودخانه) در منطقه کوه سالوک (سنخواست) (چکیده)
7097 - کانی سازی و اکتشافات ژئوشیمیایی در غرب منطقه معدنی ارغش، با نگرشی بر اکتشاف مس، سرب و روی رگه ای (چکیده)
7098 - مروری بر زمین شناسی، ژئوشیمی و کانی سازی معدن متروکه مس- طلای رگه ای حیدری، جنوب کجه، فردوس (چکیده)
7099 - اکتشافات ژئوشیمیایی، کانی سنگین و دماسنجی سیالات درگیر بخش شمالی کمپلکس پلوتونیک تکنار (شمال بردسکن) (چکیده)
7100 - زمین شناسی، آلتراسیون و پتانسیل کانه زایی در منطقه کوه شاه، خراسان جنوبی (چکیده)
7101 - شناسایی دگرسانی آرژیلیک و آرژیلیک پیشرفته با استفاده باندهای SWIR سنجنده استر در منطقه هلاک آباد، خراسان رضوی (چکیده)
7102 - کاربرد تحلیل مولفه های اصلی در شناسایی آنومالیهای ژئوشیمیایی در ناحیه فیض آباد؛ شمال شرق ایران (چکیده)
7103 - ژئوشیمی، کانی سازی، آلتراسیون و شرایط تشکیل کانی سازی آهن (چکیده)
7104 - بررسی زمین شناسی، آلتراسیون و ژئوشیمی کانسار کلاته آهنی- گناباد (چکیده)
7105 - مطالعه زمین شناسی و کانی شناسی محدوده کانی سازی اسکارن آهن بیشه (جنوب بیرجند،خاور ایران) (چکیده)
7106 - معرفی و نحوه تشکیل کوارتز بافت تک جهته برای اولین بار در سطح جهانی براساس مطالعات میکروترمومتری و ایزوتوپ پایدار اکسیژن در کانسار مس طلا پورفیری خوپیک خراسان جنوبی (چکیده)
7107 - زمین شناسی، آلتراسیون و مغناطیس سنجی شرق قله شاه نشین واقع در غرب زوزن (چکیده)
7108 - برداشت های مغناطیس زمینی برای اکتشاف آهن در کوه سالوک، اسفراین (چکیده)
7109 - بارزسازی زونهای دگرسانی با استفاده از باندهای سنجنده استر مطالعه موردی منطقه هلاک آباد، خراسان رضوی (چکیده)
7110 - کانی سازی ماسیو سولفید تکنار، سن سنجی زیرکون U-Pb و ژئوشیمی رادیو ایزوتوپ ها Sr-Nd گرانیتوئیدهای بورناورد (چکیده)
7111 - زمین شناسی، آلتراسیون و بذیرفتاری مغناطیسی توده های نفوذی منطقه کانی سازی مس، سرب و روی رگه ای، غرب منطقه معدنی ارغش، نیشابور (چکیده)
7112 - زمین شناسی، آلتراسیون، بترولوژی و بذیرفتاری مغناطیسی منطقه به برزو واقع در غرب زوزن (جنوب غرب خواف) (چکیده)
7113 - زمین شناسی، پترولوژی و کانی شناسی توده های نفوذی منطقه کلاته آهنی- گناباد (چکیده)
7114 - کانی شناسی، آلتراسیون و اکتشافات ژئوشیمیایی در محدوده غرب کبیر کوه (خواف) (چکیده)
7115 - مدل سازی جرم میوه طالبی بر اساس مشخصه های هندسی آن (چکیده)
7116 - بارزسازی زونهای آلتراسیون در ارتفاعات شمال غربی نیشابور، با استفاده از روش نقشه برداری زاویه طیفی بر روی تصاویر سنجنده آستر (چکیده)
7117 - تعیین و مقایسه خواص فیزیکی دو رقم پرتقال منطقه شمال (چکیده)
7118 - تأثیر بسته بندی با پوشش نانوذرات Tio2 بر روی PH محصول خیار (چکیده)
7119 - اثر شکل دانه، شکل جعبه و ضریب اصطکاک برکمیت و کیفیت نیرو های وارد بر کف جعبه های حمل میوه با استفاده از شبیه سازی عددی المانهای مجزا (چکیده)
7120 - بررسی ارتباط خستگی مادر با افسردگی پس از زایمان (چکیده)
7121 - الگوی انتقال قیمت در صنعت گوشت گاو ایران (چکیده)
7122 - ارزیابی سیاستهای حمایتی دولت در بازار گندم ایران (چکیده)
7123 - تعیین نواحی بحرانی بر اساس بار آلودگی نیترات در منطقه‌ی سبزوار (چکیده)
7124 - بررسی آلودگی‌های زیست‌محیطی ناشی از سکونتگاه‌های روستایی (چکیده)
7125 - بررسی تاثیر مدت زمان های مختلف تغذیه جیره پیش آغازین با سطوح مختلف سدیم و تعادل الکترولیتی بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
7126 - اثر سلنیت سدیم و پودر زردچوبه بر عملکرد، کیفیت لاشه و متابولیتهای آنتی اکسیدانی خون جوجه های گوشتی در تنش گرمایی (چکیده)
7127 - ارزیابی اثرکودهای بیولوژیک و شیمیایی بر خصوصیات مورفولوژیکی،عملکرد، اجزاء عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی زیره سبز(Cuminum cyminum) (چکیده)
7128 - مطالعه توان سایشی جیره و تاثیر آن بر توسعه شکمبه: ب: نقش اندازه قطعات علوفه (چکیده)
7129 - مطالعه توان سایشی جیره و تاثیر آن بر توسعه شکمبه: الف: نقش مقدار علوفه (چکیده)
7130 - اندازه گیری وسعت غدد برونر در نواحی مختلف دوازدهه گوسفند لری بختیاری (چکیده)
7131 - بررسی پژوهش های پایان نامه ای موجود در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران در رابطه با اثرات بیولوژیک عصاره های گیاهی و دسته بندی موضوعی و سیستماتیک آن ها (چکیده)
7132 - بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک حبوبات: پیشرفت های جهانی و ایران (چکیده)
7133 - کاربرد مواد فعال سطحی در حذف فلزات سنگین با روش MEUF (چکیده)
7134 - تعیین فاکتورهای موثر بر روش MEUF با استفاده از طراحی آزمایشات (چکیده)
7135 - مقایسه خواص ترابردی در نیمر ساناهای گاف بزرگ GaN, SiC, ZnO به روش مونتو کارلو در حالت پایدار (چکیده)
7136 - بررسی تفاوت های خواص ترابردی الکترون در ساختار وورتسایت GaN, AlN, AlGaN با استفاده از روش برگشت پذیر (چکیده)
7137 - محاسبه عددی تحرک پذیری الکترونها در نیمرسانای GaN در میدان های الکتریکی ضعیف (چکیده)
7138 - بررسی عددی اثر تنش در ساختار نواری لیزر نیمه هادی (چکیده)
7139 - بررسی تاثیر تنش بر مولفه های ماتریس گذار در لیزرهای نیمه رسانا (چکیده)
7140 - مورفودینامیک و رسوب شناسی تپه های ماسه ای ساحلی میانکاله در جنوبشرقی دریای خزر (چکیده)
7141 - رخساره های سنگی وتفسیر موقعیت تکتونیکی ناحیه منشا رسوبات سیلیسی آواری میوسن با استفاده ازداده های پتروگرافی و ژئوشیمی دربرش برف ریز شمال نیشابور (چکیده)
7142 - کانی شناسی رس ها و ارتباط آنها با آب و هوای گذشته و سنگ منشا در منطقه فلات قاره دریای عمان ناحیه چابهار (چکیده)
7143 - ژئوشیمی عناصر اصلی شیل های سازند سردر واقع در بلوک طبس، شرق ایران مرکزی: با نگرشی بر منشأ، موقعیت تکتونیکی و شرایط هوازدگی قدیمه (چکیده)
7144 - بررسی ساخت ملکی در زبان فارسی امروز از دیدگاه رده شناختی (چکیده)
7145 - بررسی اثرات کنه کشی آلیسین و آویشن کوهی بر علیه نوزاد کنه هیالوما آناتولیکم در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
7146 - بررسی تداخل بین سیستم های قطار برقیAC/ DC و اثرات آن برکیفیت برق (چکیده)
7147 - مروری جامع بر روش های ساخت، کاربردها و چشم انداز آینده غشاهای کربنی (چکیده)
7148 - روند تغییرات اندازه ذرات و فرایندهای موثر بر آن در طول رودخانه نوروزی در جنوب غربی قوچان (چکیده)
7149 - رسوب شناسی فلات قاره دریای عمان – ناحیه چابهار (چکیده)
7150 - بررسی پیوستگی های رسوبی در طول رودخانه عشق آباد – سوله (جنوب غرب قوچان) (چکیده)
7151 - برآورد رسوب در حوضه آبریز سرغایه - سرنیش جنوب مشهد با استفاده از مدل پسیاک اصلاح شده و سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (چکیده)
7152 - بررسی عوامل مؤثر بر تغییر انتشار دی‌اکسیدکربن در اقتصاد ایران (چکیده)
7153 - اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل بهره‌وری نهاده‌های تولیدی صنایع کوچک و متوسط درصنایع شهرک صنعتی توس (چکیده)
7154 - ربات های راه رونده با دینامیک غیر فعال (چکیده)
7155 - استخراج آنتولوژی حملات به روش داده کاوی جهت استفاده در سیستم های تشخیص نفوذ (چکیده)
7156 - کانون سازی در داستان لیلی و مجنون نظامی و جامی (چکیده)
7157 - تاثیر سطوح مختلف تفاله مالت و آنزیم بر عملکرد و ویسکوزیته شیرابه گوارشی در جیره های غذایی جوجه های گوشتی (چکیده)
7158 - بررسی اثرات سطوح مختلف دانه کتان کامل خرد شده همراه با ویتامین ای بر عملکرد سیستم ایمنی جوجه های گوشتی (چکیده)
7159 - تاثیر جنستئین بر گره زایی و میزان نیتروژن سه گونه یونجه یکساله در دمای پایین منطقه ریشه (چکیده)
7160 - اثر کنجاله پنبه دانه عمل آوری شده با بنتونیت سدیم بر قابلیت هضم ظاهری مواد معدنی و عملکرد مرغهای تخمگذار (چکیده)
7161 - بررسی اثر کاهش سطوح مختلف پروتئین, کلسیم و فسفر جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
7162 - بررسی اثر سطوح مختلف پری بیوتیک (فرمکتو) و پروبیوتیک (محتویات سکوم کشت شده) بر عملکرد و جمعیت میکرویب دستگاه گوارش جوجه های گوشتی (چکیده)
7163 - تجزیه و تحلیل خطاهای نوشتاری غیرفارسی آموزان و تأثیر آن در روند بهبود آموزش (چکیده)
7164 - بررسی تاثیر جنس و اسیدهای چرب غیر اشباع امگا 6 به امگا 3 در جیره غذایی بر ایمنی گله مادر در دوره پیک تولید (چکیده)
7165 - ارزیابی اثر افزودن آنزیم فیتاز میکروبی بر انرژی قابل هضم ظاهری و فسفر قابل دسترس تریتیکاله (چکیده)
7166 - مدیریت دانش و علوم اطلاعات : پیوندها و برهم کنش ها (چکیده)
7167 - ضرورت بازنگری در ساختار اصطلاحنامه ها: بررسی عدم کارایی اصطلاحنامه ها در محیط اطلاعاتی جدید و قابلیت های هستی شناسی ها در مقایسه با آن (چکیده)
7168 - تاثیر پری بیوتیک فرمکتو بر عملکرد, خصوصیات لاشه و برخی فراسنجه های خونی کبک های چوکار (چکیده)
7169 - ارزیابی فرآورده های فرعی دانه ذرت باقی مانده از صنایع غذایی بر عملکرد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی (چکیده)
7170 - مقایسه تاثیرکودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی ریحان Ocimum basilicum L (چکیده)
7171 - پیشنهاد بکارگیری غشاهای پلی ایمید از نوع کاردو و پلی فنیلن اکسید در سیستم های غشائی دو مرحله ای برای جداسازی دی اکسیدکربن از متان (چکیده)
7172 - شبیه سازی و مدل سازی جداکننده های غشائی و بررسی اقتصادی استفاده از این روش به صورت مجزا و ترکیبی در واحد شیرین سازی پالایشگاه خانگیران (چکیده)
7173 - بهینه سازی اقتصادی واحد شیرین سازی پالایشگاه خانگیران به روش دستی و مقایسه ان با نرم افزار Aspen Icarus (چکیده)
7174 - تاثیر حلال بر روی ساختار و خصوصیات نفوذپذیری غشاء نانوکامپوزیت پلی سولفون/سیلیکا (چکیده)
7175 - نقش حلالیت پلی ساکاریدهای غیر نشاسته ای و مکمل آنزیمی در جیره حاوی گندم بر قابلیت هضم مواد مغذی و عماکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
7176 - واژه بست /e/ و محدودیت ها و کارکردهای آن در گویش کاخکی (چکیده)
7177 - پژوهشی پیرامون اشارات علمی درقرآن (چکیده)
7178 - بررسی اثر پودر چربی، اسیدهای آمینه گوگرد دار و سولفات سدیم بر عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
7179 - تاثیر سطوح مختلف انرژی و پروتئین بر عملکرد و پاسخ ایمنی هومورال جوجه های گوشتی (چکیده)
7180 - اثر ریشه زنجبیل بر کلسترول زرده تخم مرغ، وضعیت آنتی اکسیدانی پلاسما و عملکرد مرغ های تخم گذار (چکیده)
7181 - تاثیر نسبتهای مختلف اسیدهای چرب 3 - n-6 / nبر سیستم ایمنی جوجه های تخمگذار (چکیده)
7182 - مطالعه بیان ژن کیتیناز I در نخود (Cicer arietinum) در پاسخ به الودگی با قارچ فوزاریوم (چکیده)
7183 - مطالعه بیان ژن کیتیناز III در نخود (Cicer arietinum) با استفاده از Real-Time PCR (چکیده)
7184 - تعیین ارتباط طول قد و اجزای آن (طول پا و طول تنه ) با عوامل خطرزای آتروسکلروز (چکیده)
7185 - تعیین آنتی بیوتیک گلیکوزیدی مناسب برای اهداف مهندسی ژنتیک (چکیده)
7186 - ساخت نانوبلورک های 3-xSrxMnO3/0Ca7/0La به روش فعال سازی مکانیکی و بررسی ویژگی های ساختاری و مغناطوترابری آن ها (چکیده)
7187 - نمود زبانی تمایلات فمنیستی در رمان خوشه های خشم (چکیده)
7188 - پتروگرافی و ژئو شیمی سنگ های آتشفشانی افیولیت جنوب غرب فریمان (چکیده)
7189 - جوابهای سالیتونی پلاسمای غیر مغناطیسی یون مثبت، یون منفی و الکترون (چکیده)
7190 - امواج سالیتونی در فرومغناطیس (چکیده)
7191 - اثر سطوح انرژی و زمان تعویض جیره های پیش دان و میان دان بر عملکرد جوجه های گوشتی با وزن بیشتر از 2 کیلو گرم (چکیده)
7192 - بررسی اثر ماده تجاری اپتومگا- 50 بر عملکرد تولید مثلی نیمچه های تخمگذار (چکیده)
7193 - ارزیابی سیستم ایمنی و ترکیب لاشه جوجه های گوشتی آرین تغذیه شده با تفاله گوجه فرنگی و پودر زردچوبه (چکیده)
7194 - بررسی اثر پودر چربی، اسیدهای آمینه گوگرد دار و سولفات سدیم بر عملکرد جوجههای گوشتی (چکیده)
7195 - بهینه سازی انتقال ژن به پنبه رقم ورامین (Gossypium hirsutum) با استفاده از ریزنمونه نوک شاخه (چکیده)
7196 - پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ های نفوذی مافیک افیولیت ملانژ شمال تربت حیدریه (چکیده)
7197 - موفقیت های حاصل از مراقبت وضعیت ماشین آلات کشاورزی از طریق آنالیز روغن (چکیده)
7198 - بررسی علل اختلال در نحوه عملکرد پمپ های هیدرولیک گالدابینی در صنعت آزبست- سیمان مشهد (چکیده)
7199 - استفاده از آنالیز های RAM در صنایع (چکیده)
7200 - آنالیز رخسار ههای سنگی و تعیین محیط تشکیل نهشت ههای الیگوسن زون بینالود در برش باغشن گچ(شمال نیشابور) (چکیده)
7201 - روشی ساده و سریع جهت حل پخش بار شبکه های توزیع (چکیده)
7202 - یک رویکرد جدید مبتنی بر الگوریتم ژنتیک چند هدفه برای کنترل بهینه ولت-وار روزانه شبکه های توزیع هماهنگ شده با تولید پراکنده با کمترین عملکرد ادوات سوییچینگ کنترلی (چکیده)
7203 - بهینه سازی چند هدفه یاتاقانهای لغزشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
7204 - تمیز نمودن میوه توت فرنگی تحت تاثیر امواج فراصوت (چکیده)
7205 - برآورد روند ژنتیکی و فنوتیپی سن در اولین گوساله زایی و فاصله گوساله زایی گاوهای هلشتاین ایران (چکیده)
7206 - شبیه سازی و تحلیل استاتیکی سه نوع ساقه زیر شکن در خاکهای مختلف به روش اجزاء محدود (چکیده)
7207 - تأثیر تنش خشکی بر سیستم تثبیت نیتروژن باکتری Sinorhizobium و انباشت متابولیت‌های سازگار در گیاه یونجه (Medicago sativa sp.) رقم بمی (چکیده)
7208 - اثر الگوی کشت(فاصله کاشت) بر عملکرد گیاه پنیرک خبازی(Malva sylvestris L) (چکیده)
7209 - ارزیابی پاسخ ژنوتیپهای کلزا به تنش شوری ناشی از کلرید سدیم در مرحله جوانه زنی (چکیده)
7210 - ارزیابی پاسخ ژنوتیپهای کلزا به تنش شوری ناشی از پلی اتیلن گلیکول در مرحله جوانه زنی (چکیده)
7211 - فرصت های ژئوپلیتیکی جهان اسلام در اوپک گازی (چکیده)
7212 - پیوند اسطوره و سیاست در شاهنامه: تلاشی برای باز تولید هویت ملی ایرانیان (چکیده)
7213 - مطالعه عوامل ماشینی موثر بر جداکردن و تمیز کردن دانه های زیره پس از عملیات کوبش (چکیده)
7214 - بررسی رفتار مکانیکی دانه و مغز آفتاب گردان تحت بارگذاری شبه استاتیکی (چکیده)
7215 - ارزیابی شاخص های انرژی مصرفی تولید چغندر قند در شرکت سهامی زراعی خضری (چکیده)
7216 - بررسی و تعیین شاخص های کارایی انرژی برای تولید کنجد در منطقه جنوب استان فارس (چکیده)
7217 - مروری بر فرآیند باروری ابرها (چکیده)
7218 - مدل دو بعدی زبری سطح کف در عملیات میکرو فرزکاری (چکیده)
7219 - بهینه سازی شرایط کشت بافت در رقم گچساران عدس ( Lens culinaris Medik) جهت القای شاخه زایی موثر (چکیده)
7220 - انتقال ژن codA به عدس((Lens culinaris M. به منظور تولید رقم متحمل به سرما (چکیده)
7221 - جایگاه تکتونیکی رخساره های رسوبی مجموعه پی سنگی حوضه کپه داغ (چکیده)
7222 - اثر قطر رگ بر میزان و گستره آسیب دیدگی در درمان سرطان به کمک هایپرترمیا (چکیده)
7223 - بررسی ترجمه انگلیسی برخی از صفات رستم در شاهنامه فردوسی (چکیده)
7224 - شناسایی نماتدهای انگل گیاهی مزارع کلزا استان خراسان شمالی (چکیده)
7225 - تحلیلی از برخی مبانی و پیش فرض های معرفتی موافقان و مخالفان علم دینی (چکیده)
7226 - بررسی و تعیین نوع یخبندان در استان خراسان رضوی (چکیده)
7227 - دیپلماسی فرهنگی وآموزش زبان فارسی (چکیده)
7228 - نادرستی روش شناختی نظریه های آینده پژوهانه روابط بین الملل:هانتینگتون،مک لوهان،فوکویاما (چکیده)
7229 - تغییرات ساختارهای زبانی در مناطق الحاقی به روسیه پس از قرارداد ترکمانچای (چکیده)
7230 - نقش رودهای مرزی در همگرایی منطقه ای با تاکید بر هریرود و سد دوستی (چکیده)
7231 - فاجعه زیست محیطی دریاچه آرال . علل .پیامد ها . راهکارها (چکیده)
7232 - تحلیل ملاحظات دفاعی امنیتی آمایش استان های مرزی . سیستان و بلوچستان (چکیده)
7233 - عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر کارکرد امنیتی مرز جنوب شرقی (ایران و پاکستان) (چکیده)
7234 - تاثیر میزان دوران دیواره های حایل بر فشار وارد بر دیوارها (چکیده)
7235 - بررسی رابطه بین ضریب عکس العمل خاک با استفاده از نتایج آزمایشات بارگذاری صفحه برجا و آزمایشگاهی (چکیده)
7236 - برآورد نشست تحکیمی خاکهای رسی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
7237 - بررسی رفتار تحکیمی و ضریب نفوذ پذیری افقی خاک های ریزدانه با استفاده از دستگاه تحکیم هیدرولیکی (چکیده)
7238 - اثرات آللوپاتیک عصاره آبی اندام هوایی و ریزمهای اویارسلام ارغوانی(Cyperus rotendus) بر خصوصیات جوانه زنی دو گیاه دارویی سیاهدانه و ریحان (چکیده)
7239 - آزمون نیکویی برازش برای توزیع نمای بر مبنای برآورد اطلاع رنی (چکیده)
7240 - بررسی انحراف برآوردهای موقعیت و اثراتQTL از مقادیر واقعی در حضور غالبیت با روش رگرسیون هالی و نات (چکیده)
7241 - اثر منابع و مقادیر مختلف اسید چرب 3-n بر سیستم ایمنی و تولید مثلی نیمچه های تخمگذار (چکیده)
7242 - تاثیر سطوح مختلف دانه زیره سبز بر عملکرد و پارامترهای کیفی تخم مرغ در مرغ های تخم گذار (چکیده)
7243 - بررسی تاثیر جنسیت بر غیر یکنواختی واریانس صفت وزن یکسالگی در گوسفند بلوچی (چکیده)
7244 - تاثیر سطوح مختلف عصاره های آویشن و زیره سبز بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و پاسخ ایمنی هومورال در مرغ های تخم گذار (چکیده)
7245 - ارزیابی مدل های رشد غیر خطی در پیش بینی رشد در گوسفند بلوچی (چکیده)
7246 - تاثیر سطوح مختلف مس و روی بر تیتر آنتی بادی و جمعیت سلولهای سفید خون جوجه های گوشتی (چکیده)
7247 - اثرات افزودن گلیسرول به آب آشامیدنی گاوهای شیری در دوره ی انتقال بر تولید وترکیب شیر (چکیده)
7248 - اثرات افزودن روغن کانولا به آب آشامیدوی گاو های شیری در دوره انتقال بر تولید و ترکیب شیر (چکیده)
7249 - بررسی عوامل موثر بر بهره وری کتابداران کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد (چکیده)
7250 - مهارکنندهی نیتریک اکساید سنتاز در یک رفتار وابسته به دز بلوغ میوزی اووسیت گوسفند را مهار میکند (چکیده)
7251 - مطالعه ی مورفولوژی استخوانچه های گوش میانی در خرگوش (چکیده)
7252 - مطالعه مورفومتری استخوانچه های گوش در موش صحرایی (چکیده)
7253 - تاثیرفرمالدئید بر روی تست های عملکردی ریه ی دانشجویان دامپزشکی در آزمایشگاه آناتومی (چکیده)
7254 - بررسی تنوع ژنتیکی گل محمدی با نشانگرهایRAPD و مرفولوژیکی (چکیده)
7255 - ازدیاد درون شیشه ای دغدغک گیفانی (Colutea gifana) گیاهی نادر و در معرض خطر ایران (چکیده)
7256 - بکارگیری روش PCR رقابتی به منظور بررسی کمی ضایعات طیور در پودر ماهی (چکیده)
7257 - کاربرد رگرسیون ستیغی در تحلیل داده های اقتصادی (چکیده)
7258 - مقایسه بعضی از روشهای استنباط شواهدی برای ضریب رگرسیون (چکیده)
7259 - مطالعه اثرات سطوح مختلف پروژسترون واژینالی در همزمان سازی فحلی گوسفند بلوچی (چکیده)
7260 - تحلیل تلفات حرارتی در مرغداریها به کمک معادلات اساسی (چکیده)
7261 - استفاده از مدل تعمیم یافته ماکسول برای توصیف رفتار استراحت تنش انار (چکیده)
7262 - مکانیزم ابزارگیر جدید با قابلیت کنترل زاویه براده و اثر آن در کنترل ارتعاشات چتر (چکیده)
7263 - شبیه سازی حرارتی - نیرویی در سنگ زنی عمیق با راندمان بالا به روش المان محدود (چکیده)
7264 - سنگ زنی کم تنش در فرایند سنگ زنی عمیق با راندمان بالا (HEDG) (چکیده)
7265 - اندازه گیری ترکیب شیمیایی و پارامترهای بیوشیمیایی سیلاژ کاه کلزا عمل آوری شده با افزودنیهای مختلف (چکیده)
7266 - ارزیابی اررش غذایی و قابلیت هضم پنج گونه از علوفه های مرتعی منطقه خزاسان رضوی با استفاده از آزمون تولید گاز (چکیده)
7267 - اثر تفاله خشک مرکبات و اوره برفراسنجه های خونی شکمیه ای و خصوصیات لاشه گوساله های نر پرورار براون سوئیس (چکیده)
7268 - اثر کاربرد تفاله خشک مرکبات و اوره در جیره غذائی بر عملکرد و قابلیت هضم جیره گوساله های نر پرورار براون سوئیس (چکیده)
7269 - اثر استفاده از سطوح مختلف سیلاژ فرآورده فرعی پسته بر عملکرد و فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی (چکیده)
7270 - بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین و اسید آمینه متیونین برکیفیت پوسته و اندازه تخم مرغ در فاز یک تخمگذاریI (چکیده)
7271 - بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین و اسید آمینه متیونین برکیفیت پوسته و اندازه تخم مرغ در فاز دوم تخمگذارII (چکیده)
7272 - اثر اوره و پلیاتیلن گلیکول بر خصوصیات شیمیایی پوست پسته سیلوشده (چکیده)
7273 - اثر افزودنی های مختلف بر مولفه های شیمیای و تخمیری سیلاژ فراورده های فرعی پسته (چکیده)
7274 - بررسی تأثیر پارامترهای عملیاتی برکینتیک انتقال جرم طی فرآیند آبگیری اسمزی سیب زمینی با استفاده از تحلیل حساسیت مبتنی بر شبک ههای عصبی مصنوعی (چکیده)
7275 - بررسی کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه گیلان (چکیده)
7276 - نقش منطق فازی در طراحی آمیخته بازاریابی (چکیده)
7277 - تاریخ علم زیست شناسی در تمدن اسلامی (چکیده)
7278 - نگاهی به انسان شناسی زیستی (چکیده)
7279 - بررسی میزان تفکر انتقادی معلمان آموزش و پرورش شهر فریمان و عوامل موثر بر آن (چکیده)
7280 - طراحی دستگاه هوادهی چمن (مدل حفره زنی) (چکیده)
7281 - ارائه الگوی بهینه مکانیزاسیون شهرستان درگز (چکیده)
7282 - بررسی پاسخهای گراس های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی 1- بخش زیرزمینی (چکیده)
7283 - بررسی پاسخ های گراس های بومی و وارداتی در چگونگی اجتناب از خشکی 2- بخش هوایی (چکیده)
7284 - الغیبه شیخ طوسی جامع مباحث عقلی و نقلی در موضوع غیبت (چکیده)
7285 - قرائت و پژوهش های آماری در قرآن کریم (چکیده)
7286 - بررسی اثرات تنش خشکی بر صفات مرفولوژیک ریشه در گراس های چمنی بومی و وارداتی (چکیده)
7287 - بررسی مدل های مختلف برآورد تابش خورشیدی به منظور معرفی مناسب ترین مدل در یک اقلیم نیمه خشک (چکیده)
7288 - سبب شناسی ، ویژگیها ، پیشگیری و رواندرمانی در اعتیاد جوانان (چکیده)
7289 - ارزیابی اثر فعالیت های کشاورزی بر تنوع و فراوانی باکتری های خاک زی (چکیده)
7290 - معیارهای سلامت روان از دیدگاه مکاتب (چکیده)
7291 - از طراز تحول ظرفیت عملیاتی تا رعایت نظم و قانون (چکیده)
7292 - تأثیر سطوح مختلف سیر بر عملکرد و پاسخ ایمنی همورال در جوجه های گوشتی (چکیده)
7293 - تعیین خواص ویسکوالاستیک هندوانه با استفاده از آزمون خزش (چکیده)
7294 - مقایسه اثر دوزهای بسیار کم با دوزهای موثر متعارف از مورفین توام با استرس شنای اجباری بر به یاد آوری حافظه در موش صحرائی (چکیده)
7295 - احصا و معرفی عوامل انگیزشی کارکنان شاغل در فرماندهی ناجا (چکیده)
7296 - جایگاه عدالت در قواعد حقوقی (چکیده)
7297 - اشتباه در اوصاف شخصی طرف قرارداد در فقه امامیه ، حقوق ایران و حقوق فرانسه (چکیده)
7298 - مفهوم و مبانی قابلیت استناد قرارداد (چکیده)
7299 - قلمرو ثابت و متغییر ، دشواریها و فرضیه ها (چکیده)
7300 - تقابل و تضاد و کارکردهای آن در نثر عرفانی میبدی (چکیده)
7301 - شاهان و پهلوانان از رهگذر رزم‌خان‌ها (چکیده)
7302 - واژه‌های مشترک در برهان قاطع و گویش جنوب خراسان و بازتاب آن‌ها در شاهنامه فردوسی (چکیده)
7303 - علت شناسی اختلال لکنت زبان رشدی با تاکید بر مسائل زبانی (چکیده)
7304 - تاثیر خط بریل عربی بر بریل فارسی (چکیده)
7305 - کمال گرایی و عزت نفس در دانشجویان رشته تربیت بدنی (چکیده)
7306 - کاربرد منطق فازی در ارزیابی جامع پایداری اجتماعی سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی: بخش قوشخانه شهرستان شیروان) (چکیده)
7307 - تاثیر دماهای پایین بر میزان تحمل به یخ زدگی نخود (Cicer arietinum) در شرایط کشت این ویترو (چکیده)
7308 - بررسی تأثیر پویای عوامل کلان اقتصادی بر نوسانات قیمت مسکن در ایران طی دوره (1369 تا 1386) (چکیده)
7309 - صدای صدف (نقد و بررسی مجموعة صدای دلنشین فارسی از نظر سبکی و روایی) (چکیده)
7310 - تشخیص اندومتریت در گاوهای شیری هلشتاین به وسیله درجه بندی ترشحات رحمی و تاثیر آن برفاکتورهای تولیدمثلی (چکیده)
7311 - تأثیر اسانس نعناع فلفلی و کربوهیدراتهای غیر الیافی بر فراسنجه های تولید گاز شولوخه در شرایط برون تنی (in vitro ) (چکیده)
7312 - تأثیراسانس برخی از چاشنیها و دانه گیاهان دارویی بر فراسنجه های تولید گاز علف خشک یونجه در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
7313 - تاثیر خوراک های حاوی روغن سیر، پودر زردچوبه یا موننزین برpH ، غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه و برخی از متابولیت های پلاسمای خون بره های نر بلوچی (چکیده)
7314 - ارتباط بین وزن چگالی و فراسنجه های تولید گاز ارقام مختلف دانه های جو ایران در شرایط برون تنی (چکیده)
7315 - تأثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علف خشک یونجه بر الیاف موثر فیزیکی جیره، تولید و ترکیب شیر و جمعیت باکتر یهای شکمبه ای سلولولیتیک درگاوهای شیرده (چکیده)
7316 - بررسی اثر نماتودکشی اسانس تعدادی از گیاهان دارویی خانواده چتریان ( (Apiaceaeبر نماتود ریشه گرهی Meloidogyne javanica)) در شرایط آزمایشگاه (چکیده)
7317 - بررسی پروسه ترجمه،تجزیه و تحلیل خطاها و اشتباهات احتمالی مترجمین (چکیده)
7318 - بررسی واژه پری و جنبه‌های گوناگون آن در شاهنامه فردوسی (چکیده)
7319 - اهمیت کنش های گفتاری و تحلیل آن در مرگ سیاوش (چکیده)
7320 - تبیین عیار واقع‌نمایی پرداخت شخصیت‌ها در شاهنامه (چکیده)
7321 - بررسی صورت‌های اشاری از زبان پهلوان ایرانی و تورانی (چکیده)
7322 - ریخت شناسی داستان رستم و اسفندیار (چکیده)
7323 - بررسی مشابهت‌ها در پنج گنج نظامی (چکیده)
7324 - انتقادهای سنایی به تصوف و انتقادهای وارده به تصوف سنایی (چکیده)
7325 - تحلیل فعالیت الکتریکی مغزی ERP در بازیابی حافظه اپیزودیک (چکیده)
7326 - تعیین سیاست موجودی و وسیله حمل و نقل در شرایط بحرانی (چکیده)
7327 - بهینه سازی بهره برداری روشنایی راه های دوخطه دو طرفه (چکیده)
7328 - BLV الگویی برای برسی پاتوژنز و یافتن راههای درمانی نوین جهت HTLV-1 (چکیده)
7329 - اولویت بندی تعمیر و نگهداری تابلوهای ترافیکی راه ها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (چکیده)
7330 - مدل تولید همراه با خرید: تعیین مقدار بهینه تولید و خرید برای کالایی که نرخ تولید آن کمتر از تقاضاست (چکیده)
7331 - بهینه سازی انتقال ژن به عدس و تولید گیاهان تراریخته بارور با استفاده از اگروباکتریوم (چکیده)
7332 - مقایسه تاثیر دو روش روان درمانی گروهی با رویکرد تحلیل روانی و شناختی بر افزایش سطح سازگاری اجتماعی (چکیده)
7333 - مقایسه مهارتهای حل مساله زنان و مردان متقاضی و غیرمتقاضی طلاق (چکیده)
7334 - مهندسی ژنتیک گیاهان زراعی در ایران و جهان (چکیده)
7335 - توحید صدوق از نگاه تحلیل و نقد (چکیده)
7336 - تاویل از دیدگاه قرآن (چکیده)
7337 - استفاده از تحلیل دوپانت تعدیل شده بر حسب نوع صنعت برای پیش بینی سودآوری آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (چکیده)
7338 - بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سود باقی‌مانده، درپیش بینی سود هر سهم سال آتی (چکیده)
7339 - کانسارهای سرب و رویبا میزبان کربناته درمحور ملایر-اصفهان و ارتباط آنهابا ساختارهای گسلی کاربرد روش فرای (چکیده)
7340 - پتروگرافی،آلتراسیون و مغناطیس سنجی کانی سازی آهن در جنوب غربی کریز(کاشمر) (چکیده)
7341 - واکاوی نقش مدرس به عنوان مؤلفه ای از برنامه درسی در نیل به کارآفر ینی (چکیده)
7342 - زن و روشن‌بینی در مخاصمه (چکیده)
7343 - اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام، اسیدهای آمینه، برخی از مواد معدنی و عملکرد جوجه مرغ های گوشتی (چکیده)
7344 - بررسی مقایسه ای طراز افسردگی در مادران شاهد وغیرشاهد مشهد (چکیده)
7345 - بررسی مقایسه ای رابطه بین معیارهای همسرگزینی دانشجویان در شروع زندگی و پس از آن (چکیده)
7346 - تقدس آب در باور مردم خراسان (چکیده)
7347 - بررسی ارتباط بین ناهنجاری های ستون فقرات با شاخص های نارسایی حرکتی در دانش آموزان نارسای حرکتی (چکیده)
7348 - پیش بینی عملکرد خط پرسکاری سبک،چند گام جلوتر توسط روش های انفیس و کارت (چکیده)
7349 - لزوم فناوری نانو و دستاوردهای آن (چکیده)
7350 - تاملی بر تمرکزگرایی، تمرکززدایی و رجعت مجدد به تمرکزگرایی و بررسی دلالت های آنها برای نظام برنامه درسی ایران: منظری جدید (چکیده)
7351 - بررسی امکان کشت پاییزه زمستانه نخود در شرایط دیم شمال خراسان (چکیده)
7352 - تجزیه علیت صفات و به گزینی با کمک شاخصهای گزینشی درنخود (چکیده)
7353 - گزارش الودگی شدید یه انگل ایکتیوفیتریوس مولتی فیلیس در ماهیان اکواریومی خانواده سیچلیده(اسکار) (چکیده)
7354 - گزارش الودگی شدید یه انگل ایکتیوفیتریوس مولتی فیلیس و تریکودینا در ماهیان اکواریومی گلدفیش کله شیری (چکیده)
7355 - آزمون نیکویی برازش توزیع های نرمال و نمایی بر مبنای برآوردگرهای جدید آنتروپی (چکیده)
7356 - بهره گیری از توده های بومی و لاینهای اصلاحی پیشرفته در به نژادی عدس (چکیده)
7357 - بررسی ویژگیهای شخصیتی زنان مطلقه و غیر مطلقه ی مشهد (چکیده)
7358 - مطالعه تحلیلی چروکیدگی الاستیک لبه صفحات گرد در فرآیند کشش عمیق (چکیده)
7359 - بررسی اثر تاریخ کاشت بر فنولوژی و مورفولوژی ارقام نخود (چکیده)
7360 - دینامیک علفهای هرز نخود تحت تاثیر وجین وتراکم بوته نخود در شرایط آبی و دیم شمال خراسان (چکیده)
7361 - به گزینی نخود (Cicer arietinum L.) برای تحمل به سرما در شرایط مزرعه (چکیده)
7362 - مطالعه اگروتکنیکی کنترل علفهای هرز نخود در شرایط دیم شمال خراسان (چکیده)
7363 - به نژادی نخود از طریق ارزیابی توده های بومی ولاینهای خارجی (چکیده)
7364 - بررسی امکان کاشت رازیانه در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
7365 - راهبردهایی برای بهره برداری بهینه از اراضی آیش جهت افزایش تولیدات کشاورزی با تاکید بر پایداری سیستمهای زراعی مناطق دیم کشور (چکیده)
7366 - مطالعه دفعات مختلف وجین علفهای هرز و تراکم بوته بر عملکرد نخود در شرایط آب و هوایی مشهد (چکیده)
7367 - بررسی مراحل رشدی گیاه رازیانه (چکیده)
7368 - بررسی روند تکاملی مسیر فتوسنتزی چهارکربنه (چکیده)
7369 - تاثیر تاریخ کاشتهای پاییزه و زمستانه بر خصوصیات مورفولوژیک ، عملکرد واجزاء‌عملکرد نخود در شرایط فاریاب در خراسان (نیشابور) (چکیده)
7370 - بررسی تاثیر پرایمینگ بذر بر خصوصیات جوانه زنی ذرت (Zea maiz L.) در شرایط کنترل شده (چکیده)
7371 - روش های ارزیابی تحمل گیاهان زراعی به تنش سرما: مزیت ها و محدودیت ها (چکیده)
7372 - تاثیر مقادیر فسفر و تنش ابیاری بر خصوصیات مورفولوژیکی ریشه ژنوتیپ های عدس (چکیده)
7373 - تاثیر مقادیر فسفر تحت شرایط کمبود ابیاری بر خصوصیات مورفولوژیکی اندام هوایی ژنوتیپ های عدس (چکیده)
7374 - بررسی تاثیر اندازه بذر بر جوانه زنی دو رقم عدس رباط و گچساران در شرایط شوری (چکیده)
7375 - شاخص خشکی، پارامتر های اقلیمی و نوسانات سالانه تولید گندم دیم در شمال شرق ایران (چکیده)
7376 - اسرار و حکمت‌های نزول تدریجی از دیدگاه قرآن (چکیده)
7377 - بررسی کرنش و سبک تغییرات ساختاری در ورقه سیاه خانی،البرز شرقی (چکیده)
7378 - مفهوم عدالت در نگرش مجلس خبرگان قانون اساسی (چکیده)
7379 - بررسی عوامل موثر در تحکیم خانواده و رضایت مندی زناشویی (چکیده)
7380 - انگشت نگاری DNA ارقام گیلاس با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD (چکیده)
7381 - ارزیابی مزرعه ای ژرم پلاسم نخود ( Cicer arietinum L ) در برابر پاتوتیپ های بیماری برق زدگی (چکیده)
7382 - زمین شناسی و زون های کانی سازی در محدوده اکتشافی طلا-تنگستن تاریک دره،شمال تربت جام ،شمال خاوری ایران (چکیده)
7383 - بررسی میزان باروری اووسایت های آلوده به بیوتایپ های Cythopathic و Non-cythopathic ویروس Bovine Viral Diarrhoea و میزان چسبندگی اسپرماتوزوا بر روی Zona Pellucida در شرائط InVitro Fertilization (چکیده)
7384 - آنالیز In-cell Western، روشی نوین در مطالعات پروتئومیکس سلولی (چکیده)
7385 - بررسی میزان بیان ژنهای استرس شبکه اندوپلاسمیک در ضایعات مغزی ناشی از ایسکمی- رپرفیوژن در رت (چکیده)
7386 - مقایسه کارکردهای خانوادگی مادران کودکان سالم وکودکان بیش فعال/نقص توجه (چکیده)
7387 - نقش روز نامه های فارسی چاپ هند در انقلاب مشروطه ایران (چکیده)
7388 - سحر قلم در آثار جاحظ عجم (چکیده)
7389 - تأثیرگندم آسیاب شده، بنتونیت سدیم و آمت بر بهبود کیفیت پلت و عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
7390 - rhizopycnis vagum روی ریشه پیاز در ایران (چکیده)
7391 - بررسی قارچهای عامل پوسیدگی ریشه و غده پیاز در استانهای خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
7392 - مقایسه برآوردگرهای مختلف آنتروپی و توان آزمونهای نمایی بودن مبتنی بر برآوردگرهای آنتروپی (چکیده)
7393 - تحلیل ساختاری ورقه سیاه خانی در شمال دامغان (چکیده)
7394 - زون گسلی آستانه و نقش آن در ایجاد ساختارهای نفوذ پذیر (چکیده)
7395 - مطالعه فعالیتهای استنوسفری شرق و شمال شرق ایران با توجه به امواج تله سایزمیک (چکیده)
7396 - ناهمانندی نظریه پردازی دانشمند و سیاستمدار در باب عدالت(مقایسه آرای خواجه نظام الملک، ماکیاوللی، خواجه نصیرالدین طوسی و هابز (چکیده)
7397 - بررسی تاثیر مونت موریلونایت طبیعی بر روی دمای تجزیه نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط (چکیده)
7398 - بررسی تاثیر درصد مونت موریلونایت اصلاح شده با آلکیل آمونیا بر روی دمای تجزیه نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط (چکیده)
7399 - بررسی تاثیر درصد Cloisite 30B بر روی دمای تجزیه نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط در مقایسه با پلیمر خالص (چکیده)
7400 - بررسی تاثیر درصد مونت موریلونایت طبیعی بر روی دمای ذوب نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط (چکیده)
7401 - بررسی تاثیر درصد Cloisite 30B بر روی دمای تجزیه نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط در مقایسه با پلیمر خالص (چکیده)
7402 - بررسی تاثیر درصد مونت موریلونایت اصلاح شده با آلکیل آمونیا بر روی دمای تجزیه نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط (چکیده)
7403 - بررسی تاثیر درصد مونت موریلونایت طبیعی بر روی دمای ذوب نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط (چکیده)
7404 - بررسی تاثیر درصد مونت موریلونایت طبیعی بر روی آنتالپی ذوب نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط/مونت موریلونایت (چکیده)
7405 - بررسی تاثیر درصد Cloisite Na+ بر روی دمای کریستالی نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط/مونت موریلونایت (چکیده)
7406 - بررسی تاثیر درصد کلازیت Na+ بر روی آنتالپی کریستالی نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط/مونت موریلونایت (چکیده)
7407 - بررسی تاثیر درصد مونت موریلونایت اصلاح شده با 2M2HT بر روی دمای ذوب نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط/مونت موریلونایت (چکیده)
7408 - بررسی تاثیر درصد Cloisite 20A بر روی آنتالپی ذوب نانوکامپوزیت پلی اتیلن با دانسیته متوسط/مونت موریلونایت (چکیده)
7409 - اهمیت منابع آب و خاک در نظام برنامه ریزی از دیدگاه تثبیت جمعیت روستایی،نمونه شهرستان نیشابور (چکیده)
7410 - نقش استفاده از خدمات راهنمایی و مشاوره در پیشگیری از معلولیتها (چکیده)
7411 - مکان جغرافیایی پارسوا، پارسواش و پارسوماش (چکیده)
7412 - بررسی امکان القاء مقاومت سیستمیک اکتسابی در گوجه فرنگی علیه بیماری شانکر ساقه با کاربرد سالسیلیک اسید و برخی مشتقات آن (چکیده)
7413 - بررسی آثار لزجت بر توزیع فشار و اندازه قطرات در جریان گذر صوتی بخار مرطوب بین پره های ثابت یک توربین (چکیده)
7414 - تکوین زمین ساختی و مدل ساختاری پنجره زمین ساختی آق دربند (چکیده)
7415 - کاربرد نشانگرAFLP درتفکیک گونه های پیتیوم در مزارع صیفی استان خراسان رضوی (چکیده)
7416 - اثر اسید سولفوریک و EDTA بر گیاه پالایی سرب در خاک توسط سه گیاه آفتابگردان، ذرت و پنبه (چکیده)
7417 - مقایسه اثرات عصاره موسیر Allium hirtifolium جمعیت همدان و اصفهان بر روی سلولهای L929 و Hela (چکیده)
7418 - شواهد آماری: تفسیر نتایج آزمون های آماری کلاسیک (چکیده)
7419 - رابطه ی هوش هیجانی و نشانه های اختلال شخصیت مرزی (چکیده)
7420 - معرفی 9 گونه از جنس Helicotylenchus در مزارع کلزای استان خراسان شمالی (چکیده)
7421 - معرفی دو جنس جدید Megadorus و Paratrophurus و گونه های آنها از مزارع کلزای استان خراسان شمالی (چکیده)
7422 - ارزیابی اثر پودر چند گیاه دارویی در کنترل نماتد مولد گره ریشه در گوجه فرنگی (چکیده)
7423 - گزارش 4 گونه از جنس Ditylenchus از مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی (چکیده)
7424 - تنوع ژنتیکی درون گونه ای جمعیت های مختلف Meloidogyne javanica در مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی با نشانگر RAPD-PCR (چکیده)
7425 - تخمین کانال متغیر با زمان و آشکارسازی داده در سیستمهای MIMO-OFDMبا استفادهازفیلتر ذره ای(Particle Filter) (چکیده)
7426 - آنالیز ریخت سنجی هندسی دندان های آسیا در سه گونه از زیرجنس Mus(Rodentia, Muridae) مبتنی بر روش خط پیرامونی (چکیده)
7427 - سیرتکوین جنینی و جدول زمانبندی توتیای دریایی Echinometra mathaei ، گونه غالب خلیج فارس (چکیده)
7428 - مقایسه تولیدمثل و تخم ریزی سه گونه از دوزیستان بی دم (قورباغه مردابیRanapelophylaxridibunda، قورباغه درختیHylasavignyiو وزغ سبزBufopseudepidaleaviridis) در منطقه مخملکوه خرم¬آباد (چکیده)
7429 - بررسی اثر تری آزین بر استعداد تشنجی القاء شده با پنتیلن تترازول در رت های نژاد ویستار (چکیده)
7430 - پاسخ رشدی گیاه عدسک آبی (Lemna minor ) به آلودگی نیترات (چکیده)
7431 - اثر تیمار Sb3+ بر شاخص های فیزیولوژیک در گیاه هندوانه ( Citrullus lanatus Thunb.) (چکیده)
7432 - شکل دهی طیفی سیگنال فراپهن باند مرکب گوسی با استفاده از الگوریتم (چکیده)
7433 - تحلیل CRLB تخمین موقعیت هدف در رادارهای MIMO غیرفعال مبتنی بر GSM (چکیده)
7434 - تشخیص انتروتوکسین های استافیلوکوکی A تا E در گوشت چرخ کرده و همبرگر عرضه شده در شهرستان مشهد با روش الایزا (چکیده)
7435 - ارزیابی بهداشتی و میزان آلودگی شیر گاوهای مبتلا به اورام پستانی در تعدادی از گاوداریهای صنعتی مشهد (چکیده)
7436 - بررسی میزان آفلاتوکسین M1 در شیر پاستوریزه شهرستان گناباد (چکیده)
7437 - بررسی نقش ضریب اصطکاک و نیروی نگهدارنده در فرآیند بازگشت فنری در خمش U شکل ورقهای غیر ایزوتروپ (چکیده)
7438 - کاربرد پودر هسته خرما به عنوان ماده مغذی مکمل در مرحله تخمیر الکلی سرکه سیب (چکیده)
7439 - مهندسی ژنتیک نخود(.Cicer arietinum L ) برای افزایش مقاومت به آفت پیله خوار (Helicoverpa armigera) (چکیده)
7440 - بررسی انتقال بذر زاد Fusarium proliferatum در پیاز و امکان تشخیص مولکولی بذور آلوده (چکیده)
7441 - بررسی نقش احتمالی ژن فسفوانول پیروات کربوکسی کیناز در میزان پروتئین دانه در برخی از ژنوتیپ های نخود(Cicer arietinum L) (چکیده)
7442 - تجزیه شیمیایی و کاربردهای بالقوه هسته خرما در مواد غذایی (چکیده)
7443 - بررسی قابلیت تشکیل بیوفیلم در سودوموناسهای فلورسنت ریزوسفر گندم (چکیده)
7444 - بیماری تورم جوانه گوجه فرنگی در استان خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
7445 - بررسی نقش آنتی بیوتیک 2 و 4دی استیل فلوروگلوسینول سودوموناسهای فلورسنت در کنترل بیماری پاخوره گندم (چکیده)
7446 - مطالعه تاثیر محل استقرار مایه تلقیح قارچ Gaeumannomyces graminis var. tritici در شدت بیماری پاخوره گندم (چکیده)
7447 - مطالعه مکانیسمهای آنتاگونیستی و ژنهای رمز کننده آنتی بیوتیک 2و4 دی استیل فلوروگلوسینول در سودوموناسهای فلورسنت دارای فعالیت آنتاگونیستی علیه فوزاریم (چکیده)
7448 - بهینه سازی فرمولاسیون Bacillus subtilis جهت مدیریت پوسیدگی ریشه و طوقه خیار توسط قارچ Pythium aphanidermatum (چکیده)
7449 - آرایش سپاه و فنون رزمی در دوره ساسانی و بازتاب آن در شاهنامه فردوسی (چکیده)
7450 - بهینه سازی ریزساختار فولاد میکروآلیاژی 36MnVS6 در فرایند کار گرم (چکیده)
7451 - بررسی سینتیک تبلور مجدد استاتیکی آلیاژ منیزیم AZ31 (چکیده)
7452 - بررسی اثر تنش آب و مقدار کاربرد نـیتروژن بر رقابت ذرت و تاج خروس با استفاده از آزمایشهای سریهای جایگزینی (چکیده)
7453 - بررسی مکانیسمهای آنتاگونیستی .Bacillus spp در کنترل پوسیدگی ریشه و طوقه خیار در اثر Pythium aphanidermatum در مزارع تنکابن (چکیده)
7454 - مهندسی ژنتیک نخود (Cicer arietinum L.) برای افزایش مقاومت به آفت‌پیله‌خوار(Helicoverpa armigera) (چکیده)
7455 - مشخصه یابی غیر مخرب فولادهای سخت کاری سطحی شده (چکیده)
7456 - بهره گیری از فرکانس ها و خروجی های بهینه آزمون جریان گردابی در رسم پروفیل سختی قطعات سخت کاری القائی شده در تولیدات انبوه صنعتی (چکیده)
7457 - بررسی امکان اهلی سازی دو گونه سورنجان بومی استان های خراسان رضوی و شمالی Colchicumkotschyi Boiss و Colchicum robustum(Bunge) stefanov (چکیده)
7458 - بررسی اثرمتقابل مایکوریز Glomus fasiculatum و Bacillus subtilis در کنترل بیماری پوسیدگی معمولی ریشه گندم در اثر Bipolaris sorokiniana (چکیده)
7459 - ارزیابی تاثیر تعدادی از قارچ کشها در کنترل بیماری ورتیسیلیومی(حباب خشک)قارچ خوراکی دکمه ای (چکیده)
7460 - جداسازی گونه Meloidogyne cruciani از گلخانه های خیار منطقه جیرفت و بررسی تنوع ژنتیکی درون گونه ای آن بانشانگرRAPD (چکیده)
7461 - شیوه های بهره برداری جایگزین، راهکاری برای اشتغال زایی و حفاظت از مراتع استان خراسان شمالی (چکیده)
7462 - تاثیر منابع کربن و ازت بر رشد و فعالیت ضد قارچی Bacillus subtilis علیه Pythium aphanidermatum (چکیده)
7463 - شناسایی نماتد های انگل گیاهی ریزوسفر رزماری در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
7464 - تاثیر تنش شوری کوتاه و بلند مدت بر میزان فتوسنتز و کربوهیدرات برگ گیاه چغندر قند (چکیده)
7465 - جنبه های اکوفیزیولوژیکی رقابت و تسهیل بین درمنه خراسانی و بروموس کوپه داغی (چکیده)
7466 - معرفی زبدة الاشعار قاسمی گنابادی (چکیده)
7467 - پیش بینی خواص مکانیکی فولاد CK60 با استفاده از روش آنالیزفاکتورکوینچ (چکیده)
7468 - مدل ایکنولوژیکی نهشته های آواری سازند شیرگشت در زیرپهنه کلمرد، ایران مرکزی (چکیده)
7469 - مناطق در حال فرسایش و رسوبگذاری حوزه آبخیز لادیز (چکیده)
7470 - مدل سازی تشکیل لایه کیک فیلتراسیون با استفاده از سیستم فازی (چکیده)
7471 - عدالت سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و الزامات آن (چکیده)
7472 - ژئوکالچر، سازه ای منطقه ای برای همگرایی در آسیای مرکزی و پیشبرد منافع جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
7473 - اثرات هایپرگلایسمی حاد مکرر نوزادی بر رفتار جستجوگری و هیجانی در رت های بالغ نر ویستار (چکیده)
7474 - بررسی مقایسه ای اثرات دیابت نوع 1 و 2 بر سطح سرمی آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز کبدی در رت (چکیده)
7475 - بررسی اثرات تجویز مادری تستوسترون انانتات بر فراوانی جنینهای موسکوانیزه در رت (چکیده)
7476 - بررسی رابطه بین تستوسترون بزاق و BMI در دانش آموزان پسر شهر قوچان (چکیده)
7477 - بررسی اثرات ضددیابتب عصاره آبی الکلی گیاه چرخه در رتهای نر نژاد ویستار مبتلا به دیابت نوع 1 و 2 (چکیده)
7478 - کره معنایی رویکردی جدید به نظریه شبکه های معنایی (چکیده)
7479 - معرفی نظریه انگاره معنایی طنز و بررسی ایرادات آن بر مبنای داده های زبان فارسی (چکیده)
7480 - پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت های سازند جمال در شمال بجستان- جنوب غربی خراسان رضوی (چکیده)
7481 - بکار گیری آزمون جریان گردابی در خطوط تولید قطعات صنعتی به منظور تعیین عمق لایه سخت شده به روش غیر مخرب (چکیده)
7482 - تنوع مرفولوژیکی و ژنتیکی جمعیت های مختلف گونه Meloidogyne javanica بر روی میزبانهای مختلف در استان خراسان رضوی (چکیده)
7483 - تشخیص درصد فاز زمینه درقطعات از جنس چدن نشکن با بکار گیری آزمون غیرمخرب جریان گردابی (چکیده)
7484 - تاثیر رژیم های نیمه اقتدارگرا بر ساختار و اصول سیاست خارجی کشورهای آسیای مرکزی (چکیده)
7485 - عدالت و انتخابات (چکیده)
7486 - هیدروپلیتیک حوضه هریرود و اثرات آن بر روابط ایران ،ترکمنستان و افغانستان (چکیده)
7487 - ربات متحرک بینا با استفاده از یک الگوریتم جدید شناسایی رنگ و الگوی هدایت ترکیبی (چکیده)
7488 - بررسی تاثیر استراتژی ها و فناوری های نوین در تحول نظام وظیفه به ارتش حرفه ای (چکیده)
7489 - تأثیر افزایش درجه حرارت بر رفتار گلدهی زعفران(Crocus sativus L ) (چکیده)
7490 - تاثیر زئولیت طبیعی بر عملکرد و خاکستر استخوان درشت نی جوجه های گوشتی (چکیده)
7491 - مقایسه ارزش غذایی ارقام مختلف جو با و بدون افزودن مکمل آنزیمی در تغذیه جوجه های گوشتی (چکیده)
7492 - ارزیابی تحمل جو رقم کارون در کویر (Hordeum vulgare L.)در رابطه با تنش نسبت های آنیونی کلر به سولفات آب آبیاری (چکیده)
7493 - جایگاه عدالت در قواعد حقوقی (چکیده)
7494 - پندار نادرست در سیاست خارجی ایران (چکیده)
7495 - آینده شناسی جهت‌گیری‌ سیاست خارجی ایران در پنج کشور آسیای مرکزی (چکیده)
7496 - بررسی تطبیقی طبقه بندی علوم در تمدن اسلامی (چکیده)
7497 - شناسایی جمعیت های مختلف Heterodera schachtii با استفاده از خصوصیات مرفولوژیکی و ITS-PCR-RFLP در مزارع چغندرقند استان خراسان رضوی (چکیده)
7498 - جمعیت های مختلف Psilenchus spp در ایران همراه با معرفی یک گونه جدید برای فون نماتدهای جهان (چکیده)
7499 - واکاوی بازخوردها و اظهار نظرهای معلمان ترجمه بر ترجمه دانشجویان (چکیده)
7500 - ارزیابی درجه حرارتهای کاردینال و تاثیر سطوح مختلف دما بر شاخص های جوانه زنی گیاه خرفهPortulaca oleracea (چکیده)
7501 - تاثیر بهبود دهنده کلرید و سولفات کلسیم بر رشد، میزان پروتئین های محلول، قندهای محلول، پرولین و برخی عناصر معدنی( سدیم ، پتاسیم) در برگ گیاه گوجه فرنگی Lycopersicum esculentom var Mobile)) تحت تنش شوری (چکیده)
7502 - جداسازی و تنوع ژنتیکی درون گونه ای Meloidogyne cruciani با نشانگر RAPD-PCR در منطقه جیرفت (چکیده)
7503 - شناسایی نماتد های انگل گیاهی راسته Tylenchida در مزارع گوجه فرنگی استان خراسان شمالی (چکیده)
7504 - تاثیر نماز جماعت بر کیفیت و معنی داری زندگی (چکیده)
7505 - تعیین فعالیت ضد نماتدی عصاره الکلی برگ و روغن دانه کرچک علیه نماتد مولد گره ریشه(Meloidogyne incognita) در شرایط آزمایشگاه (چکیده)
7506 - مقایسه جمعیت های مختلف Heterodera filipjevi با روشهای مرفولوژیکی، PCR-RFLP و توالی یابی rDNA-ITS در مزارع چغندر قنداستان خراسان رضوی (چکیده)
7507 - بررسی اثرات کود های آلی بر شاخص های کمی، اسانس و کامازولین در گیاه دارویی بابونه آلمانی Matricaria recutita (چکیده)
7508 - گزینش برای زود رسی و صفات مرتبط با بهبود عملکرد نخود (Cicer arietinum L) در شرایط تنش خشکی انتهای فصل (چکیده)
7509 - بررسی خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی ژنوتیپ های مقاوم و حساس به خشکی نخود( Cicer arientinum L.) در شرایط تنش خشکی (چکیده)
7510 - بررسی واکنش ژنوتیپ های مقاوم و حساس به خشکی نخود( Cicer arientinum L) در شرایط تنش خشکی (چکیده)
7511 - تاثیر تنش خشکی در مراحل مختلف فنولوژی بر عملکرد و شاخص های رشد نخود ( Cicer arientinum L) در شرایط گلخانه (چکیده)
7512 - تحلیل جامعه شناختی رفتار مصرف ماهی در شهر مشهد (چکیده)
7513 - میزان تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل اجتماعی موثر بر آن (چکیده)
7514 - زوج درمانی متمرکز بر هیجان (چکیده)
7515 - امکان پذیری پیدایش مفهومی مشترک جهت همزیستی اخلاقی در روابط بین الملل (چکیده)
7516 - تاثیر نوع بسته بندی و دمای نگهداری بر ویژگی های فیزیکو شیمیائی و حسی آبلیمو (چکیده)
7517 - تخت رستم ومقبره کمبوجیه؛ آیا بنای ناتمام تخت‌رستم در پارس می‌تواند مقبره کمبوجیۀ دوم باشد؟! (چکیده)
7518 - ارائه سازوکاری جدید برای عملکرد PSSها در شرایط نزدیک به تشدید قوی (چکیده)
7519 - بهبود الگوریتم تخصیص هزینه های انتقال با در نظرگرفتن ضرایب ساعتی (چکیده)
7520 - بکارگیری نتایج فیلترکردن پیشامدها در تخصیص هزینه های قابلیت اطمینان انتقال (چکیده)
7521 - بررسی افت سطح آبهای زیر زمینی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: آبخوان دشت مشهد) (چکیده)
7522 - بررسی پتانسیل اثرات تغییراقلیمی بر منابع و مصارف آب کشاورزی (مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه کشف رود) (چکیده)
7523 - مدلسازی عددی بویلر نیروگاه توس به منظور امکان سنجی افزایش راندمان: شبیه سازی جریان و احتراق داخل بویلر (چکیده)
7524 - مدلسازی عددی بویلر نیروگاه توس به منظور امکان سنجی افزایش راندمان: شبیه سازی نازل سوخت مایع (چکیده)
7525 - تاثیر حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی (مطالعه موردی: کشورهای مختلف) (چکیده)
7526 - رابطه اول، آخر، ظاهر، باطن با انسان کامل (چکیده)
7527 - کنترل پیش بین خطی تطبیقی در کنترل فرایند تخمیرهوازی گلوکز (چکیده)
7528 - زیر ساخت های اساسی جهت گسترش آموزش الکترونیکی در مناطق روستایی با تاکید بر ایران (چکیده)
7529 - انتخاب سیاست زیست محیطی مناسب در یک برنامه بلندمدت در ایران (چکیده)
7530 - ارزیابی و تحلیل کیفیت خدمات با استفاده از مدل سروکوال(مطالعه موردی:فضای سبز شهری مشهد) (چکیده)
7531 - برسی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپ های نخود متحمل به سرما در شرایط کشت انتظاری در مشهد (چکیده)
7532 - شالوده شکنی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (چکیده)
7533 - بررسی منطقی بودن خرماکاران بم در استفاده از نهاده‌های تولید (چکیده)
7534 - اثر زهر بر مار کاهش فشار خون (چکیده)
7535 - کنترل فیدبک خروجی فازی تطبیقی برای کلاسی از سیستمهای چند ورودی چند خروجی غیرخطی و غیرقطعی (چکیده)
7536 - کنترل حالت لغزشی مرتبه بالای سیستمهای غیرخطی با بهره سوییچینگ تطبیقی (چکیده)
7537 - لحاظ نمودن سیستم حفاظت پشتیبان در تعیین زمان بهینه تست دوره ای سیستم حفاظتی (چکیده)
7538 - ارزیابی و مقایسه روش های حلقه قفل شده در فاز و تبدیل فوریه گسسته در تخمین فرکانس (چکیده)
7539 - ریخت زمین شناسی کارست در واحد ورسک سازند الیکا وارتباط آن با آبخوان شهمیرزاد (چکیده)
7540 - آنالیز میکروفاسیسها و تفسیر محیط رسوبی سازند آسماری در چاه شماره 13 میدان نفتی رامشیر (چکیده)
7541 - منشاء و جایگاه تکتونیکی رسوبات سیلیسی- آواری میوسن منطقه باغشن گچ، شمال غرب نیشابور، زون بینالود (چکیده)
7542 - ریزرخساره ها و محیط رسوبی سازند کژدمی در یکی از میادین جنوب غربی ایران (چکیده)
7543 - رخساره های سنگی ومدل رسوبی حوضه آبریز نوروزی جنوب غربی قوچان (چکیده)
7544 - انواع دولومیت در نهشته های کربناته ژوراسیک فوقانی بر اساس غرب بجنورد و جاجرم - EDS و آنالیز SEM ، مطالعات پتروگرافیکی (چکیده)
7545 - اثر کاربرد اتفن روی برداشت و صفات کیفی میوه آلبالو (رقم اردی جوبیلیوم) (چکیده)
7546 - چینه نگاری سکانسی سازند آیتامیر (آلبین- سنومانین) در ناودیس های شیخ و بی بهره غرب حوضه رسوبی کپه داغ (چکیده)
7547 - ارزیابی سیاست تنظیم بازار گوشت مرغ در ایران (چکیده)
7548 - تحلیل ساختار بازار و اثر انتقال قیمت بر حاشیۀ بازاریابی در صنعت شیر ایران (چکیده)
7549 - مقایسه مولکولی جمعیت هایی از Meloidogyne javanica و M. incognita در ایران با روش PCR-RFLP (چکیده)
7550 - جاندار (چکیده)
7551 - خاتم (چکیده)
7552 - بررسی بازاریابی خرما در ایران (مطالعه موردی شهرستان بم) (چکیده)
7553 - برنامه ریزی و بهره برداری بهینه تولید توان راکتیو با هدف کاهش قدرت بازار (مطالعه موردی شبکه 400 خراسان) (چکیده)
7554 - تحلیل مدال خطی تداخل SVC پیچشی با در نظر گرفتن اثر مدلسازی و پارامترهای (چکیده)
7555 - تحلیل اقتصادی نصب ادوات FACTS جهت رفع تراکم در سیستمهای قدرت (چکیده)
7556 - فیلتر فعال موازی با مدولاسیون اصلاح شده جهت کاهش هارمونیک در نیروگاه بادی (چکیده)
7557 - فرایندهای دیاژنز و تأثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند ایلام، میدان نفتی ماله کوه، شمال باختری اندیمشک (چکیده)
7558 - چالشها و موانع فراروی بیمه کشاورزی (چکیده)
7559 - ارزیابی درونی گروه اقتصاد کساورزی دانشگاه تهران (چکیده)
7560 - بررسی کانی شناسی، ژئوشیمی کانسار کائولن دربند (جنوب غرب سبزوار) (چکیده)
7561 - مقایسه عوامل تولید برنج در مناطق عمده کشت: کاربرد شاخص ترنکویست-تیل (چکیده)
7562 - الگوی انتقال قیمت پسته ایران در بازار جهانی (چکیده)
7563 - مطالعه زمین شناسی و ارائه مدل کانی سازی در محدوده اکتشافی دهن قلعه، شمال غربی بردسکن (چکیده)
7564 - مکانیسم تشکیل هرسینیت در هالهی دگرگونی گرانیت مشهد (چکیده)
7565 - بررسی کارایی نانوپودر آهن در تثبیت عناصر سنگین در یک خاک آهکی (چکیده)
7566 - ژئوشیمی عناصر اصلی ماسه سنگهای سازند سردر، در ناحیه طبس: با نگرشی بر منشأ و موقعیت تکتونیکی (چکیده)
7567 - مطالعه زراعی نمودن چهارگونه مرتعی شورپسند تحت آبیاری با آبهای خیلی شور (چکیده)
7568 - بررسی پتروگرافی و ژئوشیمی لیستونیت های افیولیت ملانژ شمال ورقه دولت آباد (تربت حیدریه) (چکیده)
7569 - پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ های الترامافیک کمپلکس افیولیتی شمال تربت حیدریه (چکیده)
7570 - رخساره های سنگی و محیط رسوبگذاری سازند چمن بید در شمال شرق مشهد (چکیده)
7571 - مدل مفهومی روابط سازمانی مبتنی بر اعتماد و شفافیت و سازوکارهای کنترلی متناسب (چکیده)
7572 - تاثیر غلظت ماده آلی برحذف بیولوژیکی نیترات از منابع آب زیرزمینی توسط راکتور بیوفیلم با بستر ثابت (چکیده)
7573 - ارزیابی برخی از پارامترهای مهم کیفی پساب در کاربرد کشاورزی (مطالعه موردی : پساب تصفیه خانه اولنگ مشهد) (چکیده)
7574 - تعیین موتیف Sarcin/ricin در 23SrRNA باکتری Haloarcula marismortui و اینترون گروه I گونه Azoarcus از پروتئوباکترها و مقایسه آنها با 28SrRNA رت با استفاده از برنامه FR3D (چکیده)
7575 - سیلیسی شدن و تشکیل ندول های چرتی در نهشته های کربناته ژوراسیک فوقانی (آکسفوردین-کیمریجین) در منطقه جاجرم (چکیده)
7576 - بررسی متداول ترین موارد سوء استفاده از داروهای دامپزشکی در ایران (چکیده)
7577 - ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از محیط سکونتگاهی (چکیده)
7578 - بررسی مقا یسه ای روش های مختلف تعیین حضور آنتی بیوتیکها در مواد غذایی (چکیده)
7579 - تعیین شاخصهای قابلیت فرایند برای پارامترشیب در یک پروفایل خطی یک متغیره (چکیده)
7580 - اکتشافات ژئوشیمیایی (رسوبات رودخانه و سنگ) در محدوده اکتشافی دهن قلعه، شمال غربی بردسکن (چکیده)
7581 - بررسی ساز و کار‌های هوش داستانی در نثر روایی آوینی (چکیده)
7582 - بررسی تولید رنگ از ضایعات و پسماندهای کشاورزی (چکیده)
7583 - تفسیر رسوبات رودخانه ای الیگوسن زون بینالود، براساس شواهد رخساره ای در برش طاغان (چکیده)
7584 - تفسیر موقعیت تکتونیکی منشاء نهشته های الیگوسن زون بینالود با استفاده از شواهد پتروگرافی در شمال نیشابور (چکیده)
7585 - رخساره ها، عناصر ساختاری و محیط رسوبگذاری نهشته های آواری ائوسن زیرین، واقع در شمال غرب نیشابور (چکیده)
7586 - نقش تکتونیک در رسوبگذاری و مورفولوژی رودخانه کشف رود واقع در شمال شرق ایران (چکیده)
7587 - تکوین تدریجی سنت نگارش تاریخ ادبی ایران (چکیده)
7588 - معرفی مهمترین رخساره مخزنی و عوامل موثر بر کیفیت آن در واحد دالان بالایی میدان آغار (چکیده)
7589 - بررسی تجربی عملکرد حرارتی یک ترموسیفون دوفازی بسته در اثر استفاده ازنانوسیال اکسیدمس/آب (چکیده)
7590 - ارزیابی ماکروسکوپیک عصاره موسیر ( Allium hirtifolium ) بر روند ترمیم زخم در رت (چکیده)
7591 - پترولوژی و تاریخچه رسوبگذاری سازند فراقان در میدان گلشن واقع در خلیج فارس (چکیده)
7592 - تحلیل اثرات اجتماعی،اقتصادی ومحیطی سدهای کارده مشهد و بیدواز اسفراین (چکیده)
7593 - سیر زندگی در بستر قلم: نگاهی به سیر نگارشی مارگریت دوراس از خلال دو اثر سدی بر اقیانوس آرام و عاشق (چکیده)
7594 - کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در سازمان کتابخانه های آستاندس رضوی با تاکید بر مدیریت اطلاعات (چکیده)
7595 - بررسی فوزاریوم های بذر زاد پیاز در استان های خراسان شمالی و رضوی (چکیده)
7596 - مکانیابی اکوتوریسم در مناطق ساحلی شرق گیلان با استفاده از GIS (چکیده)
7597 - بررسی تجمع فلزات سنگین کادمیوم، کروم، مس، روی و آهن در برخی اندام های باکلان بزرگ در تالاب انزلی (چکیده)
7598 - نقش پروفیل ریسک محصولات زراعی در طراحی الگوی بیمه‏ای( مطالعه موردی عدس دیم استان خراسان شمالی ) (چکیده)
7599 - مکانیابی اکوتوریسم در مناطق ساحلی شرق گیلان با استفاده از GIS (چکیده)
7600 - کانی شناسی و ژئوشیمی تپه های ماسه ای ساحلی میانکاله در جنوبشرقی دریای خزر (چکیده)
7601 - امر بین الامرین در ترازوی براهین عقلی و آیات قران(2) (چکیده)
7602 - حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک بعنوان ابزاری مدرن در خدمت مدیریت ریسک (چکیده)
7603 - نگرشی جدید به چرائی و چگونگی بکارگیری هزینـه یـابی بر مبنـای فعـالیت (ABC) (چکیده)
7604 - تاثیر صور خیال ادبی بر نگارگری مکتب شیراز (چکیده)
7605 - ارزیابی عملکرد روشهای مکانیابی طرح نمونه گیری به منظور به کارگیری در کالیبراسیون هیدرولیکی شبکه های توزیع آب در یک شبکه مدل و یک پآیلوت از شبکه شهر مشهد (چکیده)
7606 - ارزیابی عملکرد مدل تحلیلی نیومن و نرم افزار PMWIN در پیش بینی جریان در آکیفرهای آزاد (چکیده)
7607 - مطالعه میزان شیوع و ضایعات آسیب شناسی انگل های دستگاه گوارش شتران یک کوهانه کشتار شده در کشتار گاه مشهد (چکیده)
7608 - کالیبراسیون دوربین در زمین فوتبال با استفاده از الگوریتم Simulated Anealing (چکیده)
7609 - استخراج و بازیابی عمق اشیا متحرک در صحنه با استفاده از میزان تاری دیفکوس (چکیده)
7610 - ارزیابی ایمنی زایی عصاره غدد بزاقی کنه هیالوما آناتولیکم آناتولیکم در خر گوشهای آزمایشگاهی (چکیده)
7611 - تشخیص مولکولی سقط جنین توکسوپلاسمای در گوسفندان استان خراسان رضوی با روش Modified nested PCR ژن B1 (چکیده)
7612 - مقایسه مشدد های حلقوی شکاف دار و معرفی آرایشی جدید جهت کاهش فرکانس مرکزی شکاف باند (چکیده)
7613 - طراحی آنتن فراپهن باند با قابلیت حذف موثر باندهای تداخلی با استفاده از مشددهای تزویج شده به خط تغذیه (چکیده)
7614 - بهینه سازی منعکس کننده های گوشه ای سه وجهی به منظور کاهش تغییرات سطح مقطع راداری آن برحسب زاویه (چکیده)
7615 - طراحی، بهینه سازی و ساخت یک هایبرید 90 درجه پهن باند چندقسمتی در بازه فرکانسی 1GHz-4GHz (چکیده)
7616 - تحلیل روایت شناختی ویژگی‌های سبک تاریخ نگاری بیهقی در چارچوب نظریۀ هوش داستانی (چکیده)
7617 - مقایسه دو روش تعیین قابلیت هضم حقیقی اسیدهای آمینه پودر گوشت و استخوان در طیور (چکیده)
7618 - تاثیر منبع کربوهیدراتی با نرخ تجزیه متفاوت بر تخمیر، غلظت نیتروژن آمونیاکی و پپتیدی در شکمبه گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
7619 - تاثیر منابع کربوهیدراتی با نرخ تجزیه متفاوت در شکمبه بر گوارش پذیری ظاهری مواد مغذی و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
7620 - تاثیر اسانس های گیاهی بر بار اسیدی مایع شکمبه گوسفند در شرایط برون تنی (چکیده)
7621 - تاثیر اسانس نعناع فلفلی و کربوهیدراتهای غیر الیافی بر فراسنجه های تولید گاز شولوخه در شرایط برن تنی (in vitro) (چکیده)
7622 - تاثیر اسانس برخی از چاشنیها و دانه گیاهان دارویی بر فراسنجه های تولید گاز علف خشک یونجه در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
7623 - بررسی اثر ریز نمونه و نوربر فرآیند پینه زاییAnthurium andreanum در شرایط درون شیشه ای (چکیده)
7624 - اثر افزودن اوره بر روی میزان تانن و تولید گاز پوست انار سیلو شده (چکیده)
7625 - اعمال یادگیری تقویتی جهت طراحی مسیر در مساله مکان یابی و تهیه همزمان نقشه ربات متحرک با استفاده از معیار SSE (چکیده)
7626 - استفاده از تبدیلات فوریه و موجک برای استخراج هیدروگراف واحد لحظه ای (چکیده)
7627 - داده کاوی سیگنالهای سایکوفیزیولوژیکی و مغزی به منظور ارزیابی استرس هیجانی (چکیده)
7628 - جداسازی، خالص سازی و تعیین ویژگی یک آنزیم پروتئاز ترموفیل از یک سویه متعلق به جنس سودوموناس (چکیده)
7629 - جداسازی و خالص سازی پپتیدهای دارای فعالیت ضدمیکروبی از هیدرولیزات های سفیده تخم بلدرچین (چکیده)
7630 - شناسایی و جداسازی پپتیدهایی با فعالیت ضد میکروبی از لیزوزیم سفیده ی تخم مرغ (چکیده)
7631 - توانایی برنامه ریزی و سازمان‌دهی در کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی (چکیده)
7632 - بررسی اثر زاویه آشکارساز و پرتوهای گسیلی از چشمه Am-241 با سطح خاک در سامانه مین یاب طراحی شده براساس پس پراکندگی پرتوهای گاما (چکیده)
7633 - مطالعه گرده شناسی چند نمونه از عسلهای استان خراسان (چکیده)
7634 - استفاده از آشکارساز He-3 برای شناسائی مواد هیدروژن دار مدفون در خاک (چکیده)
7635 - محاسبه طیف انرژی نوترونهای سریع حاصل از واکنشهای (p,n) با استفاده از کد MCNPX و مقایسه با اندازه گیریهای تجربی (چکیده)
7636 - ارزیابی جنس، اندازه و تعداد کره های بانر و محاسبه تابع پاسخ انرژی سیستم به همراه آشکارساز BF3 (چکیده)
7637 - بررسی روند احیاء طبیعی پوشش گیاهی در مناطق آسیب دیده پارک ملی گلستان بعد از آتش سوزیهای سال 1387 (چکیده)
7638 - بخش بندی بازار بانک های مشهد بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان (چکیده)
7639 - بررسی اثرات غلظت های مختلف عصاره آبی بر بیوسنسور میکروبی لومینسانس E.coli SM10 S1 (چکیده)
7640 - ساخت کنایی دو جزیی در زبانهای هندی/ اردو، پشتو و بلوچی (چکیده)
7641 - بررسی برخی خواص فیزیکی بذر و لپه نخود دسی واریته کاکا (چکیده)
7642 - اثر اوره و پلیاتیلن گلیکول بر خصوصیات شیمیایی پوست پسته سیلو شده (چکیده)
7643 - اثر تزریق شکبمه ای سطوح مختلف یک مخلوط آنزیمی بر قابلیت هضم مواد مغذی در گوسفند (چکیده)
7644 - اثر آب مغناطیسی بر ترکیبات شیر و خون بزهای شیرده نژاد سانن (چکیده)
7645 - اثرات اشکال فیزیکی خوراک کاملا مخلوط شده بر میزان مصرف خوراک و فعالیت جویدن گاوهای شیرده با تولید متوسط (چکیده)
7646 - تاثیر سطوح مختلف برگ خرما بر عملکرد بره های بلوچی (چکیده)
7647 - مقایسه فراسنجه های حاصل از تولید گاز برگ تعدادی از واریته های خرمای ایران با علف خشک یونجه در شرایط برون تنی (In vitro) (چکیده)
7648 - اثر افزودنی های مختلف بر مولفه های شیمیایی و تخمیری سیلاژ فرآورده های فرعی پسته (چکیده)
7649 - تخمین رابطه بلندمدت قیمت حقیقی نفت خام و ارزش واقعی دلار آمریکا (چکیده)
7650 - تاثیر جایگزینی علف خشک یونجه با پوسته سویا در جیره گاوهای شیرده به تجزیه پذیری شکمبه ای ماده خشک و سنتز پروتئین میکروبی با استفاده از نیتروژن 15- (چکیده)
7651 - نقد و تحلیل موتیوهای نو و سنتی در شعر صائب تبریزی (چکیده)
7652 - بررسی تاثیر میزان نیتروژن و مدت زمان تداخل علف های هرز بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه ای (Zea mays L.) (چکیده)
7653 - اثرات افزودن روغن کانولا در آب آشامیدنی گاوهای شیری در دوره انتقال بر تولید و ترکیب شیر (چکیده)
7654 - روند پرورش نشخوارکنندگان در کشور (چکیده)
7655 - اثر ترکیبات فنلی موجود در پوست پسته بر قابلیت هضم و برخی از خصوصیات تخمیری شکمبه گوسفندان بلوچی (چکیده)
7656 - مقایسه مکمل‏های آلی و غیر آلی روی بر تولید و ترکیب شیر و غلظت عنصر روی در شیر گاوهای شیرده هلشتاین (چکیده)
7657 - سنجش رضایتمندی از فعالیت شرکت های تعاونی مرزنشینان استان خراسان رضوی (چکیده)
7658 - تاثیر پوسته سویا و اندازه قطعات علف خشک یونجه بر الیاف موثر فیزیکی جیره، تولید و ترکیب شیر و جمعیت باکتریهای شکمبه ای سلولولیتیک در گاوهای شیرده (چکیده)
7659 - جایگزینی سطوح مختلف کاه گندم با